| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw uszczelnienia systemu poboru podatku od towarów i usług od towarów zakupionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez Internet)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół do spraw uszczelnienia systemu poboru podatku od towarów i usług od towarów zakupionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez Internet), zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Filip Majdowski, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Bartłomiej Kołodziej, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług;

3) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Magdalena Rzeczkowska, dyrektor Departamentu Ceł;

4) Członkowie Zespołu:

a) Renata Łućko, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego,

b) Elżbieta Duszyc, dyrektor Departamentu Poboru Podatków,

c) Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych,

d) Piotr Dziedzic, dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,

e) Piotr Patroński, dyrektor Departamentu Informatyzacji,

f) Daniel Kierepka, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji,

g) Ireneusz Borowski, naczelnik w Departamencie Informatyzacji,

h) Anna Pierzchała, główny specjalista w Departamencie Ceł,

i) Agnieszka Sobań, starszy ekspert służby celno-skarbowej w Departamencie Ceł,

j) Beata Koźluk, główny specjalista w Departamencie Poboru Podatków,

k) Anna Sulik, podreferendarz w Departamencie Poboru Podatków,

l) Paweł Jakubowski, naczelnik w Departamencie Kontroli i Analiz Ekonomicznych,

m) Wiesław Lis, główny specjalista w Departamencie Kontroli i Analiz Ekonomicznych,

n) Tadeusz Szymbert, naczelnik w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,

o) Dorota Jarzembowska, starszy ekspert służby celno-skarbowej w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,

p) Kamil Kozioł, starszy specjalista w Departamencie Podatku od Towarów i Usług,

q) Ewa Furmanowska, główny specjalista w Departamencie Prawnym,

r) Agnieszka Goetze, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym;

5) Sekretarz Zespołu – Barbara Uldynowicz, główny specjalista w Departamencie Podatku od Towarów i Usług.

2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu innych, niż wskazani w ust. 1, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, w charakterze opiniodawczo-doradczym, przedstawicieli podmiotów, takich jak platformy sprzedażowe, wyznaczony operator pocztowy lub firmy kurierskie, uczestniczących w obrocie towarami zakupionymi przez Internet, których doświadczenia mogą być przydatne do wykonania zadań Zespołu.

§ 3.

 Do zadań Zespołu należy:

1) przeprowadzenie analiz stopnia realizacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, zwane dalej „organami KAS”, obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86), w zakresie poboru podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem VAT”, od towarów których miejsce konsumpcji będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), zakupionych przez Internet w RP, w Unii Europejskiej (UE) i poza UE, przez osoby fizyczne;

2) przeprowadzenie analiz instrumentów wspierających działalność organów KAS w zakresie kontroli i nadzoru nad prawidłowym poborem podatku VAT od towarów, o których mowa w pkt 1;

3) opracowanie i przedłożenie Ministrowi Finansów raportu końcowego w zakresie zadań zrealizowanych przez Zespół wraz z rekomendacją rozwiązań w zakresie skutecznego uszczelnienia poboru podatku VAT od towarów, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie i prowadzenie spotkań Zespołu;

2) dokonywanie podziału prac między członków Zespołu;

3) przygotowanie harmonogramu prac Zespołu;

4) przedstawianie Kierownictwu Ministerstwa Finansów, nie rzadziej niż raz na miesiąc, informacji z prac Zespołu.

2. W przypadku konieczności wsparcia prac Zespołu, Przewodniczący Zespołu występuje do Ministra Finansów o wyrażenie zgody na realizację usług przez ekspertów zewnętrznych, innych niż wskazani w § 2 ust. 2.

§ 5.

 Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów współpracują z Zespołem, w szczególności przedstawiają informacje, analizy oraz opracowania i materiały niezbędne do wykonywania zadań Zespołu.

§ 6.

 Zespół zrealizuje zadania, o których mowa w § 3, do końca IV kwartału 2018 r.

§ 7.

 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Ministra Finansów dokumentu, o którym mowa w § 3 pkt 3.

§ 8.

 Zarządzenie traci moc z dniem rozwiązania Zespołu.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »