| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 47
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 43 Ministra Finansów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 52 oraz z 2012 r. Nr 8, poz. 16 i Nr 11, poz. 25) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części XXVI „Izba Celna”:

a) uchyla się ust. 6 „Komórka elementów kalkulacyjnych”,

b) ust. 13 „Komórka kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji” otrzymuje brzmienie:

„13. Komórka kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji

 

 

 

 

Monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej

5

2,8

 

Opracowywanie rozwiązań organizacyjnych zapobiegających występowaniu zjawisk niepożądanych w Służbie Celnej, w szczególności korupcji

6

10,0

 

Prowadzenie kontroli działalności naczelników urzędów celnych oraz podległych urzędów

5

24,0

 

Prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

5

25,0

 

Koordynacja i nadzór nad działaniami kontrolnymi komórek kontroli wewnętrznej podległych urzędów celnych

3

1,6

 

Opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej

4

2,1

 

Organizowanie i koordynacja czynności kontroli w ramach zespołów kontrolnych

4

1,5

 

Prowadzenie postępowania pokontrolnego i monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych

4

6,6

 

Współdziałanie z zewnętrznymi organami nadzoru, innymi instytucjami kontrolnymi w zakresie określonym przez dyrektora izby celnej

3

1,2

 

Współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawniania w Służbie Celnej przestępstw korupcyjnych

3

2,0

 

Sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną w środowisku funkcjonariuszy celnych i pracowników izby celnej oraz podległych jej urzędów celnych, wypracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej i inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych

4

8,0

 

Podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych

3

5,0

 

Monitorowanie działalności komisji likwidacyjnych

3

0,6

 

Analiza dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

5

2,9

 

Prowadzenie kancelarii komórki

1

1,2

 

Archiwizacja dokumentów

1

0,4

 

Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celnych komórki

1

0,4

 

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,4

 

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,3

 

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki, z wyłączeniem analiz dotyczących przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną

2

3,2

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/ podmiotów

5

0,8”,

 

c) ust. 18 „Komórka organizacyjna” oraz ust. 19 „Komórka przeznaczeń celnych” otrzymują brzmienie:

„18. Komórka organizacyjna

 

 

 

 

 

 

Obsługa sekretarska kierownictwa izby celnej

1

8,9

Prowadzenie spraw dotyczących narad kadry kierowniczej

1

1,3

Współpraca z komórką Intrastat oraz z osobami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń Intrastat

2

2,8

Koordynowanie działań w zakresie kontroli zewnętrznych wykonywanych w izbie celnej w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, zastrzeżeń do protokołów oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych

4

1,0

Przygotowywanie zakresów obowiązków i uprawnień dla kadry kierowniczej

1

0,9

Opracowywanie i opiniowanie projektów regulaminów i decyzji dotyczących struktury organizacyjnej izby celnej i podległych urzędów celnych

4

4,4

Prowadzenie spraw związanych z organizacją przejść granicznych

4

2,3

Prowadzenie zbioru decyzji i poleceń dyrektora izby celnej

1

1,0

Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych – zadanie Izby Celnej w Katowicach

1

2,0

Zarządzanie centralnym systemem wideokonferencyjnym Służby Celnej – zadanie Izby Celnej w Kielcach

3

2,5

Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz współpracy z zagranicznymi organami i instytucjami, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych komórek

2

4,4

Przygotowywanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

3

1,1

Prowadzenie postępowania w zakresie skarg i wniosków

3

3,6

 

Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie materiałów do ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi

1

1,8

 

Prowadzenie kancelarii izby celnej

1

14,7

 

Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w izbie celnej

1

1,1

 

Prowadzenie archiwum zakładowego

2

10,8

 

Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczących działalności izby celnej i podległych urzędów celnych

2

4,9

 

Przygotowywanie analiz, prognoz i opracowań związanych z działalnością izby celnej i podległych urzędów celnych

4

1,6

 

Przygotowywanie danych, sprawozdań, meldunków, w tym w systemach elektronicznego przetwarzania danych, w zakresie izby celnej i podległych urzędów celnych

2

1,7

 

Wspomaganie dyrektora izby celnej w kształtowaniu procesów zarządczych w izbie celnej i podległych urzędach celnych, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania jakością i kontroli zarządczej

5

19,0

 

Nadzór nad stosowaniem Ceremoniału Służby Celnej

1

1,0

 

Organizacja obiegu informacji i dokumentacji w izbie celnej

1

2,0

 

Prowadzenie kancelarii komórki

1

1,5

 

Archiwizacja dokumentów

1

0,5

 

Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celnych komórki

1

0,6

 

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,5

 

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,5

 

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki, z wyłączeniem analiz dotyczących działalności izby celnej i podległych urzędów celnych

2

1,0

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

0,6

 

19. Komórka przeznaczeń celnych

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych, należności celnych wywozowych i innych środków przewidzianych w wymianie towarowej oraz podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym – o wysokim stopniu trudności i złożoności

6

29,1

Powadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych, należności celnych wywozowych i innych środków przewidzianych w wymianie towarowej oraz podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym – pozostałe

4

23,3

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany lub cofania pozwoleń:
1) na stosowanie gospodarczych procedur celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem,

2) na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów,

3) na prowadzenie magazynu czasowego składowania,

4) na prowadzenie składu celnego,

5) dotyczących ryczałtowego określenia niektórych elementów dodawanych do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej lub niektórych elementów niewliczanych do wartości celnej, w przypadku, gdy kwoty odnoszące się do tych elementów nie są wyodrębnione z ceny faktycznie należnej lub zapłaconej

4

2,6

 

Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do WSA w zakresie właściwości komórki

5

12,2

 

Przygotowywanie wniosków o złożenie skargi kasacyjnej wraz ze stanowiskiem merytorycznym albo udzielenie odpowiedzi na skargę kasacyjną w zakresie właściwości komórki

5

3,9

 

Reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi w zakresie właściwości komórki

6

5,5

 

Koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy celne regulacji prawnych z zakresu przeznaczeń celnych, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, przewozów drogowych, klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów, wartości celnej oraz podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym, opracowywanie opinii lub wytycznych

4

5,6

 

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie:

1) dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika w trybie art. 33 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz przejęcia towarów na rzecz Skarbu Państwa,

2) ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa,

3) odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego

– o wysokim stopniu trudności i złożoności

6

2,7

 

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie:

1) dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika w trybie art. 33 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz przejęcia towarów na rzecz Skarbu Państwa,

2) ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa,

3) odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego

– pozostałe

4

1,5

 

Koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy celne regulacji prawnych z zakresu:

1) dodatkowych opłat celnych i środków ustanowionych w wyniku postępowania ochronnego i antydumpingowego,

2) środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych

– oraz opracowywanie opinii lub wytycznych

4

5,2

 

Występowanie z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia

3

1,7

 

Realizacja wniosków o weryfikację dowodów pochodzenia otrzymanych z zagranicy

4

0,9

 

Występowanie z wnioskiem o weryfikację dokumentów handlowych dotyczących wartości celnej

2

0,8

 

Prowadzenie kancelarii komórki

1

1,8

 

Archiwizacja dokumentów

1

0,4

 

Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celnych komórki

1

0,4

 

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,2

 

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,2

 

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

1,0

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

1,0”,

 

d) po ust. 19 dodaje się ust. 19a „Komórka obsługi przedsiębiorców” w brzmieniu:

„19a. Komórka obsługi przedsiębiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie wydawania, zmiany, zawieszania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

4

5,5

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie wydawania, zmiany, zawieszania i cofania świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP)

5

5,1

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie wspólnotowym/wspólnym i TIR występowanie jako upoważniony nadawca, występowanie jako upoważniony odbiorca

4

2,2

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń dla upoważnionego nadawcy potwierdzającego wspólnotowy status towarów z wykorzystaniem dokumentu T2L lub innych dokumentów handlowych

4

0,6

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń pojedynczych w procedurach gospodarczych oraz pozwoleń pojedynczych w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem

4

2,1

 

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany, zawieszenia i cofania świadectw AEO

5

1,7

 

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany, zawieszenia i cofania pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych oraz pozwoleń pojedynczych

4

0,9

 

Prowadzenie postępowań w zakresie wyznaczania lub uznawania miejsc, w których mogą być wykonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

2

1,4

 

Prowadzenie postępowań w zakresie wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych

3

1,0

 

Prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wyznaczania lub uznawania miejsc, w których mogą być wykonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego oraz w zakresie wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych

4

0,4

 

Wydawanie pozwoleń na:

1) utworzenie regularnej linii żeglugowej oraz prowadzenie procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 313b Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny – zadanie Izby Celnej w Gdyni oraz Izby Celnej w Szczecinie,

2) zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzania wspólnotowego statusu towarów, najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia oraz prowadzenie procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 324e Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny – zadanie Izby Celnej w Gdyni oraz Izby Celnej w Szczecinie,

3) wykorzystanie, jako zgłoszenia tranzytowego, manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona poziom 1), o których mowa w art. 447 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny – zadanie Izby Celnej w Gdyni oraz Izby Celnej w Szczecinie,

4) stosowanie, jako zgłoszenia tranzytowego, pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona poziom 2) oraz prowadzenie procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 448 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny – zadanie Izby Celnej w Gdyni oraz Izby Celnej w Szczecinie

3

1,1

 

Prowadzenie postępowań audytowych:

1) o których mowa w rozdziale 4 ustawy o Służbie Celnej, w zakresie wydawania, zmiany, zawieszania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

2) dotyczących ponownej oceny podmiotów posiadających pozwolenia

5

39,6

 

Prowadzenie procedury konsultacyjnej w postępowaniu o wydanie:

1) świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), o której mowa w art. 14m Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,

2) pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), o której mowa w art. 253k Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

5

3,5

 

Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na odraczanie terminu płatności należności celnych w formie określonej w art. 226 lit. c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny przy korzystaniu z procedur uproszczonych

4

0,7

 

Monitorowanie podmiotów posiadających pozwolenia, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP)

4

17,3

 

Koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy celne regulacji prawnych z zakresu procedur uproszczonych, pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP) oraz upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)

4

2,1

 

Zarządzanie i utrzymanie ogólnopolskiego systemu informatycznego o składach celnych (SARP) – zadanie Izby Celnej w Rzepinie

3

0,4

 

Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na korzystanie z gwarancji generalnej oraz zwolnień z obowiązku składania gwarancji

4

1,9

 

Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do WSA w zakresie właściwości komórki

5

4,1

 

Przygotowywanie wniosków o złożenie skargi kasacyjnej wraz ze stanowiskiem merytorycznym albo udzielenie odpowiedzi na skargę kasacyjną w zakresie właściwości komórki

5

1,4

 

Reprezentowanie dyrektora izby celnej w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi w zakresie właściwości komórki

6

1,7

 

Prowadzenie kancelarii komórki

1

1,2

 

Archiwizacja dokumentów

1

0,2

 

Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celnych komórki

1

0,2

 

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,1

 

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,1

 

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

0,5

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

3,0”;

 

2) w części XXVII „Urząd Celny”:

a) uchyla się ust. 4 „Komórka elementów kalkulacyjnych”,

b) ust. 7 „Komórka kontroli wewnętrznej” otrzymuje brzmienie:

„7. Komórka kontroli wewnętrznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych

5

59,2

 

Organizowanie i koordynowanie czynności kontroli w ramach zespołów kontrolnych

4

6,0

 

Badanie prawidłowości organizacji pracy w komórkach organizacyjnych urzędu celnego oraz inicjowanie zmian w tym zakresie

4

8,6

 

Profilaktyka i eliminowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej

4

5,6

 

Prowadzenie postępowania pokontrolnego oraz monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

4

7,1

 

Opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej

4

2,7

 

Prowadzenie kancelarii komórki

1

2,6

 

Archiwizacja dokumentów

1

0,8

 

Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celnych komórki

1

0,7

 

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,5

 

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,2

 

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

5,5

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

0,5”,

 

c) ust. 7a „Komórka oceny ryzyka” otrzymuje brzmienie:

„7a. Komórka oceny ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena potencjalnych zagrożeń, ich analiza oraz formułowanie prognoz dla potrzeb urzędu celnego, w szczególności pod kątem ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców

5

26,0

 

Gromadzenie, analizowanie oraz przekazywanie materiałów dla celów planowania kontroli dla potrzeb komórek organizacyjnych urzędu celnego

4

50,0

 

Koordynacja działań z zakresu analizy ryzyka na poziomie urzędu celnego

4

7,4

 

Tworzenie, modyfikacja i monitorowanie zastrzeżeń w systemach informatycznych na poziomie urzędu celnego

3

8,0

 

Współpraca, w zakresie realizowanych zadań, z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu celnego, organami i instytucjami

3

4,0

 

Prowadzenie kancelarii komórki

1

1,1

 

Archiwizacja dokumentów

1

0,5

 

Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celnych komórki

1

0,1

 

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,1

 

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,1

 

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

1,2

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/ podmiotów

5

1,5”,

 

d) ust. 9 „Komórka przeznaczeń celnych” otrzymuje brzmienie:

„9. Komórka przeznaczeń celnych i obsługi przedsiębiorców

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego – o wysokim stopniu trudności i złożoności

5

5,7

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego – pozostałe

3

5,5

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie operacji uprzywilejowanych

4

1,3

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie opłat w sprawach celnych

3

0,2

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie zwrotów i umorzeń należności celnych

4

2,5

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie przewozów drogowych – o wysokim stopniu trudności i złożoności

4

3,0

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie przewozów drogowych – pozostałe

3

3,4

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej – o wysokim stopniu trudności i złożoności

5

13,2

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej – pozostałe

3

12,0

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym – o wysokim stopniu trudności i złożoności

4

8,3

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym – pozostałe

3

10,7

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie:

1) dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika, w trybie art. 33 ustawy – Ordynacja podatkowa,

2) ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy – Ordynacja podatkowa,

3) ułatwień płatniczych innych niż odroczenie terminu płatności należności celnych

4

3,5

 

Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych oraz procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem

4

3,4

 

Weryfikacja rozliczeń pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych oraz procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem

3

2,8

 

Prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego wykonywania w nich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego

2

0,4

 

Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na prowadzenie:

1) składu celnego oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w składzie celnym,

2) magazynu czasowego składowania oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych w magazynie czasowego składowania

3

1,5

 

Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów

4

0,6

 

Weryfikacja dowodów pochodzenia prowadzona na wniosek zagranicznych administracji

3

0,8

 

Weryfikacja dowodów pochodzenia prowadzona na wniosek zagranicznych administracji – badanie autentyczności dokumentów

1

0,5

 

Wykonywanie zadań związanych ze stosowaniem regulacji prawnych z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych

4

1,3

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w sprawach pozwoleń:

1) dotyczących ryczałtowego określania elementów wliczanych lub niewliczanych do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej,

2) na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej

3

0,2

 

Nadzór nad realizacją przepisów dotyczących przeznaczeń celnych w oddziałach celnych

3

0,9

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego – o wysokim stopniu trudności i złożoności

5

1,8

 

Prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego – pozostałe

3

1,1

 

Unieważnianie zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów

3

1,8

 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie regulowania sytuacji towarów – o wysokim stopniu trudności i złożoności

4

2,7

 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie regulowania sytuacji towarów – pozostałe

3

3,2

 

Prowadzenie kancelarii komórki

1

2,3

 

Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celnych komórki

1

0,3

 

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,2

 

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,1

 

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

3,3

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

0,6

 

Archiwizacja dokumentów

1

0,9”;

 

3) w części XXVIII „Komórki organizacyjne realizujące zadania centralne” po ust. 24 dodaje się ust. 25 w brzmieniu:

„25. Strategiczne Centrum Analiz Służby Celnej – Izba Celna w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie analiz strategicznych w celu identyfikacji i oceny ryzyk, w tym określenie metod niezbędnych do ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego dla jego właściciela, w obszarach ryzyka związanych z działalnością kontrolną Służby Celnej, z wyłączeniem obszarów właściwych dla komórek, o których mowa w części XXVIII ust. 7, opracowywanie dokumentacji dotyczącej ryzyka strategicznego, w szczególności raportów z analiz strategicznych, arkuszy opisu ryzyka strategicznego, profili ryzyka oraz przeglądu profili ryzyka

6

22,4

 

Analiza potrzeb zmian przepisów, w tym analiza obowiązujących przepisów

4

4,3

 

Zarządzanie strategicznymi i taktycznymi analizami ryzyka prowadzonymi w ramach Służby Celnej, w szczególności prowadzenie Centralnego Rejestru Analiz Ryzyka, koordynacja planowania taktycznych i strategicznych analiz ryzyka w Służbie Celnej

4

1,2

 

Ocenianie jakości i zgodności z obowiązującą metodyką analiz ryzyka prowadzonych dla potrzeb kontroli wykonywanych przez Służbę Celną

6

20,3

 

Prowadzenie Centralnego Rejestru Ryzyka we współpracy z komórkami, o których mowa w części XXVIII w ust. 7

3

5,3

 

Współpraca z Wydziałem Zarządzania Ryzykiem w Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów, w zakresie opracowywania strategicznego planu kontroli i prowadzenie sprawozdawczości z jego realizacji

3

6,4

 

Opiniowanie i akceptowanie dokumentacji ryzyka (arkuszy opisu ryzyka strategicznego i profili ryzyka strategicznego) opracowanej przez komórki, o których mowa w części XXVIII w ust. 7

5

4,3

 

Zarządzanie ryzykiem poprzez wprowadzanie i monitorowanie zastrzeżeń centralnych oraz zastrzeżeń CRC w systemach informatycznych Służby Celnej, w szczególności ECS, ICS, NCTS, CELINA, EMCS oraz sporządzanie okresowych raportów dla Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia CRC w obszarze bezpieczeństwa i ochrony

4

6,4

 

Monitorowanie ryzyk strategicznych z wyłączeniem obszarów właściwych dla komórek, o których mowa w części XXVIII w ust. 7

3

2,1

 

Nadzór i ocena realizacji procesu monitorowania profili strategicznych

5

5,3

 

Zarządzanie systemem wymiany informacji o nieprawidłowościach w Służbie Celnej – Centralna Kartoteka Celna (CKC)

5

4,3

 

Zarządzanie informacją w ramach wspólnotowych systemów wymiany informacji, w szczególności CRMS, AFIS

4

2,2

 

Pełnienie roli Krajowego Centrum Analizy Ryzyka, Krajowego Punktu Kontaktowego w systemach obiegu informacji w Służbie Celnej w ramach Wspólnotowego Systemu Zarządzania Ryzykiem – CRMS

4

6,4

 

Współdziałanie z instytucjami krajowymi i wspólnotowymi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji w zakresie zarządzania ryzykiem

3

2,1

 

Opracowywanie i aktualizowanie katalogu źródeł informacji

2

0,2

 

Przygotowywanie założeń analizy ryzyka, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji

5

3,2

 

Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów

5

1,0

 

Prowadzenie kancelarii komórki

1

0,5

 

Prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce

1

0,5

 

Prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,5

 

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością materialną funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki

1

0,5

 

Archiwizacja dokumentów

1

0,1

 

Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

2

0,5”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »