Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE

o sprostowaniu błędu.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w „Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23) prostuje się następujący błąd:

w załączniku nr 25 Kody Operacji, w poz. 44 i 48 zamiast wyrazów „Bankowego Funduszu Środków Gwarantowanych” powinny być wyrazy „Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych”.

Dyrektor Departamentu Prawnego: A. Jakubiak

Dzienniki Urzędowe