| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Radę Konsultacyjną Służby Celnej, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zakresu działania Rady należy udzielanie Ministrowi konsultacji w sprawach regulowanych prawodawstwem celnym, a w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych Radzie przez Ministra;

2) przedstawianie Ministrowi opinii w sprawach związanych z organizacją i działalnością Służby Celnej;

3) przedstawianie Ministrowi propozycji zmian, mających na celu usprawnienie procesów obsługi obrotu towarowego z zagranicą.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą:

1) prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz;

2) Jan Brodziński;

3) Tomasz Cecelski;

4) Artur Dziechciarski;

5) dr Wojciech Januszko;

6) Stefan Kamiński;

7) Kamilla Piotrowska-Król;

8) Ewa Suszyńska;

9) Tadeusz Wawrzyniak.

2. Na przewodniczącego Rady wyznacza się prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza.

3. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady spośród swoich członków, na wniosek przewodniczącego Rady.

§ 4.

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 5.

Dyrektor Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, spośród podległych funkcjonariuszy celnych lub pracowników, wyznacza osobę wykonującą czynności sekretarza Rady. Sekretarz Rady nie jest członkiem Rady.

§ 6.

1. Kadencja Rady trwa 1 rok.

2. Członek Rady może być odwołany z jej składu przez Ministra przed upływem kadencji.

3. Minister powołuje w miejsce odwołanego członka Rady nowego członka Rady. Kadencja osoby powołanej w miejsce osoby, której członkostwo w Radzie ustało wskutek odwołania kończy się wraz z upływem kadencji Rady.

§ 7.

1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych. Osobą przewodniczącą posiedzeniu Rady jest przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący Rady.

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady, co najmniej dwa razy w roku.

3. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady również na wniosek Ministra lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie takiego posiedzenia.

4. Na zaproszenie przewodniczącego Rady, mogą uczestniczyć w pracach Rady, w charakterze ekspertów, również inne osoby mające praktyczne doświadczenie w dziedzinie prawodawstwa celnego. Osoby zaproszone nie biorą udziału w głosowaniu.

§ 8.

1. Na wniosek przewodniczącego Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, sekretarz Rady zawiadamia członków Rady oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady o terminie, miejscu oraz porządku dziennym posiedzenia Rady.

2. W przypadku zwołania posiedzenia Rady na wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, porządek dzienny posiedzenia obejmuje rozpatrzenie spraw zawartych we wniosku.

§ 9.

1. Rada wydaje opinie i przedstawia wnioski w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Rady, w głosowaniu jawnym.

3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę w trybie obiegowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Rady.

4. Uchwały Rady w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględną większością głosów.

5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady.

6. Podjęte przez Radę uchwały podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady.

§ 10.

1. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz Rady sporządza protokół, do którego załącza się treść podjętych uchwał.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady oraz sekretarz Rady.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów

w z. Wiesław Szczuka

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »