Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 34 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 42), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Nr 11 Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 6);

2) zarządzeniem Nr 21 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 11);

3) zarządzeniem Nr 44 Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 40);

4) zarządzeniem Nr 46 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 43).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Nr 11 Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 6), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

2) § 2 zarządzenia Nr 21 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 11), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”;

3) § 2 i § 3 zarządzenia Nr 44 Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 40), które stanowią:

„§ 2. W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i pkt 11 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”;

4) § 2 zarządzenia Nr 46 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 43), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 34 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r.w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 13 lutego 2013 r. (poz. 6)

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lipca 2012 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Finansów nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. W przypadku gdy wejście w życie zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58, z późn. zm.1)).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania2).

Załącznik do zarządzenia Nr 34 Ministra
Finansów z dnia 27 lipca 2012 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA FINANSÓW

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Ministerstwo Finansów działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i 984);

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Finansów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392);

3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481);

4) zarządzenia Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2013 r. poz. 363);

5) regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

§ 2.

Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów, który kieruje działami administracji rządowej:

1) budżet;

2) finanse publiczne;

3) instytucje finansowe.

§ 3.

Ilekroć w przepisach jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Finansów;

2) Dyrektorze Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów;

3) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Finansów;

4) Kierownictwie – należy przez to rozumieć Kierownictwo Ministerstwa;

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora departamentu lub biura;

6) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć departament, biuro oraz Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów;

7) Głównym Ekonomiście Ministerstwa – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Finansów – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów;

8) pracowniku – należy przez to rozumieć także funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w Ministerstwie;

9) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Ministerstwa.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna

§ 4.

W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra

– BMI;

2) Departament Administracji Podatkowej

– AP;

3) Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych

– DA;

4) Departament Budżetu Państwa

– BP;

5) Departament Długu Publicznego

– DP;

6) Departament Finansów Resortu

– FR;

7) Departament Finansowania Sfery Budżetowej

– FS;

8) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

– ST;

9) Departament Gospodarki Narodowej

– GN;

10) Departament Gwarancji i Poręczeń

– DG;

11) Departament Informacji Finansowej

– IF;

12) Departament Informatyki

– DI;

13) Departament Instytucji Płatniczej

– IP;

14) Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

– CA;

15) Departament Kontroli Skarbowej

– KS;

16) Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

– DO;

17) Departament Podatków Dochodowych

– DD;

18) Departament Podatków Lokalnych

– PL;

19) Departament Podatku Akcyzowego i Gier

– AG;

20) Departament Podatku od Towarów i Usług

– PT;

21) Departament Polityki Celnej

– PC;

22) Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

– PF;

23) Departament Polityki Podatkowej

– PK;

24) Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa

– RR;

25) Departament Prawny

– PR;

26) Departament Rachunkowości

– DR;

27) Departament Reformy Finansów Publicznych

– RF;

28) Departament Rozwoju Rynku Finansowego

– FN;

29) Departament Służby Celnej

– SC;

30) Departament Unii Europejskiej

– UE;

31) Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

– WU;

32) Departament Wywiadu Skarbowego

– WS;

33) Departament Zagraniczny

– DZ;

34) Biuro Administracyjne

– BAD;

35) Biuro Dyrektora Generalnego

– BDG;

36) Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych

– BDF;

37) Biuro Kontroli Resortowej

– BKR;

38) Biuro Ochrony

– BOC;

39) Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów

 

– Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów

– GE.

 

§ 5.

1. W Ministerstwie działają, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS);

2) Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF);

3) Szef Służby Celnej;

4) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;

5) Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

6) Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

7) Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską;

8) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

8a)3) Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych;

9) (uchylony);4)

10) Kierownik Komórki Audytu Wewnętrznego.

2. W Ministerstwie działają również, na podstawie odrębnych przepisów:

1) Komisja Dyscyplinarna Ministerstwa Finansów;

2) komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

a) Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych,

b) Międzyresortowa Komisja Orzekająca przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych.

3. W Ministerstwie mogą działać inne, niż wymienione w ust. 2, komisje, a także komitety, rady, zespoły i grupy robocze powoływane przez:

1) Ministra;

2) Dyrektora Generalnego;

3) Szefa Służby Celnej;

4) GIKS.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, są powoływane w drodze decyzji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W decyzji określa się cel powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy podmiotów, o których mowa w ust. 3.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§ 6.

1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami.

2.5) Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, Gabinetu Politycznego Ministra, Głównego Ekonomisty Ministerstwa oraz dyrektorów.

3. W Ministerstwie działa Kierownictwo jako ciało opiniodawczo-doradcze Ministra. Minister w drodze zarządzenia określa:

1) zasady, tryb działania oraz skład osobowy Kierownictwa;

2) podział zadań pomiędzy członkami Kierownictwa.

4.6) Minister może upoważnić Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, Głównego Ekonomistę Ministerstwa, dyrektorów i innych pracowników Ministerstwa do załatwiania spraw w jego imieniu, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

§ 7.

1. Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym odrębnymi przepisami:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania,

a także organizację pracy w szczególności poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra, z wyjątkiem komórek organizacyjnych bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra na podstawie przepisów odrębnych,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,

c) występowanie z wnioskiem do Ministra o nadanie regulaminu,

d) ustalanie i zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy w Ministerstwie,

e) gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,

f) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),

g) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,

h) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli oraz zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego,

i) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

j) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,

k) zapewnienie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną w szczególności poprzez:

a) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,

b) dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

c) administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie,

d) przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,

e) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

2. Dyrektor Generalny określa tryb współdziałania komórek organizacyjnych oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.

3. Dyrektor Generalny może upoważnić dyrektorów lub innych pracowników Ministerstwa do podejmowania decyzji i wykonywania określonych czynności, w jego imieniu.

§ 8.

1. W skład departamentów i biur mogą wchodzić wydziały, wydziały zamiejscowe, wieloosobowe stanowiska pracy, referaty zamiejscowe, jednoosobowe stanowiska pracy i sekretariaty.

2. Wydział może zostać utworzony w przypadku, gdy realizacja zadań, z uwagi na rodzaj spraw i ich liczbę, wymaga obsady co najmniej 5 pracowników w tym naczelnik wydziału.

3. Dyrektor Generalny może utworzyć wydział w innych, niż wymienione w ust. 2, przypadkach.

4. Do realizacji okresowych zadań dyrektor może powoływać zespoły, określając ich skład, cel powołania, zakres zadań i tryb pracy.

5. Organizację oraz szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne.

§ 9.

1. Odpowiednio, departamentem albo biurem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny w szczególności za:

1)7) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań, odpowiednio departamentu albo biura, określonych w regulaminie oraz zleconych przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego;

2) zgodność działania, odpowiednio departamentu albo biura z kierunkami określonymi przez właściwych członków Kierownictwa oraz obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi;

3) bezpieczeństwo informacji, w szczególności ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie tajemnicy skarbowej i celnej;

4) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) przestrzeganie przepisów dotyczących spraw obronnych, o ochronie osób i mienia, przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) przygotowywanie projektów wewnętrznych regulaminów odpowiednio departamentu albo biura, zgodnie z zakresami ich działania ustalonymi w regulaminie;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej odpowiednio w departamencie albo biurze.

2. W przypadku przydzielenia dyrektorowi dodatkowych zadań o trwałym charakterze, jest on obowiązany do powiadomienia o tym Dyrektora Generalnego.

3. Dyrektor wykonuje zadania, odpowiednio departamentu albo biura, samodzielnie lub przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora.

4. Zastępca dyrektora kieruje pracami, odpowiednio departamentu albo biura w zakresie spraw przydzielonych mu przez dyrektora oraz odpowiada przed dyrektorem za ich realizację.

5. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego zastępca dyrektora. O wyznaczonym zastępstwie dyrektor informuje pisemnie Dyrektora Generalnego.

6. W przypadku braku zastępcy dyrektora albo jego nieobecności, dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym, pracownik. Do pracownika zastępującego dyrektora stosuje się przepisy regulaminu dotyczące zastępcy dyrektora.

7. Liczba zastępców dyrektora jest uzależniona od limitu etatów ustalonych przez Dyrektora Generalnego dla danego departamentu albo biura i wynosi:

1) nie więcej niż jeden zastępca dyrektora – w departamencie albo biurze o limicie do 30 etatów;

2) nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora – w departamencie lub biurze o limicie od 31 etatów do 60 etatów;

3) nie więcej niż trzech zastępców dyrektora – w departamencie albo biurze o limicie od 61 etatów do 90 etatów.

8. W departamencie lub biurze powyżej 90 etatów liczbę zastępców ustala Dyrektor Generalny.

9. W indywidualnych przypadkach Dyrektor Generalny, może ustalić inną niż określona w ust. 7, liczbę zastępców dyrektora.

§ 10.

1. Główny Ekonomista Ministerstwa realizuje zadania określone w regulaminie oraz zlecone bezpośrednio przez Ministra.

2. Przepis § 9 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Głównego Ekonomisty Ministerstwa.

§ 11.

1. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa zgodnie z postanowieniami regulaminu.

2. Jeżeli, w zakresie określonego zadania, nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości komórki organizacyjnej, za właściwą uznaje się komórkę organizacyjną prowadzącą sprawy tematycznie związane z zadaniem lub o zbliżonym charakterze, a gdy nie jest to możliwe, komórkę organizacyjną zajmującą się problematyką finansowania dziedziny związanej ze sprawą.

3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres zadań jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość problemów lub istota zadania.

4. W sprawach sądowych, w których sądy wskazują Ministra jako organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa w danej sprawie lub pokrzywdzonego w związku z popełnieniem przestępstwa, a także gdy stroną postępowania jest Ministerstwo reprezentowane przez Dyrektora Generalnego, właściwa jest komórka organizacyjna prowadząca sprawy tematycznie związane lub zbliżone do przedmiotu postępowania sądowego.

5. Jeżeli komórka organizacyjna nie uważa się za właściwą w sprawie, powinna ją przekazać bezpośrednio do komórki organizacyjnej, która jej zdaniem jest właściwa.

6. Komórki organizacyjne, występując do Departamentu Prawnego z prośbą o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, przedstawiają swoje stanowisko w sprawie.

Rozdział 4

Zadania realizowane przez wszystkie komórki organizacyjne

§ 12.

Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne, w zakresie ich właściwości należy w szczególności:

1)8) opracowywanie, opiniowanie, uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w tym opracowywanie i konsultowanie projektów obwieszczeń w sprawie tekstów jednolitych i tekstów jednolitych:

a) rozporządzeń i zarządzeń Ministra, w tym wydanych wspólnie albo w porozumieniu z innym organem,

b) rozporządzeń, uchwał i zarządzeń Rady Ministrów oraz rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, należących do właściwości Ministerstwa lub w przypadkach, w których Ministerstwo było resortem projektującym;

2) uczestniczenie w uzgodnieniach zewnętrznych dotyczących projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych;

3) opracowywanie stanowisk i opinii do dokumentów rządowych oraz pochodzących od innych podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą;

4) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, rezolucje, deklaracje i apele komisji sejmowych, interwencje posłów, senatorów oraz oświadczenia senatorów;

5) analizowanie i opiniowanie prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa krajowego;

6) udział w procesach decyzyjnych organizacji międzynarodowych w ramach udzielonych upoważnień;

7) opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;

8) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (NIK) i innych organów kontroli;

9)9) udzielanie informacji i wyjaśnień Rzecznikowi Prasowemu Ministra oraz pracownikom komórek Biura Ministra właściwych w sprawach prowadzenia polityki informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej Ministerstwa;

10) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym udostępnianie wymaganych przez ustawę informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa;

11) realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w tym udostępnianie w BIP projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych, jak również dokumentów dotyczących prac nad tymi projektami oraz innych informacji, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.);

12) prowadzenie postępowań sądowych przy współudziale Departamentu Prawnego;

13) dochodzenie oraz rozliczanie należności z tytułu realizowanych zadań, w tym wynikających z prawomocnych orzeczeń sądów i ostatecznych decyzji;

14) udział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

15) rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa;

16) współdziałanie z organami samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego, urzędami, instytucjami oraz partnerami społecznymi;

17) realizowanie zadań określonych przepisami o ochronie danych osobowych;

18) realizowanie zadań obronnych, zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej;

19) upowszechnianie wiedzy w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych wśród pracowników Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

20) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości funkcjonowania Ministerstwa oraz jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

21) współdziałanie z podmiotami, o których mowa w § 5 ust. 3, przy realizacji powierzonych im zadań;

22) współpraca z Departamentem Informatyki i Biurem Ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji;

23) wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

24) współpraca z Biurem Administracyjnym w opracowywaniu, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (zgłoszenia INTRASTAT);

25) współpraca z Biurem Administracyjnym w zakresie przekazywania właściwemu organowi podatkowemu informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej;

26) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wojewodów wydawanych w sprawach dotacji udzielonych z budżetu państwa;

27) współpraca z Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (CEZRF) w zakresie realizacji szkoleń;

28) realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą;

29)10) współpraca z Departamentem Audytu Sektora Finansów Publicznych w zakresie identyfikacji ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, w tym udzielanie informacji i wyjaśnień o tych ryzykach.

§ 13.

1. Projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów prawnych, rozwiązań systemowych oraz decyzje pociągające za sobą skutki organizacyjne i finansowe dla izb i urzędów skarbowych wymagają uzgodnienia z Departamentem Administracji Podatkowej.

2. Uzgodnienia z Departamentem Unii Europejskiej wymagają projekty:

1) założeń projektów ustaw i aktów prawnych:

a) opracowywanych w Ministerstwie, w celu uzyskania wstępnej opinii o ich zgodności z prawem Unii Europejskiej,

b) dotyczących przepływu środków z budżetu Unii Europejskiej (z wyjątkiem środków z funduszy przedakcesyjnych) oraz dokumentów wyrażających stanowisko Ministra w tej sprawie;

2) dokumentów wyrażających stanowisko Ministra, dotyczących współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Unią Europejską.

3. W sprawach dotyczących stosunków międzynarodowych, zarówno dwustronnych jak i wielostronnych, w tym projektów współpracy technicznej, komórka organizacyjna prowadząca tego rodzaju sprawy jest obowiązana na bieżąco informować Departament Unii Europejskiej lub Departament Zagraniczny o planowanych w tym zakresie działaniach oraz ich realizacji.

4. Komórki organizacyjne wykorzystujące narzędzia informatyczne wspomagające realizację zadań mają obowiązek:

1) zarządzać systemami informatycznymi, wdrażanymi i użytkowanymi na potrzeby wsparcia realizacji tych zadań, dla których pełnią rolę właściciela, w szczególności poprzez:

a) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem aplikacji systemu informatycznego, monitorowanie wpływu zmian prawnych na działanie systemu informatycznego i inicjowanie działań w tym zakresie,

b) definiowanie wymagań dla systemów informatycznych, istotnych dla prawidłowej realizacji zadań,

c) opracowywanie i wdrażanie procedur ustalających zasady realizacji zadań i wprowadzania zmian organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego,

d) dysponowanie danymi przetwarzanymi w systemie informatycznym;

2) uzgadniać z Departamentem Informatyki projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych mogących mieć wpływ na systemy informatyczne w Ministerstwie i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

3) uzgadniać z Departamentem Informatyki plan zamówień i wydatków informatycznych, w tym realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej.

5. Komórka organizacyjna uczestnicząca w realizacji projektu lub programu finansowanego z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej, ma obowiązek zapewnienia merytorycznego nadzoru nad jego realizacją w zakresie swojej właściwości, w tym poprzez udział przedstawicieli w pracach podmiotów powoływanych trybie § 5 ust. 3 i wykonywanie obowiązków nałożonych przez uprawnione do tego osoby.

6. Komórki organizacyjne przy realizacji zadań są obowiązane stosować przyjęte w resorcie finansów metodyki, standardy i zasady zarządzania projektami, programami oraz usługami informatycznymi.

Rozdział 5

Wykaz zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa

§ 14.

Biuro Ministra

1.11) Biuro Ministra odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością Ministra jako organu administracji rządowej i członka Rady Ministrów, wynikających ze współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organami Rady Ministrów, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz sejmowymi i senackimi komisjami. Biuro Ministra zapewnia obsługę posiedzeń Kierownictwa, zarządza korespondencją kierowaną do Ministra, zapewnia obsługę prasową Ministra i Ministerstwa. Biuro Ministra realizuje zadania wynikające z obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych w zakresie promowania, upowszechniania i propagowania problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

2. Do zadań Biura Ministra należy w szczególności:

1) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Kierownictwa, w tym opracowywanie protokołów ustaleń podjętych na posiedzeniach Kierownictwa;

2)12) opracowywanie i przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rekomendacji osób na stanowiska Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie;

3) opracowywanie projektów:

a) (uchylona)13),

b) regulacji w sprawie zasad, trybu działania oraz składu osobowego Kierownictwa,

c) regulacji w sprawie podziału zadań pomiędzy członkami Kierownictwa;

4) przygotowywanie wniosków w sprawie delegowania przedstawicieli Ministra do organów spółek, fundacji oraz innych podmiotów, w których jest reprezentowany Skarb Państwa, prowadzenie bazy danych oraz współpraca z Ministerstwem Skarbu Państwa w tym zakresie;

5) przygotowywanie imiennych upoważnień dla członków Kierownictwa, w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;

6) prowadzenie ewidencji i zbioru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra;

7) prowadzenie ewidencji:

a) wniosków o udostępnienie informacji publicznej kierowanych do Ministerstwa,

b) wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową,

c) kontroli przeprowadzanych przez NIK i inne organy,

d) informacji o wynikach kontroli,

e) wystąpień pokontrolnych,

f) wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich;

8) prowadzenie baz danych dotyczących uczestnictwa członków Kierownictwa i pracowników Ministerstwa w pracach różnych organów, związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych;

9) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym członków Kierownictwa oraz pracowników Gabinetu Politycznego Ministra, prowadzenie ewidencji i zbioru tych oświadczeń oraz ich udostępnianie uprawnionym organom;

10) przyjmowanie wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, nadawanie im biegu i nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi;

11) przyjmowanie wystąpień pokontrolnych NIK i protokołów z kontroli przeprowadzanych przez inne niż NIK organy oraz nadawanie im biegu;

12) zarządzanie korespondencją kierowaną do Ministra, ewidencjonowanie, dekretowanie, przedstawianie korespondencji Ministrowi;

13) monitorowanie terminowości prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych z uwzględnieniem terminów określonych w Wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rządu;

14) przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów o upoważnienie do reprezentowania Rządu na posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w komisjach sejmowych i senackich;

15) monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, rezolucje, deklaracje i apele komisji sejmowych, interwencje posłów, senatorów oraz oświadczenia senatorów;

16) prowadzenie korespondencji protokolarnej Ministra;

17) organizowanie obsługi sekretarskiej członków Kierownictwa;

18) prowadzenie polityki informacyjnej Ministra i Ministerstwa, w tym:

a) udzielanie mediom informacji o aktualnych pracach Ministerstwa, organizację spotkań dziennikarzy z Kierownictwem i pracownikami Ministerstwa, monitoring mediów, współpracę z Centrum Informacyjnym Rządu oraz prowadzenie ewidencji pytań i odpowiedzi udzielanych dziennikarzom,

b) kształtowanie pozytywnego wizerunku Ministerstwa oraz członków Kierownictwa poprzez tworzenie długofalowych strategii oraz kampanii informacyjnych i wizerunkowych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, rzecznikami prasowymi i pracownikami komórek właściwych do spraw komunikacji izb celnych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i nadzór nad ich realizacją oraz inicjowanie, prowadzenie i koordynacja w ww. zakresie działań komórek organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych,

c) nadzór i administracja portalu Ministerstwa,

d) koordynacja BIP;

19) opracowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, propozycji do Wykazu prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rządu;

20) koordynowanie zadań związanych z obsługą wyznaczonego przez Ministra członka Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu w zakresie jego udziału w pracach Zespołu;

21) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem przez właściwe komórki organizacyjne materiałów i dokumentów na posiedzenia Rady Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów, kompletowanie dokumentów dla Ministra;

22) monitorowanie przygotowywania przez właściwe komórki organizacyjne materiałów i dokumentów na plenarne posiedzenia Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiedzenia komisji sejmowych i senackich;

23) organizowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych Ministra;

24) współuczestniczenie w przygotowywaniu przez komórki organizacyjne spotkań Ministra z delegacjami zagranicznymi i krajowymi;

25)14) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych w zakresie promowania, upowszechniania i propagowania problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

§ 15.

Departament Administracji Podatkowej

1. Departament Administracji Podatkowej odpowiada za realizację zadań związanych z nadzorem i organizacją funkcjonowania izb i urzędów skarbowych, biur krajowej informacji podatkowej, biura wymiany informacji podatkowych, nadzorem nad ewidencją i identyfikacją podatników i płatników, poborem należności pieniężnych, zabezpieczeniem i egzekucją administracyjną tych należności, zabezpieczeniem i likwidacją ruchomości, prowadzeniem rejestrów zastawów skarbowych, informacją podatkową, współpracą międzynarodową w zakresie wymiany informacji podatkowych i wykonywania zadań związanych z egzekucją administracyjną, zarządzaniem jakością, analizą i rozwojem służb podatkowych. Departament Administracji Podatkowej koordynuje i organizuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi działania wykonywane przez izby i urzędy skarbowe.

2. Do zadań Departamentu Administracji Podatkowej należy w szczególności:

1) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem izb i urzędów skarbowych, wykonywanie kontroli na podstawie przepisów o urzędach i izbach skarbowych;

2) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie ustawy o urzędach i izbach skarbowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, Kodeksu karnego skarbowego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie nieprzypisanym do właściwości innych komórek organizacyjnych;

3) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

4) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem oraz interpretacją przepisów prawa w obszarze zadań wymienionych w ust. 1;

5) planowanie wynagrodzeń, etatów, dochodów i wydatków w izbach i urzędach skarbowych, w biurach krajowej informacji podatkowej i biurze wymiany informacji podatkowych oraz ich analiza;

6) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych;

7) prowadzenie spraw związanych z organizacją, właściwością rzeczową i miejscową oraz terytorialnym zasięgiem działania izb i urzędów skarbowych;

8) zarządzanie informacją podatkową, w tym nadzorowanie pracy biur krajowej informacji podatkowej;

9) koordynowanie i prowadzenie współpracy polskiej administracji podatkowej z administracjami podatkowymi innych państw, Komisją Europejską oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym wymiana informacji podatkowych z innymi państwami;

10) inicjowanie i prowadzenie prac w zakresie identyfikacji potrzeb i optymalizacji funkcjonowania oraz rozwoju i modernizacji izb i urzędów skarbowych, biur krajowej informacji podatkowej i biura wymiany informacji podatkowych, w tym prowadzenie projektów usprawnień i zmian organizacyjnych;

11) analiza i określanie potrzeb izb i urzędów skarbowych, biur krajowej informacji podatkowej i biura wymiany informacji podatkowych, związanych z bieżącą eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych oraz koordynowanie działań w tym zakresie;

12) nadzór przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji należności pieniężnych;

13) nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych jako organami likwidacyjnymi w zakresie zabezpieczania i wykonywania orzeczeń o przepadku mienia;

14) wydawanie postanowień w zakresie egzekucji oraz zabezpieczenia należności pieniężnych jako organ odwoławczy od postanowień wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej oraz w trybach nadzwyczajnych;

15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy obcym państwom oraz korzystaniem z ich pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej;

16) gromadzenie i analiza danych statystycznych z izb skarbowych i izb celnych z zakresu poboru, egzekucji, zabezpieczania zobowiązań podatkowych oraz ocena realizacji zobowiązań podatkowych, z wyłączeniem podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od towarów i usług w zakresie importu towarów;

17) nadzorowanie i kontrola działalności izb i urzędów skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

18) przygotowanie krajowego planu dyscypliny podatkowej i nadzór nad jego realizacją;

19) prowadzenie spraw związanych z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników;

20) prowadzenie Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych;

21) zarządzanie systemami jakości w administracji podatkowej;

22) nadzór i koordynacja nad sprawozdawczością sporządzaną przez izby i urzędy skarbowe;

23)15) prowadzenie spraw w zakresie nadawania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16.

Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych

1.16) Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych odpowiada za obsługę Ministra w zakresie realizacji zadań związanych z koordynacją kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych przez Ministra działach administracji rządowej. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych realizuje zadania wynikające z obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych w zakresie identyfikacji ryzyk występujących w systemie finansów publicznych.

2. Do zadań Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

2) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

3) opracowywanie i upowszechnianie standardów kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

4) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;

5) inicjowanie i realizowanie działań związanych ze zlecaniem przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

6) przygotowywanie oraz przeprowadzanie oceny audytu wewnętrznego;

7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym;

8) planowanie i organizacja szkoleń dotyczących kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;

9) współpraca z komitetami audytu;

10) koordynowanie przygotowania i przygotowanie, na podpis Ministra, projektu planu działalności, planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez Ministra działach administracji rządowej;

11) podejmowanie innych działań służących poprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;

12)17) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych w zakresie identyfikacji ryzyk występujących w systemie finansów publicznych.

§ 17.

Departament Budżetu Państwa

1. Departament Budżetu Państwa odpowiada za realizację zadań związanych z opracowywaniem i wykonywaniem budżetu państwa, opracowywaniem projektu ustawy budżetowej oraz sprawozdań i informacji z wykonania budżetu państwa, przygotowywaniem projektów aktów prawnych dotyczących budżetu państwa w zakresie właściwości departamentu i wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych, realizację zadań należących do głównego księgowego budżetu państwa.

2. Do zadań Departamentu Budżetu Państwa należy w szczególności:

1) współudział w opracowywaniu projektu założeń projektu ustawy i projektów aktów prawnych określających zasady i tryb opracowywania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej;

2) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych dotyczących budżetu państwa, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

3) realizacja zadań związanych z opracowywaniem i wykonywaniem budżetu państwa, w tym:

a) opracowywanie zbiorczych materiałów do założeń do projektu budżetu państwa w zakresie wydatków budżetowych,

b) opracowywanie:

– projektu ustawy budżetowej, w tym części tekstowej, tabelarycznej i zbiorczego uzasadnienia,

– analiz i prognoz dotyczących wydatków budżetu państwa,

– harmonogramu wydatków budżetu państwa,

c) przygotowywanie planów uruchamiania środków finansowych dla dysponentów głównych,

d) opracowywanie okresowych sprawozdań analitycznych i objaśnień z wykonania budżetu państwa,

e) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) w zakresie obsługi bankowej budżetu państwa, w tym w zakresie systemu bankowości elektronicznej;

4) realizacja zadań związanych z finansowaniem inwestycji państwowych jednostek budżetowych oraz inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa, w tym:

a) planowanie wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa,

b) rozpatrywanie wniosków dysponentów o przeniesienie wydatków inwestycyjnych;

5) przygotowywanie projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa w zakresie podziału rezerw na inwestycje;

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań należących do głównego księgowego budżetu państwa, w tym:

a) prowadzenie rachunkowości budżetu państwa,

b) obsługa centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,

c) przygotowywanie dziennych raportów o stanie środków na rachunkach budżetu państwa oraz informacji o przepływach finansowych budżetu państwa, w zakresie przychodów i rozchodów budżetu państwa,

d) prowadzenie sprawozdawczości z wykonania budżetu państwa, między innymi opracowywanie miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa, zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa;

7)18) przygotowywanie wynikających z właściwości departamentu projektów decyzji Ministra oraz projektów decyzji zmieniających decyzje o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa wydatków na zadania;

8) ustalanie koncepcji rozwoju, wdrażania i funkcjonowania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR, wspomagającego realizację przez dysponentów środków budżetu państwa, procesu budżetowego w zakresie planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetowej oraz prowadzenie rachunkowości budżetu państwa i zarządzanie płynnością budżetu państwa, we współpracy z Departamentem Informatyki;

9) bieżąca administracja i obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR przy realizacji operacji dotyczących planowania i wykonywania budżetu państwa oraz zarządzania wolnymi środkami budżetu państwa;

10) wydawanie komunikatów dotyczących wykonywania przez dysponentów środków budżetu państwa obowiązków w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR;

11) (uchylony);19)

12) współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) w zakresie udostępniania danych przekazywanych do EUROSTATU, udział w pracach grupy roboczej do spraw rachunków niefinansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych;

13) podejmowanie czynności należących do Ministra w zakresie harmonogramu realizacji wydatków budżetu państwa;

14) wykonywanie zadań związanych z informowaniem o nieprawidłowościach w Phare;

15) weryfikowanie wniosków dysponentów części i przygotowywanie pism dotyczących wyrażenia zgody przez Ministra na:

a) otwarcie rachunków pomocniczych w NBP lub Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przez dysponentów dla kasowej obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych,

b) realizację płatności zobowiązań wymagalnych na ostatni dzień danego roku budżetowego w ciągu 9 dni roboczych roku następnego.

§ 18.

Departament Długu Publicznego

1. Departament Długu Publicznego odpowiada za realizację spraw wynikających z zadań ministra właściwego do spraw budżetu w obszarze zarządzania długiem i ryzykiem związanym z długiem Skarbu Państwa, finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, emisji skarbowych papierów wartościowych, obsługi długu Skarbu Państwa oraz funkcjonowania rynku skarbowych papierów wartościowych.

2. Do zadań Departamentu Długu Publicznego należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektu strategii zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na dług sektora finansów publicznych;

2) zarządzanie długiem i ryzykiem związanym z długiem Skarbu Państwa;

3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w szczególności poprzez emisje skarbowych papierów wartościowych;

4) obsługa finansowo-księgowa części 79 budżetu państwa oraz przygotowywanie dyspozycji płatniczych i finansowych dotyczących obsługi zadłużenia krajowego i zagranicznego;

5) zarządzanie rachunkami walutowymi Ministerstwa oraz prowadzenie operacji na rynku walutowym;

6) zarządzanie systemem finansowania programu samolotu wielozadaniowego;

7) prowadzenie ewidencji zadłużenia sektora finansów publicznych na podstawie informacji pozyskiwanych z innych komórek organizacyjnych;

8) prowadzenie prac analitycznych i prognostycznych na potrzeby zarządzania długiem Skarbu Państwa i długiem sektora finansów publicznych;

9) ewidencjonowanie i zarządzanie należnościami stanowiącymi aktywa finansowe Skarbu Państwa obejmującymi:

a) środki publiczne wyodrębnione w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa,

b) depozyty będące lokatami terminowymi budżetu państwa poza NBP lub zabezpieczeniem transakcji, w tym warunkowe oraz na instrumentach pochodnych,

c) papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne, dla których istnieje płynny rynek wtórny, z wyłączeniem akcji;

10) prowadzenie prac studyjnych dotyczących utworzenia wyodrębnionego biura/agencji zarządzania długiem;

11) prowadzenie prac w zakresie metodyki ewidencji długu sektora finansów publicznych, badania zgodności przepisów regulujących problematykę długu publicznego z prawem Unii Europejskiej oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Prawnym, Departamentem Budżetu Państwa, Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Departamentem Gwarancji i Poręczeń, Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Departamentem Zagranicznym;

12) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie długu Skarbu Państwa i długu sektora finansów publicznych oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

13) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów w zakresie długu Skarbu Państwa i długu sektora finansów publicznych;

14) formułowanie zasad funkcjonowania, regulacji oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu dealerów skarbowych papierów wartościowych;

15) prowadzenie spraw dotyczących skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych w latach 1918–1989;

16) prowadzenie negocjacji i przygotowywanie projektów umów ISDA i Umów Ramowych;

17) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych zagadnień związanych z zadłużeniem Skarbu Państwa;

18) nadzór nad rynkiem wtórnym skarbowych papierów wartościowych prowadzonym na platformie elektronicznej;

19) opiniowanie warunków ekonomicznych zaciąganych przez Skarb Państwa zobowiązań w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz opiniowanie projektów umów z punktu widzenia ryzyka dla zarządzania długiem;

20) współpraca z agencjami ratingowymi w sprawach dotyczących długu Skarbu Państwa i długu sektora finansów publicznych oraz rynku skarbowych instrumentów dłużnych;

21) przygotowywanie i realizowanie programów pomocy technicznej w sferze zarządzania długiem publicznym i organizacji rynku papierów skarbowych;

22) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi w sprawach dotyczących długu Skarbu Państwa i długu sektora finansów publicznych oraz rynku skarbowych papierów wartościowych, w tym poprzez udział w pracach grup i zespołów organizowanych przez Unię Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

23) prowadzenie analizy wniosków potencjalnych emitentów papierów wartościowych na rynek krajowy, wymagających akceptacji Ministra;

24) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z realizacją Umowy Definitywnej pomiędzy Skarbem Państwa i Fabryką Samochodów Małolitrażowych S.A. a FIAT Auto Sp. A. Turyn;

25) sporządzanie i monitorowanie przepływów finansowych budżetu państwa oraz lokowanie środków budżetowych w BGK;

26) wyrażanie opinii dotyczących operacji, które mogą wpływać na wielkość i strukturę długu Skarbu Państwa, zadłużenia sektora finansów publicznych i zadłużenia zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej;

27) współpraca z NBP, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych S.A., BondSpot S.A., Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi instytucjami, w zakresie regulacji dotyczących rynku kapitałowego i pieniężnego mogących mieć wpływ na rynek skarbowych papierów wartościowych, w porozumieniu z Departamentem Rozwoju Rynku Finansowego;

28)20) współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości departamentu.

§ 19.

Departament Finansów Resortu

1. Departament Finansów Resortu odpowiada za realizację zadań związanych z planowaniem części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz wykonywaniem budżetu państwa w zakresie planu finansowego dysponenta części 19, a także w zakresie prowadzenia polityki inwestycyjnej resortu, spraw majątkowych oraz zapewnia obsługę Głównego Księgowego Resortu. Departament Finansów Resortu odpowiada za realizację zadań wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz sprawuje nadzór nad jednostkami podległymi, zgodnie ze strukturą dysponenta części 19 w zakresie zadań departamentu.

2. Do zadań Departamentu Finansów Resortu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetowym części 19 poprzez:

a) przygotowywanie i opracowywanie projektu części ustawy budżetowej oraz projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym (budżetu państwa i budżetu środków europejskich), we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,

b) przekazywanie informacji jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi o wstępnych kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej oraz o kwotach dochodów i wydatków zgodnych z ustawą budżetową,

c) opracowywanie projektów decyzji dotyczących zmian w budżecie państwa i budżecie środków europejskich w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym oraz dokonywanie zmian planów finansowych jednostek podległych Ministrowi,

d) sporządzanie kwartalnych, rocznych, doraźnych analiz z zakresu wykonania dochodów i wydatków budżetowych,

e) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, informacji dla komisji sejmowych i senackich dotyczących wykonania oraz projektu ustawy budżetowej,

f) koordynowanie przygotowywania materiałów celem przedstawienia ich NIK w zakresie kontroli dotyczących budżetu części 19, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,

g) koordynowanie przygotowywania projektów odpowiedzi na zapytania poselskie, interpelacje oraz zapytania związków zawodowych i dziennikarzy w zakresie budżetu części 19, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

2) obsługa Głównego Księgowego Resortu w zakresie wykonywania kontroli finansowej nad procesem zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego dysponenta części 19, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz w zakresie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych poprzez:

a) prowadzenie rachunkowości w zakresie planu finansowego dysponenta budżetu części 19,

b) przekazywanie środków finansowych dla jednostek resortu finansów, opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków dla budżetu części 19,

c) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych części 19;

3) przygotowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych oraz planowanie, realizacja i nadzór nad wykonaniem zadań w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Ministerstwie w szczególności poprzez:

a) opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych, określających tryb postępowania i obowiązki komórek organizacyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych,

b) opracowywanie planu zakupów i planu zamówień publicznych oraz wstępnego ogłoszenia informacyjnego,

c) prowadzenie analizy wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wniosków o dokonanie zakupu,

d) prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

e) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie czynności proceduralno-dokumentacyjnych, w tym udział w pracach komisji przetargowych,

f) udzielanie niezbędnej pomocy osobom prowadzącym merytorycznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu zapewnienia zgodności postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

4) prowadzenie spraw majątkowych, w zakresie należącym do właściwości Ministra, związanych z:

a) międzynarodowymi układami odszkodowawczymi w zakresie wydawania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. Nr 12, poz. 65),

b) finansowaniem przez budżet państwa partii politycznych i komitetów wyborczych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) oraz na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.),

c) udziałem w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169),

d) stwierdzeniem nieważności orzeczeń Ministra Skarbu o przejęciu na własność Skarbu Państwa przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego,

e) roszczeniami dotyczącymi praw majątkowych w zakresie tzw. bankowych „martwych kont szwajcarskich”,

f) wykonywaniem przez Ministra obowiązków i uprawnień jako ministra właściwego ze względu na cel fundacji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.),

g) rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych;

5) obsługa dysponenta części 19 w zakresie zarządzania majątkiem resortu finansów poprzez:

a) prowadzenie polityki inwestycyjnej w zakresie opracowywania projektu budżetu, planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,

b) dokonywanie analizy i oceny potrzeb w zakresie wydatków majątkowych zgłaszanych przez jednostki podległe Ministrowi oraz ich weryfikacja w świetle przyznanych limitów finansowych,

c) nadzór nad realizacją zadań ujętych w planie inwestycyjnym, z wyłączeniem wydatków na informatyzację i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i pomocowych oraz innych wyłączonych do odrębnej realizacji, oraz ich rozliczanie,

d) planowanie i realizowanie polityki remontowej jednostek resortu finansów,

e) prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w art. 60a ust. 1 tej ustawy,

f) opracowywanie projektów wewnętrznych uregulowań prawnych związanych z finansowaniem inwestycji z budżetu państwa, standardami obiektów budowlanych, procedurami związanymi z gospodarką nieruchomościami,

g) prowadzenie i aktualizowanie w informatycznym systemie Machina bazy danych nieruchomości i taboru samochodowego, będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi,

h) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań inwestycyjnych z budżetu państwa zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 134 ustawy o finansach publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa w jednostkach resortu finansów;

6) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem CEZRF, z wyłączeniem nadzoru merytorycznego nad systemem szkoleń resortu finansów;

7)21) opracowywanie analiz, przygotowywanie opinii oraz koordynowanie działań, w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, dotyczących projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym współpraca z komórkami organizacyjnymi wdrażającymi projekty;

8)21) monitorowanie spraw związanych z wdrażaniem w Ministerstwie projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 20.

Departament Finansowania Sfery Budżetowej

1. Departament Finansowania Sfery Budżetowej odpowiada za realizację zadań związanych z przygotowaniem budżetu państwa, wykonywaniem oraz sprawozdawczością budżetową w zakresie koordynowanych części oraz finansowanych działów, a także za przygotowywanie opinii Ministra do projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych zgodnie z zakresem właściwości departamentu.

2. Do zadań Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej należy w szczególności:

1) współdziałanie z Departamentem Budżetu Państwa przy opracowywaniu:

a) zasad, metod i trybu planowania budżetowego,

b) założeń budżetu,

c) układu wykonawczego budżetu;

2) planowanie bieżących wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń w koordynowanych częściach i finansowanych działach budżetu państwa;

3) koordynowanie prac nad opracowywaniem projektów budżetów poszczególnych części budżetu państwa, z wyłączeniem części, dla których projekty opracowują Departament Budżetu Państwa, Departament Finansów Resortu, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Departament Unii Europejskiej;

4) planowanie, we współpracy z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, dochodów sfery budżetowej w koordynowanych częściach i finansowanych działach budżetu państwa;

5) współpraca z poszczególnymi resortami i urzędami wojewódzkimi w zakresie dotyczącym planowania i wykonywania budżetu państwa;

6) przygotowywanie projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w budżecie państwa w zakresie finansowanych części;

7) opracowywanie półrocznych i rocznych analiz realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych części i finansowanych działów;

8) współudział w ustalaniu zasad organizacji i finansowania dziedzin państwowej sfery budżetowej, finansowanych z części koordynowanych przez departament;

9) współudział w ustalaniu stawek dotacji z zakresu zadań budżetowych w rolnictwie;

10) współdziałanie, z właściwymi organami administracji rządowej, w opracowywaniu polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;

11) opracowywanie, na podstawie projektów przekazanych przez właściwych dysponentów funduszy, planów finansowych oraz sporządzanie okresowych analiz z wykonania planów państwowych funduszy celowych, tj.:

a) Funduszu Pracy,

b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

d) Funduszu Promocji Twórczości,

e) Funduszu Promocji Kultury,

f) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

g) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,

h) Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,

i) Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

j) Funduszu Aktywacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,

k) Funduszu Wsparcia Policji,

l) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

m) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej,

n) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,

o) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

p) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,

q) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;

12) opracowywanie propozycji rozwiązań systemowych służących finansowaniu bezpieczeństwa państwa;

13) wykonywanie zadań Ministra w związku z realizacją funkcji państwa – gospodarza, wynikającej z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Sojuszu Północnoatlantyckim;

14) opiniowanie projektów planów finansowych Agencji Rezerw Materiałowych, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nadzór w ramach Ministerstwa nad ich realizacją;

15) analizowanie stanu gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz współdziałanie z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w przygotowywaniu rocznej prognozy przychodów NFZ oraz przy opracowywaniu analiz kwartalnej i rocznej sprawozdawczości NFZ;

16) prowadzenie analiz sprawozdawczości dotyczącej zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ);

17) współpraca z Departamentem Budżetu Państwa, Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego, Departamentem Instytucji Płatniczej oraz Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i ich powiązań z innymi elementami systemu finansowego państwa;

18) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, materiałów, dokumentów, strategii i programów przygotowywanych przez ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej w zakresie właściwości departamentu;

19) współpraca z Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących finansowania z budżetu państwa zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

20) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów prawa z zakresu finansowania jednostek sektora finansów publicznych;

21) realizacja zadań dotyczących umów offsetowych w zakresie właściwości departamentu.

§ 21.

Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

1. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego odpowiada za realizację zadań w zakresie systemu finansów samorządu terytorialnego, subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

2. Do zadań Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych regulujących zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

2) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów prawa, w zakresie właściwości departamentu;

3) opracowywanie rozwiązań systemowych regulujących zasady funkcjonowania systemu finansów samorządu terytorialnego;

4) dokonywanie analizy funkcjonowania systemu finansów samorządu terytorialnego;

5) planowanie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i wpłat do budżetu państwa;

6) ustalanie poszczególnych części subwencji ogólnej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i wpłat, według zasad określonych w przepisach odrębnych;

7) informowanie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego o wysokości ustalonych części subwencji ogólnej i wpłat, przyjętych na dany rok budżetowy;

8) przekazywanie rat poszczególnych części subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego oraz przekazywanie tym jednostkom środków wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej;

9) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej dochodów i wydatków w części 82 budżetu państwa – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;

10) ustalanie i informowanie o kwotach wynikających z podziału rezerw poszczególnych części subwencji ogólnej, przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego;

11) przygotowywanie projektów decyzji Ministra wprowadzających zmiany w planie dochodów i wydatków części 82 budżetu państwa – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego;

12) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z planu dochodów i wydatków części 82 budżetu państwa oraz sprawozdania finansowego w tym zakresie;

13) współpraca z NBP w zakresie obsługi rachunków bankowych dla części 82 budżetu państwa;

14) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;

15) opracowywanie zbiorczych, okresowych informacji na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;

16) opracowywanie zbiorczej informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej część rocznego sprawozdania z wykonania budżetu państwa;

17) eksploatacja, obsługa i zapewnienie utrzymania informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@, we współpracy z Departamentem Informatyki;

18) opracowywanie prognoz bilansów jednostek samorządu terytorialnego;

19) prowadzenie prac analitycznych związanych z przygotowaniem informacji i danych statystycznych dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz organizacji samorządowych;

20) współpraca ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

21) współpraca z regionalnymi izbami obrachunkowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania i rozbudowy informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek, przy współudziale Departamentu Informatyki;

22) współpraca z:

a) Departamentem Budżetu Państwa, Departamentem Instytucji Płatniczej, Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa, Departamentem Reformy Finansów Publicznych oraz Departamentem Unii Europejskiej w prowadzeniu prac koncepcyjnych – w zakresie funkcjonowania systemu finansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz ich powiązań z innymi elementami systemu finansowego państwa,

b) Departamentem Budżetu Państwa – w zakresie metodyki sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,

c) Departamentem Długu Publicznego – przy gromadzeniu informacji dotyczących zobowiązań i należności jednostek samorządu terytorialnego,

d) Departamentem Finansowania Sfery Budżetowej – w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących finansowania z budżetu państwa zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

e) Departamentem Gwarancji i Poręczeń – w zakresie pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu naprawczego.

§ 22.

Departament Gospodarki Narodowej

1. Departament Gospodarki Narodowej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie planowania wydatków budżetu państwa związanych z realizacją programów gospodarczych dotyczących infrastruktury, transportu, przemysłu, łączności, gospodarki morskiej, mieszkalnictwa, rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wsparcia nowych inwestycji, a także za planowanie dochodów budżetowych wynikających z praw właścicielskich Skarbu Państwa oraz planowanie przychodów i rozchodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Departament Gospodarki Narodowej uczestniczy w przygotowywaniu rozwiązań systemowych dotyczących programów gospodarczych, finansowania transportu i łączności, konkurencyjności, pomocy publicznej, gospodarki nieruchomościami i budownictwa.

2. Do zadań Departamentu Gospodarki Narodowej należy w szczególności:

1) planowanie wydatków budżetowych, dotacji celowych, przedmiotowych i podmiotowych oraz przeznaczonych na rozliczenia z bankami związane z finansowaniem zadań i programów gospodarczych w zakresie przemysłu, transportu i łączności, w tym przemysłu wydobywczego, transportu kolejowego, infrastruktury komunikacyjnej, gospodarki morskiej, mieszkalnictwa, rozwoju przedsiębiorczości oraz finansowego wsparcia nowych inwestycji;

2) planowanie środków z budżetu państwa na dofinansowanie funduszy celowych i funduszy utworzonych w BGK, w celu wspierania programów gospodarczych w zakresie właściwości departamentu oraz zwiększenie funduszu statutowego BGK, w celu realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego;

3) planowanie dochodów budżetowych w zakresie dywidend, wpłat z zysku, spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych oraz zwrotów środków na premie gwarancyjne od wkładów mieszkaniowych;

4) wykonywanie ustawy budżetowej, monitorowanie oraz ocena wykorzystania wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, w dziale:

a) 100 – Górnictwo i kopalnictwo, w części 20 Gospodarka,

b) 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w części 20 Gospodarka,

c) 600 – Transport i łączność, w części: 21 Gospodarka morska, 26 Łączność, 39 Transport i 85 Budżety wojewodów ogółem,

d) 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,

e) 758 – Różne rozliczenia, w zakresie kosztów prywatyzacji, w części 36 Skarb Państwa i 85 Budżety wojewodów ogółem;

5) opracowywanie koncepcji rozwiązań systemowych dotyczących udzielania pomocy ze środków publicznych w zakresie resortu finansów, przygotowywanie projektów rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących pomocy udzielanej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.);

6) monitorowanie stanu zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz pomocy publicznej udzielanej przez organy administracji podatkowej i celnej, w celu sporządzania raportów przedkładanych Radzie Ministrów i Komisji Europejskiej;

7) nadzór merytoryczny nad Systemem Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy, rejestrującym udzielaną pomoc publiczną w Rzeczypospolitej Polskiej;

8)22) koordynowanie prac nad programami wieloletnimi finansowego wsparcia inwestycji;

9) przygotowywanie umów zawieranych z bankami na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763);

10)23) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości rzeczowej departamentu, wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, z późn. zm.) i ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529);

11) udział w opracowywaniu rozwiązań systemowych w zakresie:

a) przemysłu wydobywczego, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego i brunatnego oraz węglowodorów,

b) sektora energetyki konwencjonalnej i jądrowej,

c) zasad tworzenia i funkcjonowania funduszy celowych oraz funduszy utworzonych w BGK, służących finansowaniu programów gospodarczych, w zakresie właściwości departamentu,

d) prawa budowlanego oraz systemu nadzoru rynku w zakresie wyrobów budowlanych,

e) planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami i gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

f) finansowania procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym,

g) zasad spłaty kredytów mieszkaniowych objętych przejściowym wykupem odsetek, premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, dopłat do oprocentowania kredytów na własne mieszkanie, kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,

h) finansowania wydatków w zakresie utrzymania i rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej,

i) finansowania wydatków w zakresie łączności,

j) komercjalizacji i prywatyzacji,

k) zasad nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa,

l) reprywatyzacji;

12) opiniowanie planów finansowych Funduszu Skarbu Państwa, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Kredytu Technologicznego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Kolejowego, Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Żeglugi Śródlądowej, Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Dopłat, planów rzeczowo-finansowych programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, a także sprawozdań z ich realizacji;

13) reprezentowanie Ministra w organach nadzoru nad funkcjonowaniem BGK, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;

14) koordynowanie oraz monitorowanie, w ramach Ministerstwa, realizacji zadań wynikających z rządowych programów w zakresie pomocy publicznej i konkurencji;

15) monitorowanie wykonywania ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792, z późn. zm.) oraz współpraca z izbami i urzędami skarbowymi w tym zakresie;

16) opiniowanie rozwiązań systemowych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, w tym prowadzenia działalności gospodarczej;

17) monitorowanie stanu należności budżetu państwa z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych, dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych oraz wykonania planowanych wydatków w tym zakresie;

18)24) opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych, w których wydaniu współuczestniczy Minister, wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.), ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672, z późn. zm.), ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594), ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) i ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.);

19) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów prawa, w zakresie właściwości departamentu;

20) przygotowywanie projektów decyzji Ministra w sprawach przekazania środków z budżetu:

a) na refundację spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokalu oraz na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na usuwanie skutków powodzi,

b) wojewodom na zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku leśnego, rolnego oraz od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,

c) na przyłączanie jednostek uprawnionych do szerokopasmowego Internetu,

d) na refundację przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego,

e) samorządom województw na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych, służących do wykonywania przewozów pasażerskich;

21) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w drugiej instancji i w trybach nadzwyczajnych, w sprawach ulg w spłacie zobowiązań, zaliczania wpłat na poczet zaległości, nadpłat i innych sprawach wynikających z odpowiedniego stosowania przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa do opłat legalizacyjnych i kar, przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);

22) pełnienie funkcji koordynatora resortowego w sprawie notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;

23) reprezentowanie Ministra i udział w pracach zespołów międzyresortowych, rad programowych i innych gremiów, powołanych do spraw pozostających we właściwości departamentu;

24) koordynowanie i przygotowywanie rocznej informacji do sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa w części dotyczącej Ministra oraz opiniowanie całości sprawozdania sporządzonego przez Ministra Skarbu Państwa;

25) realizowanie zadań dotyczących umów offsetowych w zakresie właściwości departamentu;

26)25) współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości departamentu.

§ 23.

Departament Gwarancji i Poręczeń

1. Departament Gwarancji i Poręczeń odpowiada za realizację zadań w zakresie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, niektórych osób prawnych, BGK w ramach programów rządowych oraz pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych i dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.) oraz za sprawy partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie kompetencji Ministra, jak również za wspieranie rozwoju eksportu przez wykorzystanie i rozwijanie narzędzi jego finansowania.

2. Do zadań Departamentu Gwarancji i Poręczeń należy w szczególności:

1) udzielanie poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa;

2) zarządzanie portfelem udzielonych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, w szczególności poprzez ocenę sytuacji podmiotów korzystających z poręczeń i gwarancji, monitorowanie i restrukturyzację udzielonych poręczeń i gwarancji oraz opracowywanie sprawozdań kwartalnych zawierających wykazy potencjalnych zobowiązań oraz należności regresowych Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z informacją o podejmowanych działaniach windykacyjnych;

3) dokonywanie i rejestrowanie wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, ewidencja należności i zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz rejestrowanie dochodów budżetowych z tego tytułu;

4) gospodarowanie zasobem majątkowym Skarbu Państwa przeznaczonym na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji oraz rachunkiem rezerw poręczeni owych i gwarancyjnych Skarbu Państwa;

5) prowadzenie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń;

6) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w ramach realizacji programów rządowych;

7) nadzór nad działalnością poręczeniową i gwarancyjną państwowych osób prawnych;

8) obsługa organizacyjna Komisji do Spraw Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie;

9) przygotowywanie projektu informacji, przedstawianej corocznie Sejmowi, o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, BGK w ramach programów rządowych oraz przez inne państwowe osoby prawne, a także informacji o stanie zasobu majątkowego Skarbu Państwa oraz o wykorzystaniu środków gromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych;

10) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego;

11) podejmowanie czynności związanych z obsługą pożyczek udzielonych z budżetu państwa na rzecz SPZOZ oraz ewidencjonowanie spłat i umorzeń pożyczek, ewidencja należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych pożyczek, opracowywanie informacji kwartalnej zawierającej dane dotyczące rozliczeń pożyczek;

12) prowadzenie spraw dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:

a) przyjmowanie, ewidencjonowanie i ocena formalnoprawna oraz ekonomiczno-finansowa wniosków podmiotów publicznych o wyrażenie zgody Ministra na realizację zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowywanie projektu takiej zgody,

b) gromadzenie informacji o obowiązujących umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym finansowanych z budżetu państwa, na zawarcie których została wydana zgoda Ministra oraz przetwarzanie danych dotyczących tych umów;

13) przygotowywanie projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego i SPZOZ oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a także udział w procesie sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie;

14) uzgadnianie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów uchwał Rady Ministrów dotyczących udzielania poręczeń wypłaty odszkodowania ze środków budżetu państwa za zniszczony, uszkodzony lub skradziony eksponat składający się na zagraniczną wystawę artystyczną organizowaną w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzgadnianie projektów umów poręczenia;

15) notyfikowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie sprawozdań w zakresie pomocy publicznej udzielanej w formie poręczeń i gwarancji oraz badanie skuteczności tej pomocy we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), instytucjami Unii Europejskiej i komórkami organizacyjnymi;

16) współpraca z Departamentem Długu Publicznego w zakresie wpływu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa na poziom państwowego długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych, rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa oraz pożyczek dla SPZOZ i dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego;

17) planowanie zakresu i zlecanie kontroli skarbowych w podmiotach, które korzystają z poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa, w jednostkach samorządu terytorialnego i SPZOZ, które korzystają z pożyczek budżetowych oraz w BGK w zakresie podejmowanych przez BGK czynności związanych z udzielaniem SPZOZ pożyczek budżetowych oraz ich monitorowaniem i windykowaniem;

18) wspieranie rozwoju eksportu przez wykorzystywanie i rozwijanie narzędzi jego finansowania poprzez:

a) przygotowywanie i prezentowanie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prac Grupy ds. Kredytów Eksportowych Rady Unii Europejskiej, Grupy ds. Kredytów Eksportowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Uczestników Porozumienia w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych,

b) nadzorowanie funkcjonowania programu rządowego „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez BGK kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.),

c) nadzorowanie funkcjonowania Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE) i współpraca w tym zakresie z BGK,

d) nadzór nad KUKE S.A. w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych, w tym udzielanie KUKE S. A. pożyczek z budżetu państwa oraz monitorowanie ich spłaty,

e) prowadzenie sekretariatu Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (KPUE),

f) organizacyjne i merytoryczne przygotowywanie posiedzeń KPUE,

g) przygotowywanie i nadzorowanie realizacji i obsługa umów o udzielaniu kredytów rządom innych państw, w tym finansowanie importu towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Gospodarki w tym zakresie;

19) prowadzenie kontroli w KUKE S.A. na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), z zastrzeżeniem § 50 ust. 2 pkt 3 oraz na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.);

20) restrukturyzacja i windykacja należności Skarbu Państwa od rządów innych państw z tytułu kredytów udzielonych oraz innych tytułów, jak również przygotowywanie i nadzorowanie realizacji umów zawieranych w tym celu, z wyłączeniem działań będących we właściwości Departamentu Zagranicznego;

21) prowadzenie, we współpracy z Departamentem Długu Publicznego, spraw w zakresie ustalania wysokości stałej stopy i opracowywanie projektu komunikatu Ministra;

22)26) współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości departamentu.

§ 24.

Departament Informacji Finansowej

1. Departament Informacji Finansowej odpowiada za realizację zadań Ministra i GIIF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Do zadań Departamentu Informacji Finansowej należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych regulujących zakres zadań GIIF oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

2) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.);

3) opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa;

4) wymiana informacji z uprawnionymi podmiotami;

5) szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz realizacja działań o charakterze informacyjnym;

6) sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1;

7) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar pieniężnych, określonych w ustawie, o której mowa w pkt 1;

8) podejmowanie działań dotyczących stosowania szczególnych środków ograniczających, w tym w zakresie rozstrzygania przez GIIF w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych;

9) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami międzynarodowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

10) podejmowanie innych działań służących walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;

11) opracowanie okresowych sprawozdań z działalności GIIF;

12) administrowanie systemem informatycznym GIIF i jego rozwój, we współpracy z Departamentem Informatyki;

13)27) zorganizowanie i prowadzenie archiwum wyodrębnionego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).

§ 25.

Departament Informatyki

1. Departament Informatyki odpowiada za realizację zadań, w miarę przyznanych środków, związanych z dostarczaniem usług informatycznych Ministerstwu i jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD). Departament Informatyki realizuje zadania, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym z Departamentem Finansów Resortu, który wykonuje zadania związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Do zadań Departamentu Informatyki należy w szczególności:

1) opracowywanie krótko i długoterminowych planów zapewnienia usług informatycznych określonych przez komórki organizacyjne;

2) wspieranie działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych poprzez dostarczanie i utrzymywanie, na uzgodnionym z odbiorcą poziomie, specjalistycznych usług informatycznych;

3) zarządzanie poziomem usług informatycznych, rozumiane jako planowanie, kierowanie i kontrolowanie tych usług od strony technicznej i prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej systemów informatycznych;

4) zarządzanie procesem centralizacji i konsolidacji systemów informatycznych w resorcie finansów;

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością CPD;

6) obsługa techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania eksploatowanego w Ministerstwie;

7) zarządzanie składnikami majątkowymi Ministerstwa w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, z wyłączeniem ewidencji księgowej;

8) prowadzenie prac studialnych nad możliwością wykorzystania nowych technik i narzędzi informatycznych oraz inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych;

9) rozpoznawanie, ewidencjonowanie i klasyfikowanie potrzeb informatycznych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w zakresie związanym z lokalnymi systemami w Ministerstwie oraz z centralnymi rozwiązaniami informatycznymi w resorcie finansów;

10) opracowywanie standardów informatycznych w zakresie zadań związanych z informatyzacją resortu finansów i zarządzanie nimi;

11) określanie zasad stosowania i wdrażania metodyk:

a) realizacji rozwiązań informatycznych,

b) szacowania kosztów rozwiązań informatycznych,

c) zarządzania w projektach i programach informatycznych,

d) zarządzania usługami informatycznymi;

12) określanie zasad oraz akceptowanie projektowanych rozwiązań w zakresie ochrony systemów informatycznych w resorcie finansów, w tym również w Ministerstwie;

13) stosowanie i monitorowanie zabezpieczeń danych oraz systemów informatycznych z wyłączeniem zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej, zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa informacji;

14) współpraca z CPD w zakresie monitorowania przez CPD zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej;

15) wyznaczanie osób do wykonywania funkcji administratora systemu informatycznego (ASI), w odniesieniu do systemów (aplikacji) Ministerstwa, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i CPD;

16) koordynowanie, we współpracy z Departamentem Finansów Resortu, planowania oraz realizacji wydatków informatycznych ujętych w budżecie Centrali i resortu finansów;

17) weryfikowanie i opiniowanie kosztorysów oraz harmonogramów wykonawczych projektów w zakresie zadań informatycznych oraz nadzór nad realizacją tych zadań;

18) planowanie i specyfikowanie zakupów informatycznych w Ministerstwie oraz opiniowanie zakupów informatycznych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w zakresie związanym z centralnymi rozwiązaniami informatycznymi;

19) koordynowanie w Ministerstwie zakupów i zamówień publicznych, w tym działań w ramach przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w prowadzeniu tych postępowań, a także przygotowywanie umów i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem w przypadku postępowań, o których wszczęcie wnioskował departament oraz nadzór nad rozliczeniem umów finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji departamentu w zakresie dostaw sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług informatycznych, w tym usług serwisowych oraz szkoleń z zakresu informatyki;

20) okresowe monitorowanie i raportowanie Kierownictwu stanu realizacji projektów w zakresie zadań informatycznych oraz poziomu świadczenia usług informatycznych;

21) organizowanie szkoleń z zakresu eksploatowanych i wdrażanych specjalistycznych rozwiązań informatycznych.

§ 26.

Departament Instytucji Płatniczej

1. Departament Instytucji Płatniczej odpowiada za realizację zadań związanych z zarządzaniem środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu środków europejskich, obsługę współfinansowania budżetowego, obsługę finansową środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, za obsługę zadań Ministra w zakresie działu finanse publiczne i prac Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego oraz za prowadzenie prac koncepcyjnych, legislacyjnych i proceduralnych związanych z perspektywą finansową 2004–06, 2007–13 i 2014–2020, z wyłączeniem Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Do zadań Departamentu Instytucji Płatniczej należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu środków europejskich, w tym obsługi zawartych z BGK umów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przeznaczonych do obsługi:

a) części 87 budżetu państwa – dochody budżetu środków europejskich,

b) płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

2) planowanie i opracowywanie załączników do projektu ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem w zakresie:

a) dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zarówno dla budżetu państwa, jak i budżetu środków europejskich,

b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (FS), dotyczących działu 3a budżetu Unii Europejskiej Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz innych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej;

3) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz otrzymywanych od Państw Członkowskich EFTA zarówno w ramach budżetu państwa, jak i budżetu środków europejskich;

4) obsługa współfinansowania budżetowego w szczególności:

a) przygotowanie procedur uruchamiania rezerw celowych na realizację projektów unijnych,

b) opiniowanie wniosków do rezerw celowych i przygotowanie w tym zakresie projektów decyzji Ministra oraz monitorowanie wykorzystania rezerw celowych, we współpracy z Departamentem Budżetu Państwa oraz Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa;

5) obsługa finansowa funduszy strukturalnych i FS, programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), NMF, MF EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym:

a) certyfikacja wydatków i przekazywanie wniosków o refundację do właściwych instytucji zagranicznych,

b) przyjmowanie środków, uruchamianie transferów finansowych oraz ewidencja księgowa operacji,

c) prace koncepcyjne w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania finansowego, monitoring finansowy i rzeczowy realizacji programów oraz dokonywanie analiz finansowanych i opracowywanie prognoz,

d) przygotowanie porozumień z właściwymi instytucjami,

e) zawieranie i zatwierdzanie umów rachunków bankowych właściwych instytucji oraz udzielanie pełnomocnictw,

f) przeprowadzanie kontroli we właściwych instytucjach;

6) obsługa prac Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego;

7) rozliczanie z KE programów PHARE i SAPARD oraz Środków Przejściowych, a także nadzór finansowy nad Agencją SAPARD w zakresie określonym we właściwych umowach międzynarodowych;

8) obsługa mechanizmu prefinansowania w zakresie FS;

9) realizowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz projektów współpracy bliźniaczej w ramach programów finansowanych przez Komisję Europejską, w zakresie właściwości departamentu;

10) pomoc prawna i proceduralna instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu funduszy strukturalnych, funduszy przedakcesyjnych oraz mechanizmów finansowych, we współpracy z Departamentem Budżetu Państwa oraz Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego;

11) udział w opracowywaniu aktów prawnych Komisji Europejskiej dla Perspektywy Finansowej 2007–2013 i 2014–2020, we współpracy z Departamentem Unii Europejskiej oraz Departamentem Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej;

12)28) prowadzenie prac koncepcyjnych, legislacyjnych i proceduralnych związanych z Perspektywą Finansową 2004–2006, 2007–2013 oraz 2014–2020, w tym w zakresie funkcjonowania systemu finansowania programów z funduszy Unii Europejskiej i ich powiązań z innymi elementami systemu finansowego państwa, we współpracy z Departamentem Budżetu Państwa, Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego, Departamentem Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa, Departamentem Reformy Finansów Publicznych oraz z Departamentem Unii Europejskiej;

13) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów wykluczonych oraz Centralnej Bazy Wykluczonych KE;

14)29) przygotowywanie projektów decyzji Ministra oraz projektów decyzji zmieniających decyzje o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.

§ 27.

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

1. Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier odpowiada za realizację zadań w zakresie nadzoru nad prowadzonymi przez Służbę Celną kontrolami, postępowaniami audytowymi i urzędowymi sprawdzeniami, postępowaniami w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, a także kontrolami w izbach i urzędach celnych oraz wykonywania zadań Służby Specjalnej, prowadzenia kontroli w izbach celnych i urzędach celnych na podstawie przepisów o kontroli w administracji rządowej, prowadzenia profilaktyki i ograniczania zjawisk niepożądanych w Służbie Celnej.

2. Do zadań Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych w zakresie kontroli:

a) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

b) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,

c) przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych oraz zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,

d) wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów o podatku akcyzowym, o opłacie paliwowej, o podatku od gier i dopłat,

e) realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,

f) transportu drogowego oraz innych kontroli wykonywanych przez Służbę Celną,

g) przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu,

h) wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów o podatku od wydobycia niektórych kopalin;

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych w zakresie przeprowadzanych postępowań:

a) audytowego i urzędowego sprawdzenia,

b) w sprawach o przestępstwa i wykroczenia;

3) prowadzenie i nadzorowanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w zakresie zadań Służby Celnej;

4) prowadzenie kontroli w izbach i urzędach celnych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, z zastrzeżeniem § 50 ust. 2 pkt 3 oraz nadzorowanie kontroli wewnętrznej wykonywanej przez dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych;

5) profilaktyka i ograniczanie zjawisk niepożądanych w Służbie Celnej;

6) nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie analizy ryzyka w izbach celnych i urzędach celnych;

7) realizacja zadań Służby Specjalnej odpowiedzialnej za monitorowanie stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz. UE L 143 z 03.06.2008, str. 1);

8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29 poz. 153, z późn. zm.), w zakresie zadań Służby Celnej;

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb celnych właściwych w zakresie:

a) współpracy z odpowiednimi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31),

b) realizacji spraw dotyczących udzielania i występowania o pomoc administracyjną w zakresie zadań Służby Celnej;

10) współpraca z instytucjami międzynarodowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Biurem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz z Europejskim Urzędem Policji (EUROPOL), w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości celnej i akcyzowej;

11) prowadzenie całodobowego Centrum Koordynacji Działań Służby Celnej;

12) prowadzenie analizy oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie oraz oświadczeń majątkowych naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb celnych oraz ich zastępców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 poz. 1404);

13) prowadzenie spraw w zakresie przekazywania do GIIF informacji, o których mowa w art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

14) prowadzenie postępowań w sprawach sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ustawy dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.);

15) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów dotyczących trybu wykonywania kontroli i prowadzenia postępowań określonych w rozdziale 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

16) obsługa Szefa Służby Celnej jako organu orzekającego w sprawach określonych w art. 169 ust. 1 i 3 oraz art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

17) współpraca z Departamentem Służby Celnej w zakresie szkoleń.

§ 28.

Departament Kontroli Skarbowej

1. Departament Kontroli Skarbowej odpowiada za obsługę GIKS w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), nieprzypisanych do właściwości innych komórek organizacyjnych.

2. Do zadań Departamentu Kontroli Skarbowej należy w szczególności:

1) obsługa prac GIKS;

2) przygotowanie rozstrzygnięć GIKS wynikających z ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.);

3) przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych GIKS, po rozpatrzeniu wniosku o:

a) stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez GIKS oraz decyzji ostatecznej wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej (uks), jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu,

b) wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną GIKS, a także decyzją dyrektora uks, gdy przyczyną wznowienia jest działanie tego organu,

c) uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez GIKS,

d) ponowne rozpatrzenie sprawy od rozstrzygnięcia wydanego przez GIKS w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz o wznowienie postępowania;

4) przygotowywanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym:

a) odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) na rozstrzygnięcia GIKS,

b) projektów skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) na orzeczenia WSA w sprawach dotyczących rozstrzygnięć GIKS,

c) projektów odpowiedzi na skargi kasacyjne wniesione do NSA w sprawach dotyczących rozstrzygnięć GIKS;

5) realizacja kontroli skarbowych;

6) przygotowywanie dla Ministra i GIKS:

a) analiz i prognoz dotyczących negatywnych zjawisk występujących w obszarach zagadnień będących we właściwości kontroli skarbowej,

b) rocznych i kwartalnych, a w wybranych przypadkach również bieżących, informacji z realizacji zadań ustawowych przez organy kontroli skarbowej;

7) gospodarowanie zasobami kontroli skarbowej, w tym:

a) planowanie i podział etatów oraz środków na wynagrodzenia pracowników uks,

b) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora uks,

c) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej,

d) przygotowywanie wniosków o powołanie i odwołanie inspektorów kontroli skarbowej;

8) współpraca ze służbami podatkowymi innych państw;

9) opracowywanie merytorycznych założeń oraz nadzór merytoryczny nad wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych wspierających działania kontroli skarbowej, we współpracy z Departamentem Informatyki;

10) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej oraz udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;

11) prowadzenie kontroli w urzędach kontroli skarbowej i CPD na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, z zastrzeżeniem § 50 ust. 2 pkt 3;

12) kontrola wewnętrzna uks, zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

§ 29.

Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

1. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej odpowiada za realizację zadań w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej oraz za sprawy wynikające z zadań GIKS w zakresie audytu i kontroli środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, kontroli prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej, a także realizuje zadania wynikające z obsługi zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

2. Do zadań Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej należy w szczególności:

1) obsługa prac GIKS, w tym:

a) certyfikacja rocznych rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

b) audyty systemów zarządzania i kontroli programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, FS, EFR, Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji(EFG), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) oraz innych źródeł zagranicznych, jeżeli umowy lub przepisy prawa przewidują taki obowiązek,

c) kontrola wydatków kwalifikowanych i audyty właściwej próby operacji w ramach programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, FS, EFR, Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, EFG, EISP oraz innych źródeł zagranicznych, jeżeli umowy lub przepisy prawa przewidują taki obowiązek,

d) wydawanie deklaracji zamknięcia, częściowego zamknięcia pomocy z funduszy strukturalnych, FS, EFR, Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, EFG, EISP oraz innych źródeł zagranicznych, jeżeli umowy lub przepisy prawa przewidują taki obowiązek,

e) audyty zgodności realizowane na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie funduszy strukturalnych, FS i EFR,

f) koordynowanie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym zlecenie audytu wewnętrznego, weryfikacja i ocena prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego w odniesieniu do środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA;

2) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej;

3) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad uks w zakresie zadań określonych w pkt 1;

4) sporządzanie rocznego podsumowania przeprowadzonych audytów środków pomocowych Unii Europejskiej na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej;

5) przygotowywanie i wykonywanie umów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie pomocy technicznej, mającej na celu wzmocnienie zdolności administracyjnych uks;

6) współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz polskimi i zagranicznymi instytucjami w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, w tym w zakresie audytu i kontroli środków z Unii Europejskiej;

7) obsługa prac Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

8) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, FS, EFR, EFRG oraz EFRROW oraz innych źródeł zagranicznych jeżeli umowy lub przepisy prawa przewidują taki obowiązek;

9) prowadzenie i koordynowanie współpracy z OLAF.

§ 30.

Departament Podatków Dochodowych

1. Departament Podatków Dochodowych odpowiada za realizację polityki podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz inicjowanie zmian legislacyjnych w tym zakresie. Departament Podatków Dochodowych realizuje zadania dotyczące porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych oraz procedur wzajemnego porozumiewania się w sprawie stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym w zakresie cen transakcyjnych.

2. Do zadań Departamentu Podatków Dochodowych należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie podatków dochodowych oraz projektów aktów prawnych w zakresie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

2) realizowanie polityki podatkowej, w zakresie właściwości departamentu;

3) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

4) prowadzenie postępowań w sprawach interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego wydawanych na wniosek, w zakresie właściwości departamentu;

5) prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

6) analiza funkcjonowania istniejących rozwiązań prawnych oraz inicjowanie i przygotowywanie zmian, w zakresie właściwości departamentu;

7) analiza przepisów unijnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz inicjowanie i przygotowywanie zmian uwzględniających orzecznictwo, związanych z implementacją prawa unijnego, w zakresie właściwości departamentu;

8) opracowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w toku postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), jak również wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), w zakresie właściwości departamentu;

9) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi konstytucyjne, w zakresie właściwości departamentu;

10) prowadzenie postępowań i międzynarodowych procedur w zakresie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych;

11) prowadzenie kontroli podatkowych w zakresie sprawdzenia stosowania uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej;

12) prowadzenie międzynarodowych procedur wzajemnego porozumiewania i procedur arbitrażowych w zakresie stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

13) współpraca z Departamentem Polityki Podatkowej w zakresie:

a) opracowywania założeń polityki podatkowej w odniesieniu do podatków dochodowych,

b) negocjowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych umów międzynarodowych,

c) przygotowywania projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezentowanych podczas posiedzeń grup roboczych Rady Unii Europejskiej;

14) współpraca z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w planowaniu dochodów budżetowych z tytułu podatków znajdujących się we właściwości departamentu oraz w sporządzaniu opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów;

15) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Administracji Podatkowej;

16) nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy podatkowych i broszur informacyjnych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

17) współpraca z instytucjami i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie podatków należących do właściwości departamentu, między innymi przygotowywanie projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i uczestnictwo w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

18) udział w pracach grup Rady Unii Europejskiej ds. opodatkowania bezpośredniego oraz grup doraźnie powoływanych przez Komisję Europejską;

19) zapewnianie zgodności przepisów podatkowych, należących do właściwości departamentu, z zasadami udzielania pomocy publicznej, we współpracy z Departamentem Gospodarki Narodowej i Departamentem Polityki Podatkowej;

20) współpraca z Departamentem Administracji Podatkowej i Departamentem Informatyki w podejmowaniu działań informatycznych usprawniających pracę organów podatkowych, w tym w opracowywaniu merytorycznych założeń i nadzorze merytorycznym nad wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych;

21) dokonywanie analiz statystycznych dotyczących podatków dochodowych oraz szacowanie skutków budżetowych projektowanych rozwiązań w zakresie podatków dochodowych;

22) opracowywanie, opiniowanie oraz uzgadnianie projektu założeń projektu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz prowadzenie statystyki w tym zakresie.

§ 31.

Departament Podatków Lokalnych

1. Departament Podatków Lokalnych odpowiada za realizację polityki podatkowej oraz inicjowanie zmian legislacyjnych w zakresie:

1) podatku od nieruchomości;

2) podatku od środków transportowych;

3) podatku leśnego;

4) podatku rolnego;

5) podatku od czynności cywilnoprawnych;

6) podatku od spadków i darowizn;

7) opłaty:

a) skarbowej,

b) targowej,

c) miejscowej,

d) uzdrowiskowej,

e) od posiadania psów.

2. Do zadań Departamentu Podatków Lokalnych należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w zakresie podatków i opłat, o których mowa w ust. 1, oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

2) realizowanie polityki podatkowej, w zakresie właściwości departamentu;

3) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

4) prowadzenie postępowań w sprawach interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego wydawanych na wniosek, w zakresie właściwości departamentu;

5) prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

6) analiza funkcjonowania istniejących rozwiązań prawnych oraz inicjowanie i przygotowywanie zmian, w zakresie właściwości departamentu;

7) analiza przepisów unijnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz inicjowanie i przygotowywanie zmian uwzględniających orzecznictwo, związanych z implementacją prawa unijnego, w zakresie właściwości departamentu;

8) opracowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w toku postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jak również wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie właściwości departamentu;

9) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi konstytucyjne, w zakresie właściwości departamentu;

10) współpraca z Departamentem Polityki Podatkowej w zakresie:

a) opracowywania założeń polityki podatkowej, w zakresie właściwości departamentu;

b) przygotowywania projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezentowanych podczas posiedzeń grup roboczych Rady Unii Europejskiej;

11) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych, w zakresie właściwości departamentu oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy, we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Administracji Podatkowej;

12) nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy podatkowych i broszur informacyjnych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

13) współpraca z instytucjami i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie podatków należących do właściwości departamentu, między innymi przygotowywanie projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i uczestnictwo w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

14) zapewnianie zgodności przepisów podatkowych, należących do właściwości departamentu, z zasadami udzielania pomocy publicznej, we współpracy z Departamentem Gospodarki Narodowej i Departamentem Polityki Podatkowej;

15) współpraca z Departamentem Administracji Podatkowej i Departamentem Informatyki w podejmowaniu działań informatycznych usprawniających pracę organów podatkowych, w tym w opracowywaniu merytorycznych założeń i nadzorze merytorycznym nad wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych:

a) ewidencji podatkowej nieruchomości, w tym współdziałanie tej ewidencji z ewidencją gruntów i budynków w ramach Integrującej Platformy Elektronicznej – Podatki od Nieruchomości (IPE–PN), a także z innymi rejestrami urzędowymi w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,

b) internetowego portalu edukacyjnego IPE–PN jako narzędzia komunikacji z organami podatkowymi samorządu terytorialnego,

c) rejestracji danych dotyczących podatków majątkowych administrowanych przez urzędy skarbowe, w tym informacji o wartościach i cenach nieruchomości, w ramach systemu Czynności Majątkowe (CZM);

16) gromadzenie danych pochodzących z gmin, dotyczących struktury i wysokości wpływów z podatków i opłat lokalnych, na podstawie badań ankietowych, we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego.

§ 32.

Departament Podatku Akcyzowego i Gier

1. Departament Podatku Akcyzowego i Gier odpowiada za realizację polityki podatkowej w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier i innych obciążeń o podobnym charakterze oraz inicjowanie zmian legislacyjnych w przepisach o podatku akcyzowym, podatku ekologicznym, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze a także w przepisach o grach hazardowych. Departament Podatku Akcyzowego i Gier monitoruje rynek wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, rynek miedzi i srebra oraz rynek gier hazardowych oraz prowadzi analizy w tym zakresie.

2. Do zadań Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie podatków, o których mowa w ust. 1, oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

2) realizowanie polityki podatkowej, w zakresie właściwości departamentu;

3) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

4) prowadzenie postępowań w sprawach interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego wydawanych na wniosek, w zakresie właściwości departamentu;

5) prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

6) analiza funkcjonowania istniejących rozwiązań prawnych oraz analiza orzeczeń sądów administracyjnych a także inicjowanie i przygotowywanie zmian, w zakresie właściwości departamentu;

7) analiza przepisów unijnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz inicjowanie i przygotowywanie zmian uwzględniających orzecznictwo, związanych z implementacją prawa unijnego, w zakresie właściwości departamentu;

8) opracowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w toku postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jak również wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie właściwości departamentu;

9) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi konstytucyjne, w zakresie właściwości departamentu;

10) opracowywanie założeń polityki państwa w zakresie gier hazardowych oraz ich realizacja;

11) współpraca z Departamentem Polityki Podatkowej w zakresie:

a) opracowywania założeń polityki podatkowej dotyczącej podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier i innych obciążeń o podobnym charakterze,

b) przygotowywania projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezentowanych podczas posiedzeń grup roboczych Rady Unii Europejskiej;

12) planowanie dochodów budżetowych z tytułu podatków znajdujących się we właściwości departamentu, we współpracy z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, oraz sporządzanie opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów;

13) zarządzanie systemem znaków akcyzy, planowanie wydatków budżetowych związanych z finansowaniem systemu znaków akcyzy oraz prognozowanie dochodów budżetu państwa w tym zakresie, we współpracy z Departamentem Finansów Resortu;

14) rozpatrywanie w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ponagleń na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie, przez dyrektorów izb celnych w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier oraz innych obciążeń o podobnym charakterze;

15) opracowywanie wzorów znaków akcyzy, wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier i innych obciążeń o podobnym charakterze;

16) nadzór nad drukiem i dystrybucją znaków akcyzy oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

17) współpraca z instytucjami i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie podatków należących do właściwości departamentu, między innymi przygotowywanie projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i uczestnictwo w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

18) udział w pracach Komitetu ds. Podatku Akcyzowego;

19) zapewnianie zgodności przepisów podatkowych, należących do właściwości departamentu, z zasadami udzielania pomocy publicznej, we współpracy z Departamentem Gospodarki Narodowej i Departamentem Polityki Podatkowej;

20) podejmowanie działań informatycznych usprawniających pracę organów podatkowych, w tym opracowywanie merytorycznych założeń i nadzór merytoryczny nad wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych dotyczących podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i podatku od gier, we współpracy z Departamentem Informatyki;

21) współpraca z Departamentem Służby Celnej w zakresie szkoleń;

22) współpraca z organami podatkowymi dotycząca poboru podatków w zakresie właściwości departamentu, obsługi systemu znaków akcyzy oraz nadzór merytoryczny nad prawidłowością postępowania organów podatkowych w zakresie stosowanych przepisów, w tym opracowywanie opinii, wyjaśnień i wytycznych;

23) realizowanie zadań Centralnego Biura Łącznikowego ds. Akcyzy (ELO) w zakresie nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez jednostkę wyznaczoną do współpracy administracyjnej w dziedzinie akcyzy, przechowywania informacji merytorycznych pozyskiwanych w ramach współpracy oraz przyjmowania zapytań i udzielania odpowiedzi w zakresie akcyzy dla administracji podatkowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej;

24) realizowanie zadań związanych z monitorowaniem jakości paliw płynnych i biopaliw płynnych;

25) udział merytoryczny w projektach współpracy międzynarodowej w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier i innych obciążeń o podobnym charakterze;

26) gromadzenie i opracowywanie danych liczbowych i innych informacji niezbędnych do zmian przepisów podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier i innych obciążeń o podobnym charakterze, w tym informacji o realizacji dochodów budżetowych, a także przekazywanie tych danych i opracowań do Departamentu Polityki Podatkowej;

27) współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawach przywilejów dla instytucji dyplomatycznych, organizacji międzynarodowych i wojsk NATO dotycząca podatków, w zakresie właściwości departamentu;

28)30) współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości departamentu;

29) przygotowywanie propozycji rozwiązań oraz koordynowanie prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie w zakresie dotyczącym opodatkowania węglowodorów;

30) nadzór nad dyrektorami izb celnych w zakresie wydawanych zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej, zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.);

31) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach z zakresu gier hazardowych;

32) organizowanie egzaminów i wydawanie świadectw zawodowych na podstawie przepisów o grach hazardowych.

§ 33.

Departament Podatku od Towarów i Usług

1. Departament Podatku od Towarów i Usług odpowiada za realizację polityki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług oraz inicjowanie zmian legislacyjnych w przepisach o podatku od towarów i usług.

2. Do zadań Departamentu Podatku od Towarów i Usług należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektu założeń projektu ustawy o podatku od towarów i usług i projektów aktów prawnych oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie właściwości departamentu;

2) realizowanie polityki podatkowej, w zakresie właściwości departamentu;

3) przygotowywanie projektów interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

4) prowadzenie postępowań w sprawach interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego wydawanych na wniosek, w zakresie właściwości departamentu;

5) prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

6) analiza funkcjonowania istniejących rozwiązań prawnych oraz inicjowanie i przygotowywanie zmian, w zakresie właściwości departamentu;

7) analiza przepisów unijnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz inicjowanie i przygotowywanie zmian uwzględniających orzecznictwo, związanych z implementacją prawa unijnego, w zakresie właściwości departamentu;

8) opracowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w toku postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, w zakresie właściwości departamentu;

9) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi konstytucyjne, w zakresie właściwości departamentu;

10) współpraca z Departamentem Polityki Podatkowej w zakresie:

a) opracowywania założeń polityki podatkowej, w zakresie podatku od towarów i usług,

b) przygotowywania projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezentowanych podczas posiedzeń grup roboczych Rady Unii Europejskiej;

11) współpraca z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w planowaniu dochodów budżetowych z tytułu podatku znajdującego się we właściwości departamentu oraz w sporządzaniu opracowań i analiz dotyczących realizacji tych dochodów;

12) opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz opisów do reguł kontroli tych formularzy we współpracy z Departamentem Informatyki i Departamentem Administracji Podatkowej;

13) nadzór nad drukiem i dystrybucją formularzy podatkowych i broszur informacyjnych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

14) współpraca z instytucjami i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie podatku należącego do właściwości departamentu, między innymi przygotowywanie projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i uczestnictwo w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

15) udział w pracach:

a) Komitetu ds. VAT,

b) Grup Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej,

c) Grup OECD;

16) zapewnianie zgodności przepisów podatkowych należących do właściwości departamentu z zasadami udzielania pomocy publicznej, we współpracy z Departamentem Gospodarki Narodowej i Departamentem Polityki Podatkowej;

17) współpraca z Departamentem Administracji Podatkowej i Departamentem Informatyki w podejmowaniu działań informatycznych usprawniających pracę organów podatkowych, w tym w opracowywaniu merytorycznych założeń i nadzorze merytorycznym nad wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów informatycznych dotyczących podatku od towarów i usług;

18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany informacji pomiędzy krajami Unii Europejskiej (VIES);

19) prowadzenie prac związanych z wprowadzaniem i stosowaniem kas rejestrujących;

20) dokonywanie analiz statystycznych dotyczących podatku od towarów i usług oraz szacowanie skutków budżetowych projektowanych rozwiązań w zakresie podatku od towarów i usług;

21) prowadzenie spraw związanych z wyliczeniem zharmonizowanej bazy podatku VAT dla oszacowania środków własnych Unii Europejskiej;

22) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przepisów ustawy o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

§ 34.

Departament Polityki Celnej

1. Departament Polityki Celnej odpowiada za realizację zadań związanych z opracowywaniem i stosowaniem prawa celnego, środków polityki handlowej oraz innych ograniczeń w obrocie towarowym, a także za współpracę międzynarodową Służby Celnej.

2. Do zadań Departamentu Polityki Celnej należy w szczególności:

1) udział w kształtowaniu krajowej i wspólnotowej polityki celnej;

2) koordynowanie współpracy w zakresie spraw celnych z Komisją Europejską, Radą Unii Europejskiej, Światową Organizacją Celną oraz innymi organizacjami międzynarodowymi i zarządami ceł innych krajów;

3) prowadzenie spraw dotyczących negocjacji i zawierania umów międzynarodowych w sprawach celnych;

4) prowadzenie, nadzorowanie i zapewnianie jednolitości postępowania organów celnych w sprawach dotyczących:

a) wprowadzania towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wyprowadzania towarów z tego obszaru,

b) przeznaczeń celnych,

c) zgłoszeń celnych i procedur uproszczonych,

d) upoważnionych podmiotów gospodarczych,

e) zabezpieczeń i długu celnego,

f) elementów kalkulacyjnych,

g) przedstawicielstwa i postępowania celnego,

h) środków taryfowych, pozataryfowych, wymogów zawartych w przepisach odrębnych,

i) wolnych obszarów celnych,

j) operacji uprzywilejowanych,

k) praw własności intelektualnej,

l) obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

m) likwidacji towarów dokonywanej przez dyrektorów izb celnych,

n) stosowania systemu INTRASTAT;

5) nadzór nad funkcjonowaniem informacji celnej w Służbie Celnej;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu kontroli transportu drogowego;

7) koordynowanie działań związanych z naliczaniem i przekazywaniem do budżetu Unii Europejskiej wpłat ze środka własnego z ceł;

8) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udziałem Służby Celnej w międzynarodowych programach szkoleniowych, instytucjach, agendach i organizacjach;

9) prowadzenie Regionalnego Zespołu Wymiany Informacji Celnej Światowej Organizacji Celnej na Europę Środkowo-Wschodnią – Regional Intelligence Liaison Office (RILO);

10) obsługa organu opiniodawczo-doradczego utworzonego na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

11) współpraca z Departamentem Służby Celnej w zakresie szkoleń;

12) wykonywanie i koordynowanie zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1);

13) rozpatrywanie odwołań i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego w sprawach dotyczących:

a) pozwoleń na korzystanie z procedury TIR,

b) wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towarów,

c) wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia w działalności agenta celnego,

d) decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej;

14) reprezentowanie Ministra oraz Szefa Służby Celnej przed sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi w zakresie właściwości departamentu oraz przygotowywanie dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami;

15) koordynowanie zadań w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych będących we właściwości departamentu;

16) prowadzenie postępowań dotyczących dokonania wpisu, odmowy dokonania wpisu oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, oraz skreślenia z tego wykazu;

17) przygotowywanie projektów postanowień w sprawach zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym;

18) rozpatrywanie w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ponagleń na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie przez dyrektorów izb celnych w zakresie właściwości departamentu oraz w zakresie podatku od towarów i usług.

§ 35.

Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki

1. Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki odpowiada za realizację zadań związanych z zapewnieniem Ministrowi informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie określania kierunków polityki fiskalnej i ich realizacji oraz koordynacji polityk ekonomicznych i finansowych Unii Europejskiej. Przekazywane dane statystyczne, prognozy i analizy obejmują wielkości makroekonomiczne, główne kategorie przepływów finansowych dotyczących sektora finansów publicznych oraz dochody budżetu państwa. Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki realizuje zadania wynikające z obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

2. Do zadań Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki należy w szczególności:

1) zapewnianie obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską;

2) przygotowywanie analiz i prognoz dotyczących głównych wielkości makroekonomicznych, oraz dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, między innymi na potrzeby:

a) założeń do projektu budżetu państwa,

b) projektu ustawy budżetowej,

c) przygotowywania aktualizacji Programu Konwergencji,

d) opracowywania dla Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych rządowej informacji o wstępnych prognozach makroekonomicznych,

e) współpracy z organami Komisji Europejskiej i OECD,

f) budżetowe Unii Europejskiej w zakresie dochodu narodowego brutto oraz zmiennych makroekonomicznych stanowiących podstawę do obliczania prognozy bazy VAT,

g) zarządzania płynnością budżetu państwa w zakresie dochodów budżetu państwa,

h) przygotowywania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej;

3) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, głównych kategorii dochodów, wydatków oraz wyniku sektora finansów publicznych według metodyki krajowej na potrzeby przygotowania projektu ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem, oraz przygotowywania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej;

4) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, prognoz głównych kategorii dochodów, wydatków i wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki ESA'95, w szczególności dla potrzeb notyfikacji fiskalnej, aktualizacji Programu Konwergencji i współpracy z organami Komisji Europejskiej;

5) przygotowywanie i koordynowanie prac w zakresie aktualizacji Programu Konwergencji;

6) przygotowywanie założeń do projektu budżetu państwa;

7) opracowywanie dokumentów, analiz i innych materiałów związanych z problematyką integracji walutowej, na potrzeby działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską;

8) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, a także międzyresortowa koordynacja działań związanych z przygotowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do członkostwa w strefie euro;

9) inicjowanie i organizowanie współpracy z właściwymi organami administracji rządowej i instytucjami w zakresie makroekonomicznych aspektów procesu integracji walutowej;

10) koordynowanie współpracy Ministerstwa z NBP w zakresie:

a) kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej (Policy-mix),

b) polityki kursowej;

11) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, danych statystycznych dotyczących finansów publicznych, zgodnie z metodyką organizacji międzynarodowych;

12) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, programu badań statystycznych statystyki publicznej w części dotyczącej resortu finansów oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tego programu;

13) opracowywanie wkładu, w zakresie właściwości departamentu, do instrukcji dla przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenia Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (Economic and Financial Committe – EFC) na szczeblu Członków i zastępców Członków (Alternaci) oraz Rady ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN);

14) udział na forum Unii Europejskiej w pracach:

a) Grupy roboczej ds. liczenia luki produktowej (Output Gap Working Group),

b) Podkomitetu EFC ds. statystyki (EFC Sub-Committee on Statistics),

c) Grupy roboczej ds. struktury podatków (Tax Structures Working Group),

d) Grupy roboczej Limę (Lisbon Methodology Working Group),

e) Grupy roboczej ds. Rachunków Finansowych (Financial Accounts Working Party),

f) Grupy roboczej ds. Zarządzania Jakością w zakresie Statystyki Finansów Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych (Working Group on Quality Management In Government Finance Statistics),

g) Grupy eksperckiej ds. Prognoz (Experts' Group „Economic Forecasts”);

15) udział w pracach komitetów OECD w zakresie właściwości departamentu:

a) Komitetu Polityki Ekonomicznej OECD,

b) Komitetu Podatkowego OECD;

16) udział w pracach:

a) Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym w zakresie sytuacji dochodowej budżetu państwa, sytuacji fiskalnej oraz sytuacji na rynku walutowym i pieniężnym,

b) międzyresortowego Zespołu ds. Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych,

c) Komisji Programowej Głównego Urzędu Statystycznego;

17) analiza i opiniowanie założeń makroekonomicznych związanych z wnioskami o udzielenie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych, pożyczek dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz uczestniczenie, w tym zakresie, w posiedzeniach Komisji ds. Gwarancji i Poręczeń;

18) opracowywanie koncepcji rozwoju, wdrażania i funkcjonowania informatycznego systemu Szeregi Czasowe, wspomagającego monitorowanie procesów makroekonomicznych niezbędnych między innymi w ocenie stopnia nominalnej i realnej konwergencji gospodarki polskiej ze strefą euro;

19) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz koordynowanie prac w zakresie pozyskania i utrzymania zasobów informacyjnych (danych, metadanych i analiz) w informatycznym systemie Szeregi Czasowe;

20) opracowywanie rozwiązań systemowych i projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych dotyczących cen w zakresie zasad ogólnych z wyłączeniem zagadnień dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz prowadzenie spraw w zakresie przygotowywania interpretacji tych przepisów;

21) koordynowanie współpracy Ministerstwa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych;

22) koordynowanie współpracy Ministerstwa z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Krajowych Planów Działań na rzecz Zatrudnienia;

23) opracowywanie i aktualizowanie, we współpracy z Departamentem Gwarancji i Poręczeń oraz Departamentem Długu Publicznego, opisów metodycznych oraz danych statystycznych z zakresu finansów publicznych do międzynarodowego systemu internetowego The Special Data Dissemination Standard, rocznika statystycznego GUS, małego rocznika statystycznego GUS i biuletynu statystycznego GUS;

24) utrzymanie i prowadzenie prac projektowo-rozwojowych w zakresie eksploatowanego w Ministerstwie systemu informatycznego Szeregi Czasowe;

25) współpraca z Departamentem Budżetu Państwa i Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego w opracowywaniu klasyfikacji budżetowej;

26)31) współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości departamentu;

27)32) współpraca międzyresortowa w zakresie właściwości Departamentu przy budowie, utrzymaniu i rozwijaniu warsztatu do analiz dotyczących wpływu skutków polityki klimatyczno-energetycznej na gospodarkę Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 36.

Departament Polityki Podatkowej

1. Departament Polityki Podatkowej odpowiada za realizację zadań związanych z opracowywaniem założeń polityki podatkowej, analizą funkcjonowania systemu podatkowego, prowadzeniem międzynarodowej współpracy w zakresie polityki podatkowej, prowadzeniem spraw związanych z legislacją, wykonywaniem i interpretacją przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i przepisów o doradztwie podatkowym oraz nadzorem nad jednolitością interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2. Do zadań Departamentu Polityki Podatkowej należy w szczególności:

1) opracowywanie, we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych, Departamentem Podatków Lokalnych, Departamentem Podatku Akcyzowego i Gier oraz Departamentem Podatku od Towarów i Usług założeń polityki podatkowej, oraz przedstawianie propozycji zmian w przepisach prawa podatkowego;

2) dokonywanie analiz obowiązujących i projektowanych rozwiązań w zakresie systemu podatkowego, między innymi pod względem ich efektywności, konkurencyjności, wydajności fiskalnej oraz zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej;

3) sporządzanie analiz w zakresie funkcjonowania systemu ulg i zwolnień podatkowych, w tym coroczne przygotowywanie i publikacja raportu na temat preferencji podatkowych;

4) opracowywanie informacji o systemach podatkowych innych państw oraz proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązaniach w zakresie przepisów prawa podatkowego;

5) negocjowanie, we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych, umów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania;

6) prowadzenie międzynarodowej współpracy w zakresie polityki podatkowej z Unią Europejską, OECD oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, w tym:

a) koordynowanie i organizowanie współpracy z Komitetem ds. Podatkowych OECD oraz jego grupami roboczymi,

b) opracowywanie projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących ogólnego prawa podatkowego;

7) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości departamentu;

8) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów prawa, w zakresie właściwości departamentu;

9) prowadzenie postępowań w sprawach indywidualnych w zakresie potrąceń, zaliczania nadpłat, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich;

10) przygotowanie projektów interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

11) prowadzenie postępowań w sprawach interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego wydawanych na wniosek, w zakresie właściwości departamentu;

12) prowadzenie postępowań dotyczących zmian interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, w zakresie właściwości departamentu;

13) realizowanie zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) oraz aktów wykonawczych w zakresie doradztwa podatkowego, w tym związanych z prowadzeniem obsługi administracyjno-biurowej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego;

14) monitorowanie wydawanych przez Ministra interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego pod względem ich prawidłowości i jednolitości oraz potrzeby wydania ogólnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;

15) współpraca, w zakresie wydawania i zmiany interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz dyrektorami izb skarbowych upoważnionymi przez Ministra do wydawania interpretacji indywidualnych;

16) uzgadnianie i przedstawianie wspólnych stanowisk komórek organizacyjnych właściwych w sprawach podatków w zakresie opiniowania aktów prawnych i innych dokumentów;

17) nadzór nad opracowaniem kierunków zmian legislacyjnych dotyczących przepisów prawa podatkowego związanych z realizacją Programu „e-Podatki”.

§ 37.

Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa

1. Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa odpowiada za realizację zadań z zakresu właściwości Ministra, w obszarze rolnictwa, polityki regionalnej, rybołówstwa oraz ochrony środowiska.

2. Do zadań Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa należy w szczególności:

1) finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej;

2) akredytowanie i monitorowanie agencji płatniczych;

3) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem polityki regionalnej, w tym kontraktów wojewódzkich;

4) prowadzenie spraw w zakresie finansowania polityki spójności określającej strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego przedstawiane w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych i wieloletnich planach rozwoju kraju;

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie ich gospodarki finansowej;

6) określanie klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz zasad i metodyki obliczania wydatków strukturalnych;

7) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków strukturalnych oraz określanie krajowego poziomu tych wydatków;

8) sporządzanie dla Komisji Europejskiej raportu w sprawie weryfikacji zasady dodatkowości;

9) prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem środków na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich;

10) realizowanie zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz sprawozdawczością budżetową w zakresie:

a) Wspólnej Polityki Rolnej,

b) dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym,

c) dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych,

d) dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych i Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (jako agencji wykonawczej), planów finansowych tych agencji oraz planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

e) dotacji celowych dla jednostek doradztwa rolniczego oraz planu finansowego Centrum Doradztwa Rolniczego,

f) przekazywania gminom zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,

g) przekazywania dotacji dla państwowych jednostek budżetowych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

h) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

i) Funduszu Rekompensacyjnego,

j) dotacji na finansowanie odtwarzania zasobów ryb w polskich obszarach morskich,

k) dotacji na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

11) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących stawek dotacji i opłat w zakresie rolnictwa;

12) prowadzenie spraw związanych z umorzeniami wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

13) przygotowywanie stanowisk, opinii, analiz oraz propozycji rozwiązań w zakresie:

a) organizacji rynków poszczególnych produktów rolnych,

b) działalności grup producentów rolnych i ich związków,

c) pomocy krajowej dla rolnictwa,

d) systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

e) problematyki weterynaryjnej, fitosanitarnej, bezpieczeństwa żywności i żywienia, organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz rolnictwa ekologicznego,

f) problematyki dotyczącej systemu ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie, melioracji i spółek wodnych, doradztwa rolniczego, spraw zabużańskich oraz ochrony gruntów rolnych,

g) działalności samorządu rolniczego (izby rolnicze), związków zawodowych oraz innych organizacji działających na rzecz rolnictwa,

h) zagadnień dotyczących ochrony gruntów rolnych,

i) sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

j) ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej,

k) instrumentów ekonomiczno – finansowych w zakresie polityki ekologicznej,

l) rybołówstwa,

m) spółdzielczości,

n) specjalnych stref ekonomicznych,

o) odnawialnych źródeł energii,

p) pakietu klimatyczno-energetycznego,

q) handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

14) współpraca z Departamentem Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w zakresie monitorowania agencji płatniczych;

15)33) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie współpracy międzynarodowej pozostającej w ramach właściwości Ministra, w tym przekazywanie bieżących informacji dotyczących zmian klimatycznych mających wpływ na pracę tych komórek;

16)34) prowadzenie, w zakresie właściwości Ministra, współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych dotyczącej zmian klimatycznych (UNFCCC);

17)34) sprawowanie nadzoru nad Polską Fundacją Przedsiębiorczości i prowadzenie spraw związanych z jej funkcjonowaniem, w zakresie właściwości Ministra.

§ 38.

Departament Prawny

1. Departament Prawny odpowiada za realizację zadań w zakresie wykonywania obsługi prawnej, w tym obsługi postępowań legislacyjnych oraz zastępstwa procesowego.

2. Do zadań Departamentu Prawnego należy w szczególności:

1) wykonywanie obsługi prawnej w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra;

2) współdziałanie, z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w udzielaniu wyjaśnień i interpretacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących działania Ministra oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

3) zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami orzekającymi, z wyłączeniem spraw z zakresu właściwości Departamentu Polityki Celnej oraz Departamentu Służby Celnej w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych;

4) opiniowanie opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne projektów decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, w sprawach indywidualnych;

5) udział w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym;

6) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie i przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

7) zapewnienie poprawności pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych opracowywanych w Ministerstwie;

8) występowanie, na wniosek właściwej komórki organizacyjnej, do Rządowego Centrum Legislacji o rozpatrzenie projektu aktu normatywnego przez Komisję Prawniczą albo o zwolnienie projektu spod obrad Komisji;

9) udział w pracach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji;

10) przekazywanie dyrektorowi Biura Ministra, w celu przedstawienia Ministrowi do podpisu lub akceptacji, projektów aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych opracowanych przez komórki organizacyjne, określonych w przepisach odrębnych;

11) opracowywanie, pod względem formalnoprawnym, tekstów jednolitych aktów normatywnych, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), przy współudziale właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych, na podstawie projektów tekstów jednolitych przekazanych przez te komórki;

12) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w sprawach sądowych, w których sądy wskazują Ministra jako organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa w danej sprawie lub jako pokrzywdzonego w związku z popełnieniem przestępstwa, a także gdy stroną jest Ministerstwo reprezentowane przez Dyrektora Generalnego;

13) monitorowanie prac Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności prac związanych z projektami aktów normatywnych w ramach właściwości Ministra w zakresie wskazanym przez Kierownictwo lub członka Kierownictwa;

14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Ministra Finansów;

15) współdziałanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra;

16) nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

17) analizowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, NSA i Trybunału Konstytucyjnego w zakresie spójności z systemem prawa i formalnoprawnej poprawności przepisów z zakresu działania Ministra;

18) obsługa prawna komisji przetargowych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

19) udział w konferencjach, naradach, zespołach i komisjach, z zakresu właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra;

20) prowadzenie rejestrów spraw sądowych, w których stroną jest Minister lub urząd obsługujący Ministra;

21) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zarządzenia Ministra, dotyczącego skarg do sądów administracyjnych, w tym sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego wniesionych skarg;

22) przygotowywanie, na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne i przy ich współudziale, programów prac legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra;

23) koordynowanie przygotowania informacji o niewykonanych upoważnieniach ustawowych, za których realizację odpowiada Minister, z podaniem przyczyny niewydania aktu wykonawczego oraz określeniem terminu wykonania upoważnienia;

24) prowadzenie rejestrów obwieszczeń, komunikatów, zarządzeń i decyzji Ministra;

25) prowadzenie zbiorów:

a) rozporządzeń Ministra oraz rozporządzeń, w których wydaniu współuczestniczył Minister (wydane wspólnie albo w porozumieniu),

b) obwieszczeń, komunikatów, zarządzeń i decyzji Ministra,

c) zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego;

d) decyzji Szefa Służby Celnej,

e) decyzji GIKS;

26) prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych Ministra Finansów.

§ 39.

Departament Rachunkowości

1. Departament Rachunkowości odpowiada za realizację zadań związanych z rachunkowością jednostek gospodarczych, jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej i jednostek sektora finansów publicznych, a także za sprawy dotyczące rewizji finansowej i nadzoru nad wykonywaniem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Departament Rachunkowości realizuje zadania wynikające z obsługi merytorycznej i organizacyjnej Komisji Nadzoru Audytowego (KNA).

2. Do zadań Departamentu Rachunkowości należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych dotyczących:

a) zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek prowadzących działalność gospodarczą,

b) zasad rachunkowości w przypadku: przekształcenia, połączenia, podziału, likwidacji, upadłości,

c) szczególnych zasad rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej,

d) zasad rachunkowości i planów kont w sektorze finansów publicznych,

e) usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

f) działalności Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR),

g) rewizji finansowej,

h) nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

i) organizacji samorządu biegłych rewidentów;

2) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitego stosowania prawa w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, w szczególności przez prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów, w zakresie właściwości departamentu;

3) prowadzenie prac wdrażających Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do krajowego porządku prawnego;

4) opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki finansowej, prawa gospodarczego, podatkowego i cywilnego oraz metodyki sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do jednostek zobowiązanych do stosowania prawa w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej oraz projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości departamentu;

5) obsługa merytoryczna i organizacyjna KNA, w tym:

a) analiza uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) oraz innych dokumentów dla KNA,

b) przygotowywanie dokumentów będących wykonaniem uchwał KNA,

c) wykonywanie niezbędnych czynności w celu uzyskania informacji i dokumentów potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy przez KNA,

d) przeprowadzanie kontroli oraz uczestniczenie w kontrolach w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

e) uczestniczenie w posiedzeniach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego KIBR,

f) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie działania KNA;

6) prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:

a) prowadzenie postępowania administracyjnego i administracyjno-sądowego w sprawach dotyczących przyznawania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

b) uznawania kwalifikacji uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uzyskanych w państwach Unii Europejskiej,

c) współpraca z Komisją Egzaminacyjną powołaną w celu sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o certyfikaty księgowe;

7) organizowanie i koordynowanie współpracy na forum Unii Europejskiej, w tym:

a) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w pracach (mających na celu wydanie nowych lub nowelizację istniejących przepisów) dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej,

b) udział w pracach komitetów i grup roboczych Unii Europejskiej zajmujących się rachunkowością i rewizją finansową, w szczególności Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości oraz Komitetu Regulacyjnego ds. Audytu,

c) przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej materiałów dotyczących spraw związanych z rachunkowością i rewizją finansową niezbędnych do opracowania instrukcji na posiedzenia, w szczególności: Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER), Rady ECOFIN;

8) współpraca z instytucjami oraz państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej;

9) współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, w szczególności z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), Międzynarodową Federacją Księgowych (IFAC), Bankiem Światowym, OECD oraz działającą w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzyrządową Grupą Roboczą Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości (ISAR);

10) współpraca z KSR w zakresie standaryzacji i harmonizacji rachunkowości;

11) obsługa administracyjno-techniczna KSR;

12) współpraca z urzędami, instytucjami finansowymi, organizacjami zawodowymi, uczelniami, placówkami naukowymi, w zakresie należącym do właściwości departamentu;

13) realizowanie projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach tego projektu.

§ 40.

Departament Reformy Finansów Publicznych

1.35) Departament Reformy Finansów Publicznych odpowiada za usprawnianie systemu finansów publicznych realizując zadania związane z wdrażaniem budżetu zadaniowego, analizą oraz oceną ekonomiczną i prawną funkcjonowania istniejących rozwiązań w zakresie finansów publicznych, inicjowania rozwiązań w zakresie finansów publicznych, koordynacji i ewaluacji zmian w systemie finansów publicznych pod względem ich zgodności z polityką społeczno-gospodarczą Rady Ministrów.

2. Do zadań Departamentu Reformy Finansów Publicznych należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych związanych z tworzeniem regulacji ustrojowych w zakresie finansów publicznych, nie zastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych, oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości departamentu;

2) przygotowanie i wdrożenie metodyki budżetu zadaniowego w sektorze publicznym;

3) monitorowanie istniejących i nowych rozwiązań w zakresie finansów publicznych generujących skutki finansowe dla sektora finansów publicznych, w tym dokonywanie analizy aktów prawnych, strategii oraz programów rządowych;

4) opracowywanie informacji o strukturze organizacyjnej, zakresie i formie działalności a także sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych w formie oficjalnych raportów (dokumentów rządowych);

5) udział w pracach międzynarodowych gremiów dotyczących tematyki jakości finansów publicznych, przekazywanie im materiałów i informacji dotyczących działań Ministerstwa skierowanych na poprawę jakości finansów publicznych, wymiana doświadczeń oraz pozyskiwanie informacji niezbędnych do dalszych prac;

6) opiniowanie i ocena strategii społeczno-gospodarczych tworzonych w szczególności przez Radę Ministrów;

7) monitorowanie działań związanych z wdrażaniem zmian systemowych w zakresie finansów publicznych;

8) realizowanie zagadnień związanych z obsługą projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, wynikających z reformy finansów publicznych;

9) realizowanie zagadnień związanych ze wsparciem informatycznym budżetu zadaniowego, przy współudziale Departamentu Informatyki;

10) współpraca z przedstawicielami urzędów centralnych, partnerami społecznymi reprezentowanymi w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz innymi organizacjami, skutkująca podwyższeniem jakości uregulowań w zakresie finansów publicznych;

11) (uchylony).36)

§ 41.

Departament Rozwoju Rynku Finansowego

1. Departament Rozwoju Rynku Finansowego odpowiada za sprawy wynikające z realizacji zadań nałożonych na ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przepisami ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego, w tym za prowadzenie prac w zakresie polityki rozwoju tego rynku, przygotowywanie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania poszczególnych jego sektorów, prowadzenie prac w ramach organów Unii Europejskiej w tym zakresie, prowadzenie spraw związanych z regulacją i realizacją nadzoru nad instytucjami rynku finansowego podległymi Ministrowi i podmiotami tworzącymi infrastrukturę rynku finansowego, w zakresie w jakim podlegają Ministrowi, oraz podejmowanie działań na rzecz utrzymania stabilności finansowej w kraju i zmniejszania kosztów potencjalnego kryzysu finansowego.

2. Do zadań Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego należy w szczególności:

1) prowadzenie prac w zakresie polityki rozwoju rynku finansowego, w obszarze działu administracji rządowej – instytucje finansowe;

2) opracowywanie propozycji rozwiązań w zakresie polityki rozwoju rynku finansowego, w tym jego instytucji i usług w sektorach bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym oraz w sektorze usług i systemów płatniczych;

3) dokonywanie analiz stanu, tendencji i perspektyw rozwoju rynku finansowego oraz opracowywanie wniosków w zakresie kształtowania polityki państwa, w tym zakresie;

4) przygotowywanie założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania rynku finansowego i instytucji finansowych;

5) prowadzenie prac w zakresie przygotowywania i realizacji programów i strategii Unii Europejskiej w obszarze usług finansowych;

6) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i przyjmowaniem regulacji prawnych Unii Europejskiej oraz harmonizacją prawa w zakresie usług finansowych;

7) opracowywanie i uzgadnianie, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania rynku bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego, usług i systemów płatniczych oraz rynku emerytalnego, w zakresie właściwości Ministra, oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości departamentu, a także podejmowanie działań zmierzających do jednolitego stosowania przepisów prawa w tym zakresie;

8) reprezentowanie Ministra w organie nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, KUKE S.A. oraz w innych instytucjach finansowych;

9) współpraca z NBP i UKNF w zakresie wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności w ramach Komitetu Stabilności Finansowej;

10) opracowywanie, we współpracy z NBP i UKNF, procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego (tzw. krajowego planu awaryjnego), a także, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, wewnętrznych procedur w tym zakresie;

11) współpraca na forum Unii Europejskiej w zakresie stabilności finansowej, a także zarządzania w sytuacji transgranicznego kryzysu finansowego w ramach Unii Europejskiej;

12) opracowywanie materiałów i przygotowywanie stanowisk w zakresie usług finansowych dla przedstawicieli Ministra w organach Unii Europejskiej oraz ich komitetach i grupach roboczych, w tym w szczególności Rady ECOFIN, Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych (Economic and Financial Committee), Komitetu Usług Finansowych (Financial Services Committee), Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych (European Security Committee), Europejskiego Komitetu Bankowego (European Banking Committee), Europejskiego Komitetu Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Committee) oraz Europejskiego Komitetu ds. Konglomeratów Finansowych (European Financial Conglomerates Committee), jak również współpraca, z Departamentem Unii Europejskiej przy opracowywaniu dokumentów związanych z postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

13) prowadzenie prac związanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Komitetu OECD ds. Rynków Finansowych oraz Komitetu OECD ds. Ubezpieczeń i Prywatnych Emerytur oraz udział w posiedzeniach tych komitetów;

14) udział, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, w pracach:

a) Komitetu Polityki Handlowej: Usługi i Inwestycje (Trade Policy Committee: Services and Investmens) Rady Unii Europejskiej,

b) Komitetu GATS ds. Handlu Usługami Finansowymi (Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami), oraz w jego posiedzeniach;

15) współpraca z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Radą Stabilności Finansowej G-20 (Financial Stability Bard G20), Światową Organizacją Handlu (WTO), Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), z krajowymi i zagranicznymi organami administracji państwowej, organami nadzoru, instytucjami finansowymi oraz organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego i instytucji finansowych;

16) prowadzenie spraw związanych z umowami, porozumieniami i konwencjami międzynarodowymi, w zakresie właściwości departamentu;

17) wykonywanie zadań związanych z działalnością Rady Rozwoju Rynku Finansowego;

18) współpraca z NBP, UKNF oraz innymi instytucjami w zakresie rozwoju systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych, w tym opracowywanie materiałów dla przedstawicieli Ministra w Radzie ds. Systemu Płatniczego;

19) prowadzenie prac dotyczących usług na rynku finansowym, świadczonych przy wykorzystaniu metod elektronicznych (elektroniczne instrumenty płatnicze) oraz przez instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego oraz biura usług płatniczych;

20) przygotowywanie stanowiska Ministra w sprawie wydania zezwolenia przez KNF na tworzenie oddziałów banków zagranicznych oraz przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Rzeczypospolitej Polskiej;

21) przygotowywanie stanowiska Ministra w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NBP;

22) wykonywanie zadań nałożonych na Ministra, dotyczących realizacji ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) oraz związanych z funkcjonowaniem tego banku;

23) wykonywanie zadań nałożonych na Ministra w zakresie nadzoru nad działalnością:

a) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

24) wydawanie zezwoleń na prowadzenie giełd towarowych oraz giełd papierów wartościowych, po zaopiniowaniu wniosków o udzielenie tych zezwoleń przez KNF;

25) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa przez Ministra, jako akcjonariusza w KUKE S.A.;

26) współpraca z Departamentem Gwarancji i Poręczeń w zakresie nadzoru nad działalnością KUKE S.A.;

27) udział w pracach dotyczących planowania i wykonania budżetu państwa w zakresie właściwości departamentu;

28) koordynowanie prac, we współpracy w szczególności z Departamentem Budżetu Państwa oraz Departamentem Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie przygotowania projektu oraz sprawozdania z wykonania budżetu w części KNF a także projektu planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych;

29) współpraca z Departamentem Podatków Dochodowych, Departamentem Podatku od Towarów i Usług oraz Departamentem Polityki Podatkowej w zakresie polityki podatkowej wobec instytucji finansowych;

30) opiniowanie propozycji rozwiązań w zakresie rachunkowości instytucji finansowych, w tym opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych;

31) opracowywanie, we współpracy z KNF, regulacji prawnych dotyczących zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków;

32) opiniowanie, przy udziale Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz Departamentu Zagranicznego, zagadnień dotyczących rynku emerytalnego;

33) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz członków Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy;

34) prowadzenie działań związanych z zagadnieniami edukacji finansowej w kraju i na forum Unii Europejskiej, w tym opracowywanie projektu stanowiska Rady Ministrów oraz udział w pracach grup roboczych;

35)37) współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości departamentu.

§ 42.

Departament Służby Celnej

1. Departament Służby Celnej odpowiada za realizację zadań związanych z organizacją, budżetem, rozwojem infrastruktury, analizą potrzeb kadrowych i szkoleniowych oraz statystyką i promocją Służby Celnej.

2. Do zadań Departamentu Służby Celnej należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości departamentu, oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w tym zakresie;

2) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i znoszenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich właściwości miejscowej i rzeczowej;

3) nadzór nad strukturą organizacyjną izb celnych i urzędów celnych;

4) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć sporów w zakresie właściwości organów celnych;

5) monitorowanie prowadzenia audytu wewnętrznego w Służbie Celnej;

6) prowadzenie prac związanych ze Strategią działania Służby Celnej;

7) prowadzenie polityki kadrowej i szkoleniowej realizowanej przez Szefa Służby Celnej;

8) merytoryczny nadzór nad działalnością CEZRF w zakresie szkoleń w Służbie Celnej;

9) prowadzenie postępowań dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie i rozpatrywanie odwołań od decyzji o zwolnieniu ze służby wydanych przez dyrektora izby celnej, zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

10) prowadzenie dyscyplinarnych postępowań odwoławczych od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby celnej;

11) koordynowanie i monitorowanie terminowości załatwiania skarg i wniosków dotyczących Służby Celnej;

12) nadzór nad realizacją budżetu państwa w zakresie ustalonym dla Służby Celnej;

13) prowadzenie kont A i B w zakresie tradycyjnych środków własnych Unii Europejskiej pochodzących z ceł oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;

14) nadzór nad dyrektorami izb celnych w zakresie efektywności egzekucji;

15) realizowanie zadań związanych z obsługą systemu informatycznego OWNRES;

16) przygotowywanie i monitorowanie projektów realizowanych ze środków pomocowych na rzecz Służby Celnej;

17) zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizacji „Programu e-cło”;

18) planowanie i koordynowanie spraw w zakresie budowy i rozbudowy systemów bezpieczeństwa obiektów jednostek organizacyjnych Służby Celnej;

19) współpraca z dyrektorami izb celnych w zakresie opiniowania spraw dotyczących inwestycji na przejściach granicznych;

20) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania i rozwoju infrastruktury Służby Celnej oraz koordynowanie zadań inwestycyjnych w Służbie Celnej, we współpracy z Departamentem Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier oraz Departamentem Finansów Resortu;

21) koordynowanie działań w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w Służbie Celnej;

22) prowadzenie spraw dotyczących umundurowania funkcjonariuszy celnych oraz związanych z zaopatrzeniem Służby Celnej w pieczęcie, emblematy identyfikacyjne, tusz specjalny oraz druki, w tym druki, formularze i broszury informacyjne dotyczące podatków znajdujących się we właściwości Departamentu Podatku Akcyzowego i Gier;

23) dokonywanie analiz, prowadzenie sprawozdawczości statystycznej oraz udostępnianie danych w zakresie zadań Służby Celnej;

24) nadzór nad działalnością Centrum Analitycznego Administracji Celnej;

25) nadzór nad działalnością Centralnego Laboratorium Celnego i laboratoriów regionalnych, we współpracy z Departamentem Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier;

26) promocja i kształtowanie wizerunku Służby Celnej, a także działalność wydawnicza w tym zakresie, w porozumieniu z Biurem Ministra;

27) prowadzenie spraw z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Służbie Celnej, w tym upowszechnianie jednolitych standardów elektronicznego obiegu informacji i dokumentów oraz elektronicznej komunikacji wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej;

28) współpraca z Departamentem Polityki Celnej w zakresie współpracy z organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi, w zakresie właściwości departamentu;

29) planowanie, we współpracy z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki oraz Departamentem Finansów Resortu, dochodów budżetowych z ceł, sporządzanie analiz dotyczących realizacji tych dochodów oraz opracowań statystycznych dotyczących dochodów z tytułu należności pobieranych przez Służbę Celną;

30) planowanie, we współpracy z Departamentem Finansów Resortu oraz Biurem Dyrektora Generalnego, środków na uposażenia funkcjonariuszy celnych i wynagrodzenia pracowników – w izbach celnych i urzędach celnych oraz na uposażenia funkcjonariuszy celnych – w Ministerstwie;

31) zapewnianie obsługi administracyjnej Szefa Służby Celnej i Zastępcy Szefa Służby Celnej.

§ 43.38)

Departament Unii Europejskiej

1. Departament Unii Europejskiej odpowiada za realizację zadań w zakresie przygotowywania procesów decyzyjnych, prowadzenia analiz i przedstawiania propozycji rozwiązań umożliwiających realizację stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie polityki ekonomiczno-finansowej, wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ze współpracy bilateralnej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi.

2. Do zadań Departamentu Unii Europejskiej należy w szczególności:

1) przygotowywanie procesów decyzyjnych Kierownictwa w zakresie współpracy Ministerstwa z organami Unii Europejskiej w obszarze polityki ekonomiczno-finansowej;

2) inicjowanie i realizowanie zadań wynikających z udziału Ministra lub jego przedstawiciela w pracach Rady ECOFIN, Komitetu EFC oraz Komitetu Polityki Gospodarczej (EPC);

3) przygotowywanie udziału Ministra w pracach Rady Ministrów oraz jej organów przygotowawczych, związanych z problematyką integracji europejskiej i realizowanie zadań z niego wynikających;

4) koordynowanie i monitorowanie realizacji obowiązków nałożonych na Ministra ustawą z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395);

5) tworzenie i wdrażanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub z krajowym koordynatorem polityki europejskiej, rozwiązań systemowych w zakresie koordynacji udziału Ministerstwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej;

6) inicjowanie i prowadzenie prac analitycznych związanych z przygotowaniem, przeglądem i realizacją wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, systemem budżetowym Unii Europejskiej oraz implikacjami budżetowymi zmian w strategicznych politykach wspólnotowych, a także analizy w zakresie przepływów finansowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Unią Europejską;

7) inicjowanie i realizowanie działań związanych z pracami nad rocznym budżetem ogólnym Unii Europejskiej oraz pracami Komitetu Budżetowego Rady Unii Europejskiej, a także współpracy Ministerstwa z Dyrekcją ds. Budżetu Komisji Europejskiej oraz Komisją Budżetową Parlamentu Europejskiego;

8) prowadzenie prac dotyczących finansowania administracji Unii Europejskiej, w tym także systemu agencji wspólnotowych;

9) przygotowywanie i koordynowanie realizacji działań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w systemie środków własnych Unii Europejskiej;

10) prowadzenie czynności związanych z realizacją budżetu państwa w zakresie części 84 – Środki własne Unii Europejskiej;

11) koordynowanie udziału Ministerstwa w realizacji Semestru Europejskiego, w zakresie inicjowania i prowadzenia prac analitycznych nad Strategią „Europa 2020”, aktualizacji i wdrażania Krajowego Programu Reform oraz w odniesieniu do realizacji Country Specific Recommendations (CSR), we współpracy z Departamentem Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki;

12) współpraca w przygotowywaniu dokumentów rządowych o charakterze strategicznym, związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz aktów prawnych Unii Europejskiej i krajowych w zakresie organizacji systemu przepływów środków z budżetu Unii Europejskiej i powiązań tego systemu z innymi elementami systemu finansowego państwa;

13) udział w realizacji zadań wynikających z procesu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z obszarem Unii Gospodarczej i Walutowej;

14) inicjowanie i prowadzenie spraw dotyczących dwustronnej współpracy finansowej i gospodarczej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z państwami kandydującymi do członkostwa w Unii Europejskiej, z państwami EOG oraz państwami trzecimi, w tym współpraca z przedstawicielstwami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w tych państwach oraz z ich przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej;

15) przygotowywanie decyzji Ministra w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu prawa publicznego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych;

16) prowadzenie i koordynowanie współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w zakresie spraw ekonomicznych i finansowych;

17) współpraca z radcami finansowymi wyznaczanymi przez Ministra do pracy w wybranych polskich placówkach dyplomatycznych w państwach określonych wpktl4 i w Wydziale Budżetu i Finansów Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie obsadzania tych stanowisk;

18) monitorowanie i dokonywanie analizy polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym polityki pomocy rozwojowej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz pomocy makrofinansowej Unii Europejskiej dla krajów trzecich, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi;

19) inicjowanie, koordynowanie, monitorowanie i wspieranie prac prowadzonych w Ministerstwie, związanych z implementacją do polskiego porządku prawnego przepisów prawa Unii Europejskiej z dziedziny finansów publicznych;

20) przygotowywanie wstępnych opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych przygotowanych w Ministerstwie;

21) monitorowanie prawnych aspektów spraw należących do właściwości Ministra odnoszących się do funkcjonowania jednolitego rynku, w szczególności zagadnień celnych, podatkowych, usług finansowych oraz przepływu kapitału;

22) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, projektów odpowiedzi w sprawach postępowań prowadzonych przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską;

23) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, projektów stanowisk Ministra w sprawach będących przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Sąd Pierwszej Instancji, w których właściwy jest Minister, oraz koordynowanie i monitorowanie działań związanych z udziałem Ministerstwa w sprawach będących przedmiotem rozpoznania przez te organy;

24) sprawowanie nadzoru nad działalnością Likwidatora Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego;

25) prowadzenie w Ministerstwie współpracy w ramach systemu SOLVIT;

26) planowanie i realizowanie polityki dewizowej prowadzonej przez Ministra oraz prowadzenie prac legislacyjnych w tym zakresie;

27) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, stanowisk Ministra do projektów umów międzynarodowych, z wyłączeniem umów dotyczących bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego lub obronności, których stroną jest Minister;

28) realizowanie zadań związanych z obsługą i aktualizacją Bazy Notyfikacyjnej Krajowych Środków Wykonawczych;

29) nadzór nad funkcjonowaniem w Ministerstwie i udział w tworzeniu narzędzi informatycznych wspierających udział przedstawicieli Ministerstwa w pracach organów Unii Europejskiej;

30) monitorowanie problematyki kontroli finansowej związanej z udzielaniem absolutorium z wykonania budżetu rocznego Unii Europejskiej, inicjowanej corocznym raportem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;

31) współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości departamentu.

§ 44.

Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych

1. Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za koordynowanie zadań z zakresu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

2. Do zadań Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie:

a) zasad kształtowania środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej,

b) ubezpieczeń społecznych oraz niektórych świadczeń w zakresie polityki społecznej,

c) zasad wynagradzania,

d) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

– oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości departamentu;

2) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej przy opracowywaniu zasad wynagradzania oraz ogólnych kierunków polityki wynagrodzeń;

3) koordynowanie prac w zakresie opracowywania projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa w zakresie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;

4) opracowywanie analiz dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń;

5) opracowywanie, na podstawie projektu przekazanego przez właściwego dysponenta funduszu, planu finansowego Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – państwowego funduszu celowego oraz sporządzanie okresowych analiz z jego wykonania;

6) opracowywanie projektu budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu państwa dotyczących:

a) planów finansowych państwowych funduszy celowych z obszaru zabezpieczenia społecznego,

b) wydatków budżetu państwa w części 73 ZUS oraz w części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

c) zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy, z wyłączeniem funkcjonariuszy służby celnej oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku;

7) opracowywanie dla celów Programu Konwergencji, w perspektywie kilkuletniej, prognoz wydatków budżetowych na ubezpieczenie społeczne oraz zaopatrzenie emerytalne;

8) opracowywanie analiz i prognoz służących ocenie sytuacji w sferze ubezpieczeń społecznych oraz analiza funkcjonowania poszczególnych rodzajów świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

§ 45.

Departament Wywiadu Skarbowego

1. Departament Wywiadu Skarbowego realizuje zadania w zakresie wykonywania czynności wywiadu skarbowego polegające na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej w celu wykonania niektórych zadań kontroli skarbowej.

2. Do zadań Departamentu Wywiadu Skarbowego należy w szczególności:

1) uzyskiwanie informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej w sposób jawny i niejawny, w tym w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2) wykonywanie czynności realizacyjnych;

3) zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom, a za zgodą GIKS także innym organom i instytucjom państwowym;

4)39) przyjmowanie i analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym osób obowiązanych do ich składania – zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej i kontroli skarbowej podległych Ministrowi, w tym w urzędzie obsługującym tego Ministra, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 9;

5) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym naczelników urzędów celnych, dyrektorów izb celnych oraz ich zastępców pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych służby celnej podległych Ministrowi, oraz funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie obsługującym Ministra;

6) udostępnianie uprawnionym organom oświadczeń o stanie majątkowym osób, o których mowa w pkt 4 i 5;

7) przygotowywanie analiz i informacji dla Ministra i GIKS;

8) sprawowanie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi w uks, obejmującego czynności wywiadu skarbowego oraz działania komórek realizacyjnych;

9) prowadzenie centralnej ewidencji operacyjnej i wyodrębnionego archiwum wywiadu skarbowego;

10) prowadzenie naboru oraz procesu szkoleniowego w wywiadzie skarbowym i komórkach realizacyjnych;

11) prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej wywiadu skarbowego i komórek realizacyjnych, w szczególności prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, obsługi kasowej w zakresie funduszu operacyjnego, a także obsługi w zakresie składników majątkowych zewidencjonowanych w księgach rachunkowych departamentu;

12) obsługa jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej w zakresie rejestrowania pojazdów kontroli skarbowej;

13) współdziałanie z organami, służbami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z innymi organami, a także w zakresie i na zasadach wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, zagranicznych służb finansowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem międzynarodowej przestępczości skarbowej;

14) tworzenie i obsługiwanie baz danych oraz analitycznych systemów informatycznych wspomagających działalność wywiadu skarbowego, we współpracy z Departamentem Informatyki.

§ 46.40)

Departament Zagraniczny

1. Departament Zagraniczny odpowiada za realizację zadań wynikających ze współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, organizacjami międzynarodowymi, a także za działania Ministra w ramach współpracy rozwojowej.

2. Do zadań Departamentu Zagranicznego należy w szczególności:

1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (MIF):

a) Bankiem Rozwoju Rady Europy (BRRE),

b) EBOiR,

c) Grupą Banku Światowego:

– Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOiR),

– Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju (MSR),

– Międzynarodową Korporacją Finansową (MKF),

– Wielostronną Agencją Gwarantowania Inwestycji (WAGI),

d) Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

– EBI,

– Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI),

e) Międzynarodowym Bankiem Inwestycyjnym (MBI),

f) Międzynarodowym Bankiem Współpracy Gospodarczej (MBWG),

g) MFW,

h) Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NBI)

– wynikającą w szczególności z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w tych instytucjach (z wyłączeniem NBI oraz MBI);

2) przygotowywanie i negocjowanie zawieranych przez Ministra, w imieniu Skarbu Państwa, rządowych umów kredytowych z MIF oraz umów z innymi państwami;

3) współpraca z polskimi podmiotami zawierającymi umowy kredytowe z MIF w zakresie właściwości Ministra;

4) współpraca z Departamentem Gwarancji i Poręczeń w zakresie zaciągania w MIF kredytów gwarantowanych;

5) wykonywanie umów kredytowych, o których mowa w pkt 2–4, w szczególności koordynowanie przepływów środków finansowych, monitorowanie ich wykorzystania, w tym przygotowanie projektów decyzji Ministra w sprawie zmian w budżecie państwa;

6) planowanie budżetu państwa w zakresie obsługi zadłużenia wobec MIF;

7) współpraca z Departamentem Długu Publicznego w zakresie obsługi zobowiązań i należności budżetu państwa z tytułu zawartych umów kredytowych z MIF oraz z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w tych instytucjach;

8) obsługa organizacyjna Komitetu Kredytowego powołanego w Ministerstwie w celu wypracowania stanowiska Ministra w zakresie strategii zaciągania zobowiązań w MIF;

9) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, innymi resortami i instytucjami stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie strategii realizowanej przez MIF;

10) prowadzenie działań związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających ze sprawowania przez:

a) Ministra funkcji:

– gubernatora w EBI,

– gubernatora w MFW,

b) członka Kierownictwa funkcji:

– wicegubernatora w MFW,

– wicegubernatora w EBOiR,

c) wyznaczone osoby:

– funkcji dyrektora i zastępcy dyrektora w Radzie Dyrektorów EBI,

– innych funkcji i stanowisk w strukturach i agendach EBI, członków i ich zastępców w komitetach i strukturach dotyczących działalności EBI oraz poszczególnych programów i instrumentów tworzonych lub współtworzonych przez EBI,

– funkcji członków Rady Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG),

– funkcji członka Rady Administracyjnej BRRE,

– funkcji zastępcy dyrektora wykonawczego oraz doradcy dyrektora wykonawczego MFW,

– funkcji gubernatora i wicegubernatora WAGI,

– funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Budżetowego Rady Europy;

11) prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji należności Skarbu Państwa od rządów Królestwa Kambodży, Republiki Kuby, Mongolii, Republiki Mozambiku, Republiki Sudanu i Zjednoczonej Republiki Tanzanii;

12) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez rząd współpracy rozwojowej w zakresie właściwości Ministra, w tym poprzez wsparcie merytoryczne członka Kierownictwa w udziale w pracach Rady Programowej Współpracy Rozwojowej;

13) prowadzenie spraw związanych z zaangażowaniem finansowym w ramach polityki rozwojowej Unii Europejskiej, w tym realizowanej poprzez EBI, EFI i Europejski Fundusz Rozwoju (EDF);

14) współpraca z Departamentem Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;

15) prowadzenie, w zakresie właściwości Ministra, działań związanych ze wspólnotową polityką handlową, w tym udział w posiedzeniach przygotowawczych dotyczących prac „Komitetu Polityki Handlowej” oraz udział w pracach dotyczących umów handlowych zawartych przez Unię Europejską oraz Rzeczpospolitą Polską z państwami spoza Unii Europejskiej a także umów handlowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z państwami spoza Unii Europejskiej, z którymi pozostają nierozstrzygnięte kwestie płatnicze;

16) udział w pracach podkomitetu ds. MFW (SCIMF) utworzonego przy Komitecie ds. Ekonomicznych i Finansowych Unii Europejskiej;

17) opracowywanie w zakresie właściwości departamentu wkładów do stanowisk przygotowywanych przez Departament Unii Europejskiej w zakresie współpracy Ministerstwa z Komitetem do Spraw Europejskich (KSE) oraz organami Unii Europejskiej, w tym z:

a) Radą ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN),

b) Komitetem Ekonomicznym i Finansowym (EFC),

c) Komitetem Polityki Gospodarczej (EPC),

d) Komitetem Stałych Przedstawicieli na szczeblu zastępców ambasadorów (COREPER I) i ambasadorów (COREPER II),

e) Grupą Radców Finansowych;

18) współpraca, w zakresie właściwości Ministra, z organizacjami i inicjatywami międzynarodowymi, w tym:

a) Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym współpraca z przedstawicielem Ministra przy OECD oraz udział w procesie obsadzania tego stanowiska,

b) Światową Organizacją Handlu (WTO),

c) Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ),

d) Radą Europy;

19) prowadzenie spraw związanych z konwencjami ONZ i Rady Europy zawartymi lub planowanymi do zawarcia przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie właściwości Ministra;

20) monitorowanie i analizowanie zagadnień dyskutowanych na forum G-20 dotyczących spraw pozostających we właściwości departamentu, w szczególności w zakresie reformy międzynarodowego systemu finansowego;

21) opiniowanie zawartych oraz projektowanych umów rządowych w zakresie kredytów eksportowych pod kątem możliwości zastosowania elementu pomocowego, we współpracy z Departamentem Gwarancji i Poręczeń;

22) współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi w wykonywaniu zadań związanych ze zmianami klimatycznymi, w zakresie właściwości departamentu;

23) organizowanie i merytoryczne przygotowywanie wyjazdów i spotkań członków Kierownictwa wynikających z zakresu właściwości departamentu;

24) udział w pracach zespołów i rad oraz zapewnianie wsparcia merytorycznego członkom Kierownictwa biorącym udział w ich pracach, zgodnie z właściwością departamentu.

§ 47.

Biuro Administracyjne

1. Biuro Administracyjne odpowiada za realizację spraw wynikających z zadań Dyrektora Generalnego związanych z zapewnieniem funkcjonowania urzędu i warunków jego działania, które realizuje w zakresie gospodarki finansowej oraz prowadzenia rachunkowości Centrali Ministerstwa, zwanej dalej „Centralą” wraz z Głównym Księgowym Centrali Ministerstwa Finansów, a także zarządzania nieruchomościami użytkowanymi dla potrzeb Centrali oraz zapewnienia niezbędnych Centrali usług i składników majątkowych, w tym gospodarowania mieniem urzędu, z wyłączeniem usług, sprzętu i infrastruktury informatycznej, wyposażenia specjalistycznego oraz innych urządzeń, obiektów i usług związanych z zakresami zadań pozostałych komórek organizacyjnych.

2. Do zadań Biura Administracyjnego należy w szczególności:

1) planowanie i realizowanie budżetu Centrali oraz nadzór nad jego wykonaniem, w tym poprzez:

a) opracowywanie, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi, szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetowych Centrali oraz sporządzanie decyzji wprowadzających zmiany do tego planu,

b) sporządzanie analiz z zakresu wykonania dochodów i wykorzystania środków na wydatki budżetowe Centrali,

c) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi, wykazu wydatków do ujęcia w projekcie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach planu finansowego Centrali,

d) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Centrali oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi – sporządzanie przelewów, wystawianie czeków;

2) obsługa finansowo-księgowa Centrali, w tym:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w zakresie planu finansowego,

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji księgowej dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

c) sporządzanie okresowych sprawozdań wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

d) prowadzenie rejestru wniosków/umów angażujących środki Centrali,

e) prowadzenie kasy złotówkowej i dewizowej Ministerstwa,

f) naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie w tym zakresie list płac oraz dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy, a także wystawianie pracownikom zaświadczeń o wysokości zarobków (Rp-7);

3) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Centrali;

4) administrowanie nieruchomościami użytkowanymi dla potrzeb Centrali, w tym:

a) zapewnienie właściwego stanu technicznego budynków i pomieszczeń,

b) opracowywanie planów inwestycji, remontów i modernizacji,

c) zapewnienie czystości i porządku,

d) zapewnienie komórkom organizacyjnym właściwych warunków lokalowych,

e) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni oraz miejsc parkingowych,

f) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, telefonicznej, sieci służących do dostaw wody, gazu, ogrzewania oraz sieci kanalizacyjnej, a także zapewnienie świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;

5) zapewnienie obsługi oraz dokonywanie rozliczeń w zakresie:

a) transportu,

b) poligrafii,

c) łączności telefonicznej,

d) służbowych wyjazdów zagranicznych delegowanych pracowników;

6) gospodarowanie składnikami majątkowymi Centrali, z zastrzeżeniem ust. 1, w tym:

a) zapewnienie wyposażenia w materiały, meble, sprzęt biurowy i inne urządzenia,

b) prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników, administrowanego przez Biuro i przekazanego z obowiązkiem zwrotu oraz dokonywanie rozliczeń w przypadku wyrządzonych szkód,

c) zapewnienie konserwacji i napraw mebli, sprzętu biurowego i innych urządzeń;

7) opracowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, oraz przekazywanie organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (zgłoszenia INTRASTAT);

8) przekazywanie właściwemu organowi podatkowemu, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej.

§ 48.

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację spraw wynikających z zadań Dyrektora Generalnego w zakresie organizacji Ministerstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia oraz gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Biuro Dyrektora Generalnego realizuje zadania wynikające z obsługi organizacyjnej Kierownika komórki audytu wewnętrznego.

2. Do zadań Biura Dyrektora Generalnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją Ministerstwa;

2) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem naboru pracowników do pracy w Ministerstwie, z wyłączeniem funkcjonariuszy celnych;

3) koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy oraz przeprowadzaniem ocen okresowych w służbie cywilnej w Ministerstwie;

4) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych w Ministerstwie, z wyłączeniem funkcjonariuszy celnych;

5) zapewnienie techniczno-organizacyjnej pomocy i wsparcia Departamentowi Służby Celnej wprowadzeniu spraw wynikających ze stosunku służby funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie;

6) prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, wobec której decyzje podejmuje odpowiednio Minister, Szef Służby Celnej, GIKS;

7) prowadzenie ewidencji i zbioru upoważnień udzielonych przez Dyrektora Generalnego, do podejmowania decyzji i wykonywania określonych czynności w jego imieniu oraz upoważnień udzielonych przez Dyrektora Generalnego z upoważnienia Ministra, z wyłączeniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

8) planowanie i gospodarowanie środkami na wynagrodzenia osobowe, nagrody i premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ministerstwa, z wyłączeniem funkcjonariuszy celnych;

9) dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych i realizowanie procesu doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa, z wyłączeniem funkcjonariuszy celnych, oraz zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel;

10)41) współudział w tworzeniu jednolitego systemu szkolenia i opracowywania planów szkolenia dla pracowników administracji skarbowej;

11) merytoryczny nadzór nad działalnością CEZRF w zakresie szkoleń administracji skarbowej i pracowników Ministerstwa, z wyłączeniem funkcjonariuszy celnych;

12) administrowanie środkami funduszu świadczeń socjalnych;

13) dokonywanie analiz funkcjonowania Ministerstwa, projektowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie polityki personalnej, zarządzania organizacją, strategii zarządzania;

14) (uchylony);42)

15) (uchylony);42)

16) prowadzenie spraw z zakresu BHP;

17) zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnej Ministerstwa oraz komisji antymobbingowej;

18) prowadzenie spraw w zakresie nadawania orderów i odznaczeń państwowych pracownikom Ministerstwa i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz odznaki honorowej „Za zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”;

19)43) opracowywanie projektu statutu Ministerstwa.

§ 49.

Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych

1. Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych odpowiada za realizację spraw wynikających z zadań Ministra, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych – zwanych dalej odpowiednio „Główną Komisją Orzekającą” i „Międzyresortową Komisją Orzekającą” oraz przewodniczących tych komisji, a także Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach Międzyresortowej Komisji Orzekającej – zwanych dalej odpowiednio „Głównym Rzecznikiem Dyscypliny” i „rzecznikiem dyscypliny” – realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

2. Do zadań Biura Dyscypliny Finansów Publicznych należy w szczególności:

1) opracowywanie i uzgadnianie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych w zakresie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych, w zakresie właściwości biura;

2) prowadzenie spraw związanych z interpretacją przepisów w zakresie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

3) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przewodniczących komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej i drugiej instancji oraz ich zastępców;

4) prowadzenie obsługi prawnej i organizacyjno-technicznej Głównej Komisji Orzekającej, w tym przygotowywanie rozpraw i posiedzeń komisji;

5) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej;

6) wykonywanie, na zlecenie Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej, czynności w związku z nadzorem administracyjnym nad komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym żądanie nadesłania akt sprawy, wyjaśnień oraz usunięcia uchybień;

7) upowszechnianie orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej oraz komisji orzekających w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez organy orzekające w tych sprawach, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów;

8) opracowywanie „Biuletynu Orzecznictwa w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych”;

9) prowadzenie rejestru prawomocnych orzeczeń o ukaraniu za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania o karalność;

10) prowadzenie obsługi prawnej i organizacyjno-technicznej Głównego Rzecznika Dyscypliny, w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Głównego Rzecznika Dyscypliny i materiałów na rozprawy przed Główną Komisją Orzekającą;

11) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem rzeczników dyscypliny;

12) wykonywanie czynności w związku z nadzorem Głównego Rzecznika Dyscypliny nad działalnością rzeczników dyscypliny i ich zastępców, w tym ocena terminowości prowadzonych czynności, poprawności formalnej wydawanych rozstrzygnięć i poprawności sporządzania sprawozdań z działalności;

13) przygotowywanie projektów decyzji Ministra w sprawie wniosków o zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed terminem zatarcia z mocy prawa oraz opinii Głównego Rzecznika Dyscypliny o tych wnioskach;

14) prowadzenie obsługi prawnej i administracyjno-technicznej Międzyresortowej Komisji Orzekającej, w tym przygotowywanie rozpraw i posiedzeń tej komisji;

15) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej;

16) prowadzenie obsługi prawnej i administracyjno-technicznej rzecznika dyscypliny i jego zastępców właściwych w sprawach Międzyresortowej Komisji Orzekającej;

17) przygotowywanie projektów zarządzeń rzecznika dyscypliny w sprawach Międzyresortowej Komisji Orzekającej;

18) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Głównej Komisji Orzekającej i zbiorczego sprawozdania z działalności komisji orzekających w roku poprzednim oraz rocznego sprawozdania z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny i zbiorczego sprawozdania z działalności rzeczników dyscypliny w roku poprzednim, oraz ich przedkładanie Ministrowi w celu zatwierdzenia;

19) sprawowanie, we współpracy z Departamentem Prawnym, zastępstwa procesowego w sprawach skarg rozpatrywanych przez sądy administracyjne, w których stroną jest Główna Komisja Orzekająca;

20) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru Ministra nad działalnością administracyjną Głównej Komisji Orzekającej i Głównego Rzecznika Dyscypliny przypisanych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 50.

Biuro Kontroli Resortowej

1. Biuro Kontroli Resortowej odpowiada za realizację spraw związanych z kontrolą działalności Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

2. Do zadań Biura Kontroli Resortowej należy w szczególności:

1) przygotowywanie planów kontroli, we współpracy z komórkami organizacyjnymi, w tym okresowego planu kontroli, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

2)44) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania prawa, sprawności działania oraz efektywność gospodarowania środkami przez komórki organizacyjne;

3) prowadzenie kontroli w izbach i urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach i urzędach celnych, CPD oraz KUKE S.A na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa;

4) prowadzenie kontroli w CEZRF na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

5) badanie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej i ich skuteczności w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

6) dokonywanie analiz wyników kontroli, przygotowywanie wystąpień pokontrolnych;

7) nadzór nad realizacją zaleceń i wniosków pokontrolnych;

8) przygotowywanie okresowych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;

9) koordynowanie postępowania związanego z ustawowym rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa;

10) współpraca z organami kontroli państwowej;

11) koordynowanie przygotowania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli zewnętrznej skierowane do Ministerstwa;

12) prowadzenie zbioru protokołów wyników kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych kierowanych do Ministerstwa oraz odpowiedzi na wystąpienia i zalecenia pokontrolne.

§ 51.

Biuro Ochrony

1. Biuro Ochrony odpowiada za realizację zadań związanych z ochroną informacji, w szczególności danych osobowych, zapewnienie ochrony osób i mienia Ministerstwa, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej. Biuro Ochrony prowadzi sprawy wynikające ze współdziałania Ministra z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie spraw obronnych oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych. Biuro zapewnia obsługę organizacyjną Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Biuro realizuje zadania związane z tworzeniem i utrzymaniem zasobu archiwalnego Archiwum Zakładowego.

2. Do zadań Biura Ochrony należy w szczególności:

1) zapewnienie przestrzegania i realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii tajnych Ministerstwa: Krajowej, NATO i Unii Europejskiej;

2) zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie ochrony danych osobowych;

3) opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzorowanie jej wdrożenia i przestrzegania w Ministerstwie;

4) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w komórkach organizacyjnych;

5) prowadzenie ewidencji i zbioru upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz do pełnienia funkcji i wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

6) organizacja wykonywania zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;

7) wykonywanie zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków Ministerstwa;

8) wykonywanie ochrony osób i mienia Ministerstwa;

9) organizacja ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego na terenie Ministerstwa;

10) nadzór nad Systemem Kontroli Dostępu w budynku Ministerstwa;

11) koordynowanie i zapewnienie funkcjonowania systemów ochronnych w budynku Ministerstwa, w tym konserwacje i remont tych systemów, z wyłączeniem stref bezpieczeństwa i stref ograniczonego dostępu pozostających w wyłącznej dyspozycji komórek organizacyjnych;

12) zarządzanie systemem obiegu dokumentów w Ministerstwie;

13) prowadzenie Kancelarii Głównej i bibliotek, w tym realizacja przesyłek pocztowych i kurierskich;

14) prowadzenie Archiwum Zakładowego;

15) koordynowanie pracy zespołu woźnych, będących pracownikami zatrudnionymi w Ministerstwie na stanowiskach robotniczych i obsługi;

16) planowanie i koordynowanie realizacji zadań obronnych przez Ministerstwo oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi;

17) koordynowanie udziału Ministerstwa w ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowego –krajowych, NATO i Unii Europejskiej;

18) programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych w resorcie finansów;

19) ustanowienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie oraz nadzorowanie jego wdrażania, utrzymania i doskonalenia.

§ 52.

Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów

1. Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów odpowiada za realizację zadań związanych z dostarczaniem Ministrowi oraz Kierownictwu wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie celów, określaniu instrumentów i sposobu realizacji polityki budżetowej i makroekonomicznej, działań na rzecz stabilności finansowej oraz koordynacji polityki ekonomicznej i finansowej Unii Europejskiej.

2. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Finansów – Głównego Ekonomisty Ministerstwa Finansów należy w szczególności:

1) koordynowanie i opiniowanie prognoz i analiz makroekonomicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa i sektora finansów publicznych;

2) opracowywanie i opiniowanie analizy dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz rynku pracy i doradzanie w tym zakresie;

3) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie budżetu oraz instytucji finansowych;

4) opiniowanie projektowanych działań w zakresie polityki rozwoju rynku finansowego;

5) koordynowanie prac w zakresie przygotowywania i opiniowania raportów i analiz ekonomicznych dla Kierownictwa;

6) udział w pracach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego;

7) wspieranie bieżącej działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczypospolitą Polską.

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 7, poz. 40, Nr 12, poz. 62 i Nr 13, poz. 73, z 2010 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 9, poz. 37, z 2011 r. Nr 6, poz. 24 i Nr 8, poz. 35 oraz z 2012 r. poz. 14, 19 i 35.

2) Zarządzenie zostało podpisane w dniu 27 lipca 2012 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 21 Ministra Finansów z dnia 25 maja 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 11), które weszło w życie z dniem 25 maja 2013 r.

4) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 46 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 43), które weszło w życie z dniem 25 listopada 2013 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia Nr 11 Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 6), które weszło w życie z dniem 27 lutego 2013 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

14) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b tiret drugie zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) Dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

19) Przez § 1 pkt 8 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 44 Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 40), które weszło w życie z dniem 12 listopada 2013 r.

21) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

27) Dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

29) Dodany przez § 1 pkt 9 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

32) Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

34) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

35) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

36) Przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

38) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

41) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 11 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20.

42) Przez § 1 pkt 11 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 20; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

43) Dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-21
  • Data wejścia w życie: 2014-02-21
  • Data obowiązywania: 2014-02-21
  • Dokument traci ważność: 2014-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe