Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE Nr 22 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Tekst pierwotny

1. W celu ułatwienia dokonania wpłat na rachunki urzędów skarbowych ogłasza się wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych w banku obsługującym – aktualny od dnia 1 stycznia 2003 r. – stanowiący załącznik do obwieszczenia.

2. Terytorialny zasięg działania poszczególnych urzędów skarbowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. Nr 153, poz. 996, z 2001 r. Nr 128, poz. 1420 i z 2002 r. Dz. U. Nr 19, poz. 189).

3. Wymienione w skrócie w rubryce 3 wykazu, o którym mowa w ust. 1, skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:

1) d. – rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych,

VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,

d.j.b. – dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,

in. d. – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej,

2) j.b. – rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki budżetowej:

– wyd. – wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej

– doch. – dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej.

4. Uchyla się obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2002 r. Nr 1, poz. 6).

DYREKTOR DEPARTAMENTU ORGANIZACJI SKARBOWOŚCI

K. Piechota

 

[ załącznik pominięty ]

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-29
  • Data wejścia w życie: 2002-11-29
  • Data obowiązywania: 2002-11-29
  • Dokument traci ważność: 2003-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe