reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie zasad przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom celnym nagród z funduszu motywacyjnego

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa zasady przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom celnym nagród ze środków finansowych w wysokości 20% dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnionych przez funkcjonariuszy celnych przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przeznaczonych na fundusz motywacyjny.

2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) funkcjonariusze – funkcjonariusze celni;

2) przestępstwo lub wykroczenie – przestępstwo lub wykroczenie przeciwko mieniu oraz przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

§ 2

1. Nagrody z funduszu motywacyjnego przyznaje się funkcjonariuszom, w tym również zwolnionym ze służby na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 10 oraz art. 26 pkt 3, 4 i 7 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznaje się ze środków funduszu motywacyjnego izby celnej, której funkcjonariusze przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia.

3. Podstawę ustalenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na fundusz motywacyjny, pochodzących z przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych jest kwota uzyskana z ich sprzedaży pomniejszona o koszty magazynowania, transportu i sprzedaży.

4. W przypadku udziału funkcjonariuszy kilku izb celnych w ujawnieniu przestępstwa lub wykroczenia, nagrody przyznaje się po uzgodnieniu przez właściwych dyrektorów izb celnych podziału kwoty uzyskanych w sprawie dochodów na poszczególne fundusze motywacyjne. W razie braku porozumienia decyzję w tej sprawie podejmuje Szef Służby Celnej, na wniosek przynajmniej jednego z właściwych dyrektorów izb celnych.

§ 3

1. Wysokość indywidualnej nagrody ustala się uwzględniając:

1) wysokość uzyskanych w danej sprawie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) liczbę funkcjonariuszy wytypowanych do nagrodzenia;

3) nakład pracy oraz okoliczności dokonanych przez poszczególnych funkcjonariuszy czynności w sprawie.

2. Przy ocenie czynników, o których mowa w ust. 1 pkt 3, należy brać pod uwagę w szczególności:

1) złożoność dokonywanych czynności;

2) warunki działania funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze;

3) stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy.

§ 4

1. Nagrody do wysokości kwoty nie wyższej od obowiązującej w dniu ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia kwoty dwukrotności miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)), przyznaje dyrektor izby celnej z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonego funkcjonariusza, który przyczynił się bezpośrednio do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia.

2. Nagrody w wysokości przekraczającej kwotę, o której mowa w ust. 1, przyznaje Szef Służby Celnej na wniosek właściwego dyrektora izby celnej.

3. Nagrody z funduszu motywacyjnego przyznaje się w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy licząc od uzyskania przez izbę celną środków finansowych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych, jednak nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się orzeczenia, na podstawie którego doszło do przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych na rzecz Skarbu Państwa.

§ 5

1. Niewykorzystane środki funduszu motywacyjnego, przeznacza się na nagrody specjalne za najwyżej oceniane dokonania dla funkcjonariuszy wytypowanych spośród ogółu nagrodzonych w danym roku nagrodami ze środków tego funduszu.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznaje Szef Służby Celnej na wniosek właściwego dyrektora izby celnej w następujących dniach:

1) 26 stycznia – w Światowym Dniu Celnictwa lub

2) 21 września – w dniu Służby Celnej.

§ 6

[1] Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 593, Nr 99, poz. 101, Nr 144, poz. 1530, Nr 121, poz. 1264, Nr 120, poz. 1252, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 4 listopada 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama