reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 1d ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 8 Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 4, poz. 21, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład Izby Celnej w Warszawie, wchodzą z zastrzeżeniem ust. 4, wyodrębnione komórki organizacyjne realizujące zadania z zakresu:”,

– dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) wydawania świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne, świadectwa upoważniony przedsiębiorca – bezpieczeństwo i ochrona oraz świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, na wniosek przedsiębiorcy mającego siedzibę na obszarze właściwości Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Olsztynie, Toruniu lub Warszawie.”,

b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W skład Izby Celnej w Gdyni wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania z zakresu:”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W skład Izby Celnej w Szczecinie wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania z zakresu:

1) wydawania pozwoleń na regularną linię rejsową oraz prowadzenie procedury konsultacyjnej;

2) wydawania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzania wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej;

3) wydawania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych właściwych do przewozu towarów drogą morską we wspólnotowej procedurze tranzytu oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej;

4) wydawania świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne, świadectwa upoważniony przedsiębiorca – bezpieczeństwo i ochrona oraz świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, na wniosek przedsiębiorcy mającego siedzibę na obszarze właściwości Dyrektora Izby Celnej w Gdyni, Poznaniu, Rzepinie lub Szczecinie.”,

d) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład Izby Celnej we Wrocławiu wchodzą komórki realizujące zadania z zakresu:”,

– dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) wydawania świadectwa upoważniony przedsiębiorca uproszczenia celne, świadectwa upoważniony przedsiębiorca – bezpieczeństwo i ochrona oraz świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, na wniosek przedsiębiorcy mającego siedzibę na obszarze właściwości Dyrektora Izby Celnej w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Przemyślu lub Wrocławiu;

5) prowadzenie procedury konsultacyjnej w postępowaniu o wydanie świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne, świadectwa upoważniony przedsiębiorca – bezpieczeństwo i ochrona i świadectwa upoważniony przedsiębiorca – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 10, ust. 2, 2a i 3 oraz 12 mogą wchodzić w skład innych komórek izby.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W skład Izby Celnej w Krakowie wchodzą komórki administrujące:

1) Systemem Rozliczeń Celno-Podatkowych ZEFIR;

2) Systemem Obsługi Deklaracji CELINA;

3) warstwą merytoryczną oraz modułami analitycznymi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRA-STAT/EXTRASTAT, a także Systemem Kontroli Eksportu ECS, przeznaczonym dla organów administracji skarbowej.”,

g) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. W skład Izby Celnej w Katowicach wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania z zakresu:

1) ogólnopolskiego Help-desku informatycznego i merytorycznego dla Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT;

2) pierwszej linii wsparcia centrum Help-desku dla Systemu Kontroli Eksportu ECS.”;

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 1:

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) egzekucji;”,

– po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) likwidacji towarów;”,

b) [1] w § 2 w ust. 1:

– w pkt 3 dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) kontrola dotycząca spełniania wymogów i kryteriów w postępowaniu w sprawie przyznania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz przedstawianie wyników tej kontroli;”,

– w pkt 9 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) ocena możliwości wykonywania czynności dozoru i kontroli celnej w miejscach, w których towary są składowane lub przetwarzane, przed wywozem z refundacją,”

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) komórki egzekucji:

a) prowadzenie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w zakresie powierzonym dyrektorowi izby celnej,

b) zabezpieczanie roszczeń urzędów celnych w postępowaniu upadłościowym firm,

c) przekazywanie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

d) współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,

e) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach właściwych dla komórki;”,

– po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) komórki likwidacji towarów:

a) prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem towarów zajętych w postępowaniu karnym skarbowym, celnym, podatkowym,

b) prowadzenie spraw związanych z likwidacją towarów zajętych i przejętych przez organy celne w postępowaniu celnym, karnym skarbowym i sądowym,

c) nadzór nad przechowywaniem towarów pozostających w dyspozycji organu celnego,

d) prowadzenie postępowań w I i II instancji w sprawach dotyczących kosztów likwidacji,

e) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach właściwych dla komórki;”,

– w pkt 22 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych,

c) koordynowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;”,

c) w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W ramach komórki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 13, wyodrębnia się komórkę w formie wieloosobowego stanowiska pracy lub referatu, realizującą zadania wierzyciela.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2004 r. Nr 19, poz. 237 i Nr 20, poz. 248, z 2005 r. Nr 8, poz. 79, Nr 9, poz. 90 i Nr 12, poz. 119, z 2006 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 9, poz. 67 oraz z 2007 r. Nr 8, poz. 45 i Nr 9, poz. 48.

[1] § 1 pkt 2 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.M.F. Nr 13, poz. 81). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2007 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Wnuczek

Jestem aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy wspierałem klientów w obszarze prawa podatkowego i postępowań.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama