reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT Nr 16/KF/2003 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 października 2003 r.

zmieniający komunikat w sprawie ogłoszenia szczegółowego zakresu tematów egzaminu oraz wykazu literatury niezbędnej osobom przygotowującym się do przystąpienia do egzaminu na audytora wewnętrznego

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Działania Komisji Egzaminacyjnej, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1364), ogłasza się nowe brzmienie załącznika nr 2 do komunikatu „Wykaz literatury niezbędnej osobom przygotowującym się do przystąpienia do egzaminu na audytora wewnętrznego” stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.

 

MINISTER FINANSÓW

z up. W. Ciesielski

 

Załącznik 1. [Wykaz literatury niezbędnej osobom przygotowującym się do przystąpienia do egzaminu na audytora wewnętrznego]

Załącznik do komunikatu nr 16/KF/2003 Ministra Finansów
z dnia 17 października 2003 r. (poz. 84)

Wykaz literatury niezbędnej osobom przygotowującym się do przystąpienia do egzaminu na audytora wewnętrznego

Metodologia przeprowadzania audytu

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1364).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 111, poz. 973).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 1970).

1. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, marzec 2003 r., www.mf.gov.pl.

2. Zasady wdrażania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, styczeń 2003 r., www.mf.gov.pl.

3. Europejskie wytyczne dla stosowania standardów kontroli INTOSAI. Wytyczna 24: Procedury analityczne Str. 75–85.

4. K. Czerwiński, H. Grocholski, Podstawy audytu wewnętrznego, Szczecin 2003.

Standardy Audytu

Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów 2003 r. (Dz. Urz. M. F. Nr 3, poz. 14) www.mf.gov.pl.

Oszacowanie ryzyka

1. Ocena ryzyka podczas planowania audytu. Wytyczna ISACA, www.isaca.org.pl.

2. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk Oliwa Str. 57–66 i Str. 164–184.

Administracja publiczna

1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) – rozdz. 1.

10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – rozdz. 1.

1. M. Wierzbowski (redakcja). Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2002 r.. Rozdział l pkt 1–2, Rozdział II, Rozdział V pkt 1–5, Rozdział VI–XI i XIII.

2. J. Boć (redakcja). Prawo administracyjne. Wydawnictwo Kolonia Limited 2001 r.. Rozdział 1, Rozdział 3 pkt IV, Rozdział 4 pkt II, III (1–5), IV, VIII; Rozdział 6, Rozdział 9.

3. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część Ogólna, Toruń 1999 r.. Dział l Rozdział 1 pkt l–IV; Dział III; Dział IV; Dział V.

4. J. Stelmasiak, J. Szreniawski (redakcja). Prawo administracyjne ustrojowe: podmioty administracji publicznej. Oficyna Wydawnicza BRANTA 2002 r.

5. M. Wierzbowski (redakcja), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne: ogólne, podatkowe i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2002 r.

6. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2001 r.

7. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej. Wydawnictwo Prawnicze, 1999 r.

8. S. Jędrzejowski, H. Nowicki, Kontrola administracji publicznej, COMER 1995 r.

Zamówienia publiczne

1. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 776).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (Dz. U. Nr 91, poz. 817).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne (Dz. U. Nr 115, poz. 1002).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743).

J. Pieróg, Zamówienia publiczne. Komentarz, C.H. Beck 2002 r.

Sprawy pracownicze

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 24, poz. 299 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996 z późn. zm.).

Finanse publiczne

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

2. Ustawa budżetowa.

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatników i niepodatkowych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe (Dz. U. Nr 77, poz. 876 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 511 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 54).

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1335 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 133, poz. 1480).

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji (Dz. U. Nr 122, poz. 1334 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244 z późn. zm.).

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z późn. zm.).

14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).

16. Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.).

17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

19. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.).

20. Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm.).

21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

22. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

23. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

24. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.).

25. Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 z późn. zm.).

26. Przepisy systemowe regulujące działalność agencji państwowych:

a) ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197).

1. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Ministerstwo Finansów 2003, (Dz. Urz. M. F. Nr 3, poz. 13), www.mf.gov.pl.

2. E. Chojna-Duch, Polskie Prawo Finansowe. Finanse Publiczne, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003 r.

3. C. Kosikowski, Z. Szpringer, Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., Zielona Góra 2000 r.

4. S. Owsiak, Finanse Publiczne. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.

5. E. Malinowska, W. Misiąg, Finanse Publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002 r.

6. J. Małecki, A. Gomułowicz, Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2002 r.

7. A. Jaruga, T. Martyniuk, Komentarz do ustawy o rachunkowości (rachunkowość, MSR, podatki), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002 r.

8. Kontrola Wewnętrzna. Zintegrowana Koncepcja Ramowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999 r.

9. J. Marzec, Badanie sprawozdań finansowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2002 r. Str. 145–164.

10. K. Winiarska, Kontrola finansowo-księgowa, Gdańsk 2001.

//. Mikroekonomia

1. D. Begg, Ekonomia-Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 r.

2. W. Bień. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2000 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama