reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie powołania krajowych komisji do spraw chorób podlegających eliminacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się:

1) Krajową Komisję Certyfikacyjną do spraw Eliminacji Poliomyelitis,

2) Krajową Komisję Weryfikacyjną do spraw Eliminacji Odry i Różyczki – jako organy pomocnicze ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Krajowa Komisja Certyfikacyjną do spraw Eliminacji Poliomyelitis, zwana dalej „Komisją Certyfikacyjną”, uczestniczy w działaniach prowadzonych na szczeblu krajowym w zakresie utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej, jako obszaru wolnego od poliomyelitis, zwanych dalej „działaniami”, popiera i monitoruje działania, w szczególności poprzez:

1) opracowanie planu udokumentowania certyfikacji utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej, jako obszaru wolnego od poliomyelitis;

2) identyfikację podmiotów odpowiedzialnych za działania, niezbędnych zasobów do realizacji działań oraz harmonogramu działań, z uwzględnieniem postanowień Programu Szczepień Ochronnych, we współpracy z:

a) Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy oraz

b) Regionalną Komisją Certyfikacyjną do spraw Eliminacji Poliomyelitis w Regionie Europejskim WHO;

3) przedstawienie planu, o którym mowa w pkt 1, Krajowemu Komitetowi do spraw Eliminacji Poliomyelitis, o którym mowa w § 4 pkt 2 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 75 oraz z 2013 r. poz. 14), a następnie Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej do spraw Eliminacji Poliomyelitis w Regionie Europejskim WHO;

4) analizę informacji z zakresu realizacji Programu Szczepień Ochronnych oraz realizowanego nadzoru nad przypadkami ostrych porażeń wiotkich, niezbędnych do certyfikacji utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej jako obszaru wolnego od poliomyelitis, zgodnie z ustanowionymi przez WHO kryteriami i procedurami;

5) doradzanie ekspertom do spraw nadzoru epidemiologicznego, diagnostyki laboratoryjnej oraz szczepień ochronnych w zakresie działań związanych z procesem dokumentacji i certyfikacji braku występowania dzikiego wirusa poliomyelitis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) przeprowadzanie wizyt roboczych na wybranych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej do spraw eliminacji poliomyelitis w Regionie Europejskim WHO, w celu monitorowania postępu działań w zakresie utrzymania Rzeczypospolitej Polskiej, jako obszaru wolnego od poliomyelitis;

7) uczestniczenie w sesjach roboczych WHO dotyczących poliomyelitis oraz wizytach Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej do spraw eliminacji poliomyelitis w Regionie Europejskim WHO w Rzeczypospolitej Polskiej;

8) opracowanie krajowego raportu rocznego z działań oraz przedłożenie go do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, celem oficjalnego przekazania do Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej – Pani Hanna Czajka;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej – Pani Elżbieta Trafny;

3) Sekretarz Komisji Certyfikacyjnej – Pani Magdalena Rosińska.

2. W pracach Komisji Certyfikacyjnej mogą uczestniczyć osoby inne, niż określone w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej.

§ 4.

Tryb pracy Komisji Certyfikacyjnej określa Regulamin Organizacyjny Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do spraw Eliminacji Poliomyelitis, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Krajowa Komisja Weryfikacyjna do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, zwana dalej „Komisją Weryfikacyjną”, uczestniczy w działaniach prowadzonych na szczeblu krajowym w zakresie eliminacji odry i różyczki w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „działaniami eliminacyjnymi”, popiera i monitoruje działania, w szczególności poprzez:

1) opracowanie planu udokumentowania weryfikacji procesu eliminacji odry i różyczki w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) identyfikację podmiotów odpowiedzialnych za działania eliminacyjne, niezbędnych zasobów do realizacji działań eliminacyjnych oraz harmonogramu działań eliminacyjnych, z uwzględnieniem postanowień Programu Szczepień Ochronnych, we współpracy z:

a) Biurem Regionalnym WHO dla Europy oraz

b) Regionalną Komisją Weryfikacyjną do spraw eliminacji odry i różyczki w Regionie Europejskim WHO;

3) przedstawienie planu, o którym mowa w pkt 1 Krajowemu Komitetowi do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, o którym mowa w § 4 pkt 3 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a następnie Regionalnej Komisji Weryfikacyjnej do spraw Eliminacji Odry i Różyczki w Regionie Europejskim WHO;

4) popieranie działań prowadzonych w ramach programu eliminacji odry i różyczki w Rzeczypospolitej Polskiej, wdrażania odpowiednich strategii eliminacji odry i różyczki oraz monitorowanie postępu w osiąganiu celów eliminacyjnych;

5) analizę informacji z zakresu realizacji Programu Szczepień Ochronnych niezbędnych do weryfikacji procesu eliminacji odry i różyczki oraz zapobiegania zespołowi różyczki wrodzonej, zgodnie z ustanowionymi przez WHO kryteriami i procedurami;

6) doradzanie ekspertom do spraw nadzoru epidemiologicznego, diagnostyki laboratoryjnej oraz szczepień ochronnych w zakresie działań związanych z procesem dokumentacji i weryfikacji przerwania transmisji wirusa odry i różyczki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeprowadzanie wizyt roboczych na wybranych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Komisji Weryfikacyjnej do spraw eliminacji odry i różyczki w Regionie Europejskim WHO, w celu monitorowania postępu w zakresie działań eliminacyjnych;

8) uczestniczenie w sesjach roboczych WHO dotyczących eliminacji odry i różyczki oraz wizytach Regionalnej Komisji Weryfikacyjnej do spraw eliminacji odry i różyczki w Regionie Europejskim WHO w Rzeczypospolitej Polskiej;

9) opracowanie krajowego raportu rocznego z działań eliminacyjnych oraz przedłożenie go do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, celem oficjalnego przekazania do Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

1. W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej – Pan Adam Stępień;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej – Pani Dorota Mrożek-Budzyń;

3) Sekretarz Komisji Weryfikacyjnej – Pan Krzysztof Kuszewski.

2. W pracach Komisji Weryfikacyjnej mogą uczestniczyć osoby inne, niż określone w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.

§ 7.

Tryb pracy Komisji Weryfikacyjnej określa Regulamin Organizacyjny Krajowej Komisji Weryfikacyjnej do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

1. Wydatki związane z działalnością Komisji Certyfikacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej są finansowane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85132 – Inspekcja Sanitarna.

2. Członkom Komisji Certyfikacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 6 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału odpowiednio w pracach Komisji Certyfikacyjnej i Weryfikacyjnej.

3. Członkom Komisji Certyfikacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 6 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży wykonywanych w związku z realizacją zadań, o których mowa odpowiednio w § 2 i § 5, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 9.

Obsługę techniczną Komisji Certyfikacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej zapewnia Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Załącznik 1. [Regulamin Organizacyjny Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do spraw Eliminacji Poliomyelitis]

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 października 2013 r. (poz. 37)

Załącznik nr 1

Regulamin Organizacyjny Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do spraw Eliminacji Poliomyelitis

1. Krajowa Komisja Certyfikacyjna do spraw Eliminacji Poliomyelitis, zwana dalej „Komisją Certyfikacyjną”, działa na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Z posiedzeń Komisji Certyfikacyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej.

3. Ustalenia, wnioski i opinie Komisji Certyfikacyjnej w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Komisja Certyfikacyjna podejmuje w formie uchwał większością głosów. Dla ważności głosowania wymagane jest oddanie głosu za albo przeciw uchwale przez wszystkich członków Komisji Certyfikacyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej może, na wniosek członka Komisji Certyfikacyjnej, albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Certyfikacyjnej w drodze roboczego uzgadniania stanowisk przez członków Komisji Certyfikacyjnej, zwanego dalej „trybem obiegowym”.

5. W razie skierowania projektu uchwały Komisji Certyfikacyjnej do rozpatrzenia przez członków Komisji Certyfikacyjnej w trybie obiegowym, wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Komisji Certyfikacyjnej.

6. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Komisji Certyfikacyjnej wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej.

7. Sekretarz Komisji Certyfikacyjnej prowadzi obsługę Komisji Certyfikacyjnej, w szczególności:

1) sporządza protokół, o którym mowa w ust. 2 i przedkłada go do podpisu Przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej lub Zastępcy Komisji Certyfikacyjnej;

2) przedstawia do wiadomości członkom Komisji Certyfikacyjnej wykaz uchwał podjętych przez Komisję Certyfikacyjną w trybie obiegowym.

8. Uchwały, o których mowa w ust. 3 i 4, są przedstawiane do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Załącznik 2. [Regulamin Organizacyjny Krajowej Komisji Weryfikacyjnej do spraw Eliminacji Odry i Różyczki]

Załącznik nr 2

Regulamin Organizacyjny Krajowej Komisji Weryfikacyjnej do spraw Eliminacji Odry i Różyczki

1. Krajowa Komisja Weryfikacyjna do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, zwana dalej „Komisją Weryfikacyjną”, działa na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Z posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.

3. Ustalenia, wnioski i opinie Komisji Weryfikacyjnej w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Komisja Weryfikacyjna podejmuje w formie uchwał większością głosów. Dla ważności głosowania wymagane jest oddanie głosu za albo przeciw uchwale przez wszystkich członków Komisji Weryfikacyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej może, na wniosek członka Komisji Weryfikacyjnej, albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Weryfikacyjnej w drodze roboczego uzgadniania stanowisk przez członków Komisji Weryfikacyjnej, zwanego dalej „trybem obiegowym”.

5. W razie skierowania projektu uchwały Komisji Weryfikacyjnej do rozpatrzenia przez członków Komisji Weryfikacyjnej w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Komisji Weryfikacyjnej.

6. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Komisji Weryfikacyjnej wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.

7. Sekretarz Komisji Weryfikacyjnej prowadzi obsługę Komisji Weryfikacyjnej, w szczególności:

1) sporządza protokół, o którym mowa w ust. 2 i przedkłada go do podpisu Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej lub Zastępcy Komisji Weryfikacyjnej;

2) przedstawia do wiadomości członkom Komisji Weryfikacyjnej wykaz uchwał podjętych przez Komisję Weryfikacyjną w trybie obiegowym.

8. Uchwały, o których mowa w ust. 3 i 4, są przedstawiane do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama