reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 42, z późn. zm.3)).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 6, poz. 15, z 2003 r. Nr 5, poz. 16 i Nr 15, poz. 44, z 2004 r. Nr 11, poz. 26, z 2005 r. Nr 7, poz. 25, z 2006 r. Nr 14, poz. 72, z 2008 r. Nr 15, poz. 77, z 2010 r. Nr 9, poz. 45 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 12.

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
Nr 12 z dnia 8 marca 2012 r. (poz. 12)

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Rozdział 1.

FIRMA I SIEDZIBA ZAKŁADU

§ 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest Poznań, ul. Dojazd 34.

§ 4. 1. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 15 lipca 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

2. Organem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– inne niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– chorób wewnętrznych i kardiologicznych,

– chirurgii: ogólnej, naczyniowej i angiologii, urazowej i ortopedii,

– urologii i onkologii urologicznej,

– psychiatrii i leczenia uzależnień,

– neurologii i chorób naczyniowych układu nerwowego wraz z udarami,

– ginekologii,

b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin – leczenie „jednego dnia” – w zakresie:

– ginekologii,

– okulistyki,

c) innych niż szpitalne w zakresie:

– rehabilitacji,

– edukacji zdrowotnej;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) stwardnienia rozsianego,

b) medycyny pracy,

c) badań profilaktycznych,

d) chirurgii ogólnej, urazowej i ortopedycznej,

e) nefrologii,

f) endokrynologii,

g) gastroenterologii,

h) kardiologii,

i) neurologii i otolatyngologii,

j) reumatologii,

k) urologii i onkologii,

l) chorób płuc,

m) ginekologii,

n) okulistyki,

o) chorób naczyniowych,

p) diabetologii,

q) rehabilitacji,

r) zdrowia psychicznego,

s) badań diagnostycznych,

t) podstawowej opieki zdrowotnej;

3) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny:

10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 1 Nr 112,poz. 654);

14) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

15) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 9. Organami Zakładu są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.

2. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Zakładu zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Zakładu, zastępca kierownika Zakładu, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Zakładu, pracownik wyznaczony przez kierownika Zakładu.

5. Zastępcy kierownika oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników ustanawia i odwołuje kierownik Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika, który zarządza Zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,

b) zakupu albo przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu,

d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;

3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Zakładu a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje swoje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zakładu.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Zakładu.

§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu;

2) organizacji konferencji naukowych i szkoleń.

Załącznik do statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

1. SZPITAL:

1) Oddziały i Kliniki:

a) Izba Przyjęć,

b) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

c) Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej,

d) Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii,

e) Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii,

f) Oddział Ginekologii,

g) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami:

– Kardiologii,

– Reumatologii,

– Nefrologii,

h) Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów,

i) Oddział Psychiatrii i Leczenia Uzależnień z Pododdziałem Detoksykacji,

j) Oddział Okulistyki,

k) Dzienny Oddział Diagnostyczny,

l) Dzienny Oddział Rehabilitacji,

m) Dzienny Oddział Psychiatrii;

2) Blok Operacyjny;

3) Zakłady i Pracownie:

a) Zakład Diagnostyki Obrazowej w tym:

– radiologia klasyczna,

– tomograf komputerowy,

– rezonans magnetyczny,

– ultrasonografia,

– ultrasonografia – Doppler,

b) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

c) Zakład Rehabilitacji Leczniczej i Osób Niepełnosprawnych,

d) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia,

e) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego,

f) Pracownia EEG,

g) Pracownia Przepływów Tętnic Szyjnych i Mózgowych,

h) Pracownia Endoskopowa Układu Pokarmowego,

i) Pracownia Audiometryczna,

j) Pracownia Naczyniowa,

k) Pracownia Medycyny Sportowej,

l) Pracownia Dializ Otrzewnych;

4) Apteka Szpitalna;

5) Zespoły Ratownictwa Medycznego.

2. PRZYCHODNIA

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

2) Poradnia Medycyny Pracy;

3) Poradnie Specjalistyczne:

a) Chirurgii Ogólnej,

b) Endokrynologiczna,

c) Gastroenterologiczna,

d) Kardiologiczna,

e) Neurologiczna,

f) Stwardnienia Rozsianego (SM),

g) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

h) Otolaryngologiczna,

i) Reumatologiczna,

j) Urologiczna,

k) Nefrologiczna,

l) Onkologiczna,

m) Chorób Płuc,

n) Ginekologiczna,

o) Okulistyczna,

p) Chorób Naczyń,

q) Diabetologiczna,

r) Dermatologiczna,

s) Rehabilitacyjna,

t) Zdrowia Psychicznego,

u) Psychologiczna,

v) Badań Profilaktycznych,

w) Medycyny Sportowej,

x) Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia;

4) Komisje Lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu:

a) Okręgowa Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu,

b) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu;

5) Centralna Rejestracja z Biurem Przyjęć.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama