Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 54/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 2 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się co następuje:

§ 1.

W „Regulaminie refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 42/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski” (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 31), w umowie stanowiącej załącznik do Regulaminu, załącznik nr 2 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2004 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik do uchwały nr 54/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 2 grudnia 2004 r.
(poz. 36)

Załącznik nr 2 do umowy

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-06
  • Data wejścia w życie: 2004-12-13
  • Data obowiązywania: 2004-12-13
  • Dokument traci ważność: 2008-03-04

Dzienniki Urzędowe