| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 40 Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 28), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 55 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia Nr 55 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 40 Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 12 maja 2016 r. (poz. 43)

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA
FINANSÓW1)

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1446 oraz z 2016 r. poz. 352) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa organizację oraz zadania archiwum wyodrębnionego, które wchodzi w skład komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów, wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanego dalej „archiwum”.

§ 2. Archiwum mieści się w budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12.

§ 3. Pomieszczenie archiwum składa się z miejsc do korzystania z dokumentacji oraz pomieszczeń magazynowych.

§ 4. Do zadań archiwum należy:

1) przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

2) ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przed zniszczeniem bądź utratą;

3) ewidencjonowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

4) wykonywanie prac związanych z porządkowaniem akt;

5) wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów, kopii oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;

6) umożliwianie korzystania z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na potrzeby służbowe pracowników komórki, o której mowa w § 1;

7) przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;

8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę;

9) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum i stanu dokumentacji w archiwum.

§ 5. W przypadku przechowywania w archiwum materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierających informacje niejawne stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 6. 1. Kierownik komórki organizacyjnej realizującej zadania, o których mowa w § 1, kieruje działalnością archiwum.

2. Do zakresu działania kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w § 1, należą w szczególności:

1) sprawy organizacyjne, administracyjne i metodyczne związane z działalnością archiwum;

2) nadzór nad materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;

3) reprezentowanie archiwum na zewnątrz;

4) wydawanie decyzji w sprawach działalności archiwum;

5) wydawanie regulaminów, instrukcji i wytycznych.

§ 7. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych roczne sprawozdanie z działalności archiwum w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku, za który składane jest sprawozdanie.

§ 8.2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Nr 55 Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji archiwum wyodrębnionego podległego ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 54), które weszło w życie z dniem 30 lipca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »