| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie rodzajów wpływów budżetowych uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa dodatkowe wpływy budżetowe stanowiące przychody środków specjalnych w izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz Ministerstwie Finansów, szczegółowe warunki i sposób przyznawania premii oraz sposób gromadzenia i rozdysponowania środków finansowych.

§ 2

1. Źródłem przychodów środków specjalnych w izbach skarbowych są:

1) odpis w wysokości 8% dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, uzyskanych w wyniku bezpośredniego działania izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, tj. nadzoru, kontroli skarbowej, czynności sprawdzających i egzekucyjnych oraz kontroli podatkowej podatników, płatników i inkasentów, wpłaconych w ciągu kwartału na rachunki dochodów urzędów skarbowych;

2) odpis w wysokości 8% wartości zmniejszeń deklarowanych należności nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwrotu podatku od towarów i usług dokonanych przez urzędy skarbowe w ciągu kwartału, w wyniku bezpośrednich działań, o którym mowa w pkt 1.

2. Przychodami środków specjalnych w urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów są środki przekazane ze środków specjalnych izb skarbowych, zgodnie z § 10 i 11.

3. Izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i Ministerstwo Finansów, gromadzą środki specjalne na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

4. Odsetki bankowe od środków specjalnych, o których mowa w ust. 3, stanowią przychody tych środków specjalnych.

§ 3

Dodatkowymi wpływami podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego są:

1) różnice między kwotami:

a) podatku wynikającego z decyzji określającej lub ustalającej jego wysokość a podatku wykazanego w deklaracji, jeżeli kwota wynikająca z decyzji jest wyższa niż deklarowana,

b) nadpłaty wykazanej w deklaracji, a jej rzeczywistą wysokością, jeżeli nadpłata została wykazana w wysokości wyższej od należnej,

c) zwrotu podatku wykazanego w deklaracji a jego rzeczywistą wielkością, jeżeli zwrot podatku został wykazany w wysokości wyższej od należnej;

2) pełna, określona lub ustalona decyzją, kwota podatku, w przypadku niezłożenia deklaracji oraz niewpłacenia podatku przez podatnika;

3) pełna kwota nadpłaty wykazanej nienależnie w deklaracji;

4) pełna kwota zwrotu podatku wykazanego nienależnie w deklaracji;

5) pełna, wynikająca z decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika, kwota podatków niepobranych przez płatnika lub pobranych, ale niewpłaconych;

6) pełna, wynikająca z decyzji o odpowiedzialności podatkowej inkasenta, kwota podatków pobranych przez inkasenta, ale niewpłaconych;

7) kwoty podatków uiszczone w następstwie:

a) skorygowania deklaracji przez podatnika dokonanego z inicjatywy organu podatkowego lub w wyniku kontroli skarbowej, jeżeli kwota podatku wynikająca ze skorygowanej deklaracji jest wyższa niż deklarowana,

b) wpłaty dokonanej w toku wszczętego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej albo skarbowej w fazie przed wydaniem decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego;

8) pełna kwota podatków, ustalona bądź określona decyzją, w przypadku ujawnienia działalności nie zgłoszonej do opodatkowania, przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz zdarzeń powodujących powstanie zobowiązania podatkowego;

9) pełna kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalona w decyzji podatku od towarów i usług;

10) kwoty podatków wyegzekwowanych na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.3));

11) wpłaty podatku dochodowego wynikające ze zmniejszenia straty przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej;

12) różnica między kwotą podatków określoną a wpłaconą w przypadku ujawnienia nieprawidłowości powodujących zmianę formy opodatkowania, jeżeli kwota określona jest wyższa od wpłaconej;

13) pełna, wynikająca z decyzji, kwota wynagrodzenia nienależnie pobranego przez płatnika oraz kwota nadwyżki wynagrodzenia pobranego nad należnym;

14) grzywny wymierzone na podstawie kodeksu karnego skarbowego w trybie postępowania mandatowego lub dobrowolnego poddania się odpowiedzialności;

15) kwoty podatków wyegzekwowanych na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich;

16) odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna;

17) kary porządkowe orzeczone w postępowaniu podatkowym;

18) zwroty nienależnie lub nadmiernie pobranych albo wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji budżetowych;

19) wpłaty należności budżetowych z tytułu podatków zniesionych, określonych w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku;

20) równowartość świadczeń nienależnych zasądzonych, na podstawie art. 412 kodeksu cywilnego, z powództwa organu podatkowego;

21) kwoty nienależne i dodatkowe, o których mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.4)).

§ 4

W przypadku dokonania w ciągu kwartału zwrotu nienależnie pobranych dodatkowych należności budżetowych odpowiedniemu zmniejszeniu ulega odpis, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5

Kwota odpisu od dodatkowych wpływów, o których mowa w § 3, jest przekazywana na rachunek środków specjalnych w izbie skarbowej za okres miesiąca w terminie 10 dni po upływie miesiąca, a za grudzień – 8 dni po upływie roku, z rachunków bieżących urzędów skarbowych, służących do gromadzenia dochodów budżetu państwa, konto 222, w części 19, dział 758, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe", z właściwych paragrafów i właściwych subkont, zgodnie z ewidencją wpłat dodatkowych należności budżetowych.

§ 6

Ze środków specjalnych w izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów finansuje się:

1) wydatki na usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych z wyłączeniem urzędów celnych i izb celnych;

2) premie kwartalne wypłacane pracownikom izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i Ministerstwa Finansów;

3) należne od premii nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne należności wynikające z odrębnych przepisów;

4) należne od premii dodatkowe wynagrodzenie roczne;

5) naliczone od premii wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy;

6) naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, o których mowa w pkt 2 i 4.

§ 7

1. Przychody środków specjalnych przeznacza się w 40% na cele określone w § 6 pkt 1 oraz w 60% na cele określone w § 6 pkt 2–6.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić proporcję wykorzystania środków specjalnych, za dany kwartał, odmiennie niż określone w ust. 1.

§ 8

1. Wypłaty na cele określone w § 6 pkt 2–5 mogą być dokonywane do wysokości 20% łącznych planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych tych jednostek.

2. Wskaźnik procentowy premii kwartalnej w stosunku do planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych, jest ustalany w jednakowej wysokości dla izby skarbowej, urzędów skarbowych i urzędu kontroli skarbowej, działających na terenie danego województwa. W przypadku nieprzyczynienia się do uzyskania dodatkowych wpływów budżetowych urzędów skarbowych lub urzędów kontroli skarbowej minister właściwy do spraw finansów publicznych różnicuje wskaźnik procentowy premii kwartalnej.

3. W ramach środków przewidzianych na wypłatę premii dla urzędów skarbowych, dyrektor izby skarbowej może zróżnicować wskaźnik procentowy premii w zależności od wyników działalności poszczególnych urzędów skarbowych.

4. Kwartalne odpisy na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i składkami na Fundusz Pracy, pozostają na rachunku środków specjalnych w izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej w Ministerstwie Finansów do czasu wypłaty tego wynagrodzenia w ustawowo określonym terminie.

§ 9

1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych przedstawiają dyrektorowi izby skarbowej, w terminie 8 dni po upływie kwartału, dane dotyczące planowanych kwartalnych wynagrodzeń osobowych, a naczelnicy urzędów skarbowych także wysokość dodatkowych wpływów budżetowych.

2. Dyrektor izby skarbowej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia, w terminie 15 dni po upływie kwartału, kwartalne rozliczenie środków specjalnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 10

Przekazanie środków na premie urzędom kontroli skarbowej oraz wypłata premii w izbach skarbowych, urzędach skarbowych oraz urzędach kontroli skarbowej następuje po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozliczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 11

Środki specjalne przeznaczone na usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych, podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz nadwyżkę środków, po dokonaniu wypłat, o których mowa w § 6 ust. 2–6, izba skarbowa przekazuje na rachunek środków specjalnych w Ministerstwie Finansów w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozliczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 12

1. Ze środków specjalnych Ministerstwa Finansów finansuje się:

1) wydatki na usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

2) premie kwartalne pracowników Ministerstwa Finansów wraz z wydatkami, o których mowa w § 6 pkt 3–6.

2. Pozostałość nadwyżki środków przekazanych do Ministerstwa Finansów pomniejszonej o wydatki określone w ust. 1, pozostaje w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych i może być przeznaczona na inne premie indywidualne lub usprawnienie funkcjonowania organów i urzędów podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 13

1. Dyrektor izby skarbowej zapewnia prowadzenie przez urzędy skarbowe ewidencji dodatkowych wpływów, o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1827) oraz przepisów regulujących zasady rachunkowości jednostek budżetowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Ewidencja dodatkowych wpływów w zakresie dochodów, o których mowa w § 3 pkt 14, zawiera wyłącznie wielkości zbiorcze – wynikające z dokumentów źródłowych i ewidencji prowadzonych przez właściwe komórki organizacyjne urzędu skarbowego i urzędu kontroli skarbowej.

§ 14

1. Premie indywidualne przyznaje:

1) minister właściwy do spaw finansów publicznych – dyrektorom i zastępcom dyrektora departamentu Ministerstwa Finansów (komórki równorzędnej), dyrektorom i wicedyrektorom izb skarbowych, innym pracownikom bezpośrednio mu podległym oraz innym pracownikom bezpośrednio podległym sekretarzom stanu lub podsekretarzom stanu;

2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – dyrektorom i wicedyrektorom urzędów kontroli skarbowej;

3) dyrektor departamentu – pracownikom departamentu;

4) dyrektor izby skarbowej – pracownikom izby oraz naczelnikom i zastępcom naczelników urzędów skarbowych;

5) dyrektor urzędu kontroli skarbowej – pracownikom urzędu;

6) naczelnik urzędu skarbowego – pracownikom urzędu.

2. Premię indywidualną przyznaje się na wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej, kierując się jej motywacyjnym charakterem, uwzględniając zwłaszcza pracowników, którzy przyczynili się bezpośrednio do uzyskania dodatkowych wpływów budżetowych.

§ 15

1. Premie indywidualne są przyznawane za osiągnięcia i wyniki pracy pracownika w danym kwartale.

2. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego wykonania przez pracownika przydzielonych mu zadań, wyraźnie dla niego określonych lub naruszenia obowiązków pracowniczych, premia podlega odpowiedniemu obniżeniu lub może nie być przyznana lub też pracownik może być pozbawiony przyznanej i zawieszonej premii w przypadkach określonych w ust. 4.

3. Nieprzyznanie lub obniżenie premii, o których mowa w ust. 2, dotyczy okresu, w którym ujawniono niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zadań lub naruszenie obowiązków pracowniczych. Premia podlega odpowiedniemu obniżeniu lub może nie być przyznana także wówczas, gdy wskutek zawinionego błędu pracownika pobrano nienależną dodatkową należność budżetową, która uległa zwrotowi.

4. Przyznanie premii lub wypłata przyznanej premii podlega zawieszeniu za okres, w którym pracownik dopuścił się naruszenia obowiązków, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub karne – do czasu zakończenia tego postępowania.

5. Premia może być przyznana pracownikom, którzy przepracowali w danym kwartale nie mniej niż 50% kalendarzowego czasu pracy.

6. Limit czasu pracy, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy pracowników odchodzących na emeryturę bądź przeniesionych do innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 16

1. Wysokość indywidualnej premii, o której mowa w § 14 nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia pracownika w kwartale, za który jest wypłacana premia.

2. Dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej mogą w przypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami pracownika przedstawić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski o przyznanie premii indywidualnej wyższej, niż określona w ust. 1.

§ 17

Przyznanie premii i określenie jej wysokości dla poszczególnych pracowników następuje zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania premii.

§ 18

Premie kwartalne są wypłacane w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca, po upływie kwartału, za który przyznawane są premie.

§ 19

Do wypłat należnych za IV kwartał 2003 r. stosuje się przepisy zarządzenia nr 4 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wpływów budżetowych uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 16 oraz z 2003 r. Nr 13, poz. 71, Nr 14, poz. 77 i Nr 16, poz. 86).

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do rozliczenia środków specjalnych za l kwartał 2004 r.5)).

 

MINISTER FINANSÓW

A. Raczko

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1302.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

5) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wpływów budżetowych uznawanych za dodatkowe, sposobu ich rozdysponowania oraz zasad przyznawania premii (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 16, z 2003 r. Nr 13, poz. 71, Nr 14, poz. 77 i Nr 16, poz. 86), które traci moc z dniem 1 stycznia 2004 r.


Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 41 Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2003 r. (poz. 95)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »