reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 1d ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 8 Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 4, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W skład Izby Celnej w Łodzi wchodzi komórka administrująca ogólnopolskim Nowym Skomputeryzowanym Systemem Tranzytowym „NCST” oraz komórka Centralne Biuro Tranzytu realizująca zadania z zakresu tranzytu wspólnotowego/wspólnego i procedury TIR oraz zastosowania karnetu ATA w procedurze odprawy czasowej i procedurze tranzytu.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W skład Izby Celnej we Wrocławiu wchodzi komórka realizująca zadania wynikające z art. 522 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3) w tym administrująca informatycznym systemem wymiany informacji dotyczącym wydawania pozwoleń na gospodarcze procedury celne związane z uszlachetnianiem/przetwarzaniem towarów „ISPP” oraz komórka administrująca ogólnopolskim systemem analizy zgłoszeń celnych „ALINA.”;

2) w załączniku nr 1 w § 2 w ust. 1 w pkt 21 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) realizacja zadań związanych z poszerzaniem funkcjonalności oraz eksploatacją podsystemu INTRASTAT w ramach systemu CELINA,

b) prowadzenie działań związanych ze stosowaniem wspólnotowego i krajowego prawa w zakresie statystyki dotyczącej obrotu towarowego pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnoty,”;

3) w załączniku nr 2:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład urzędów celnych właściwych do spraw znaków akcyzy wchodzi komórka organizacyjna znaków akcyzy.”,

b) w § 2 w ust. 1:

– w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) kontrola wolnych obszarów celnych, składów wolnocłowych oraz składów celnych, magazynów czasowego składowania,”,

– w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) kontrola składów podatkowych.”,

– w pkt 7 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku akcyzowego poprzez odraczanie terminów płatności lub udzielanie zgody na płatności w ratach,”;

c) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Naczelnik urzędu celnego może wyodrębnić stanowiska realizujące zadania określone w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. c w zakresie przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.”.

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. Piotr Sawicki

 

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Załącznik 1. [Struktura organizacyjna izb, urzędów i oddziałów celnych]

Załącznik do zarządzenia nr 29 Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 248)

Załącznik nr 3

Struktura organizacyjna izb, urzędów i oddziałów celnych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama