| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – konsultant krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej;

2) pozostali członkowie:

a) konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych,

b) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii,

c) konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,

d) konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,

e) konsultant krajowy w dziedzinie neurologii,

f) konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

g) konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii,

h) konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,

i) konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii,

j) Pan Waldemar Andrzej Krupa – Prezes Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”,

k) Pan Jan Golba – Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP,

l) Pan Jerzy Szymańczyk – Prezes Zarządu Unia Uzdrowisk Polskich,

m) Pan Jacek Chojnowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej,

n) Pan Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu Zdrowia,

o) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

p) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

q) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

r) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

s) dwóch przedstawicieli Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

2. Przed powołaniem w skład Zespołu, członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. j-m oraz s, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

4. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 3, są obowiązani do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności:

1) analiza obowiązujących przepisów prawa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego celem wprowadzenia rozwiązań służących wyeliminowaniu dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych i aktualizacji przepisów uwzględniających zmiany systemowe;

2) opracowanie propozycji rozwiązań w zakresach związanych z:

a) wymaganiami, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,

b) prowadzeniem badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu,

c) kierowaniem i kwalifikowaniem pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,

d) procesem kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo na rehabilitację uzdrowiskową,

e) prowadzeniem czynności kontrolnych przez naczelnych lekarzy uzdrowisk.

2. Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadania, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca 2017 r., po przedstawieniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyników pracy Zespołu w formie raportu zatwierdzonego przez Przewodniczącego.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

2) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;

6) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rezultatów pracy Zespołu w sposób określony w § 3 ust. 2.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący.

5. Zespół może rozstrzygać poszczególne kwestie w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

2. Z tytułu wykonywania zadań Zespołu, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

4. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży, o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Przewodniczący wyznaczy Zastępcę Przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia Zespołu.

§ 8.

Zarządzenie traci moc z dniem 30 czerwca 2017 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »