Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 45/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 15 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140. poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 3/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 9, Nr 7, poz. 15, Nr 8, poz. 25, Nr 13, poz. 34 i z 2003 r. Nr 9, poz. 11 oraz Nr 13, poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Banki, które wykonują czynności obrotu dewizowego i związane z nim rozliczenia, przekazują dane według stanu na koniec: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały."

2) w § 16 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208. Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594),

4) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w pkt 3,"

3) w załączniku nr 2 do uchwały wzór R0030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 18 do uchwały wzór SRZSB otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

5) w załączniku nr 19 do uchwały wzory SN17P i SN18P otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że banki przekazują dane na podstawie wzorów określonych w załącznikach nr 1–3 do niniejszej uchwały, po raz pierwszy za grudzień 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [R0030 REZERWY, WYNIK FINANSOWY (XV-XXII)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 45/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 października 2003 r. (poz.33)

R0030

REZERWY, WYNIK FINANSOWY (XV–XXII)

stan na dzień ..................................... w tys. zł

 

A1

B1

C1

A1

1

Odpisy na rezerwy i aktualizację wartości

 

A2

 

na należności zagrożone

 

B1

 

– poniżej standardu

 

B2

 

– wątpliwe

 

B3

 

– stracone

 

B4

 

na należności normalne

 

B6

 

na należności pod obserwacją

 

C1

 

z tytułu trwałej utraty wartości papierów wartościowych

 

C2

 

z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych oraz udziałów mniejszościowych

 

C4

 

na zobowiązania pozabilansowe

 

C5

 

z tytułu tworzonych funduszy

 

C6

 

inne

 

C7

 

na ryzyko ogólne

 

D1

2

Przychody z rozwiązania rezerw

 

D2

 

na należności zagrożone

 

E1

 

– poniżej standardu

 

E2

 

– wątpliwe

 

E3

 

– stracone

 

E4

 

na należności normalne

 

E6

 

na należności pod obserwacją

 

F1

 

z tytułu trwałej utraty wartości papierów wartościowych

 

F2

 

z tytułu trwałej utraty wartości akcji i udziałów w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych oraz udziałów mniejszościowych

 

F4

 

na zobowiązania pozabilansowe

 

F5

 

inne

 

F6

 

na ryzyko ogólne

 

G1

3

Różnica wartości rezerw i aktualizacji

 

H1

4

Zyski nadzwyczajne

 

I1

5

Straty nadzwyczajne

 

J1

6

Wynik na operacjach nadzwyczajnych

 

K1

7

Wynik finansowy brutto

 

M1

8

Podatek dochodowy

 

M4

 

część bieżąca

 

M5

 

część odroczona

 

M6

9

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

 

N1

10

Wynik (zysk/strata) po opodatkowaniu netto (bez uwzględnienia udziału w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności)

 

 

 

Informacja uzupełniająca:

 

P1

 

nie podzielony zysk (strata) z lat ubiegłych

 

R1

 

wartość stanowiąca podstawę opodatkowania według deklaracji podatkowej

 

S1

 

podatek faktycznie zapłacony

 

T1

 

zysk przeznaczony na dywidendy

 

U1

 

dywidendy wypłacone w okresie sprawozdawczym

 

W1

 

należności spisane w ciężar rezerwy celowej

 

 

Załącznik 2. [SRZSB SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU NA POTRZEBY NADZORU SKONSOLIDOWANEGO]

Załącznik nr 2 do uchwały nr 45/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 października 2003 r. (poz.33)

SRZSB

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU
NA POTRZEBY NADZORU SKONSOLIDOWANEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

nazwa banku

wyróżnik

 

stan na dzień:

 

 

 

 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
ZYSKÓW l STRAT

KWOTA
w tys. zł

l

Przychody z tytułu odsetek

 

II.

Koszty odsetek

 

III.

Wynik z tytułu odsetek (I–II)

 

IV.

Przychody z tytułu prowizji

 

V.

Koszty prowizji

 

VI.

Wynik z tytułu prowizji (IV–V)

 

VII.

Przychody netto /e sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 

VIII.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

 

IX.

Koszty sprzedaży

 

X.

Wynik ze sprzedaży (VII–VIII–IX)

 

Xl.

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

 

XII.

Wynik operacji finansowych

 

XIII.

Wynik t pozycji wymiany

 

XIV.

Wynik działalności bankowej (III+VI+XI+XII+XIII)

 

XV.

Pozostałe przychody operacyjne

 

XVI.

Pozostałe koszty operacyjne

 

XVII.

Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu

 

XVIII.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

XIX.

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

 

 

1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

 

 

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

 

XX.

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

 

 

1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

 

 

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

 

XXI.

Różnica wartości rezerw i aktualizacji (X1X–XX)

 

XXII.

Wynik działalności operacyjnej (X+XIV+XV–XVI–XVII–XVIII+/–XXI)

 

XXIII.

Wynik operacji nadzwyczajnych

 

 

1. Zyski nadzwyczajne

 

 

2. Straty nadzwyczajne

 

XXIV.

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

 

XXV.

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

 

XXVI.

Zysk (strata) brutto (XXII+/–XXIII–XXIV+XXV)

 

XXVII.

Podatek dochodowy

 

 

1. Część bieżąca

 

 

2. Część odroczona

 

XXVIII.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

 

XXIX.

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

 

XXX.

(Zyski) straty mniejszości

 

XXXI.

Zysk (strata) netto (XXVI–XXVII–XXVIII+/–XXIX+/–XXX)

 

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 45/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 października 2003 r. (poz. 33)

SN17P

NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU BANKU

 

 

 

 

 

 

nazwa banku

wyróżnik

stan na dzień:

 

 

 

Nota 17 – do poz. II i VIII pasywów

KWOTA
w tys. zł

17.1 Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg struktury rodzajowej)

 

a) środki na rachunkach i depozyty. w tym

 

– depozyty banków i innych podmiotom finansowych

 

b) kredyty i pożyczki otrzymane

 

c) inne zobowiązania

 

d) odsetki

 

17.2 Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg terminów wymagalności)

 

a) zobowiązania bieżące

 

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

 

– do 1 miesiąca

 

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

 

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

 

– powyżej 1 roku do 5 lat

 

– powyżej 5 lat do 10 lat

 

– powyżej 10 lat do 20 lal

 

– powyżej 20 lat

 

– dla których termin wymagalności upłynął

 

c) odsetki

 

17.3 Zobowiązania wobec sektora finansowego (wg struktury walutowej)

 

a) w walucie polskiej

 

b) w walutach obcych

 

17.4 Zobowiązania wobec sektora finansowego

 

a) wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

 

b) wobec pozostałych jednostek

 

 

 

SN 18P

NOTY OBJAŚNIAJĄCE
DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU BANKU

 

 

 

 

 

 

nazwa banku

wyróżnik

stan na dzień:

 

 

 

Nota 18 – do poz. III i VIII pasywów

KWOTA
w tys. zł

18.1 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (wg struktury rodzajowej)

 

a) środki na rachunkach i depozyty

 

b) kredyty i pożyczki otrzymane

 

c) inne zobowiązania

 

d) odsetki

 

18.2 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – rachunki oszczędnościowe (wg terminów wymagalności)

 

a) zobowiązania bieżące

 

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

 

– do 1 miesiąca

 

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

 

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

 

– powyżej 1 roku do 5 lat

 

– powyżej 5 lat do 10 lat

 

– powyżej 10 lat do 20 lat

 

– powyżej 20 lat

 

– dla których termin wymagalności upłynął

 

c) odsetki

 

18.3 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego – pozostałe (wg terminów wymagalności)

 

a) zobowiązania bieżące

 

b) zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

 

– do 1 miesiąca

 

– powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

 

– powyżej 3 miesięcy do 1 roku

 

– powyżej 1 roku do 5 lat

 

– powyżej 5 lat do 10 lat

 

– powyżej 10 lat do 20 lat

 

– powyżej 20 lat

 

– dla których termin wymagalności upłynął

 

c) odsetki

 

18.4 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (wg struktury walutowej)

 

a) w walucie polskiej

 

b) w walucie obcej

 

18.5 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

 

a) wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

 

b) wobec pozostałych jednostek

 

 

Dzienniki Urzędowe