reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lipca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 12, 73 i 117 oraz z 2020 r. poz. 18 i 74 oraz Dz. Urz. Min. Fin. Inw. i Rozw. poz. 6 i 22) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W czasie nieobecności dyrektora KIS i zastępców dyrektora, zadania dyrektora KIS wykonuje pracownik KIS wyznaczony przez Ministra.";

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się liczbę stanowisk zastępcy dyrektora KIS na nie większą niż 9.";

3) w § 6:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pion wiążących informacji;",

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) pion rozwoju i innowacji.";

4) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia w § 2 w ust. 8 w pkt 1 w lit. a dodaje się tiret szóste i siódme w brzmieniu:

"- rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej,

- rozpatrywania sprzeciwu małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym oraz sprzeciwu podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem rzeczy lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową,";

6) w załączniku nr 8 do zarządzenia w § 2 w ust. 11:

a) w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

"ba) rozpatrywanie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej,

bb) rozpatrywanie sprzeciwu małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym i sprzeciwu podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem rzeczy lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową,",

b) w pkt 2:

- lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez prokuratora, sąd lub finansowy organ postępowania przygotowawczego,",

- lit. o otrzymuje brzmienie:

"o) wykonywanie kar i środków karnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, z późn. zm.) niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego;";

7) w załączniku nr 9 do zarządzenia w § 4:

a) w ust. 5 w pkt 1 w lit. z średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. za w brzmieniu:

"za) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków podatników i podatników podatku od wartości dodanej prowadzących magazyn, do którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.);",

b) w ust. 8 w pkt 3 w lit. l w tiret jedenastym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m w brzmieniu:

"m) przeprowadzanie kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 oraz art. 16l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.);",

c) w ust. 9 w pkt 55 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 56 w brzmieniu:

"56) obsługa wniosków o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów składanych w formie innej niż wyłącznie elektroniczna.",

d) w ust. 12 wyrazy "ust. 9 pkt 5-20 oraz pkt 34, 47 i 53" zastępuje się wyrazami "ust. 9 pkt 5-20, 34, 47, 53 i 56",

e) w ust. 13 wyrazy "ust. 9 pkt 5-6, 8-20 oraz 34, 47 i 53" zastępuje się wyrazami "ust. 9 pkt 5, 6, 8-20, 34, 47, 53 i 56";

8) w załączniku nr 11 do zarządzenia w § 2:

a) w pkt 7 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie realizuje zadania:

- Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do spraw nadzoru nad kontrolami w zakresie zarządzania procesem eliminacji oszustw zorganizowanych w celu wyłudzenia podatku od towarów i usług (oszustwa karuzelowe) oraz przeciwdziałania tym oszustwom,

- scentralizowane w zakresie wniosków o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów składanych w formie wyłącznie elektronicznej;",

b) w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie realizuje zadania:

- Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do spraw nadzoru nad kontrolami w zakresie JPK na żądanie organów podatkowych,

- Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do spraw związanych z realizacją procedury wywozu i tranzytu w zakresie analiz i monitoringu wyprowadzania towarów z obszaru UE,",

c) w pkt 11:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku realizuje zadania:

- Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do spraw zwalczania przestępczości ekonomicznej w zakresie ujawniania i opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów,

- Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do spraw organizacji KAS w zakresie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),

- Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórki Ministerstwa właściwe do spraw ceł, do spraw organizacji KAS, do spraw analiz oraz do spraw zwalczania przestępczości ekonomicznej w zakresie planowania, zakupu, eksploatacji urządzeń RTG oraz koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań kontrolnych z wykorzystaniem urządzeń RTG,

- scentralizowane w zakresie:

- - morskiego i kolejowego obrotu towarowego z zagranicą, w tym zwalczanie przestępczości na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym oraz w strefie przyległej,

- - wykonywania zadań wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT,

- - wydawania pozwoleń, o których mowa w § 1 rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych,",

- uchyla się lit. c,

d) w pkt 16 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie realizuje zadania:

- Centrum Kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do:

- - spraw nadzoru nad kontrolami w obszarze gier hazardowych w zakresie wykonywania zadań w zakresie kontroli gier hazardowych,

- - spraw zwalczania przestępczości ekonomicznej w obszarze gier hazardowych w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych,

- - spraw analiz w zakresie wykonywania zadania analizy ryzyka w obszarze podatku od gier,

- scentralizowane w zakresie:

- - wsparcia Centrum Kompetencyjnego w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach w zakresie identyfikacji zagrożeń i zwalczania przestępczości w obszarze wyrobów energetycznych,

- - wsparcia Centrum Kompetencyjnego w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie w zakresie zarządzania procesem eliminacji oszustw karuzelowych oraz przeciwdziałania tym oszustwom w obszarze paliw i ich substytutów,".

§ 2.

1. W terminie nie później niż 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1) dyrektor KIS nada regulamin organizacyjny KIS;

2) dyrektorzy izb administracji skarbowej przedłożą Ministrowi Finansów do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych izb administracji skarbowej;

3) naczelnicy urzędów skarbowych przedłożą dyrektorom izb administracji skarbowej do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych urzędów skarbowych

- zgodne ze statutami nadanymi zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia naczelnicy urzędów celno-skarbowych przedłożą dyrektorom izb administracji skarbowej do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych urzędów celno-skarbowych zgodne ze statutem nadanym zarządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2020 r.;

2) § 1 pkt 7 lit. c-e oraz pkt 8 lit. a i b, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Minister Finansów: T. Kościński

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Załącznik 1. [STATUT KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 lipca 2020 r. (poz. 92)

STATUT KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

§ 1. 1. W skład KIS wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) pion wsparcia (KDWS):

a) wsparcia zarządzania (KWZ),

b) obsługi prawnej (KWR),

c) audytu wewnętrznego (KWA),

d) komunikacji i promocji (KWP),

e) bezpieczeństwa i higieny pracy (KWB),

f) kadr (KWK),

g) kontroli wewnętrznej (KWW),

h) bezpieczeństwa i ochrony informacji (KWO),

i) ochrony danych (KWD);

2) pion logistyki (KDLI):

a) logistyki (KLL),

b) kancelaryjna (KLK),

c) archiwum zakładowego (KLA),

d) informatyki (KLI);

3) pion finansowo-księgowy (KGKF):

a) rachunkowości budżetowej (KFR),

b) płac (KFP),

c) planowania i kontroli finansowej (KFK);

4) pion informacji skarbowej (KZDI):

a) centralnego zarządzania usługami dla klienta (KIZ),

b) obsługi klienta (KIO),

c) nadzoru nad jakością obsługi klienta (KIJ);

5) pion nadzoru nad jednolitością informacji skarbowej (KZDN):

a) nadzoru nad jednolitością w zakresie podatków pośrednich (KNP),

b) nadzoru nad jednolitością w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (KNF),

c) nadzoru nad jednolitością w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (KNC),

d) nadzoru nad jednolitością w zakresie pozostałych podatków, opłat i cła (KNO),

e) zarządzania ryzykiem operacyjnym i wymiany informacji (KNR),

f) centralnego zarządzania interpretacjami indywidualnymi (KNI),

g) zarządzania bazą wiedzy (KNW);

6) pion wiążących informacji (KZDS):

a) wiążących informacji stawkowych (KSI),

b) analiz i sprawozdawczości w zakresie wiążących informacji stawkowych (KSA);

7) pion rozwoju i innowacji (KZDR).

2. W skład delegatur KIS wchodzą komórki organizacyjne:

1) wydawania interpretacji indywidualnych (KDI);

2) wydawania wiążących informacji stawkowych (KDS);

3) administracyjno-gospodarcza (KDA).

§ 2. 1. Dyrektor KIS może:

1) dzielić piony, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) łączyć piony, o których mowa w § 1 ust. 1;

3) łączyć komórki organizacyjne w obrębie pionów, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem komórki ochrony danych; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej;

4) łączyć komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 2; w przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej;

5) połączyć dwie komórki organizacyjne wchodzące w skład różnych pionów, umieszczając połączoną komórkę w pionie, w skład którego wchodzi komórka wiodąca;

6) jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne szczególne względy, utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w § 1, określając jej zadania, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3;

7) jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne szczególne względy, utworzyć pion niewymieniony w § 1 ust. 1, określając jego zadania, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.

2. Dyrektor KIS w zależności od zakresu realizowanych zadań, może tworzyć niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1, i różnicować zakres ich zadań.

3. Komórki, o których mowa w ust. 2, oznacza się odpowiednimi symbolami, o których mowa w § 1, dodając do symbolu literowego kolejną cyfrę poprzedzoną łącznikiem.

4. W KIS działają na podstawie odrębnych przepisów:

1) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Inspektor Ochrony Danych.

5. Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega pion do spraw ochrony informacji niejawnych.

6. Dyrektor KIS określa w regulaminie organizacyjnym KIS skład pionu do spraw ochrony informacji niejawnych.

7. Do realizacji niektórych zadań dyrektor KIS może powołać rady, zespoły lub komisje, określając ich skład osobowy, cel, zakres zadań i tryb pracy.

§ 3. 1. Do zadań komórek organizacyjnych KIS należy w szczególności:

1) wspieranie dyrektora KIS w zapewnianiu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;

2) współpraca przy realizacji zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi KAS i komórkami organizacyjnymi KIS;

3) współpraca przy realizacji zadań z innymi organami;

4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania oraz podejmowanie działań antykorupcyjnych;

5) realizacja zadań z zakresu:

a) zarządzania kryzysowego,

b) obronności i bezpieczeństwa państwa,

c) zarządzania ciągłością działania;

6) ochrona informacji prawnie chronionych;

7) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;

8) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

9) archiwizowanie dokumentów;

10) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) przeciwdziałanie zjawisku mobbingu;

12) przygotowywanie i opracowywanie materiałów źródłowych niezbędnych do udostępnienia informacji publicznej i informacji sektora publicznego;

13) opiniowanie projektów aktów prawnych;

14) wspieranie Inspektora Ochrony Danych w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO", oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

§ 4. Do zadań pionu wsparcia należy w szczególności:

1) wspomaganie dyrektora KIS w kształtowaniu procesów zarządczych;

2) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań dyrektora KIS oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

3) kreowanie wizerunku KIS oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego;

4) realizowanie polityki kadrowej, w tym prowadzenie spraw osobowych, socjalnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

5) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej;

6) zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz zapewnienie ciągłości działania;

7) wykonywanie zadań związanych z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;

8) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej;

9) rozpatrywanie i koordynowanie rozpatrywania petycji oraz prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków;

10) wspieranie dyrektora KIS w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej;

11) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej;

12) realizacja zadań zapewniających oraz wykonywanie czynności doradczych na rzecz dyrektora KIS;

13) współpraca z Komitetem Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, z komórką Ministerstwa właściwą do spraw audytu wewnętrznego;

14) realizacja zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra oraz Szefa KAS.

§ 5. Do zadań pionu logistyki należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych, eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych oraz dotyczących zamówień publicznych;

2) planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie KIS;

3) realizacja zadań z zakresu ochrony osób i mienia;

4) obsługa kancelaryjna oraz obsługa archiwum zakładowego;

5) współpraca z komórką Ministerstwa właściwą do spraw informatyzacji w zakresie realizacji zadań z obszaru IT oraz udział w projektach informatycznych;

6) zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych oraz zarządzanie infrastrukturą IT;

7) planowanie wydatków na utrzymanie i rozwój usług informatycznych.

§ 6. Do zadań pionu finansowo-księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości;

2) realizacja planu finansowego;

3) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami;

4) planowanie budżetowe w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz monitorowanie i analizowanie budżetu.

§ 7. Do zadań pionu informacji skarbowej należy w szczególności:

1) obsługa zapytań telefonicznych oraz kierowanych drogą elektroniczną;

2) obsługa zapytań pisemnych dotyczących przepisów prawa celnego;

3) ocena jakości udzielanych odpowiedzi pod kątem ich poprawności merytorycznej oraz sposobu komunikacji.

§ 8. Do zadań pionu nadzoru nad jednolitością informacji skarbowej należy w szczególności:

1) nadzór nad zapewnieniem przekazywania jednolitej informacji skarbowej;

2) współpraca z Ministerstwem w zakresie udzielanej informacji skarbowej;

3) rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnej;

4) pozyskiwanie i rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym;

5) współpraca z Ministerstwem i komórkami organizacyjnymi KIS przy identyfikowaniu obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełnienia obowiązków podatkowych i celnych.

§ 9. Do zadań pionu wiążących informacji należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań w drugiej instancji dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS);

2) prowadzenie postępowań w zakresie zmiany wydanych WIS;

3) nadzór nad zapewnieniem przekazywania jednolitej informacji w zakresie zagadnień dotyczących WIS;

4) współpraca z izbami wydającymi wiążące informacje akcyzowe (WIA) oraz wiążące informacje taryfowe (WIT) na potrzeby wydawania WIS w zakresie taryfikacji towarów;

5) współpraca z Ministerstwem w zakresie WIS.

§ 10. Do zadań pionu rozwoju i innowacji należy w szczególności:

1) wdrażanie projektów zmian związanych z rozwojem KIS;

2) nadzorowanie, koordynacja i podejmowanie działań innowacyjno-rozwojowych.

§ 11. Do zadań delegatur KIS należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego;

2) prowadzenie postępowań w pierwszej instancji dotyczących WIS;

3) współpraca z izbami wydającymi WIA oraz WIT na potrzeby wydawania WIS w zakresie taryfikacji towarów.

§ 12. 1. Dyrektor KIS nadaje regulamin organizacyjny KIS.

2. Regulamin organizacyjny KIS określa:

1) strukturę organizacyjną;

2) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych;

3) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora KIS i zastępców dyrektora KIS oraz głównego księgowego;

4) zakres stałych upoważnień zastępcy (zastępców) dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, referatów i innych pracowników obsługujących dyrektora KIS - do wydawania interpretacji indywidualnych, decyzji, postanowień, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach.

3. Dyrektor KIS składa wniosek wraz z uzasadnieniem o wyrażenie zgody przez Ministra na wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i 7.

§ 13. 1. Dyrektor KIS przekazuje Ministrowi regulamin organizacyjny KIS w terminie 7 dni od dnia jego nadania.

2. Minister, w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminu organizacyjnego KIS ze statutem oraz przepisami prawa, uchyla regulamin w całości albo w części.

§ 14. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 15. Regulamin organizacyjny KIS udostępnia się w siedzibie KIS oraz na stronie BIP KIS.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama