reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 75, z 2013 r. poz. 14 oraz z 2017 r. poz. 82) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Zespołu - Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Główny Inspektor Sanitarny;

3) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

5) Przewodniczący Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych Rady Sanitarno-Epidemiologicznej;

6) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

7) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

8) Główny Inspektor Farmaceutyczny;

9) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;

10) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia;

11) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

12) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

13) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;

14) przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia;

15) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;

16) przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia;

17) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

18) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;

19) Główny Lekarz Weterynarii;

20) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;

21) Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;

22) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

23) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

24) przedstawiciel Ministra Finansów;

25) przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej;

26) przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

27) Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;

28) Kierownik Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny;

29) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;

30) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;

31) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii;

32) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

33) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;

34) Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

2. W pracach Zespołu może uczestniczyć w charakterze zewnętrznego obserwatora przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

§ 4. 1. W ramach Zespołu działają następujące Komitety:

1) Krajowy Komitet do spraw Pandemii Grypy, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Pandemii Grypy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) Krajowy Komitet do spraw Eliminacji Poliomyelitis, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eliminacji Poliomyelitis, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) Krajowy Komitet do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eliminacji Odry i Różyczki, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) Krajowy Komitet do spraw Gruźlicy, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Gruźlicy, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. W skład Komitetów, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić członkowie niebędący członkami Zespołu.";

2) w § 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a:

"1a. W przypadku, gdy przedmiotem obrad Zespołu lub Komitetów, o których mowa w § 4 ust. 1, ma być rozpatrzenie zagadnienia o charakterze specjalistycznym lub technicznym, Zespół lub dany Komitet, może zostać zwołany w składzie osobowym określonym przez Przewodniczącego.",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się notatkę, którą podpisuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu.";

3) § 8 i § 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. Obsługę techniczną Zespołu oraz Komitetów, o których mowa w § 4 ust. 1, zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 4 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu lub Komitetu oraz zwrot kosztów podróży służbowych.";

4) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowy Komitet do Spraw Pandemii Grypy, zwany dalej "Komitetem", działa na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 75, z 2013 r. poz. 14, z 2017 r. poz. 82 oraz z 2019 r. poz. ....).",

b) w § 3 w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący Komitetu - Sekretarz/Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny;",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia;",

- pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:

"13) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

14) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia",

- uchyla się pkt 15,

- pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:

"16) przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia;

17) przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia;",

- pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) przedstawiciel Ministerstwa Finansów;",

- pkt 28 otrzymuje brzmienie:

28) przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury;",

c) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się notatkę, którą podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.";

5) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowy Komitet do Spraw Eliminacji Poliomyelitis, zwany dalej "Komitetem", działa na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 75, z 2013 r. poz. 14, z 2017 r. poz. 82 oraz z 2019 r. poz. ....).",

b) w § 3 w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący Komitetu - Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny;",

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

9) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia;",

- po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;",

- uchyla się pkt 10,

- pkt 11a otrzymuje brzmienie:

"11a) Naczelnik Wydziału do spraw Szczepień Ochronnych Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym - ekspert do spraw szczepień ochronnych;",

c) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się notatkę, którą podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.";

6) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowy Komitet do Spraw Eliminacji Odry i Różyczki, zwany dalej "Komitetem", działa na podstawie § 4 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 75, z 2013 r. poz. 14, z 2017 r. poz. 82 oraz z 2019 r. poz. ....).",

b) w § 3 w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący Komitetu - Sekretarz/Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny;",

- pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

9) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia;",

- uchyla się pkt 10,

- pkt 11a otrzymuje brzmienie:

"11a) Naczelnik Wydziału do spraw Szczepień Ochronnych Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym - ekspert do spraw szczepień ochronnych;",

b) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się notatkę, którą podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.";

7) dodaje się załącznik nr 4 do zarządzenia określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO KOMITETU DO SPRAW GRUŹLICY]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 września 2019 r.

Załącznik 4

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO KOMITETU DO SPRAW GRUŹLICY

§ 1. Krajowy Komitet do spraw Gruźlicy, zwany dalej "Komitetem", działa na podstawie § 4 ust. 1 pkt 4 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 75, z 2013 r. poz. 14, z 2017 r. poz. 82 oraz z 2019 r. poz. ....).

§ 2. Do zadań Komitetu należy:

1) identyfikacja problemów związanych ze zwalczaniem gruźlicy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nadzoru, diagnostyki i leczenia, ich analiza i tworzenie propozycji rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych;

2) dokonywanie analizy aktualnego stanu epidemiologicznego gruźlicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie;

3) inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Komitetu - Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Główny Inspektor Sanitarny;

3) Sekretarz Komitetu - przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

5) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

6) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;

7) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

8) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia;

9) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

10) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

11) Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

12) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;

13) przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

14) przedstawiciel Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców;

15) Kierownik Zakładu Mikrobiologii Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

16) Kierownik Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

17) konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc;

18) konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc dzieci;

19) przedstawiciel Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie;

20) przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy;

21) przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy;

22) przedstawiciel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

2. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

§ 4. 1. Komitet działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się notatkę, którą podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

§ 5. Przewodniczący Komitetu, w zależności od potrzeb, może wyodrębniać spośród członków Komitetu oraz osób zaproszonych przez Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu czasowe lub stałe zespoły tematyczne, których zadaniem jest analiza i zaproponowanie rozwiązań problemu, uzgadnianie na forum Komitetu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Komitetu niezbędnych standardów i procedur.

§ 6. 1. Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu są podejmowane w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu może, na wniosek członka Komitetu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Komitetu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Komitetu, zwanego dalej "trybem obiegowym".

3. W razie skierowania projektu uchwały Komitetu do rozpatrzenia przez członków Komitetu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Komitetu.

4. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Komitetu wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.

5. Sekretarz Komitetu przedstawia do wiadomości członkom Komitetu, na najbliższym posiedzeniu Komitetu, wykaz uchwał podjętych przez Komitet w trybie obiegowym.

6. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama