reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 5 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 34 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 48, z późn. zm.3)).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 6, poz. 18, z 2003 r. Nr 5, poz. 14, z 2004 r. Nr 2, poz. 4, z 2005 r. Nr 8, poz. 28 i Nr 13, poz. 49, z 2007 r. Nr 10, poz. 53, z 2008 r. Nr 6, poz. 19, z 2009 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 12, poz. 70, z 2010 r. Nr 9, poz. 40 oraz z 2011 r. Nr 3, poz. 15 i Nr 8, poz. 41.

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie]

Załącznik do zarządzenia Nr 17 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 5 kwietnia 2012 r. (poz. 18)

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

Rozdział 1.
FIRMA I SIEDZIBA ZAKŁADU

§ 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest Koszalin ul. Szpitalna 2.

§ 4. 1. Zakład uzyskał osobowość prawną dnia 1 lipca 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego w Koszalinie i aktualnie wpisany jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Organem tworzącym Zakład jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Zakład działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 6. Zakład jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– inne niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– chorób wewnętrznych,

– chirurgii,

– ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

– chirurgii onkologicznej,

– ginekologii,

– urologii,

– neurochirurgii,

b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin – leczenie „jednego dnia” w zakresie:

– chirurgii,

– ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

– chirurgii onkologicznej,

– ginekologii,

– urologii,

– neurochirurgii,

c) innych niż świadczenia szpitalne w zakresie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) pomocy doraźnej,

c) alergologii,

d) dermatologii,

e) chirurgii dziecięcej,

f) diabetologii,

g) gastroenterologii,

h) kardiologii,

i) neurologii,

j) gruźlicy i chorób płuc,

k) reumatologii,

l) ginekologii i położnictwa,

m) chirurgii ogólnej,

n) onkologii,

o) otolaryngologii,

p) logopedii,

q) zdrowia psychicznego,

r) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

s) okulistyki,

t) chorób piersi,

u) medycyny sportowej,

v) urologii,

w) promocji zdrowia,

x) leczenia bólu,

y) psychiatrii,

z) endokrynologii,

za) preluksacji,

zb) chirurgii onkologicznej,

zc) neurochirurgii,

zd) chorób metabolicznych,

ze) andrologii,

zf) chirurgii stomatologicznej,

zg) chirurgii ręki,

zh) wad postawy,

zi) badań profilaktycznych,

zj) stomatologii,

zk) stomatologii dziecięcej,

zl) ortodoncji,

zm) protetyki stomatologicznej,

zn) fizjoterapii,

zo) badań diagnostycznych i laboratoryjnych,

zp) medycyny podróży;

3) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

14) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

15) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 9. Organami Zakładu są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.

2. Kierownik Zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Zakładu, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika Zakładu i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Zakładu zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Zakładu, zastępca kierownika Zakładu, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Zakładu pracownik wyznaczony przez kierownika Zakładu.

5. Zastępcy kierownika Zakładu oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników ustanawia i odwołuje kierownik Zakładu. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Zakładu, który zarządza Zakładem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Zakładzie działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu,

d) przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;

3) przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Zakładu a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zakładu.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej wdanym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Zakładu;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Zakładu.

§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza w zakresie oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu.

Załącznik do statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie

1. SZPITAL.

1) Izba Przyjęć;

2) Oddziały w Koszalinie:

a) Chorób Wewnętrznych,

b) Chirurgii Ogólnej Jednego Dnia,

c) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Jednego Dnia,

d) Chirurgii Onkologicznej Jednego Dnia,

e) Ginekologiczny Jednego Dnia,

f) Urologii Jednego Dnia,

g) Neurochirurgiczny Jednego Dnia,

h) Blok Operacyjny;

3) Oddziały w Słupsku:

a) Ginekologiczny Jednego Dnia,

b) Chirurgii Ogólnej Jednego Dnia,

c) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Jednego Dnia,

d) Urologii Jednego Dnia,

e) Blok Operacyjny;

4) Apteka Szpitalna.

2. PRZYCHODNIA W KOSZALINIE.

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Poradnia Lekarza POZ:

– Gabinet Lekarza POZ w Koszalinie,

– Gabinet Lekarza POZ w Darłowie,

– Gabinet Lekarza POZ w Drawsku Pomorskim,

– Gabinet Lekarza POZ w Białogardzie,

b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej w:

– Koszalinie,

– Darłowie,

– Białogardzie,

c) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej w Koszalinie,

d) Gabinet Zabiegowy,

e) Punkt Szczepień,

2) Poradnie Specjalistyczne:

a) Alergologiczna,

b) Dermatologiczna,

c) Chirurgii Dziecięcej z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

d) Diabetologiczna,

e) Gastroenterologii,

f) Kardiologiczna,

g) Badań Profilaktycznych,

h) Neurologiczna,

i) Gruźlicy i Chorób Płuc,

j) Reumatologiczna,

k) Ginekologiczno-Położnicza z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

l) Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

m) Onkologiczna z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

n) Otolaryngologiczna z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

o) Logopedyczna,

p) Zdrowia Psychicznego,

q) Ortopedii i Traumatologii z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

r) Okulistyczna,

s) Stomatologiczna z gabinetami w Koszalinie i w Drawsku Pomorskim,

t) Ortodontyczna,

u) Protetyki Stomatologicznej,

v) Chorób Piersi,

w) Medycyny Sportowej,

x) Urologiczna z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

y) Promocji Zdrowia,

z) Leczenia Bólu z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

za) Psychiatryczna,

zb) Endokrynologiczna,

zc) Preluksacyjna,

zd) Chirurgii Onkologicznej z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

ze) Neurochirurgiczna,

zf) Gabinet Stomatologii Dziecięcej,

zg) Chorób Metabolicznych,

zh) Andrologiczna,

zi) Chirurgii Stomatologicznej;

zj) Medycyny Podróży;

3) Gabinet Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej i Wyjazdowej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej;

4) Pracownie diagnostyczne i inne pracownie:

a) Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Diagnostyki Obrazowej i USG,

c) Badań Psychotechnicznych,

d) Badań Endoskopowych,

e) Badań EKG i Badań Holterowskich,

f) Protetyki Stomatologicznej;

5) Inne Komórki Działalności Medycznej:

a) Dział Fizjoterapii,

b) Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu,

c) Pracownie:

– Masażu Leczniczego,

– Parafinoterapii,

– Kinezyterapii,

– Fizykoterapii,

– Hydroterapii;

d) Dział Higieny i Epidemiologii;

e) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie,

f) Apteka Otwarta,

g) Rejestracja,

h) Biuro Rejestru Usług Medycznych,

i) Zespół Transportu Medycznego.

3. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY W KOSZALINIE, ul. Szpitalna 2.

4. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY W KOSZALINIE, ul. Seminaryjna 2.

5. PRZYCHODNIA W SŁUPSKU.

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Poradnia Lekarza POZ,

b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,

c) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,

d) Gabinet Zabiegowy,

e) Punkt Szczepień;

2) Poradnie Specjalistyczne:

a) Badań Profilaktycznych,

b) Dermatologiczna,

c) Neurologiczna,

d) Ginekologiczno-Położnicza z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

e) Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

f) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

g) Chirurgii Ręki z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

h) Preluksacyjna,

i) Wad Postawy,

j) Medycyny Sportowej,

k) Okulistyczna,

l) Otolaryngologiczna z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

m) Zdrowia Psychicznego,

n) Urologiczna z Gabinetem Diagnostyczno-Zabiegowym,

o) Kardiologiczna,

p) Alergologiczna,

q) Stomatologiczna,

r) Gabinet Protetyki Stomatologicznej;

3) Pracownie Diagnostyczne:

a) Diagnostyki Obrazowej i USG,

b) Urodynamiczna,

c) Endoskopowa;

4) Inne Komórki Działalności Medycznej:

a) Dział Fizjoterapii,

b) Pracownie:

– Fizjoterapii,

– Kinezyterapii,

– Masażu Leczniczego,

c) Rejestracja,

d) Zespół Transportu Medycznego.

6. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY W SŁUPSKU.

7. PRZYCHODNIA W POŁCZYNIE ZDROJU.

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Poradnia Lekarza POZ,

b) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,

c) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,

d) Gabinet Zabiegowy,

e) Punkt Szczepień;

2) Poradnie Specjalistyczne:

a) Chirurgii Dziecięcej,

b) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

c) Ginekologiczno-Położnicza,

d) Alergologiczna,

e) Neurologiczna.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama