REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 55

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8, z późn. zm.1)) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 30 w ust. 1 w pkt 15:

a) w lit. b w tiret drugie skreśla się wyrazy „edukacyjnej oraz",

b) w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- z robotyzacją procesów,";

2) w § 36:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) koordynowanie zadań w zakresie stosowania Ceremoniału Krajowej Administracji Skarbowej;",

b) uchyla się pkt 5,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sprawowanie nadzoru nad działalnością Krajowej Szkoły Skarbowości (KSS);";

3) w § 49 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) przekazywanie Europejskiemu Urzędowi do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) informacji w ramach wykonywania zadań, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 18b ustawy o KAS.";

4) w § 49a w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych w KAS, w szczególności sprzyjających nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne;";

5) w § 53 w ust. 2 w pkt 4 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) przekazywaniem środków z rachunku podatku od towarów i usług (VAT) na rachunek rozliczeniowy oraz dokonywaniem zwrotów na rachunek VAT,";

6) w § 56 w pkt 3 skreśla się wyraz „podatku";

7) w § 57 w ust 2 w pkt 1 wyrazy „podatku od towarów i usług" zastępuje się wyrazem „VAT";

8) w § 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Prawny odpowiada za realizację zadań w zakresie świadczenia pomocy prawnej i obsługi prawnej w sprawach należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra, w tym obsługi postępowań legislacyjnych i zastępstwa procesowego, oraz edukację w zakresie spraw należących do właściwości Ministra, Szefa KAS i urzędu obsługującego Ministra.",

b) w ust. 2 po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

„11b) realizowanie zadań dotyczących edukacji w zakresie spraw należących do właściwości Ministra, Szefa KAS i urzędu obsługującego Ministra, w tym w zakresie działalności międzynarodowej;";

9) w § 66 w ust. 2 uchyla się pkt 35;

10) w § 68 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dostarczania, wdrażania i utrzymywania nowoczesnych rozwiązań w zakresie robotyzacji procesów w Ministerstwie, w tym rozwiązań informatycznych, we współpracy z komórkami organizacyjnym oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;";

11) w § 71:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „edukacyjną oraz",

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnych" zastępuje się wyrazami „kampanii informacyjno-promocyjnych".

§ 2.

W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność opracowania nowego albo zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki organizacyjnej niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 82 i 112 oraz z 2023 r. poz. 2, 12, 18 i 27.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-31
  • Data wejścia w życie: 2023-06-01
  • Data obowiązywania: 2023-06-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA