reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 3/2002

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 15 lutego 2002 r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Banki i oddziały banków zagranicznych w Polsce, zwane dalej „bankami”, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały.

§ 2.

1. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane według stanu na koniec:

1) każdego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały,

2) dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 6 do uchwały,

3) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku”,

4) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3 i 12 do uchwały,

5) każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały.

2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy kwartalne w zakresie określonym w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 3.

Banki, upoważnione przez Prezesa NBP na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452) do wykonywania określonych czynności obrotu dewizowego i związanych z nim rozliczeń, przekazują dane według stanu na koniec: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 4.

Banki, wymienione w pkt 1 – 11 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca:

1) w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały,

2) kończącego kwartał w zakresie określonym w załącznikach nr 9 i 15 do uchwały.

§ 5.

Banki, wymienione w pkt 1 – 11 i 14 – 16 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 6.

Banki, wymienione w pkt 1 – 4, 7 – 15, 19 i 20 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane wg stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.

§ 7.

Banki, wymienione w pkt 1 – 10 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 8.

Banki wymienione w pkt 1, 3 – 18 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 16 do uchwały.

§ 9.

Banki spółdzielcze przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 i 14 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.

§ 10.

1. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 9, w następujący sposób:

1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i 4,

2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia – zgodnie z § 2 i § 3.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują również dane w zakresie określonym w załączniku nr 4 do uchwały według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca.

§ 11.

 Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2 – 7 oraz 9, 10, 11, 14, 15, 16 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12.

1. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:

1) w załączniku nr 6 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą,

2) w załącznikach nr 2 – 4 do uchwały – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1,

3) w załączniku nr 12 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

2. Banki, wskazane w § 3, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

3. Banki, wskazane w § 4, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:

1) w załączniku nr 8 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,

2) w załącznikach nr 9 i nr 15 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

4. Banki, wskazane w § 5, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 10 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

5. Banki, wskazane w § 6, przekazują do Departamentu Statystyki dane, o których mowa w załączniku nr 17 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

6. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują dane, o których mowa w załączniku nr 5 do uchwały, do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP, w terminie do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

7. Banki wskazane w § 8 przekazują do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej dane, określone w załączniku nr 16 do uchwały w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 14.

8. Banki, wskazane w § 7, przekazują do Departamentu Analiz i Badań NBP dane, o których mowa w załączniku nr 11 do uchwały, do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

9. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Departamentu Systemu Płatniczego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 13 do uchwały – do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

10. Banki, wskazane w § 9, przekazują dane określone w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca piątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2.

11. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 14 do uchwały – do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 14.

12. Banki, o których mowa w § 9, przekazują dane określone w załączniku nr 14 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

13. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały do końca trzeciego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

14. NBP może, w przypadku istotnego zagrożenia równowagi rynków finansowych, żądać od banków wskazanych w § 8 oraz banków, o których mowa w ust. 7, przekazywania:

1) do Departamentu Polityki Pieniężne – Kredytowej danych określonych w załączniku nr 16 do uchwały,

2) do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego danych, o których mowa w załączniku nr 14 do uchwały, w terminie do końca następnego dnia roboczego po każdym dniu roboczym, którego dane dotyczą.

§ 13.

 Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 9, skorygowane dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2 – 4 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.

§ 14.

1. Dane w zakresie określonym w:

1) załączniku nr 2 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,

3) załącznikach nr 6 – 10, 12, 13, 15 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

4) załączniku nr 5 do uchwały, wzory:

a) PD001, PD002, PD003 należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,

b) PD000 należy przekazywać w formie papierowej,

5) załącznikach nr 11 i 17 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej bądź na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

6) załączniku nr 14 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienie obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 12 ust. 11,

7) załączniku nr 16 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy wyznaczone w § 12 ust. 7.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem przekazującym dane.

§ 15

.1. Dane przekazywane przez banki w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem osób je sporządzających oraz zatwierdzone podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Dane przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 – 17 do uchwały powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

3. Podpisy osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości danych przekazywanych na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 16

.1. Na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, Zarząd NBP może do dnia wykreślenia banku z rejestru:

1) określić odmiennie niż w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania do NBP danych, o których mowa w uchwale,

2) ograniczyć zakres danych określonych w uchwale przekazywanych do NBP.

2. Na wniosek banku, o którym mowa w ust.1, Zarząd NBP może zwolnić ten bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale:

1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego,

2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości,

3) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy, o której mowa w § 3,

4) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w § 3.

3. Banki przejmowane przez inny bank, do dnia połączenia banków określonego w uchwałach walnych zgromadzeń, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w uchwale.

§ 17.

Przepisy uchwały stosuje się również do banków, których działalność została zawieszona lub którym zostało uchylone zezwolenie na utworzenie banku.

§ 18.

1. Dane, o których mowa w załącznikach nr 2 – 4 do uchwały za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2002 r. przekazywane są przez banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

2. Banki spółdzielcze przekazują dane do banków zrzeszających banki spółdzielcze określone w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2002 r. – do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

§ 19.

Traci moc uchwała Nr 15/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 10, poz. 15, z 2000 r. Nr 4, poz.7 oraz z 2001 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 16, poz. 31).

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2002 r.

Przewodniczący Zarządu

Narodowego Banku Polskiego:

wz. J. Stopyra

[załączniki pominięte]

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama