Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 68
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli

Tekst pierwotny

Na postawie art. 49 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 26) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Organy Służby Celnej prowadzą:

1) wykaz miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ Służby Celnej;

2) ewidencję przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, funkcjonującą w ramach Systemu Przetwarzania Danych – Elektroniczna Książka Służby.

2. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 20 do zarządzenia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2014 r.

Minister Finansów: M. Szczurek

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662.

Dzienniki Urzędowe