reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe

Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 272 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 112) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 6 otrzymuj e brzmienie:

"6) podatki - podatki określone w art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej, niepodatkowe należności budżetowe oraz danina solidarnościowa, o której mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1696, 1622 i 2473);",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) rachunek bankowy - rachunek bankowy organu podatkowego przeznaczony do gromadzenia środków z tytułu podatków, opłat, wpłat z zysku lub niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym indywidualny rachunek bankowy, o którym mowa w art. 61b Ordynacji podatkowej;",

c) w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

"27) Fundusz Solidarnościowy - fundusz celowy, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.";

2) w § 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Plan kont w zakresie kont syntetycznych i kont pozabilansowych określony w § 9 i § 11 jest jednolity dla wszystkich organów podatkowych.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Plan kont analitycznych jest tworzony według potrzeb i podlega bieżącej aktualizacji w ramach ustalonego planu kont syntetycznych bez konieczności zmian zasad (polityki) rachunkowości.";

3) uchyla się § 10;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Kontem pozabilansowym jest konto 291 - Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatnika.";

5) w §12:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) innymi wierzycielami - w szczególności z tytułu należnych im kwot podatków, niepodatkowych należności budżetowych, sum depozytowych oraz daniny solidarnościowej;",

b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Bilansowe konta szczegółowe prowadzi się w ramach bilansowych kont syntetycznych Zespołu 2:

1) w ramach konta syntetycznego 271 prowadzi się konta szczegółowe podatników;

2) w ramach konta syntetycznego 272 prowadzi się konta szczegółowe dłużników Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, których zobowiązania zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

3) w ramach konta syntetycznego 275 prowadzi się konta szczegółowe jednostek samorządu terytorialnego;

4) w ramach konta syntetycznego 276 prowadzi się konta szczegółowe innych wierzycieli, w tym konta rozrachunków z płatnikami i inkasentami z tytułu pobranych przez nich wynagrodzeń oraz konto rozrachunków z BGK;

5) w ramach konta syntetycznego 277 prowadzi się konta szczegółowe organów i urzędów; jeżeli organowi lub urzędowi należą się środki z różnych tytułów, wówczas prowadzi się dla niego odrębne konta szczegółowe dla każdego tytułu;

6) w ramach konta syntetycznego 278 prowadzi się konta szczegółowe jednostek budżetowych, banków i instytucji;

7) w ramach konta syntetycznego 281 prowadzi się konta szczegółowe podatników podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, których wpłaty są przekazywane w całości lub w części na Fundusz Strefowy;

8) w ramach konta syntetycznego 283 prowadzi się konta szczegółowe jednostek samorządu terytorialnego;

9) w ramach konta syntetycznego 284 prowadzi się konta szczegółowe innych wierzycieli oraz konto rozliczeń z BGK;

10) w ramach konta syntetycznego 285 prowadzi się konta szczegółowe organów i urzędów;

11) w ramach konta syntetycznego 287 prowadzi się konta szczegółowe dłużników Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków, których zobowiązania zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym;

12) w ramach konta syntetycznego 289 prowadzi się konta szczegółowe sum depozytowych.

3. Do konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków oraz 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych, prowadzi się konta szczegółowe OPP z tytułu darowizny.

4. Bilansowe konta szczegółowe prowadzi się również w Zespole 1, w ramach konta syntetycznego 138, dla podatników z tytułu wpłat podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanych w całości lub w części na Fundusz Strefowy, oraz dla BGK z tytułu naliczonego oprocentowania tych wpłat, które przypada do podziału między organ podatkowy i BGK.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Sumy obrotów na kontach szczegółowych powinny być zgodne z obrotami na koncie syntetycznym w ramach którego są prowadzone.";

6) w § 15 w ust. 3 w pkt 2 uchyla się lit. 1;

7) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ramach konta syntetycznego 271 księgowań z tytułu darowizny dla OPP dokonuje się na kontach szczegółowych podatników.";

8) w §26 w ust. 2:

a) w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

"h) przekazanie wpływów z tytułu daniny solidarnościowej na rzecz Funduszu Solidarnościowego, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 - Rachunek bankowy,

i) wpływ środków przekazanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu dokonania zwrotu nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 276;",

b) w pkt 2 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g oraz h w brzmieniu:

"g) równowartość zapłaconej daniny solidarnościowej lub środki zgromadzone na rachunku bankowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenia z innymi wierzycielami z tytułu podatków i sum depozytowych; księgowań na stronie Ma konta 276 dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych ujętych na koncie 137 - Rachunek bankowy,

h) wpływ środków przekazanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu dokonania zwrotu nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 137 - Rachunek bankowy i jednocześnie ze znakiem minus:

- ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków oraz

- ze stroną Wn konta 284 - Rozliczenie z innymi wierzycielami z tytułu podatków oraz sum depozytowych.";

9) w § 29 w ust. 4 w pkt 1 uchyla się lit. p;

10) w § 34 w ust. 2:

a) w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h - j w brzmieniu:

"h) zrealizowane wpływy z tytułu daniny solidarnościowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 276 - Rozrachunki z innymi wierzycielami z tytułu zrealizowanych wpływów podatków; księgowań dokonuje się w oparciu o wysokość wpływów środków pieniężnych z tytułu daniny solidarnościowej, ujętych na koncie 137 - Rachunek bankowy,

i) odpisy należności (w tym z powodu przedawnienia) z tytułu daniny solidarnościowej, w korespondencji ze stroną Ma konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

j) wpływ środków przekazanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w celu dokonania zwrotu nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej, ze znakiem minus, w korespondencji ze stroną Ma konta 276;",

b) pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e - g w brzmieniu:

"e) równowartość przypisów, odpisów z tytułu daniny solidarnościowej, w tym wynikających z rozliczeń z podatnikami z tytułu należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

f) przypis nadpłaty z tytułu daniny solidarnościowej, w stosunku do której wygasło prawo do zwrotu, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków,

g) odpis w wysokości zobowiązania z tytułu daniny solidarnościowej, które wygasło z powodu przedawnienia, w korespondencji ze stroną Wn konta 271 - Rozrachunki z podatnikami z tytułu podatków.";

11) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: "Zmiany organizacyjne";

12) uchyla się § 40;

13) uchyla się Rozdział 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów: wz. Leszek Skiba

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. poz. 2265).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama