Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 41 Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 46), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 31 Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 23).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 zarządzenia Ministra Finansów Nr 31 z dnia 4 lipca 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli, który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2013 r.”.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Zarządzenie nr 41 Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 maja 2014 r. poz. 22

ZARZĄDZENIE NR 41
MINISTRA
FINANSÓW1)

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 oraz z 2014 r. poz. 486) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli przez Służbę Celną.

§ 2. Przy wykonywaniu kontroli stosuje się:

1) pieczęć „Polska-Cło”;

2) pieczęć „Polska-Export”;

3) stempel „SAD”;

4) stempel „TIR”;

4a)2) stempel „TIR – upoważniony nadawca”;

5) stempel „Procedura awaryjna NTCS”;

6) stempel „EXPORT”;

7) stempel organu Służby Celnej;

8) stempel nagłówkowy jednostki organizacyjnej Służby Celnej;

9) stempel imienny funkcjonariusza celnego;

10) stempel z klauzulą „Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej” i „Z upoważnienia Naczelnika Urzędu Celnego”;

11) zamknięcia urzędowe;

12) inne znaki.

§ 3. Pieczęć „Polska-Cło” jest pieczęcią okrągłą o średnicy 36 mm, w otoku której znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej i napis „SŁUŻBA CELNA” oraz oznaczony cyframi arabskimi kolejny numer identyfikacyjny pieczęci. W centralnej części pieczęci umieszczone są: na górze pod godłem napis „CŁO”, w środkowej części – data, a na dole litery – „PL”. Datę zapisuje się według wzoru: czterocyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia. Po obydwu stronach numeru identyfikacyjnego pieczęci, symetrycznie do niego, umieszcza się po dwa znaki trójkątne stanowiące system zabezpieczeń.

§ 4. Pieczęć „Polska-Export” jest pieczęcią okrągłą o średnicy 36 mm, w otoku której znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, nazwa oddziału celnego, jego sześciocyfrowy kod i oznaczony cyframi arabskimi kolejny numer identyfikacyjny pieczęci. W centralnej części pieczęci umieszczone są: na górze pod godłem napis „EXPORT”, w środkowej części – data, a na dole – litery „PL”. Datę zapisuje się według wzoru: czterocyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia. Po obydwu stronach nazwy oddziału celnego, symetrycznie do niego, umieszcza się po dwa znaki trójkątne stanowiące system zabezpieczeń.

§ 5. Stempel „SAD” jest stemplem prostokątnym o długości 43 mm i wysokości 30 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/- 1 mm), w którego centralnej części umieszczony jest prostokąt z określeniem daty. Datę zapisuje się według wzoru: czterocyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia. Po lewej stronie wewnętrznego prostokąta znajdują się litery „UC” umieszczone jedna pod drugą, a po prawej stronie – kolejny numer identyfikacyjny stempla składający się z 5 cyfr albo dużej litery alfabetu i 4 cyfr umieszczonych jedna pod drugą. Nad wewnętrznym prostokątem znajduje się napis określający nazwę oddziału celnego, a pod wewnętrznym prostokątem – znak „Merkurego” i sześciocyfrowy kod identyfikacyjny oddziału celnego.

§ 6. Stempel „TIR” jest stemplem prostokątnym o długości 80 mm i wysokości 30 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/- 1 mm), z napisem „To be sent to: CENTRALNE BIURO TRANZYTU, IZBA CELNA W ŁODZI, PL-90-560 Łódź, ul. Karolewska 41”, rozpisanym w czterech kolejnych wersach: pierwszy – „To be sent to:”, drugi – „CENTRALNE BIURO TRANZYTU”, trzeci – „IZBA CELNA W ŁODZI”, czwarty – „PL-90-560 Łódź, ul. Karolewska 41”.

§ 6a.3) Stempel „TIR – upoważniony nadawca” jest stemplem prostokątnym o długości 43 mm i wysokości 30 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/- 1 mm). W centralnej części stempla umieszczony jest prostokąt z określeniem daty. Datę zapisuje się według wzoru: czterocyfrowe oznaczenie roku, dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie dnia. W górnej części stempla znajdują się litery „PL”, znak „Merkurego” oraz numer stempla. Numer stempla skonstruowany jest w układzie XX-YYY, gdzie XX to dwie pierwsze cyfry kodu danej izby celnej a YYY to kolejny numer stempla. W dolnej części stempla znajduje się napis „TIR-PU”. Przed tym napisem, a także po nim, umieszczone są po dwa znaki trójkątne stanowiące system zabezpieczeń.

§ 7. Stempel „Procedura awaryjna NCTS” jest stemplem prostokątnym o długości 59 mm i wysokości 26 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/-1 mm), z napisem „PROCEDURA AWARYJNA NCTS, DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE, OTWARTO W DNIU______, (data/godzina)”, rozpisanym w czterech kolejnych wierszach: pierwszy – „PROCEDURA AWARYJNA NCTS”, drugi – „DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE”, trzeci – „OTWARTO W DNIU_____”, czwarty – „(data/godzina)”.

§ 8. Stempel „EXPORT” jest stemplem prostokątnym o długości 33 mm i wysokości 6 mm (z tolerancją przy obu wymiarach +/-1 mm) z napisem „EXPORT”.

§ 9. Stempel organu Służby Celnej jest stemplem prostokątnym, w którym jest podana nazwa organu Służby Celnej oraz imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję tego organu.

§ 10. 1. Stempel nagłówkowy jednostki organizacyjnej Służby Celnej jest stemplem prostokątnym z napisem określającym nazwę jednostki organizacyjnej Służby Celnej i jej adres.

2. Stempel nagłówkowy jednostki organizacyjnej Służby Celnej może zawierać numer telefonu, faksu lub inne informacje, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia sprawnego wykonywania kontroli przez Służbę Celną.

§ 11. Stempel imienny funkcjonariusza celnego jest stemplem prostokątnym, w którym jest podane stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko funkcjonariusza celnego. Stempel imienny funkcjonariusza celnego może również zawierać określenie stopnia służbowego oraz skrócone określenie posiadanego tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego funkcjonariusza celnego.

§ 12. Stempel z klauzulą „Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej” i „Z upoważnienia Naczelnika Urzędu Celnego” jest stemplem prostokątnym, zawierającym odpowiednią klauzulę oraz określenie stanowiska służbowego, imię i nazwisko upoważnionego funkcjonariusza celnego.

§ 13. Zamknięcie urzędowe w postaci plomby, o której mowa w § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. Nr 202, poz. 1563), posiada średnicę o długości 10 mm i zawiera odcisk w postaci:

1) godła Rzeczypospolitej Polskiej – na przedniej stronie;

2) liter:

a) „UC” i czteroznakowego (cztery cyfry albo trzy cyfry poprzedzone wielką literą alfabetu) albo trzyznakowego (trzy cyfry albo dwie cyfry poprzedzone wielką literą alfabetu) identyfikatora plombownicy, w przypadku gdy plombę nakłada organ Służby Celnej,

b) „UC-PU” i czteroznakowego (cztery cyfry albo trzy cyfry poprzedzone wielką literą alfabetu) albo trzyznakowego (trzy cyfry albo dwie cyfry poprzedzone wielką literą alfabetu) identyfikatora plombownicy, w przypadku gdy plombę nakłada podmiot upoważniony przez organ Służby Celnej do nakładania i zdejmowania zamknięć urzędowych

– na odwrocie.

§ 14. 1. Inne znaki powinny być wykonane zgodnie z normą ISO 17712.

2. W przypadku innych znaków niewymagających użycia plombownicy, znaki te oznacza się zgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w przepisach odrębnych.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)5)

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz.1592).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów Nr 31 z dnia 4 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 23), które weszło w życie z dniem 10 lipca 2013 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 października 2010 r.

5) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 17 Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć celnych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 94).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
  • Data wejścia w życie: 2014-06-02
  • Data obowiązywania: 2014-06-02
  • Dokument traci ważność: 2017-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe