| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Minister Finansów, zwany dalej "Ministrem":

1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym", Gabinetu Politycznego Ministra, Głównego Ekonomisty Ministerstwa Finansów, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informatyzacji oraz dyrektorów departamentów i biur w Ministerstwie Finansów;

2) akceptuje projekty:

a) ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra pod obrady Rady Ministrów lub jej organów,

b) ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem, informacji o przebiegu wykonania budżetu państwa i sprawozdania z wykonania budżetu państwa;

3) podpisuje:

a) rozporządzenia i zarządzenia Ministra, rozporządzenia i zarządzenia Ministra wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia i zarządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem,

b) akty prawne Ministra, w szczególności dotyczące wewnętrznych uregulowań w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, inne niż wymienione w lit. a,

c) korespondencję kierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów - mającą zasadnicze znaczenie dla systemu finansów publicznych państwa,

d) plan działalności na rok następny, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;

4) przewodniczy posiedzeniom Kierownictwa Ministerstwa Finansów, zwanego dalej "Kierownictwem".

§ 2.

 1. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) wnioskowanie o:

a) powołanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

b) powołanie Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

c) mianowanie na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej oraz na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej,

d) pozbawienie stopnia służbowego nadinspektora i generała,

e) powołanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

2) mianowanie na stopnie służbowe Szefa Służby Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

3) podpisywanie aktów normatywnych: rozporządzeń i zarządzeń Ministra, rozporządzeń i zarządzeń Ministra wydanych wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzeń i zarządzeń wydawanych w porozumieniu z Ministrem;

4) występowanie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

5) desygnowanie swoich przedstawicieli do:

a) rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych, w których reprezentowany jest Skarb Państwa,

b) międzynarodowych instytucji finansowych.

2. Ministra, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez Ministra sekretarz stanu lub podsekretarz stanu z wyłączeniem spraw określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 4 i pkt 5.

3. Minister sprawuje nadzór nad:

1) Biurem Ministra;

2) Biurem Komunikacji i Promocji, z wyłączeniem działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;

3) Departamentem Zarządzania Strategicznego;

4) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Informatyzacji;

5) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Finansów - Głównym Ekonomistą Ministerstwa Finansów;

6) Samodzielnym Stanowiskiem do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych;

7) Gabinetem Politycznym.

§ 3.

 1. Odpowiedzi na kierowane do Ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne podpisują członkowie Kierownictwa w zakresie swojej właściwości.

2. Członkowie Kierownictwa, w zakresie powierzonych im spraw, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra, także korespondencję, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. c.

3. Korespondencję kierowaną do izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, nakładającą na te jednostki dodatkowe zadania, podpisują członkowie Kierownictwa, zgodnie z właściwością merytoryczną, po uprzednim uzgodnieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej lub Zastępcami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 4.

 1. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba:

1) z upoważnienia Ministra, wykonuje zadania w zakresie koordynacji audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych;

2) rozpatruje odwołania od decyzji wydawanych w sprawach o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

3) nadzoruje i odpowiada za realizację zadań w zakresie podatku akcyzowego, podatku ekologicznego, podatku od wydobycia niektórych kopalin i innych obciążeń o podobnym charakterze, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Polityki Makroekonomicznej,

b) Departament Polityki Wydatkowej,

c) Departament Prawny,

d) Departament Podatku Akcyzowego,

e) Departament Wspierania Polityk Gospodarczych.

2. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba, jako Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych.

3. Podsekretarz Stanu Leszek Skiba uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów.

§ 5.

 Podsekretarz Stanu Tomasz Robaczyński:

1) z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu państwa;

2) wykonuje zadania w zakresie obsługi środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej;

3) pełni funkcję Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Budżetu Państwa,

b) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,

c) Departament Finansowania Sfery Gospodarczej,

d) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,

e) Departament Instytucji Płatniczej.

§ 6.

 1. Sekretarz Stanu Marian Banaś, z upoważnienia Ministra:

1) powołuje:

a) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

b) dyrektorów izb administracji skarbowej;

2) wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej, na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092), w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych, Krajowej Szkole Skarbowości, Krajowej Informacji Skarbowej oraz w podmiotach, które otrzymały środki budżetowe z części 19 budżetu państwa, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Dyrektora Generalnego.

2. Sekretarz Stanu Marian Banaś pełni funkcję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Sekretarz Stanu Marian Banaś, jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Departament Organizacji i Wdrożeń;

3) Biuro Inspekcji Wewnętrznej;

4) Biuro Komunikacji i Promocji w zakresie działalności informacyjno-promocyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Sekretarz Stanu Marian Banaś, jako Generalny Inspektor Informacji Finansowej, sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Departament Informacji Finansowej.

5. Sekretarz Stanu Marian Banaś, jako Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania przy pomocy Podsekretarzy Stanu - Zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, których zakres czynności określa zarządzenie wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039).

6. Sekretarz Stanu Marian Banaś, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1113, z 2004 r. poz. 1789 oraz z 2010 r. poz. 1109).

§ 7.

 1. Podsekretarz Stanu Paweł Cybulski pełni funkcję Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Cybulski, jako Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) Departament Audytu Środków Publicznych;

2) Departament Kluczowych Podmiotów;

3) Departament Nadzoru nad Kontrolami;

4) Departament Poboru Podatków.

§ 8.

 1. Podsekretarz Stanu Piotr Walczak pełni funkcję Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Podsekretarz Stanu Piotr Walczak, jako Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) Departament Analiz;

2) Departament Ceł;

3) Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

§ 9.

 1. Podsekretarz Stanu Piotr Nowak:

1) z upoważnienia Ministra:

a) prowadzi i koordynuje sprawy wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373),

b) wykonuje zadania i uprawnienia przewidziane dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826 oraz z 2018 r. poz. 8), z wyłączeniem uprawnienia do wskazywania członka zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Długu Publicznego,

b) Departament Gwarancji i Poręczeń,

c) Departament Rozwoju Rynku Finansowego,

d) Departament Współpracy Międzynarodowej,

e) Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

2. Podsekretarz Stanu Piotr Nowak reprezentuje Ministra w pracach Komitetu do Spraw Europejskich.

3. Podsekretarz Stanu Piotr Nowak jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Piotr Nowak nadzoruje Komitet Standardów Rachunkowości.

§ 10.

 1. Podsekretarz Stanu Paweł Gruza:

1) z upoważnienia Ministra, realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 i 650), w tym określone w art. 32 tej ustawy;

2) nadzoruje i odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym przygotowywanie projektów zmian prawa;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

a) Departament Cen Transferowych i Wycen,

b) Departament Podatków Dochodowych,

c) Departament Podatku od Towarów i Usług,

d) Departament Systemu Podatkowego,

e) Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier.

§ 11.

 1. Dyrektor Generalny, z upoważnienia Ministra:

1) dysponuje częścią 19 budżetu państwa oraz nadzoruje prace nad przygotowywaniem projektu tej części budżetu;

2) wykonuje zadania:

a) kierownika jednostki kontrolującej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 budżetu państwa, w sytuacji prowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach, w:

- Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej i Krajowej Szkole Skarbowości,

- Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF),

b) kierownika jednostki organizacyjnej, w zakresie Ministerstwa Finansów określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 650),

c) w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów;

3) zatwierdza okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) sprawuje nadzór i kontrolę, o której mowa w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją zadań:

a) obronnych,

b) zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566)

- w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

6) sprawuje nadzór nad działalnością CIRF;

7) udziela dalszych upoważnień i pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1 i 4.

2. Dyrektor Generalny wykonuje w Ministerstwie Finansów zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.

3. Dyrektor Generalny sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji;

2) Departament Finansów i Księgowości;

3) Departament Informatyzacji;

4) Biuro Dyrektora Generalnego;

5) Biuro Logistyki;

6) Biuro Kontroli;

7) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

8) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

§ 12.

 1. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

1) Leszek Skiba zastępuje Piotra Nowaka;

2) Piotr Nowak zastępuje Leszka Skibę;

3) Tomasz Robaczyński zastępuje Pawła Gruzę;

4) Paweł Gruza zastępuje Tomasza Robaczyńskiego.

2. Paweł Cybulski zastępuje Mariana Banasia w zakresie określonym w § 6 ust. 1 i 3.

3. Piotr Walczak zastępuje Pawła Cybulskiego w zakresie określonym w § 7 ust. 2.

4. Paweł Cybulski zastępuje Piotra Walczaka w zakresie określonym w § 8 ust. 2.

5. Sprawy wymagające decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w czasie jego nieobecności, kierowane są do Ministra.

6. Dyrektora Generalnego zastępuje Dyrektor Biura Logistyki Alicja Żelichowska.

§ 13.

 Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 50).

§ 14.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »