| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) I Wiceprzewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;

3) II Wiceprzewodniczący – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych;

4) członkowie:

a) Główny Inspektor Sanitarny,

b) Główny Inspektor Farmaceutyczny,

c) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

d) Dyrektor Narodowego Centrum Krwi,

e) Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia,

f) Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii,

g) Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,

h) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego,

i) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

j) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka,

k) Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

l) Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

m) Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji,

n) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej,

o) Dyrektor Departamentu Prawnego,

p) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

q) Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,

r) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,

s) Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg,

t) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,

u) Dyrektor Biura Ministra,

v) Dyrektor Biura Prasy i Promocji.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział z głosem doradczym osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego.

3. Członkowie Zespołu oraz II Wiceprzewodniczący biorą udział w posiedzeniach Zespołu osobiście, a w przypadku nieobecności, w posiedzeniu Zespołu biorą udział ich stali zastępcy, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego.

4. Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 68) są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy merytorycznej oraz administracyjnej Zespołowi w realizacji jego zadań.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest:

1) dokonywanie okresowej oceny zagrożeń na potrzeby sporządzenia „Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w ramach właściwości ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) opiniowanie projektu planu zarządzania kryzysowego ministra właściwego do spraw zdrowia;

3) opiniowanie wykazu obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycznej w ramach właściwości ministra właściwego do spraw zdrowia;

4) wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom;

5) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Przewodniczącego.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności I Wiceprzewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i I Wiceprzewodniczącego, pracami Zespołu kieruje II Wiceprzewodniczący.

3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

2) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5) powoływanie grup roboczych Zespołu;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;

7) podpisywanie protokołu z posiedzenia;

8) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wypracowanych przez Zespół ocen, opinii, wniosków i propozycji w zakresie zadań określonych w § 3.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Przewodniczący może wskazać inne miejsce posiedzeń Zespołu.

3. Informacje o terminie i miejscu posiedzenia Zespołu oraz rozpatrywanych zagadnieniach Przewodniczący przekazuje jego członkom za pośrednictwem Punktu Kontaktowego Ministerstwa Zdrowia w Departamencie Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „PK MZ”.

4. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący.

5. Zespół może realizować zadania, o których mowa w § 3, w trybie obiegowym.

6. W przypadku wykorzystywania przez Zespół informacji niejawnych, uczestniczący w posiedzeniach powinni posiadać stosowne uprawnienia.

§ 6.

Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącym oraz członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych we współdziałaniu z Biurem Dyrektora Generalnego.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 25).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »