Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 31/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387, Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się „Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Umowy o udzielanie przez Narodowy Bank Polski kredytu technicznego i przenoszenie praw z bonów skarbowych, zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 3, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 57/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 38 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 23).
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski]

Załącznik do uchwały nr 31/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 września 2003 r. (poz. 25)

Regulamin

refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski

§ 1. Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1) warunki udzielania bankom przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, kredytu wykorzystywanego i spłacanego w ciągu dnia operacyjnego, zwanego dalej „kredytem technicznym”, oraz warunki jego wykorzystania i spłaty,

2) zabezpieczanie spłaty kredytu technicznego, poprzez przeniesienie na NBP praw ze skarbowych papierów wartościowych.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) DOK – Departament Operacji Krajowych Centrali NBR

2) RPW – Rejestr Papierów Wartościowych prowadzony w DOK,

3) DSP – Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP

4) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,

5) skarbowe papiery wartościowe – bony skarbowe i obligacje skarbowe,

6) bony – bony skarbowe,

7) obligacje – obligacje skarbowe,

8) zlecenie przemieszczenia bonów – zlecenie przemieszczenia – w RPW – bonów z rachunku banku na rachunek NBP

9) umowa – umowę o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw ze skarbowych papierów wartościowych,

10) karta wzorów podpisów – złożony przez bank dokument zawierający wzory podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

§ 3.1. Przedmiotem przewłaszczenia w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego są:

1) bony,

2) obligacje.

2. Zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego stanowią:

1) bony, których termin wykupu przypada nie wcześniej niż piątego dnia roboczego po dniu ustanowienia zabezpieczenia,

2) obligacje, dla których termin ustalenia praw do ich wykupu przypada nie wcześniej niż piątego dnia roboczego po dniu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 4. Kwota kredytu technicznego stanowi 80% wartości nominalnej przewłaszczonych skarbowych papierów wartościowych.

§ 5.1. Kredyt techniczny może być udzielony bankowi, który:

1) posiada rachunek bieżący w DSP

2) jest uczestnikiem RPW bądź uczestnikiem bezpośrednim KDPW,

3) zawarł z NBP umowę, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,

4) złożył, nie później niż w dniu zawarcia umowy, karty wzorów podpisów sporządzone zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu,

5) złożył zabezpieczenie spłaty tego kredytu.

2. Karty wzorów podpisów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, powinny być na bieżąco przez bank aktualizowane w formie pisemnej.

§ 6.1. Kredyt techniczny wykorzystany i spłacony w tym samym dniu operacyjnym nie podlega oprocentowaniu.

2. Kredyt techniczny spłacony w następnym dniu operacyjnym po dniu jego wykorzystania jest oprocentowany według stopy kredytu lombardowego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym NBP.

3. Odsetki, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, pobiera DSP z rachunku bieżącego banku w DSP wraz ze spłatą kredytu technicznego.

§ 7.1. Udzielanie kredytu technicznego w każdym dniu operacyjnym dokonywane będzie przez NBP poprzez przekazywanie środków na rachunek bieżący banku w DSP w wysokości, o której mowa w § 10, w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Udzielony kredyt techniczny może być wykorzystywany przez bank w godzinach od 8.00 do 17.30.

§ 8.1. Zlecenie przemieszczenia bonów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, bank składa w RPW w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Realizacja zlecenia przemieszczenia bonów w RPW oznacza złożenie przez Bank zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego.

3. Zlecenie przemieszczenia bonów, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 17 ust. 3, traci moc z chwilą złożenia nowego zlecenia przemieszczenia bonów.

4. Jeżeli do terminu wykupu bonów objętych zleceniem, o którym mowa w ust. 1. pozostają 4 dni robocze, wówczas bony te, na początek dnia operacyjnego nie będą przemieszczane na rachunek NBP.

§ 9.1. Dowody ewidencyjne dotyczące przemieszczenia obligacji, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego, na rachunek papierów wartościowych prowadzony w KDPW dla NBP bank składa w KDPW na zasadach określonych przez KDPW.

2. Potwierdzeniem dokonania operacji, o której mowa w ust. 1, jest przekazany przez KDPW do NBP wyciąg z rachunku papierów wartościowych NBP potwierdzający przeniesienie praw z obligacji na rzecz NBP Złożenie przez bank zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego następuje z chwilą otrzymania wyciągu przez NBP.

§ 10. W oparciu o złożone przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego, z uwzględnieniem postanowień § 4, NBP wylicza kwotę kredytu technicznego pozostającą do dyspozycji banku na jego rachunku bieżącym w DSP.

Kwota ta ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu w wyniku zwiększenia bądź zmniejszenia złożonego przez bank zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 i 4.

§ 11.1. Bank może w każdym dniu operacyjnym dokonać zmniejszenia lub zwiększenia złożonego zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego.

2. W celu zmniejszenia złożonego zabezpieczenia bank składa do NBP:

1) zlecenie przemieszczenia bonów w RPW bądź

2) zlecenie przemieszczenia obligacji, na podstawie którego NBP wystawi dowód ewidencyjny do KDPW, na zasadach określonych przez KDPW, celem przemieszczenia uprzednio przewłaszczonych obligacji z rachunku papierów wartościowych NBP na konto depozytowe albo rachunek papierów wartościowych prowadzony w KDPW dla banku. Wzór zlecenia przemieszczenia obligacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

3. Realizacja zleceń przemieszczenia skarbowych papierów wartościowych zmniejszających złożone zabezpieczenie następuje pod warunkiem, iż papiery objęte takimi zleceniami nie stanowią zabezpieczenia wykorzystanego przez bank kredytu technicznego.

4. W celu zwiększenia złożonego zabezpieczenia bank składa:

1) w RPW, zlecenie przemieszczenia bonów, o którym mowa w § 8 ust. 1 bądź

2) w KDPW dowód ewidencyjny, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 12.1. Splata kredytu technicznego następuje w każdym dniu operacyjnym o godzinie 17.30, w drodze realizacji dyspozycji NBP obciążającej rachunek bieżący banku w DSP kwotą odpowiadającą udzielonemu kredytowi technicznemu.

2. Jeżeli kredyt techniczny zostanie spłacony w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub § 13 ust. 1, wówczas:

1) bony stanowiące jego zabezpieczenie zostaną, na koniec dnia operacyjnego, przemieszczone w RPW z rachunku NBP na rachunek banku z oznaczeniem, że są to bony przeznaczone na zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego. Na początku następnego dnia operacyjnego bony te zostaną ponownie przemieszczone na rachunek NBP z zastrzeżeniem § 8 ust. 4, § 17 ust. 2 oraz § 19, z jednoczesnym wyliczeniem kwoty kredytu technicznego.

2) obligacje stanowiące jego zabezpieczenie, na koniec dnia operacyjnego, zostaną przemieszczone w KDPW z rachunku papierów wartościowych NBP na konto depozytowe albo rachunek papierów wartościowych banku na podstawie dowodu ewidencyjnego, wystawionego przez NBP.

§ 13.1. Jeżeli dyspozycja NBP, o której mowa w § 12 ust. 1. nie zostanie zrealizowana, NBP o godz. 18.00 anuluje tę dyspozycję i wystawia nową dyspozycję na częściową spłatę kredytu technicznego do wysokości salda na rachunku bieżącym banku w DSP.

2. Kwota nie spłaconego o godz. 18.00 kredytu technicznego, udzielonego i wykorzystanego w danym dniu operacyjnym, podlega spłacie w następnym dniu operacyjnym do godz. 10.30.

§ 14.1. W przypadku częściowej spłaty kredytu technicznego, o której mowa w § 13 ust. 1:

1) zabezpieczenie nie spłaconej kwoty kredytu technicznego stanowić będą w pierwszej kolejności przewłaszczone bony, a następnie obligacje o kolejnych najbliższych terminach zapadalności,

2) nastąpi przeliczenie, z uwzględnieniem postanowień § 4, nie spłaconej kwoty kredytu technicznego na wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie jego spłaty, o których mowa w pkt 1, z zaokrągleniem – w górę – do pełnych wielokrotności ich nominałów.

2. Przewłaszczone skarbowe papiery wartościowe o wartości nominalnej ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i najbliższych terminach zapadalności stanowią zabezpieczenie nie spłaconej kwoty kredytu technicznego i nie podlegają przemieszczeniu na rachunek banku.

§ 15.1. Bank jest zobowiązany zgromadzić, na rachunku bieżącym w DSR środki w wysokości zadłużenia w NBP obejmującego kwotę kredytu technicznego, o którym mowa w § 13 ust. 2, i należne odsetki, najpóźniej do godz. 10.30 w następnym dniu operacyjnym.

2. Nie dopuszcza się częściowej spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, co oznacza, że jego spłata może nastąpić jedynie w pełnej wysokości.

3. Spłata zadłużenia w terminie i wysokości, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze realizacji dyspozycji NBP wystawionych na początku dnia operacyjnego, obciążających rachunek bieżący banku w DSP kwotami odpowiadającymi wysokości nie spłaconego w poprzednim dniu kredytu technicznego oraz należnych odsetek.

4. Jeżeli bank zgromadzi środki na rachunku bieżącym w DSP w wysokości nie spłaconego w poprzednim dniu operacyjnym kredytu technicznego oraz należnych odsetek w terminie, o którym mowa w ust. 1 i zadłużenie banku z tego tytułu zostanie spłacone, bank – z zastrzeżeniem § 19 – może jeszcze uzyskać w danym dniu operacyjnym kredyt techniczny.

§ 16.1. Bank składa zlecenia na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, wprowadzonym uchwałą nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15 poz. 23).

2. Zlecenia nadsyłane telefaksem powinny być sporządzone zgodnie z wzorem odpowiedniego załącznika do Regulaminu oraz podpisane przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu.

3. Zlecenia złożone w sposób określony w ust. 1 i 2 traktowane są jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

4. Zlecenia złożone w sposób naruszający wymogi określone w ust. 1 i 2 uznane będą za nieprawidłowe i zostaną odrzucone przez NBP

§ 17.1. Jeżeli bank nie zgromadzi środków w wysokości i terminie, o których mowa w § 15 ust. 1, zaspokojenie wierzytelności NBP następuje z przewłaszczonych skarbowych papierów wartościowych, stanowiących zabezpieczenie nie spłaconego kredytu technicznego.

Zaspokojenie wierzytelności NBP jest równoznaczne ze spłatą kredytu technicznego oraz należnych odsetek.

2. Do czasu spłaty kredytu technicznego z dnia poprzedniego w danym dniu operacyjnym bankowi nie będzie udzielany kredyt techniczny, jak również nie będą przyjmowane przez NBP zlecenia przemieszczenia bonów oraz wyciągi z KDPW.

3. Bank może odwołać złożone zabezpieczenie w części nie stanowiącej zabezpieczenia nie spłaconego kredytu technicznego wykorzystanego w poprzednim dniu operacyjnym, składając w NBP zlecenie odwołania zlecenia przemieszczenia bonów na rachunek bonów NBP, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 18. NBP zastrzega sobie pierwszeństwo realizacji dyspozycji własnej obciążenia rachunku bieżącego banku w DSP z tytułu spłaty kredytu technicznego nie spłaconego w poprzednim dniu operacyjnym oraz należnych odsetek, z wyłączeniem zajęć egzekucyjnych.

§ 19. Jeżeli, dwukrotnie w danym miesiącu kalendarzowym, kredyt techniczny nie zostanie, z przyczyn leżących po stronie banku, spłacony ani w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 1, ani w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 1, NBP wstrzymuje udzielanie bankowi kredytu technicznego na okres trzydziestu dni kalendarzowych, bez odrębnego zawiadomienia, począwszy od następnego dnia operacyjnego po dniu, w którym kredyt techniczny nie został przez bank, po raz drugi, spłacony.

§ 20.1. W przypadku zaistnienia, według oceny NBP, zagrożenia stabilności i integralności systemu bankowego, NBP może wstrzymać udzielanie bankom kredytu technicznego.

2. O wstrzymaniu udzielania bankom kredytu technicznego w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jak również o przywróceniu jego udzielania, NBP zawiadomi banki za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 3 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 4 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 5 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 6 do Regulaminu

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-09-25
  • Data wejścia w życie: 2003-10-13
  • Data obowiązywania: 2003-10-13
  • Dokument traci ważność: 2008-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe