reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 marca 2001 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia

Grzegorz Opala

Załącznik 1. [Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Zdrowia]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 marca 2001 r.

Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Zdrowia

I. Przepisy wstępne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia zwany dalej „Regulaminem" określa organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy w Ministerstwie Zdrowia zwanym dalej „Ministerstwem" oraz zakres działania komórek organizacyjnych.

2. W odrębnym trybie ustala się:

1) podział zadań pomiędzy Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu,

2) regulamin posiedzeń Kolegium Ministra,

3) organizację i tryb działania rad i zespołów jako jednostek pomocniczych, w sprawach należących do zakresu działania Ministra Zdrowia,

4) regulamin pracy,

5) zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych,

6) instrukcję kancelaryjną,

7) organizację gospodarstwa pomocniczego.

§ 2

1. Minister Zdrowia zwany dalej „Ministrem" kieruje działem administracji rządowej „zdrowie" i wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Gabinetu Politycznego Ministra oraz Ministerstwa.

2. Przy Ministrze tworzy się opiniodawczo-doradcze Kolegium Ministra, w skład którego wchodzą stali członkowie: Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektor Generalny; oraz inne zaproszone osoby, a w szczególności dyrektorzy departamentów/biur.

3. Gabinet Polityczny Ministra podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 3

1. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy w szczególności podpisywanie:

1) rozporządzeń, także wydawanych w porozumieniu z Ministrem przez innego Ministra oraz zarządzeń Ministra,

2) korespondencji kierowanej do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

3) pism adresowanych do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw,

4) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,

5) dokumentów zastrzeżonych do podpisu Ministra na podstawie odrębnych przepisów i ustaleń,

6) pism do innych osób, każdorazowo przez siebie określonych.

2. Pisma kierowane do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2–4 mogą podpisywać z upoważnienia Ministra, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny podpisują we własnym imieniu, zgodnie z podziałem kompetencji lub udzielonymi upoważnieniami – pisma do nie wymienionych w ust. 1: członków prezydiów Sejmu i Senatu, parlamentarzystów, członków kierownictw ministerstw i urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich, osób reprezentujących organy samorządu terytorialnego, Najwyższej Izby Kontroli i organizacji społecznych.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny akceptują pisma przedkładane przez dyrektorów departamentów i biur do podpisu Ministra – w zakresie wyznaczonym przez Ministra.

§ 4

1. Kolegium Ministra rozpatruje projekty dokumentów, a w szczególności: aktów normatywnych, programów i sprawozdań wnoszonych, wraz z uzasadnieniem, pod obrady Kolegium.

2. Minister może wyznaczyć członka Kolegium odpowiedzialnego za realizację określonego zadania.

3. Bezpośrednią obsługę Kolegium zapewnia Biuro Ministra, we współdziałaniu z Gabinetem Politycznym Ministra.

§ 5

Do zadań Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Gabinetu Politycznego Ministra,

2) określenie zasad organizacji pracy Gabinetu Politycznego Ministra,

3) sprawowanie funkcji doradczej w zakresie polityki Ministra,

4) uzgadnianie stanowisk politycznych z gabinetami politycznymi członków Rządu w celu uzyskania poparcia dla propozycji Ministra,

5) prowadzenie działań mających na celu budowanie poparcia dla podejmowanych decyzji w klubach parlamentarnych i partiach politycznych,

6) tworzenie zaplecza eksperckiego Ministra,

7) nadzorowanie pracy rzecznika prasowego Ministra,

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra.

§ 6

Zadania Dyrektora Generalnego określone są odrębnymi przepisami.

II. Zasady organizacji pracy w Ministerstwie

§ 7

1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) departamenty – do realizacji merytorycznych zadań Ministra,

3) biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi Ministra i urzędu.

2. Wydział zajmujący się ochroną informacji niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika Ministra do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, wchodzi w skład komórki organizacyjnej bezpośrednio podlegającej Ministrowi Zdrowia.

3. Strukturę departamentów/biur oraz zadania poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy określa Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny departamentu/biura.

§ 8

1. Departamenty/biura wykonują zadania określone w rozdziale III regulaminu organizacyjnego oraz zadania zlecone przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego.

2. Zakres działania departamentów/biur obejmuje zadania określone w § 10 niniejszego regulaminu oraz sprawy, w których ich właściwość została określona w innym trybie, jak również tych, w których departament/biuro pełni funkcje koordynacyjne.

3. Departamenty/biura w trakcie wykonywania zadań zobowiązane są do współdziałania w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

4. Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku departamentów/biur, Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym wyznaczają koordynującą komórkę organizacyjną. Dyrektor komórki koordynującej uprawniony jest do zwoływania narad dyrektorów zainteresowanych departamentów/biur lub ich przedstawicieli.

5. Dyrektor Generalny określa zasady i tryb współdziałania oraz rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

6. Dyrektor Generalny może powoływać osoby lub zespoły do wykonania określonego zadania oraz określić termin jego realizacji.

§ 9

1. Dyrektor departamentu/biura odpowiada za całokształt spraw prowadzonych i rozpatrywanych przez podległą mu komórkę organizacyjną, a zwłaszcza za:

1) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań i prowadzenie korespondencji,

2) organizację i dyscyplinę pracy,

3) efektywne współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi.

2. Dyrektor departamentu/biura przedkłada Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny podległej mu komórki organizacyjnej zawierający strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań.

3. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez dyrektora departamentu/biura.

§ 10

Do zadań departamentów/biur należy wykonywanie zadań Ministra, a w szczególności:

1) wynikających z kompetencji określonych przepisami prawa,

2) określonych w zarządzeniach i decyzjach Ministra Zdrowia, Dyrektora Generalnego oraz podpisanych przez Ministra ustaleniach Kolegium Ministra,

3) inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów polityki zdrowotnej państwa,

4) realizowanie zadań wynikających z obowiązku współdziałania Ministra z innymi Ministrami, centralnymi i terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami samorządu zawodowego oraz związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i organizacjami społecznymi,

5) wykonywanie zadań wynikających z działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ich komisji i organów – w trybie określonym odrębnymi przepisami,

6) współdziałanie ze środowiskami pracowników i pracodawców ochrony zdrowia oraz przedstawicielami nauki,

7) prowadzenie spraw wynikających z zadań w zakresie współpracy zagranicznej i integracji europejskiej,

8) wykonywanie w stosunku do fundacji czynności przewidzianych w ustawie o fundacjach,

9) zgłaszanie wniosków w sprawie podejmowania prac naukowo-badawczych w dziedzinie ochrony zdrowia, współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi podległymi Ministrowi oraz wykorzystywanie wyników badań,

10) opiniowanie wniosków jednostek podległych i nadzorowanych w sprawie dofinansowania ich działalności oraz wniosków o udzielenie dotacji,

11) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, umów, porozumień, decyzji i postanowień administracyjnych oraz ich uzgadnianie,

12) inicjowanie oraz przygotowywanie projektów aktów normatywnych, innych aktów prawnych i innych dokumentów, przekazywanie ich do uzgodnień wewnętrznych, a także uzgodnień międzyministerialnych, w tym organizowanie i przeprowadzanie konferencji uzgodnieniowych,

13) opracowywanie projektów innych materiałów związanych z przedkładanymi lub opiniowanymi projektami dokumentów rządowych,

14) analiza nadesłanych uwag i opracowywanie projektów aktów uwzględniających zgłoszone uwagi wraz z opracowaniem wykazu uwag nie uwzględnionych zawierających uzasadnienie odrzucenia,

15) przygotowywanie na wniosek Departamentu Prawnego – merytorycznych uzasadnień do pism procesowych,

16) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów z zakresu działania komórki organizacyjnej,

17) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z zakresem działania komórki organizacyjnej, a także bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

18) rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

19) zgłaszanie propozycji do harmonogramów działalności kontrolnej oraz udział w ich realizacji,

20) realizowanie wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa,

21) przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących udziału Ministra, Sekretarza Stanu, i Podsekretarzy Stanu w naradach i spotkaniach związanych z zakresem działania departamentu,

22) wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, a także szczególnych zagrożeń określonych w przepisach odrębnych,

23) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych,

24) planowanie wydatków przeznaczonych na zadania realizowane w dziale 46 „zdrowie",

25) przedstawianie informacji o stanie realizacji spraw znajdujących się w zakresie ich działania oraz zleconych przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego,

26) wykonywanie zadań i poleceń wynikających z funkcji nadzorczych Ministra,

27) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego.

§ 11

1. Minister może upoważnić pracowników Ministerstwa do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

2. Minister lub Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości, mogą udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do dokonywania określonych czynności cywilno-prawnych i faktycznych.

3. Prowadzi się ewidencję pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego wraz z ewidencją ich odwołań lub przypadków wygaśnięcia z innych przyczyn.

4. Wniosek o udzielenie pełnomocnictw lub upoważnień powinien być uzasadniony i zaakceptowany przez Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego zgodnie z zakresem ich działania.

§ 12

1. Prawo podpisu w zakresie tworzonych dokumentów, wynikające z pełnionej funkcji, nabywa pracownik z chwilą zatrudnienia na danym stanowisku.

2. Dyrektorzy departamentów/biur uprawnieni są do podpisywania pism i dokumentów wewnętrznych, tj. kierowanych do stałych członków Kolegium Ministra oraz innych departamentów/biur w sprawach objętych zakresem działania kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych oraz podpisywania korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw określonych w niniejszym regulaminie dla kierowanych przez nich komórek, z zastrzeżeniem postanowień § 3 niniejszego regulaminu.

3. Prawo podpisu bieżącej korespondencji kierowanej do innych komórek organizacyjnych mają: zastępcy dyrektorów, naczelnicy, główni specjaliści koordynujący lub kierujący pracami wydziału, w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej.

4. Dokumenty sporządzane w departamentach/biurach oraz dokumenty kierowane na zewnątrz, przedkładane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu, parafują dyrektorzy lub zastępcy dyrektora w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej.

5. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych podpisuje pisma i dokumenty w zakresie spraw objętych przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.

6. Administrator systemu monitorowania wypadków konsumenckich podpisuje pisma i dokumenty w zakresie spraw objętych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 1).

III. Zakres działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia

§ 13

W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Ministra,

3) Departament Zdrowia Publicznego,

4) Departament Nauki i Kadr Medycznych,

5) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

6) Departament Gospodarki Środkami Farmaceutycznymi i Materiałami Medycznymi,

7) Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych,

8) Departament Nadzoru i Kontroli,

9) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

10) Departament Prawny,

11) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy i Zagranicą,

12) Departament Spraw Obronnych,

13) Biuro Informacji i Promocji,

14) Biuro Organizacji i Kadr,

15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

§ 14

Zakresy działania komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1. Do podstawowych zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu,

2) przygotowanie propozycji działań, analiz i raportów odnoszących się do zadań Ministra,

3) sprawowanie funkcji opiniodawczych i doradczych w zakresie współdziałania z organami władzy państwowej, administracji publicznej, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i partiami politycznymi,

4) koordynowanie i udział w merytorycznym przygotowaniu spotkań, wyjazdów i wizyt krajowych i zagranicznych Ministra,

5) poprzez rzecznika prasowego Ministra uczestnictwo w kształtowaniu polityki informacyjnej,

6) prowadzenie we współpracy z Biurem Ministra kalendarza spotkań i wyjazdów Ministra.

2. Do podstawowych zadań Biura Ministra należy:

1) realizowanie zadań dotyczących bezpośredniej obsługi Ministra,

2) obsługa pracy Kolegium Ministra,

3) koordynacja współpracy Ministra z organami władzy i administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej, samorządami, władzami związków zawodowych, stowarzyszeń oraz innych organizacji – porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra,

4) rejestrowanie zaproszeń dla Ministra i przygotowywanie odpowiedzi,

5) rozpatrywanie próśb o patronat i przedkładanie ich Ministrowi,

6) obsługa organizacyjna, w powierzonym zakresie, spotkań Ministra,

7) uzgadnianie terminarzy wyjazdów i spotkań Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu,

8) przygotowanie wyjazdów Ministra, w powierzonym zakresie,

9) rejestracja oraz wstępna merytoryczna selekcja korespondencji adresowanej do Ministra,

10) informowanie o planowanym porządku obrad Parlamentu, Rady Ministrów i jej organów,

11) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z upoważnieniami Prezesa Rady Ministrów dla osób zastępujących Ministra w pracach parlamentarnych,

12) prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i dezyderatów, opinii i interwencji poselskich i senackich, kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, koordynowanie i nadzorowanie terminowości ich załatwiania,

13) koordynowanie i nadzorowanie terminowej realizacji zadań wynikających z programów, planów prac komisji sejmowych i senackich oraz wniosków i postulatów z posiedzeń Sejmu i Senatu,

14) koordynacja spraw związanych z przygotowywaniem dla Ministra materiałów na posiedzenia Rady Ministrów i stałych komitetów Rady Ministrów oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ujętych w planach pracy Rady Ministrów i jej organów,

15) rejestrowanie protokołów ustaleń z posiedzeń Rady Ministrów i jej organów, przekazywanie członkom Kolegium Ministra oraz komórkom merytorycznym informacji o ujętych w nich zadaniach,

16) uzyskiwanie opinii departamentów merytorycznych w odniesieniu do projektów dokumentów rządowych nie mających charakteru aktów prawnych,

17) przedkładanie Ministrowi projektów odpowiedzi na wpływającą korespondencję,

18) prowadzenie i udostępnienie bazy danych adresów oraz telefonów naczelnych i centralnych organów administracji, a także jednostek podległych i nadzorowanych,

19) obsługa kancelaryjna Ministerstwa,

20) przyjmowanie oraz ewidencja skarg i wniosków, nadzór nad ich załatwianiem oraz koordynacja działań departamentów/biur tym zakresie,

21) monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz opracowywanie zbiorczych informacji o stanie ich realizacji,

22) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie,

23) monitorowanie terminowej realizacji decyzji i poleceń Ministra,

24) organizacja obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra,

25) przeprowadzanie wewnętrznych uzgodnień dokumentów rządowych będących przedmiotem obrad Rady Ministrów, stałych komitetów Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz Komisji Sejmowych i Senackich.

3. Do podstawowych zadań Departamentu Zdrowia Publicznego należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) rozpoznawanie i wskazywanie głównych problemów zdrowotnych i określanie potrzeb społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, szpitalami klinicznymi i innymi jednostkami,

3) planowanie, kontraktowanie i monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia,

4) planowanie, kontraktowanie i monitorowanie realizacji procedur wysokospecjalistycznych i innych świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa,

5) opracowywanie i opiniowanie zmian w wykazie procedur wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa,

6) określenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz ich zakresu przysługujących osobom ubezpieczonym i nieubezpieczonym w zakresie programów polityki zdrowotnej,

7) planowanie, kontraktowanie i monitorowanie realizacji programów polityki zdrowotnej państwa z jednostkami badawczo-rozwojowymi, szpitalami klinicznymi i innymi jednostkami,

8) określanie standardów udzielania świadczeń zdrowotnych,

9) określanie standardów dokumentacji medycznej,

10) określanie standardów świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,

11) planowanie, kontraktowanie i monitorowanie świadczeń w zakresie opieki długoterminowej,

12) nadzorowanie zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania ADIS, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym nadzór nad systemem lecznictwa odwykowego i leczeniem uzależnień,

13) planowanie, organizacja i nadzór nad systemem krwiodawstwa, krwiolecznictwa i transplantacji w Polsce,

14) planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu transplantologii komórek tkanek i narządów w Polsce,

15) prowadzenie i obsługa administracyjna Krajowej Rady Transplantacyjnej i Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.

16) współpraca z Administratorem Systemu monitorowania wypadków konsumenckich w zakresie jego działania.

4. Do podstawowych zadań Departamentu Nauki i Kadr Medycznych należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) kształtowanie kierunków badań naukowych w medycynie, poprzez inicjowanie i koordynowanie prac przy przygotowywaniu projektów oraz działań zmierzających do wdrożenia ich wyników,

3) monitorowanie wykonania zadań administracji rządowej przejętych przez samorząd lekarski, pielęgniarek i położnych,

4) współpraca z Komitetem Badań Naukowych w zakresie finansowania prac badawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem i wykorzystaniem zgodnie z założeniami,

5) przygotowywanie informacji umożliwiającej Ministrowi określenie polityki w zakresie kształcenia kadr medycznych,

6) prowadzenie spraw dotyczących wyższego szkolnictwa medycznego,

7) koordynacja działań związanych z procesem transformacji kształcenia pielęgniarek i położnych,

8) współpraca z Ministrem Edukacji Narodowej w zakresie opracowania podstaw programowych oraz minimalnych wymagań programowych kształcenia w zawodach medycznych,

9) prowadzenia spraw dotyczących kształcenia podyplomowego kadr medycznych i prowadzenie zadań związanych z jego funkcjonowaniem,

10) określenie uprawnień zawodowych wynikających z odbytego kształcenia zawodowego,

11) prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz ocena zgodności z prawem uchwał organów samorządów zawodowych w zawodach medycznych,

12) prowadzenie zagadnień związanych z nadzorem Ministra nad jednostkami badawczo-rozwojowymi w sprawach organizacyjnych,

13) prowadzenie rejestru SEKAMED,

14) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych,

15) obsługa merytoryczna i finansowa organów pomocniczych Ministra Zdrowia powoływanych w zakresie zadań Departamentu: Odwoławczej Komisji Bioetycznej, Sekcji Uczelni Medycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Specjalizacji Lekarskich, Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego,

16) monitorowanie działalności Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,

17) legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych przez szkoły wyższe i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

5. Do podstawowych zadań Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) realizacja zadań Ministra wynikających z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia,

3) planowanie, kontraktowanie i nadzór nad realizacją programów polityki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy i ratownictwa medycznego,

4) przygotowywanie nowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, ich inicjowanie i wdrażanie,

5) opracowywanie programów decentralizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia i ich realizacja,

6) opracowywanie modeli i realizacja programów prywatyzacyjnych,

7) opracowywanie i realizacja programów restrukturyzacyjnych,

8) prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie, ewidencji decyzji w sprawie przyznanych środków i rozliczeń zakładów, którym przyznano środki w ramach programów realizowanych przez departament,

9) gromadzenie informacji i prowadzenie analiz dotyczących funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia,

10) prowadzenie spraw dotyczących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,

11) przygotowywanie projektów i ewidencjowanie decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej oraz odwołań od decyzji wydanych przez organy I instancji,

12) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, wydawanych przez Ministra w zakresie odstępstw od wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej, określonych przepisami szczególnymi,

13) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń związanych z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, odmową wpisu lub skreśleniem z rejestru oraz odwołaniem od decyzji wydanych przez organy l instancji,

14) prowadzenie spraw dotyczących ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego,

15) sprawowanie nadzoru nad służbą medycyny pracy oraz orzecznictwem lekarskim w tym zakresie,

16) realizacja zadań w zakresie nadzoru Ministra nad lecznictwem uzdrowiskowym, nadzór nad ochroną warunków naturalnych i właściwym kształtowaniem czynników środowiskowych w tym zagospodarowaniem przestrzennym uzdrowisk oraz nad zakładami i urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego.

6. Do podstawowych zadań Departamentu Gospodarki Środkami Farmaceutycznymi i Materiałami Medycznymi należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) realizacja polityki Ministra Zdrowia w dziedzinie gospodarki środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi,

3) monitorowanie wykonania zadań administracji rządowej przejętych przez samorząd aptekarski,

4) opracowywanie w porozumieniu z Radą Krajowego Związku Kas Chorych oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących wykazów leków wydawanych osobom objętym ubezpieczeniem, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością oraz wykazu chorób, leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, stosowanych w chorobach przewlekłych,

5) prowadzenie negocjacji cenowych w odniesieniu do środków farmaceutycznych, materiałów medycznych pochodzących z importu przed wprowadzeniem ich do wykazu leków refundowanych,

6) ustalanie w porozumieniu z Radą Krajowego Związku Kas Chorych oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej limitów cen leków posiadających tę samą nazwę międzynarodową oraz leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, a wymienionych w wykazach leków podstawowych, uzupełniających i znajdujących się na wykazach leków stosowanych w chorobach przewlekłych,

7) prowadzenie Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych i wydawanie świadectw rejestracji,

8) nadzorowanie procesu rejestracji środków farmaceutycznych i materiałów medycznych poprzez prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji organu l instancji,

9) opracowywanie wykazów środków farmaceutycznych i materiałów medycznych wydawanych w lecznictwie szpitalnym i obrocie pozaaptecznym,

10) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie przerabianie oraz obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami I-R,

11) nadzór nad rozwojem farmacji szpitalnej,

12) wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestrów dotyczących środków kosmetycznych silnie działających,

13) inicjowanie i nadzór nad realizacją programów i planów rozwoju techniki medycznej oraz certyfikacji,

14) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,

15) opiniowanie kierowanych do Ministra Zdrowia zapytań Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczących zagadnień związanych z problematyką techniki medycznej i certyfikacji,

7. Do podstawowych zadań Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych należy:

1) obsługa Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego,

2) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

3) ocena stopnia realizacji celów reformy systemu ochrony zdrowia – wprowadzenia systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

4) opracowywanie na podstawie analiz, danych o świadczeniach zdrowotnych, mierników i sposobów oceny jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

5) ocena procesów: planowania, kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych przez kasy chorych oraz ocena współpracy kas chorych i świadczeniodawców w tym zakresie,

6) analiza i ocena jakości rozwiązań wspomagających funkcjonowanie systemu ubezpieczeń zdrowotnych,

7) ocena kondycji finansowej kas chorych,

8) ocena społecznego odbioru reformy ze strony różnych grup społecznych,

9) opracowanie koncepcji rozwoju systemu ubezpieczeń zdrowotnych,

10) ocena funkcjonowania systemowych mechanizmów reformy.

8. Do podstawowych zadań Departamentu Nadzoru i Kontroli należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) kontrola realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

3) reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie określonym właściwymi rzeczowo przepisami prawa,

4) realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra,

5) dokonywanie analiz dotyczących alokacji wysoko-specjalistycznej aparatury medycznej,

6) analiza działalności finansowej jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz przekazywanie wniosków z tej analizy członkom Kolegium Ministra,

7) monitorowanie wykonania zadań administracji rządowej przejętych przez samorząd lekarski i pielęgniarski,

8) kontrola i koordynacja kontroli realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia finansowanych z budżetu państwa,

9) prowadzenie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,

10) kontrola zamówień publicznych realizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra,

11) prowadzenie ewidencji fundacji, dla których właściwym ze względu na cel fundacji jest Minister,

12) obsługa administracyjno-biurowa rzecznika dyscypliny finansów publicznych,

13) obsługa organizacyjno-techniczna Resortowej Komisji Orzekającej do Spraw Dyscypliny Finansów Publicznych.

9. Do podstawowych zadań Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) opracowywanie projektu budżetu w części 46 – zdrowie,

3) planowanie dochodów i wydatków – sporządzanie układu wykonawczego do ustawy budżetowej,

4) prowadzenie ewidencji zmian budżetowych w ciągu roku,

5) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

6) opracowywanie planów finansowych dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych niższego stopnia oraz jednostek podległych i nadzorowanych,

7) planowanie uruchomień środków budżetowych, ich podział na jednostki i zadania,

8) opracowywanie wystąpień do Ministra Finansów o uruchomianie środków z rezerw celowych,

9) wykonywanie funkcji dysponenta głównego środków budżetowych,

10) opracowywanie informacji o projekcie budżetu wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdań, wraz z objaśnieniami, z wykonania budżetu za dany rok budżetowy, dla Sejmu i Senatu,

11) opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej w zakresie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych i realizowanych zadań,

12) wykonywanie funkcji głównego księgowego cz. 46 budżetu państwa,

13) opracowywanie okresowych raportów dotyczących stanu realizacji budżetu,

14) prowadzenie rachunkowości dla części 46 – zdrowie,

15) analiza finansowa przygotowywanych i prowadzonych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych,

16) opiniowanie umów stanowiących podstawę przekazywania środków publicznych,

17) prowadzenie rozliczeń za świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,

18) nadzór nad przygotowywaniem i zatwierdzaniem dokumentacji dot. inwestycji,

19) planowanie i przekazywanie środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym sprzętu oraz okresowa ocena ich wykorzystania,

20) rozliczanie prowadzonych inwestycji,

21) wykonywanie ocen i analiz ekonomiczno-finansowych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w oparciu o dane zebrane ze sprawozdań finansowych,

22) obsługa finansowa w zakresie działalności ogólnotechnicznej

23) potwierdzanie zobowiązań przejętych na rzecz Skarbu Państwa,

24) zadania związane z dotacjami dla samorządów lekarskich, pielęgniarskich i aptekarskich w zakresie czynności przejętych od administracji rządowej,

25) przygotowywanie wniosków do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

26) współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami w zakresie projektowania inwestycji, tworzenia programów inwestycyjnych oraz przy wydawaniu zgody na odstępstwa od wymagań jakimi powinny odpowiadać obiekty opieki zdrowotnej,

27) współudział w pracach związanych z opracowaniem zasad projektowania dotyczących wprowadzenia nowych inwestycji,

28) finansowanie etatów specjalizacyjnych ustalonych przez Ministra.

10. Do podstawowych zadań Departamentu Prawnego należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) zapewnienie zgodności przygotowywanych w Ministerstwie aktów normatywnych i innych aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, przedkładanych Departamentowi Prawnemu,

3) opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych przesyłanych przez innych Ministrów, we współdziałaniu z właściwymi departamentami, oraz prowadzenie uzgodnień tych aktów,

4) przeprowadzanie wewnętrznych uzgodnień aktów normatywnych przedkładanych przez innych Ministrów będących przedmiotem obrad Rady Ministrów, stałych komitetów Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz Komisji Sejmowych i Senackich,

5) opiniowanie pod względem formalnoprawnym materiałów przedkładanych na posiedzenia Kolegium Ministra,

6) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego prawa w zakresie działania Ministerstwa oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, jak również współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w ustalaniu wykładni obowiązujących przepisów,

7) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów międzynarodowych,

8) opiniowanie pod względem formalnoprawnym działalności fundacji nadzorowanych przez Ministra na wniosek właściwego merytorycznie departamentu,

9) przygotowywanie pod względem formalnoprawnym zezwoleń Ministra na utworzenie w Polsce przedstawicielstwa fundacji zagranicznych mających siedzibę za granicą i ich cofania,

10) prowadzenie rejestrów i zbiorów aktów prawnych w zakresie działu „zdrowie" oraz wykazu zarządzeń Ministra,

11) obsługa prawna Ministerstwa, opracowywanie pism procesowych oraz prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi. Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym,

12) prowadzenie rejestru spraw prowadzonych przez Ministra przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym oraz koordynowanie działań komórek organizacyjnych w tym zakresie,

13) prowadzenie ewidencji pełnomocnictw procesowych,

14) redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia,

15) udzielanie pomocy prawnej pozostałym komórkom organizacyjnym Ministra.

11. Do podstawowych zadań Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) realizacja polityki Ministra w dziedzinie współpracy międzynarodowej,

3) prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem w organizacjach międzynarodowych w obszarze właściwości Ministra, koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra,

4) współudział w pracach na rzecz harmonizacji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej,

5) przygotowywanie i opiniowanie materiałów na posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej,

6) przygotowywanie i nadzór nad realizacją międzynarodowych umów i porozumień rządowych o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych,

7) monitorowanie zobowiązań merytorycznych wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Ministra oraz jednostki podległe i nadzorowane,

8) przygotowywanie zagranicznych wizyt Ministra lub delegowanych przedstawicieli oraz zaproszonych przez nich gości w Polsce,

9) monitorowanie umów międzynarodowych o świadczeniach zdrowotnych i zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń rzeczowych,

10) gromadzenie i udostępnianie informacji o programach Unii Europejskiej, Rady Europy i innych rządowych organizacji międzynarodowych, w zakresie ochrony zdrowia,

11) koordynowanie szkoleń, stypendiów i staży zagranicznych w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym wynikających z umów międzynarodowych.

12. Do podstawowych zadań Departamentu Spraw Obronnych należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań departamentu,

2) wypracowanie i koordynowanie kierunków oraz analiza planów zabezpieczenia medycznego ludności kraju na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

3) koordynowanie, na szczeblu krajowym, realizacji programów mobilizacji gospodarki w części dotyczącej ochrony zdrowia,

4) opracowywanie planów działania w zakresie wsparcia medycznego Sił Zbrojnych RP i sił sojuszniczych NATO w ramach HNS oraz koordynowanie związanych z tym działań,

5) koordynowanie zadań i czynności komórek organizacyjnych w zakresie przygotowań obronnych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, aktów wykonawczych, umów międzynarodowych i programów –w zakresie dotyczącym obronności,

6) koordynowanie działań operacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa w sytuacjach kryzysowych,

7) planowanie potrzeb w zakresie rezerw państwowych dotyczących leków, materiałów medycznych i artykułów sanitarnych, celem utrzymania ciągłości zaopatrzenia, a także eliminowania i łagodzenia zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych,

8) ustalanie, w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędem Ochrony Państwa wielkości i rodzaju rezerw państwowych Ministra, utrzymywanych przez ww. w ramach świadczeń rzeczowych,

9) planowanie i zlecanie Agencji Rezerw Artykułów Sanitarnych zadań związanych z gospodarką rezerwami państwowymi oraz nadzór nad ich realizacją,

10) stała współpraca z Obroną Cywilną Kraju w zakresie przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom oraz zapewnienie możliwości sprawnego działania Zespołu Reagowania Kryzysowego,

11) sprawowanie ogólnego nadzoru nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym w jednostkach podległych i nadzorowanych,

13. Do podstawowych zadań Biura Informacji i Promocji należy:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań biura,

2) stała współpraca z mediami w zakresie bieżącej informacji o pracach Ministerstwa i reformie ochrony zdrowia,

3) kształtowanie wizerunku Ministerstwa jako instytucji będącej rzecznikiem interesu obywatelskiego oraz instytucji realizującej politykę zdrowotną,

4) przygotowywanie w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Ministra działań związanych z public relations w zakresie bieżącej informacji udzielanej mediom,

5) kształtowanie postaw przychylnych we wszystkich grupach dotarcia,

6) monitoring sytuacji społeczno-politycznej w kraju, uczestniczenie w mediacjach i rozwiązywaniu konfliktów, szkolenia i doradztwo,

7) organizowanie obiegu wewnętrznej informacji w Ministerstwie – Silva Rerum,

8) przygotowywanie i prowadzenie strony internetowej Ministerstwa,

9) przygotowywanie codziennego przeglądu prasy w zakresie tematycznym dotyczącym Ministerstwa dla stałych członków Kolegium Ministra oraz dyrektorów komórek organizacyjnych,

10) zapewnienie współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w powierzonym zakresie.

14. Do podstawowych zadań Biura Organizacji i Kadr należą zadania merytoryczne oraz wynikające z uprawnień Dyrektora Generalnego:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań biura,

2) zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania służby cywilnej w Ministerstwie,

3) prowadzenie obsługi kadrowej członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,

4) administrowanie funduszem wynagrodzeń i nagród,

5) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa oraz planowanie i organizacja szkoleń i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej,

6) organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej,

7) organizacja i nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej,

8) obsługa biurowa komisji dyscyplinarnej l instancji oraz rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa,

9) prowadzenie spraw kadr kierowniczych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz przeprowadzanie konkursów na te stanowiska w porozumieniu z właściwymi organizacjami, instytucjami i komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych,

10) prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych, mianowanych przez Ministra,

11) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w odniesieniu do spraw pracowniczych,

12) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych oraz odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia",

13) obsługa techniczna i biurowa komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród Ministra za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia oraz dla nauczycieli akademickich,

14) legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą z wyłączeniem dokumentacji legalizowanej przez Departament Nauki i Kadr Medycznych,

15) planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w urzędzie,

16) monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli Skarbowej oraz opracowywanie zbiorczych informacji o stanie ich realizacji,

17) prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych, a także wykazu zespołów, komisji oraz innych organów pomocniczych powołanych przez Ministra,

18) zapewnienie ochrony danych osobowych,

19) informatyzacja urzędu, tworzenie sieci informatycznej i baz danych oraz administrowanie nimi, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego,

20) przygotowywanie i prowadzenie strony domowej w internecie,

21) prowadzenie spraw bhp w Ministerstwie,

22) inicjowanie i opracowywanie aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego,

23) monitorowanie wykonania decyzji i poleceń Dyrektora Generalnego dotyczących spraw związanych z organizacją Ministerstwa,

24) prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej Dyrektora Generalnego.

15. Do podstawowych zadań Biura Administracyjno-Gospodarczego należą zadania merytoryczne oraz wynikające z uprawnień Dyrektora Generalnego:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych i innych aktów prawnych w zakresie merytorycznych zadań biura,

2) opracowywanie planów finansowych urzędu w zakresie rozdz. 75001, wnioskowanie i dokonywanie zmian w zatwierdzonych planach oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji,

3) wykonywanie budżetu urzędu, jako dysponent III stopnia,

4) wykonywanie funkcji głównego księgowego urzędu,

5) prowadzenie rachunkowości Ministerstwa,

6) prowadzenie spraw dotyczących obliczania wypłat wynagrodzeń pracowników Ministerstwa, obliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie,

7) prowadzenie spraw dotyczących obliczania należności wynikających z zawartych umów zleceń i umów o dzieło, obliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie,

8) realizacja odszkodowań i rent przyznanych wyrokami sądowymi pacjentom ZOZ,

9) obsługa administracyjno-gospodarcza urzędu w zakresie nie wykonywanym przez Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Zdrowia – „Zakład Obsługi"

10) udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane na rzecz urzędu na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, finansowanych z rozdziału 75001 kl. budżetowej,

11) finansowanie wydatków zleconych przez Ministra a realizowanych z różnych rozdziałów budżetowych,

12) planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych na rzecz urzędu, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

13) prowadzenie działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz osób uprawnionych, a w szczególności pracowników Ministerstwa, emerytów i rencistów, pracowników innych jednostek na podstawie zawartych umów oraz członków rodzin wymienionych osób,

14) prowadzenie archiwum Ministerstwa,

15) przygotowywanie rocznych planów remontów urzędu oraz nadzór nad ich realizacją,

16) prowadzenie ewidencji i inwentaryzacja majątku będącego w dyspozycji urzędu,

17) gospodarowanie mieniem urzędu w zakresie niewykonywanym przez „Zakład Obsługi",

18) prowadzenie magazynów: materiałów biurowych, artykułów spożywczych, chemicznych materiałów pomocniczych oraz magazynów depozytowych,

19) prowadzenie kasy Ministerstwa,

20) zadania związane z wykonywaniem trwałego zarządu nieruchomościami przy ul. Miodowej 15 i Długiej 38/40 w Warszawie,

21) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działającym przy Ministerstwie gospodarstwem pomocniczym zwanym Zakładem Obsługi,

22) sprawowanie nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w Ministerstwie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama