| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

Do zadań Zespołu należy opracowywanie strategii dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych wymagających koordynacji między organami administracji publicznej, w szczególności w zakresie:

1) chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, w szczególności grypy pandemicznej;

2) chorób objętych międzynarodowymi programami eradykacji, w szczególności poliomyelitis, odry i różyczki;

3) innych chorób zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie.

§ 3

1. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Sekretarz Zespołu – Pan Tomasz Misztal – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

5) Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

6) Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;

7) Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

8) Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

9) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;

10) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

11) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

12) Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

13) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

14) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;

15) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia;

16) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia;

17) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

18) Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego;

19) Główny Lekarz Weterynarii;

20) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;

21) Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;

22) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

23) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

24) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

25) Dyrektor Biura Rezerw Medycznych w Agencji Rezerw Materiałowych;

26) przedstawiciel Ministra Gospodarki;

27) przedstawiciel Ministra Infrastruktury;

28) przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej;

29) Zastępca Szefa Służby Celnej;

30) przedstawiciel Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

31) przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

32) Koordynator Zespołu do spraw Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

33) przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu;

34) Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;

35) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;

36) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;

37) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii;

38) Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

39) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii;

40) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej;

41) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;

42) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych;

43) Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego;

44) Dyrektor Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

45) Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc;

46) Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;

47) Kierownik krajowego laboratorium poliomyelitis Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;

48) Kierownik krajowego laboratorium odry i różyczki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;

49) Krajowy koordynator do spraw szczepień Partner Krajowy MZ/WHO – Rozwój immunizacji i szczepionek.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć w charakterze zewnętrznych obserwatorów:

1) Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

W ramach Zespołu działają następujące Komitety:

1) Krajowy Komitet do spraw Pandemii Grypy, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Pandemii Grypy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) Krajowy Komitet do spraw Eradykacji Poliomyelitis, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Poliomyelitis, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) Krajowy Komitet do spraw Eradykacji Odry i Różyczki, którego zadania, skład osobowy oraz wewnętrzny tryb pracy określa Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Odry i Różyczki, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

1. Zespół działa na posiedzeniach plenarnych lub, w zakresie zadań Komitetów, o których mowa w § 4, na posiedzeniach tych Komitetów.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu, nie rzadziej niż raz w roku.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

Przewodniczący Zespołu, w zależności od potrzeb, może wyodrębniać spośród członków Zespołu czasowe lub stałe robocze grupy tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie w trybie roboczym, uzgadnianie na forum Zespołu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Zespołu niezbędnych standardów i procedur.

§ 7

1. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć Zespół podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Zespołu, zwanego dalej „trybem obiegowym”.

3. W razie skierowania projektu uchwały Zespołu do rozpatrzenia przez członków Zespołu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Zespołu.

4. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Zespołu wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.

5. Sekretarz Zespołu przedstawia do wiadomości członkom Zespołu, na najbliższym posiedzeniu Zespołu, wykaz uchwał podjętych przez Zespół w trybie obiegowym.

6. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 8

Obsługę administracyjno-biurową Zespołu oraz Komitetów, o których mowa w § 4, zapewnia Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia.

§ 9

Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 10

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 22).

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1660, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik 1. [Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy]

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 listopada 2010 r. (poz. 75)

Załącznik nr 1

Regulamin organizacyjny
Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy

§ 1

Krajowy Komitet do Spraw Pandemii Grypy, zwany dalej „Komitetem”, działa na podstawie § 4 pkt 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 75).

§ 2

Do zadań Komitetu należy:

1) opracowanie, zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia, i aktualizacja interdyscyplinarnego „Polskiego planu pandemicznego”, przedstawianie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także modyfikowanie zgodnie z postępem wiedzy i zmieniającymi się realiami społeczno-ekonomicznymi kraju;

2) przekazywanie, przez członków Komitetu, organom, organizacjom, instytucjom, których są przedstawicielami, ustaleń i wniosków wypracowanych przez Komitet w celu ich wdrożenia zgodnie z ustawowymi kompetencjami;

3) monitorowanie światowej i krajowej sytuacji epidemiologiczno-wirusologicznej grypy sezonowej oraz nowych wariantów wirusa grypy o potencjale pandemicznym;

4) opracowywanie strategii dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych dla poszczególnych faz pandemii grypy oraz:

a) dokonywanie oceny zagrożenia,

b) określanie zadań dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur działających w sytuacjach kryzysowych,

c) podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu kompetencji Komitetu.

§ 3

1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Komitetu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Sekretarz Komitetu – Pan Tomasz Misztal – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

5) Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

6) Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;

7) Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

8) Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego Zakładu Higieny;

9) Zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

10) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;

11) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

12) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

13) Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

14) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

15) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;

16) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia;

17) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia;

18) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

19) Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego;

20) Główny Lekarz Weterynarii;

21) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;

22) Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;

23) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

24) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

25) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

26) Dyrektor Biura Rezerw Medycznych w Agencji Rezerw Materiałowych;

27) przedstawiciel Ministra Gospodarki;

28) przedstawiciel Ministra Infrastruktury;

29) Zastępca Szefa Służby Celnej;

30) przedstawiciel Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

31) Koordynator Zespołu do spraw Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

32) przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu;

33) Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;

34) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;

35) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;

36) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii;

37) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych;

38) Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

2. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć w charakterze zewnętrznych obserwatorów:

1) Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej;

2) przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

§ 4

1. Komitet działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

§ 5

Przewodniczący Komitetu, w zależności od potrzeb, może wyodrębniać spośród członków Komitetu czasowe lub stałe zespoły tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie w trybie roboczym, uzgadnianie na forum Komitetu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Komitetu niezbędnych standardów i procedur.

§ 6

1. Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu są podejmowane w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu może, na wniosek członka Komitetu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Komitetu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Komitetu, zwanego dalej „trybem obiegowym”.

3. W razie skierowania projektu uchwały Komitetu do rozpatrzenia przez członków Komitetu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Komitetu.

4. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Komitetu wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.

5. Sekretarz Komitetu przedstawia do wiadomości członkom Komitetu, na najbliższym posiedzeniu Komitetu, wykaz uchwał podjętych przez Komitet w trybie obiegowym.

6. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Załącznik 2. [Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Poliomyelitis]

Załącznik nr 2

Regulamin organizacyjny
Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Poliomyelitis

§ 1

Krajowy Komitet do Spraw Eradykacji Chorób Zakaźnych, zwany dalej „Komitetem”, działa na podstawie § 4 pkt 2 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 75).

§ 2

Do zadań Komitetu należy:

1) nadzór nad prowadzeniem programu eliminacji i eradykacji poliomyelitis w Rzeczypospolitej Polskiej jako części programu ogólnoświatowego;

2) przygotowanie rocznego raportu dla Komisji Certyfikacji Poliomyelitis Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia;

3) dokonywanie analizy aktualnego stanu programu eliminacji i eradykacji pod kątem spójności z bieżącą sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie oraz raportowanie i weryfikacja przypadków ostrych porażeń wiotkich;

4) analiza ryzyka zawleczenia poliomyelitis na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności monitorowanie sytuacji zdrowotnej wśród uchodźców z terenów występowania zachorowań;

5) opracowanie propozycji koniecznych działań w przypadku zagrożenia zawleczenia lub nawrotu zakażeń poliomyelitis;

6) opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii nadzoru epidemiologicznego i szczepień ochronnych;

7) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian organizacyjnych i legislacyjnych w zakresie programu eradykacji poliomyelitis;

8) inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§ 3

1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Komitetu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Sekretarz Komitetu – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji;

5) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;

6) przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

7) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;

8) Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

9) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

10) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;

11) Krajowy koordynator do spraw szczepień Partner Krajowy MZ/WHO – Rozwój immunizacji i szczepionek;

12) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;

13) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii;

14) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii;

15) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej;

16) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;

17) Kierownik krajowego laboratorium poliomyelitis Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

2. W pracach Komitetu może uczestniczyć w charakterze zewnętrznego obserwatora Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

§ 4

1. Komitet działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu, nie rzadziej niż raz na rok.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

§ 5

Przewodniczący Komitetu, w zależności od potrzeb, może wyodrębniać spośród członków Komitetu czasowe lub stałe zespoły tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie w trybie roboczym, uzgadnianie na forum Komitetu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Komitetu niezbędnych standardów i procedur.

§ 6

1. Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu są podejmowane w formie uchwal zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu może, na wniosek członka Komitetu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Komitetu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Komitetu, zwanego dalej „trybem obiegowym”.

3. W razie skierowania projektu uchwały Komitetu do rozpatrzenia przez członków Komitetu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Komitetu.

4. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Komitetu wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.

5. Sekretarz Komitetu przedstawia do wiadomości członkom Komitetu, na najbliższym posiedzeniu Komitetu, wykaz uchwał podjętych przez Komitet w trybie obiegowym.

6. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Załącznik 3. [Regulamin organizacyjny Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Odry i Różyczki]

Załącznik nr 3

Regulamin organizacyjny
Krajowego Komitetu do spraw Eradykacji Odry i Różyczki

§ 1

Krajowy Komitet do Spraw Eradykacji Chorób Zakaźnych, zwany dalej „Komitetem”, działa na podstawie § 4 pkt 3 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 75).

§ 2

Do zadań Komitetu należy:

1) nadzór nad prowadzeniem programu eliminacji i eradykacji odry i różyczki w Rzeczypospolitej Polskiej jako części programu ogólnoświatowego;

2) przygotowanie rocznego raportu dla Światowej Organizacji Zdrowia;

3) dokonywanie analizy aktualnego stanu programu eliminacji i eradykacji pod kątem spójności z bieżącą sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie oraz raportowanie i weryfikacja przypadków podejrzeń odry i różyczki;

4) analiza ryzyka zawleczenia przypadków odry i różyczki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności monitorowanie sytuacji zdrowotnej wśród uchodźców z terenów występowania zachorowań;

5) opracowanie propozycji koniecznych działań w przypadku ognisk epidemicznych odry i różyczki;

6) opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii nadzoru epidemiologicznego i szczepień ochronnych;

7) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian organizacyjnych i legislacyjnych w zakresie programu eradykacji odry i różyczki;

8) inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu do spraw zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§ 3

1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący Komitetu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Sekretarz Komitetu – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

4) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;

6) przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

7) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;

8) Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

9) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

10) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;

11) Krajowy koordynator do spraw szczepień Partner Krajowy MZ/WHO – Rozwój immunizacji i szczepionek;

12) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;

13) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii;

14) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii;

15) Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej;

16) Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii;

17) Kierownik krajowego laboratorium odry i różyczki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

2. W pracach Komitetu może uczestniczyć w charakterze zewnętrznego obserwatora Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej;

3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.

§ 4

1. Komitet działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu, nie rzadziej niż raz na rok.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

§ 5

Przewodniczący Komitetu, w zależności od potrzeb, może wyodrębniać spośród członków Komitetu czasowe lub stałe zespoły tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie w trybie roboczym, uzgadnianie na forum Komitetu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Komitetu niezbędnych standardów i procedur.

§ 6

1. Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu są podejmowane w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu może, na wniosek członka Komitetu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Komitetu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Komitetu, zwanego dalej „trybem obiegowym”.

3. W razie skierowania projektu uchwały Komitetu do rozpatrzenia przez członków Komitetu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Komitetu.

4. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli większość członków Komitetu wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosiła w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.

5. Sekretarz Komitetu przedstawia do wiadomości członkom Komitetu, na najbliższym posiedzeniu Komitetu, wykaz uchwał podjętych przez Komitet w trybie obiegowym.

6. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »