| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537) zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uchwalony w dniu 25 października 2005 r. przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

[1] Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. E. Suchocka-Roguska

 

Załącznik 1. [Statut Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd]

Załącznik do uchwały nr 647/2005 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
z dnia 25 października 2005 r. (poz. 126)

Statut
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
oraz Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

§ 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, zwana dalej „Komisją", jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie określonym w szczególności w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

§ 2

1. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców i pięciu członków.

2. Posiedzenie Komisji zwołuje i im przewodniczy przewodniczący Komisji.

3. Posiedzenia Komisji powinny być zwoływane z taką częstotliwością, aby zapewnić sprawną realizację zadań ustawowych Komisji.

§ 3

1. Komisja w zakresie swej właściwości podejmie uchwały, a w sprawach indywidualnych wydaje decyzje administracyjne.

2. Uchwały oraz decyzje administracyjne podpisuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.

3. Komisja podejmie uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w tym przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Przewodniczący Komisji, może zdecydować o podjęciu uchwały w trybie obiegowym.

5. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 4

Przewodniczący Komisji może powoływać organy doradcze i opiniodawcze Komisji, określając ich nazwę, cel powołania, skład, zakres i tryb działania.

§ 5

1. Komisja i przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanego dalej „Urzędem Komisji".

2. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Urzędu Komisji przy pomocy zastępców, dyrektora generalnego i dyrektorów departamentów.

§ 6

1. W skład Urzędu Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Komisji,

2) Departament Domów Maklerskich,

3) Departament Funduszy Inwestycyjnych,

4) Departament Informacji i Analiz,

5) Departament Instrumentów Finansowych,

6) Departament Nadzoru Rynku,

7) Departament Prawny,

8) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

9) Biuro Dyrektora Generalnego,

10) Biuro Informatyki,

11) Audytor wewnętrzny,

12) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Organizację wewnętrzną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu Komisji określa regulamin organizacyjny nadany przez Komisję na wniosek dyrektora generalnego Urzędu Komisji.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 15 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »