| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 61 i 95 oraz z 2016 r. poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 3:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydawania pozwoleń na:

a) ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym”, oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”,

b) wystawianie manifestu „dzień po”, o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

c) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 (Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej „przejściowym rozporządzeniem delegowanym”,

d) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, Ustce lub Elblągu;”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zwalczania przestępczości na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym oraz w strefie przyległej – Wydział Morski Zwalczania Przestępczości.”,

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymania i administrowania Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS oraz utrzymania, administrowania i rozwoju Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS2, prowadzenia pierwszej linii wsparcia merytorycznego help-desku oraz prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego i informatycznego dla tych systemów, a także komórka Centralne Biuro Tranzytu realizująca zadania z zakresu tranzytu unijnego/wspólnego i procedury TIR oraz zastosowania karnetu ATA w procedurze odprawy czasowej i procedurze tranzytu;”,

c) w ust. 9 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) rejestracji eksporterów i ponownych nadawców towarów w systemie zarejestrowanych eksporterów (REX), zmiany i aktualizacji danych rejestracyjnych oraz cofnięcia rejestracji.”,

d) w ust. 12:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT polegające na przyjmowaniu zgłoszeń, kontroli danych i prowadzeniu postępowań oraz zadania z zakresu prowadzenia drugiej linii wsparcia merytorycznego help-desku dla Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej INTRASTAT i Systemu Statystyki Obrotów Handlowych z krajami trzecimi EXTRASTAT polegające na koordynacji i nadzorze nad procesem korygowania danych ze zgłoszeń celnych Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD oraz przyjmowania i kontroli danych zawartych w deklaracjach statystycznych pozwoleń na odprawę scentralizowaną realizowaną pomiędzy co najmniej dwoma państwami Unii Europejskiej;

2) utrzymania i administrowania Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań CRKP oraz utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Opisu i Wartościowania Stanowisk Służbowych w Służbie Celnej SOWA;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydawania pozwoleń na:

a) ustanowienie regularnej linii żeglugowej, o których mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego, oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 195 rozporządzenia wykonawczego,

b) wystawianie manifestu „dzień po”, o których mowa w art. 204 rozporządzenia wykonawczego,

c) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą morską, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego,

d) korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą morską oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 28 przejściowego rozporządzenia delegowanego

– jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży lub Nowym Warpnie;”,

e) w ust. 14:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności;”,

– pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego;

11) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie na manifeście elektronicznym dla towarów przewożonych drogą powietrzną oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 27 przejściowego rozporządzenia delegowanego;”,

f) w ust. 15:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenia procedury konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 260 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na stosowanie procedur specjalnych, z wyłączeniem procedury tranzytu, obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie;”,

– uchyla się pkt 2,

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) prowadzenia procedury konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, o których mowa w art. 31 rozporządzenia wykonawczego, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy;

4) prowadzenia procedury konsultacji między organami celnymi, o której mowa w art. 229 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie;”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) prowadzenia procedury konsultacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 przejściowego rozporządzenia delegowanego wymaganej w przypadku postępowania o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie;”,

– uchyla się pkt 6,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) utrzymania, administrowania i rozwoju Krajowego Systemu Upoważniony Przedsiębiorca AEO;”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) wynikającego z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia miedzi oraz srebra;”,

– dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) utrzymania i rozwoju analizy kryminalnej w Służbie Celnej oraz wsparcia merytorycznego i technicznego Systemu Informacji Geograficznej GIS.”,

g) uchyla się ust. 17,

h) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1-3 pkt 1-4, ust. 4 pkt 1, 2 i 4-6, ust. 5-6 pkt 1-11, ust. 7-11 pkt 1-7 i 9-12, ust. 12 pkt 2-6, ust. 13-14 pkt 1, 3-5, 8 i 10-13 oraz w ust. 15 pkt 1-15, 17 i 18, mogą wchodzić w skład innych komórek organizacyjnych izby.”;

2) w § 17 uchyla się ust. 3 i 4;

3) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) komórka procedur celnych – IPC,”,

b) w § 3 w ust. 3:

– w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku od gier, podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,”,

– w pkt 2:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„komórki procedur celnych:”,

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.6)), elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,”,

– – lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybie nadzwyczajnym w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej, na prowadzenie magazynu czasowego składowania lub składu celnego,”,

– – lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na odroczenie płatności wymaganych należności celnych, o których mowa w art. 110 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.7)), zwanego dalej „unijnym kodeksem celnym”,

– – lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, przewozów drogowych, klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów, wartości celnej, a także podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,”,

– w pkt 3:

– – lit. a-s otrzymują brzmienie:

„a) prowadzenie postępowań celnych w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego, oraz na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

b) realizacja czynności audytowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, na potrzeby postępowania prowadzonego w zakresie wydawania pozwoleń,

c) prowadzenie postępowań celnych dotyczących ponownej oceny pozwoleń, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego, pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie unijnym/wspólnym i TIR – występowanie jako upoważniony nadawca, występowanie jako upoważniony odbiorca, pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego,

d) realizacja czynności audytowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, na potrzeby postępowania dotyczącego ponownej oceny pozwoleń,

e) prowadzenie procedury konsultacji i wymiany informacji między organami celnymi, wymaganych w przypadku postępowania o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

f) prowadzenie procedury konsultacji między organami celnymi wymaganej w przypadku wydawania pozwoleń na korzystanie z odprawy scentralizowanej,

g) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń dla upoważnionego wystawcy potwierdzającego unijny status towarów,

h) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie unijnym/wspólnym i TIR – występowanie jako upoważniony nadawca, występowanie jako upoważniony odbiorca,

i) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na odroczenie płatności wymaganych należności celnych, o których mowa w art. 110 lit. c unijnego kodeksu celnego,

j) prowadzenie postępowań w zakresie wolnych obszarów celnych,

k) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego,

l) wyznaczanie albo uznawanie miejsc do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania,

m) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie zadań, o których mowa w lit. g-i,

n) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego, oraz na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

o) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych od decyzji wydanych w zakresie miejsc uznanych do przedstawienia towarów organom celnym, w tym czasowego składowania, oraz wolnych obszarów celnych,

p) przeprowadzanie urzędowego sprawdzenia,

q) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego, oraz pozwoleń na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO),

r) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

s) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki.”,

– – uchyla się lit. t;

4) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 1 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) komórka procedur celnych i obsługi przedsiębiorców – UPC.”,

b) w § 3:

– w ust. 2:

– – w pkt 1:

– – – lit. q otrzymuje brzmienie:

„q) opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia składu podatkowego oraz prowadzenie oględzin miejsc i opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia składu celnego, magazynu czasowego składowania oraz miejsca wyznaczonego lub uznanego,”,

– – – lit. s otrzymuje brzmienie:

„s) obsługa zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej poza godzinami pracy w urzędzie w systemie dedykowanym do obsługi wywozowych zgłoszeń celnych w oparciu o krajowe i unijne kryteria ryzyka,”,

– – w pkt 2:

– – – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wykonywanie kontroli w trybie art. 48 unijnego kodeksu celnego,”,

– – – uchyla się lit. e,

– – – lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) kontrola stosowania procedury specjalnej oraz ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego,”,

– – – lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) kontrola wolnych obszarów celnych, składów celnych oraz magazynów czasowego składowania,”,

– w ust. 3:

– – w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) wydawanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy, a także wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, o zmianie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz o wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych;”,

– – w pkt 2:

– – – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„komórki procedur celnych i obsługi przedsiębiorców:”,

– – – lit. a i b otrzymuj ą brzmienie:

„a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

b) unieważnianie zgłoszeń celnych i powiadomień o powrotnym wywozie po zwolnieniu towarów,”,

– – – lit. g-i otrzymują brzmienie:

„g) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, o której mowa w art. 210 lit. b-d unijnego kodeksu celnego,

h) weryfikacja rozliczeń pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej,

i) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów,”,

– – – uchyla się lit. l i m,

– – – lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) prowadzenie postępowań w zakresie dysponowania towarami,”,

– – – lit. q i r otrzymują brzmienie:

„q) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania,

r) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących procedur celnych w oddziałach celnych,”,

– – – dodaje się lit. s w brzmieniu:

„s) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej.”,

c) w § 5 w pkt 2:

– lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji skróconych,

b) obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego,”,

– lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) wydawanie i zmiana pozwoleń na stosowanie procedury specjalnej, w przypadku gdy wniosek o pozwolenie na procedurę specjalną jest składany w formie zgłoszenia celnego,”,

– lit. p otrzymuje brzmienie:

„p) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego przedstawienia towarów organom celnym i czasowego składowania,”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147 i 669.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 121 z 11.05.2016, str. 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195 i 615.

7) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »