Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 42/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 3 października 2003 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala się. co następuje:

§ 1.
Wprowadza się „Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Umowy o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt, zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 3, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 12/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 8, z 2001 r. Nr 15, poz. 30 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 21).
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. J. Stopyra

Załącznik 1. [REGULAMIN refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski]

Załącznik do uchwały nr 42/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 3 października 2003 r.
(poz. 31)

REGULAMIN

refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1) warunki udzielania bankom kredytu lombardowego oraz warunki jego wykorzystania i spłaty,

2) zasady i tryb zabezpieczania spłaty kredytu lombardowego poprzez zastaw na prawach z papierów wartościowych.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) DOK – Departament Operacji Krajowych Centrali Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”,

2) RPW – Rejestr Papierów Wartościowych prowadzony w DOK,

3) DSP – Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP.

4) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

5) karta wzorów podpisów – złożony przez bank dokument zawierający wzory podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

6) deklaracja – deklarację wykorzystania i spłaty kredytu lombardowego,

7) papiery wartościowe – bony skarbowe oraz obligacje skarbowe,

8) informacja dodatkowa – informację zawartą w dokumencie ewidencyjnym składanym przez bank w KDPW, na podstawie którego następuje przeniesienie obligacji skarbowych na konto papierów zastawionych lub z tego konta,

9) zlecenie płatnicze – zlecenie płatnicze wystawione przez bank na spłatę kredytu lombardowego, w korespondencji z jego rachunkiem bieżącym.

10) umowa – umowę o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt,

11) umowa z KDPW – umowę dotyczącą zasad i trybu ustanawiania zastawu na obligacjach, przechowywanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zawartą w dniu 27 listopada 1995 r. pomiędzy NBP a KDPW.

§ 3.1. Kwota wykorzystanego kredytu lombardowego nie może przekroczyć 0,8 wartości nominalnej papierów wartościowych obciążonych zastawem.

2. Kredyt lombardowy może być wykorzystany pod zastaw każdego rodzaju papierów wartościowych, tylko jeden raz w danym dniu operacyjnym.

§ 4. Do ustanawiania zastawu na prawach z papierów wartościowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zastawie na prawach.

§ 5.1. Kredyt lombardowy może być udzielony bankowi, który:

1) posiada rachunek bieżący w DSP,

2) jest uczestnikiem RPW bądź uczestnikiem bezpośrednim KDPW,

3) zawrze z NBP umowę, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu,

4) udzieli NBP pełnomocnictw, sporządzonych według wzorów stanowiących załączniki nr 4, 5 i 6 do umowy,

5) złoży w DOK, nie później niż w dniu zawarcia umowy, kartę wzorów podpisów, sporządzoną według wzoru i zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do umowy,

6) będzie składał, łącznie z każdą deklaracją, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

2. W razie zaistnienia, według oceny NBP zagrożenia dla realizacji celów przyjętych w Założeniach polityki pieniężnej, NBP może wstrzymać udzielanie bankom kredytu lombardowego lub ograniczyć jego wysokość.

3. O wstrzymaniu udzielania kredytu lombardowego lub ograniczeniu jego wysokości w sytuacji, o której mowa w ust. 2. jak również o przywróceniu udzielania kredytu lombardowego lub odstąpieniu od ograniczenia jego wysokości NBP zawiadomi banki za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

§ 6. Termin, na który został ustanowiony zastaw, powinien upływać najpóźniej piątego dnia roboczego:

1) w przypadku bonów skarbowych – przed terminem wykupu przez emitenta zastawionych bonów skarbowych,

2) w przypadku obligacji skarbowych – przed dniem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu przez emitenta zastawionych obligacji.

§ 7. 1. Kredyt lombardowy, z zastrzeżeniem ust. 2, bank spłaca w następnym dniu operacyjnym po dniu. w którym został udzielony.

2. NBP może ustalić inny, niż wynikający z ust. 1. okres wykorzystania kredytu lombardowego.

3. Warunkiem udzielenia kredytu lombardowego w danym dniu operacyjnym jest spłata uprzednio wykorzystanego kredytu.

§ 8. Kredyt lombardowy jest oprocentowany według stopy zmiennej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym NBP.

§ 9. Kwota kredytu lombardowego nie spłaconego w terminie, o którym mowa w § 16, jest oprocentowana według stopy stanowiącej dwukrotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego.

§ 10. 1. Odsetki od kredytu lombardowego są obliczane za dni jego wykorzystania.

2. DSP pobiera odsetki z rachunku bieżącego banku w ostatnim dniu operacyjnym miesiąca, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2.

3. NBP zastrzega sobie pierwszeństwo realizacji dyspozycji własnej obciążenia rachunku bieżącego banku z tytułu należnych odsetek.

4. Odsetki od kredytu nie spłaconego w terminie, o którym mowa w § 16, są pobierane zgodnie z ust. 2.

§ 11. Bank może wykorzystywać kredyt lombardowy w danym dniu operacyjnym po złożeniu w NBP deklaracji, sporządzonej według wzorów stanowiących załączniki nr 3a lub nr 3b do umowy, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

§ 12.1. Deklarację, o której mowa w § 11, przekazywaną telefaksem, bank opatruje stemplem dziennym metalowym jako potwierdzenie daty pewnej ustanowienia zastawu.

2. Bank składa deklarację w godzinach od 8.00 do 17.30.

§ 13. Termin spłaty kredytu lombardowego upływa w ostatnim dniu jego wykorzystania, określonym w deklaracji.

§ 14.1. Spłaty kredytu lombardowego bank dokonuje – w kwocie i terminie określonym w deklaracji – składając zlecenie płatnicze w DSP.

2. W zleceniu płatniczym, o którym mowa w ust. 1, w polu „Informacja dodatkowa” bank określa datę deklaracji, z której wynika termin spłaty kredytu.

§ 15. Bank składa w DSP zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 14 ust. 1. w godzinach od 7.30 do 17.30.

§ 16. Kwota kredytu lombardowego nie spłaconego w terminie staje się zadłużeniem przeterminowanym w następnym dniu operacyjnym po:

1) upływie terminu spłaty określonego w deklaracji, lub

2) dniu, w którym bank naruszył warunki określone w § 7 pkt 2 umowy, lub

3) dniu określonym jako wymagalny termin spłaty kredytu lombardowego, który postawiony został w stan natychmiastowej wymagalności stosownie do § 15 umowy.

§ 17. Osoby upoważnione przez bank w karcie wzorów podpisów podpisują następujące dokumenty:

1) umowę,

2) pełnomocnictwa, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

4) deklaracje.

§ 18.1. Dokumenty, o których mowa w § 17 pkt 3 i 4, bank sporządza i składa w sposób przewidziany dla składania ofert i zleceń, określony w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

2. Dokumenty nadsyłane telefaksem powinny być sporządzone zgodnie z wzorem odpowiedniego załącznika do umowy i podpisane przez osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów.

3. Dokumenty złożone w sposób określony w ust. 1 i 2 traktowane są jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

4. Dokumenty nie odpowiadające warunkom określonym w ust. 1 zostaną odrzucone przez NBP.

Rozdział 2

Wykorzystanie i splata kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z bonów skarbowych

§ 19. Wykorzystanie kredytu lombardowego następuje po ustanowieniu zastawu i złożeniu deklaracji, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do umowy, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

§ 20. Okres wykorzystania kredytu lombardowego jest równy okresowi, na jaki zastaw został ustanowiony.

§ 21. Po spłacie kredytu lombardowego NBP – zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 19 – dokonuje zwolnienia zastawionych bonów skarbowych stanowiących zabezpieczenie spłaty tego kredytu.

Rozdział 3

Wykorzystanie i splata kredytu lombardowego zabezpieczonego zastawem na prawach z obligacji skarbowych

§ 22.1. Zasady i tryb ustanawiania zastawu na prawach z obligacji skarbowych, rejestrowanych na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych w KDPW, określa umowa zawarta pomiędzy NBP a KDPW.

2. NBP przekazuje bankowi kserokopię umowy z KDPW.

3. Zlecenia dotyczące ustanawiania i zwalniania w KDPW zastawu na obligacjach skarbowych bank składa na zasadach określonych przez KDPW.

4. W każdym zleceniu składanym w KDPW dotyczącym przeniesienia obligacji skarbowych na konto papierów zastawionych lub z konta papierów zastawionych, bank umieszcza informację dodatkową, zawierającą dane określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do umowy.

5. Potwierdzeniem dokonania operacji na koncie papierów zastawionych banku w KDPW jest wyciąg z tego konta, stanowiący udokumentowanie zastawu. KDPW przekazuje NBP wyciąg na zasadach, w formie i terminach określonych w umowie z KDPW.

§ 23. Okres wykorzystania kredytu lombardowego nie może być dłuższy niż okres zastawu ustanowionego na obligacjach skarbowych. Bank może utrzymywać zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności przyszłej.

§ 24.1. Wykorzystanie kredytu lombardowego następuje po złożeniu deklaracji, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do umowy, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

2. Niezbędnym warunkiem wykorzystania kredytu lombardowego jest również udokumentowanie zastawu, o którym mowa w § 22 ust. 5.

§ 25. Brak udokumentowania zastawu w wysokości umożliwiającej wykorzystanie deklarowanej kwoty kredytu lombardowego, jak też niezłożenie bądź błędne wypełnienie przez bank informacji dodatkowej, o której mowa w § 22 ust. 4, stanowią podstawę do odmowy udzielenia kredytu.

§ 26.1. Zwolnienie obligacji skarbowych zastawionych w KDPW następuje na zasadach określonych w umowie z KDPW.

2. Niezbędnym warunkiem zwolnienia zastawionych obligacji skarbowych jest spłata kredytu lombardowego, zabezpieczonego tymi obligacjami skarbowymi.

Rozdział 4

Zaspokajanie roszczeń NBP

§ 27.1. Jeśli bank nie spłaci w terminie zadłużenia z tytułu kredytu lombardowego lub należnych odsetek, to NBP na podstawie pełnomocnictw, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, przystępuje do spełnienia świadczenia obciążonego zastawem.

W tym celu NBP:

1) sprzedaje niezwłocznie zastawione papiery wartościowe po cenie rynkowej możliwej do uzyskania w dniu sprzedaży bądź

2) przedstawia je do wykupu przez emitenta.

2. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży bądź wykupu przez emitenta zastawionych papierów wartościowych NBP przeznacza na spłatę zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami.

3. Jeżeli środki pieniężne, o których mowa w ust. 2:

1) nie zaspokoją w całości roszczenia, NBP postępuje zgodnie z zasadami określonymi w § 28 ust. 2,

2) przewyższają wymagane roszczenia, NBP zwraca nadwyżkę tych środków na rachunek bieżący banku w DSP.

§ 28.1. W razie naruszenia przez bank warunków określonych w § 7 pkt 2 umowy i braku możliwości zaspokojenia roszczeń NBP zgodnie z § 27, NBP wzywa bank do zapłaty zadłużenia przeterminowanego wraz z należnymi odsetkami w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

2. Jeżeli zadłużenie przeterminowane nie zostanie spłacone w terminie określonym w ust. 1, to zaspokojenie roszczeń NBP następuje w drodze postępowania egzekucyjnego, na podstawie art. 96 i 97 ustawy – Prawo bankowe oraz złożonego przez bank oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Załącznik do Regulaminu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 1 do umowy

infoRgrafika

WARUNKI SKŁADANIA KARTY WZORÓW PODPISÓW I SPOSÓB JEJ WYPEŁNIANIA

1. Bank – kredytobiorca składa kartę wzorów podpisów przy:

1) zawieraniu umowy,

2) zmianie nazwy,

3) zmianie osób uprawnionych do podpisywania umów o kredyt lombardowy.

2. Podpisy prezesa lub członków zarządu Banku, uwierzytelniające podpisy pozostałych osób uprawnionych, znajdujących się w karcie wzorów podpisów, o ile nie są potwierdzone przez notariusza, powinny być – przed jej złożeniem – potwierdzone przez DSR

3. Do karty wzorów należy załączyć i bieżąco aktualizować:

1) kserokopię aktualnego, uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru handlowego przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, bądź innego dokumentu, stwierdzającego utworzenie Banku zgodnie z przepisami prawa, oraz wskazującego osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku,

2) kserokopie pełnomocnictw dla osób upoważnionych do czynności związanych z zawarciem umowy o kredyt lombardowy.

4. Podpisy w karcie wzorów powinny być składane atramentem lub długopisem.

5. Niewypełnioną część karty wzorów podpisów należy przekreślić.

6. Przed zmianą karty dopuszczalne jest wykreślenie osoby/osób z uprzednio złożonej karty – na okres przejściowy – do czasu złożenia nowej karty wzorów – w drodze pisemnego zawiadomienia, w którym wskazano osoby przewidziane do wykreślenia i przyczyny zmiany w karcie. Zawiadomienie powinno być podpisane przez prezesa lub dwóch członków zarządu Banku.

Załącznik nr 2 do umowy

infoRgrafika

Załącznik nr 3a do umowy

infoRgrafika

Załącznik nr 3b do umowy

infoRgrafika

Załącznik nr 4 do umowy

infoRgrafika

Załącznik nr 5 do umowy

infoRgrafika

Załącznik nr 6 do umowy

infoRgrafika

Załącznik nr 7 do umowy

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-10-06
  • Data wejścia w życie: 2003-10-13
  • Data obowiązywania: 2004-12-13
  • Dokument traci ważność: 2008-03-04

Dzienniki Urzędowe