| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 40 Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 28), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 55 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Nr 55 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 40 Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 12 maja 2016 r. (poz. 43)

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA
FINANSÓW1)

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1446 oraz z 2016 r. poz. 352) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa organizację oraz zadania archiwum wyodrębnionego, które wchodzi w skład komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów, wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanego dalej „archiwum”.

§ 2. Archiwum mieści się w budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12.

§ 3. Pomieszczenie archiwum składa się z miejsc do korzystania z dokumentacji oraz pomieszczeń magazynowych.

§ 4. Do zadań archiwum należy:

1) przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

2) ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przed zniszczeniem bądź utratą;

3) ewidencjonowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

4) wykonywanie prac związanych z porządkowaniem akt;

5) wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów, kopii oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

6) umożliwianie korzystania z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby służbowe pracowników komórki, o której mowa w § 1;

7) przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę;

9) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum i stanu dokumentacji w archiwum.

§ 5. W przypadku przechowywania w archiwum materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierających informacje niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 6. 1. Kierownik komórki organizacyjnej realizującej zadania, o których mowa w § 1, kieruje działalnością archiwum.

2. Do zakresu działania kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w § 1, należą w szczególności:

1) sprawy organizacyjne, administracyjne i metodyczne związane z działalnością archiwum;

2) nadzór nad materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;

3) reprezentowanie archiwum na zewnątrz;

4) wydawanie decyzji w sprawach działalności archiwum;

5) wydawanie regulaminów, instrukcji i wytycznych.

§ 7. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych roczne sprawozdanie z działalności archiwum w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane jest sprawozdanie.

§ 8.2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Nr 55 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54), które weszło w życie z dniem 30 lipca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »