Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 29/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” .

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się „Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Tracą moc:

1) zarządzenie nr A/3/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 1997 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 28),

2) uchwała nr 28/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 28 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 18, Nr 13, poz. 33 i Nr 20, poz. 50),

3) uchwała nr 29/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie funkcjonowania Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 29 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 19),

4) uchwała nr 6/2000 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu bezwarunkowej sprzedaży bankom oraz zakupu przez Narodowy Bank Polski od banków skarbowych papierów wartościowych w trybie aukcyjnym” (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 20).

§ 3.
1. Umowy o prowadzenie przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych zawarte na podstawie uchwały, o której mowa w § 2 pkt 2, zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.

2. W przypadku niezawarcia przez dotychczasowego uczestnika Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych umowy z Narodowym Bankiem Polskim o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych, na warunkach określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 1, posiadane przez niego bony skarbowe pozostają na odpowiednim rachunku lub koncie tych bonów do terminu ich wykupu przez emitenta.

3. Do transakcji na skarbowych papierach wartościowych zawartych przed datą wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio postanowienia uchwał, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2003r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [REGULAMIN prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów]

Załącznik do uchwały nr 29/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 września 2003 r. (poz. 23)

REGULAMIN

prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe określenia oznaczają:

1) NBP – Narodowy Bank Polski,

2) DOK – Departament Operacji Krajowych NBP

3) RPW – Rejestr Papierów Wartościowych – prowadzony przez NBP w DOK system rejestracji papierów wartościowych, w ramach którego prowadzone są rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywane są operacje na papierach wartościowych,

4) DSP – Departament Systemu Płatniczego NBP

5) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,

6) BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

7) emitent – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów.

8) skarbowe papiery wartościowe – bony skarbowe i obligacje skarbowe,

9) bony – bony skarbowe i bony pieniężne NBP

10) bank – bank krajowy lub oddział banku zagranicznego posiadający rachunek bieżący w DSP

11) bank-dealer – bank będący, na podstawie umowy z NBP, dealerem rynku pieniężnego,

12) rachunek – rachunek bonów skarbowych lub bonów pieniężnych NBP, na którym zarejestrowane są bony będące własnością uczestnika RPW; stanowią one jego portfel własny; na rachunku KDPW zarejestrowane są także bony skarbowe będące aktywami funduszy zarządzanych przez KDPW,

13) konto – konto depozytowe bonów skarbowych lub bonów pieniężnych NBP, na którym zarejestrowane są bony będące własnością klientów uczestnika RPW; bony te stanowią – zbiorczo – portfel klientów,

14) pula pożyczek – wyodrębniona pula bonów skarbowych mogących stanowić przedmiot pożyczek tych bonów, dokonywanych pomiędzy uczestnikami RPW,

15) konto pomocnicze – konto bonów skarbowych, na którym rejestrowane są bony skarbowe przekazane przez uczestników RPW:

a) do KDPW – na cele określone w regulacjach KDPW,

b) do puli pożyczek,

16) uczestnik RPW – podmiot, dla którego NBP prowadzi rachunek i konto bonów w RPW,

17) zarejestrowanie – dokonanie zapisów na rachunkach i kontach, wynikających z przeprowadzenia operacji na bonach,

18) oferta – sporządzona w określony przez NBP sposób deklaracja zakupu, sprzedaży (zbycia) bądź zamiany bonów lub obligacji skarbowych – z daną datą zapadalności i z daną ceną (stopą repo) – na przetargu papierów wartościowych, zwanym dalej „przetargiem”,

19) zlecenie – zlecenie zarejestrowania operacji na rynku wtórnym bonów polegającej na zakupie, sprzedaży, przemieszczeniu, przewłaszczeniu, zablokowaniu i odblokowaniu bonów,

20) uczestnik przetargu – podmiot uprawniony do składania ofert na przetargu,

21) data realizacji – dzień, w którym ma być dokonane rozliczenie operacji przeprowadzonej na papierach wartościowych danego rodzaju i jej rejestracja,

22) rachunek bankowy – rachunek bieżący banku i rachunek pomocniczy KDPW w DSP oraz rachunek bieżący BFG w Głównym Oddziale Walutowo-Dewizowym w Warszawie, zwanym dalej „GOWD”,

23) regulacje KDPW – „Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”, „Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”, „Procedury Ewidencyjne Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,

24) umowa repo – umowa, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „kupującym”, do przeniesienia, w dniu nabycia, własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez kupującego kwoty nabycia, a kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia, w dniu odkupu, własności takich samych papierów wartościowych. Powyższa definicja odnosi się do umów zawartych zarówno pomiędzy uczestnikami RPW, jak i pomiędzy NBP a bankami,

25) transakcja repo – transakcja wynikająca z zawartej umowy repo,

26) transakcja outright – transakcja polegająca na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, pochodzących z portfela własnego NBP bądź banku – po cenie ustalonej na przetargu bądź wynikającej z umowy zawartej między NBP a bankiem,

27) transakcja sell-buy-back – transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: sprzedaży oraz kupna bonów – po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży bonów,

28) dzień nabycia – dzień wskazany w zawartej umowie repo, w którym sprzedający przenosi na kupującego własność zbywanych skarbowych papierów wartościowych, a kupujący dokonuje na rzecz sprzedającego płatności kwoty nabycia,

29) dzień odkupu – dzień wskazany w zawartej umowie repo, w którym kupujący przenosi na rzecz sprzedającego własność takich samych skarbowych papierów wartościowych, jakie zakupił w dniu nabycia, a sprzedający dokonuje na rzecz kupującego płatności kwoty odkupu,

30) kwota nabycia – wynikająca z zawartej umowy repo kwota pieniężna, jaką kupujący płaci sprzedającemu skarbowe papiery wartościowe w dniu nabycia,

31) kwota odkupu – wynikająca z zawartej umowy repo kwota pieniężna, jaką sprzedający płaci kupującemu skarbowe papiery wartościowe w dniu odkupu,

32) stopa repo – stopa procentowa, określona w skali rocznej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w celu obliczenia przyrostu kwoty nabycia i ustalenia kwoty odkupu,

33) termin odkupu – wynikający z zawartej umowy repo okres, wyrażony w dniach, pomiędzy dniem nabycia a dniem odkupu, liczony łącznie z dniem nabycia, a pominięciem dnia odkupu,

34) dzień operacyjny – dzień, z wyłączeniem dnia ustawowo wolnego od pracy oraz soboty, w którym realizuje się operacje dotyczące papierów wartościowych,

35) ERSPW – elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych – zespół środków technicznych i organizacyjnych, służący w szczególności do gromadzenia i udostępniania informacji o cenach i dyspozycjach zawarcia transakcji na skarbowych papierach wartościowych oraz do elektronicznego kojarzenia tych dyspozycji, prowadzony przez Centralną Tabelę Ofert S. A.,

36) moduł ELBON – przygotowane przez NBP i przekazane uczestnikowi RPW do użytkowania oprogramowanie, przeznaczone do składania w DOK przez uczestnika RPW zleceń i komunikatów za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych oraz odbierania i odczytywania komunikatów przesyłanych z DOK do uczestnika RPW,

37) moduł główny – aplikacja RPW, za pośrednictwem której obsługiwane są rachunki i konta oraz rejestrowane operacje w RPW,

38) komunikat – ściśle zdefiniowany zbiór informacji, utworzony w module ELBON lub w module głównym w uporządkowanej postaci, umożliwiającej ich przekazywanie w przesyłce za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych między uczestnikiem RPW a DOK oraz ich automatyczną interpretację,

39) system elektronicznej wymiany danych – system przesyłania danych pomiędzy uczestnikiem RPW a DOK za pośrednictwem:

a) łączy stałych w oparciu o protokół TCP/IP przy użyciu warstwy transportowej wykorzystującej oprogramowanie Bea Tuxedo (wykorzystywany przy dokonywaniu operacji na skarbowych papierach wartościowych),

b) poczty elektronicznej (wykorzystywany przy dokonywaniu operacji na bonach pieniężnych NBP),

40) pakiet ochrony kryptograficznej – zestaw narzędzi informatycznych przekazywany przez NBP uczestnikowi RPW do stosowania przy przesyłaniu do DOK i odbieraniu z NBP za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, zleceń i komunikatów sporządzonych przy użyciu modułu ELBON, umożliwiający kryptograficzną ochronę informacji,

41) podpisanie – czynność polegająca na dołączeniu danych identyfikacyjnych umożliwiających sprawdzenie autentyczności i integralności danych zawartych w komunikacie oraz uwierzytelnienie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

42) klucz kryptograficzny – parametr, który steruje operacjami podpisania lub weryfikacji podpisania, szyfrowania lub deszyfrowania informacji,

43) klucz prywatny – klucz kryptograficzny do wyłącznego użytku podpisującego zgodnie z pkt 41 lub deszyfrującego adresowaną do niego informację,

44) klucz publiczny – publicznie znany klucz kryptograficzny powiązany z kluczem prywatnym, który jest stosowany do weryfikowania podpisania, o którym mowa w pkt 41, lub szyfrowania wysyłanej do adresata informacji,

45) certyfikat klucza publicznego – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego klucz publiczny jest przyporządkowany do podpisującego zgodnie z pkt 41, umożliwiające jednoznaczną jego identyfikację,

46) uwierzytelnienie nadawcy – potwierdzenie, że nadawca jest tym za kogo się podaje.

2. Symbole oraz nazwy poszczególnych portfeli, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 13, zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 2. Regulamin prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów, zwany dalej „regulaminem”, określa w szczególności:

1) zasady prowadzenia przez NBP rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych,

2) warunki uczestnictwa w RPW,

3) zasady:

a) zakupu bonów pieniężnych NBP na przetargu,

b) zakupu bonów skarbowych na przetargu i przetargu uzupełniającym,

c) zakupu obligacji skarbowych na przetargu i przetargu uzupełniającym oraz na przetargu zamiany obligacji skarbowych,

d) zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na skarbowych papierach wartościowych,

e) zakupu i sprzedaży bankom przez NBP w trybie przetargowym skarbowych papierów wartościowych,

f) operacji na bonach na rynku wtórnym,

g) odkupu skarbowych papierów wartościowych przez emitenta,

h) wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP

i) wykupu bonów skarbowych przez emitenta i bonów pieniężnych NBP przez NBP

j) użytkowania przez uczestnika RPW modułu ELBON, jego wykorzystywania do sporządzania i przekazywania ofert, zleceń i komunikatów w formie elektronicznej oraz sposób przeprowadzania transakcji i operacji na papierach wartościowych z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych, dokonywanych przy użyciu tego modułu,

k) ochrony kryptograficznej przesyłek zawierających oferty, zlecenia i komunikaty, o których mowa w lit. j.

§ 3. 1. W RPW prowadzone są rachunki bonów skarbowych dla następujących podmiotów:

1) NBP

2) banki,

3) KDPW,

4) BFG.

2. W RPW prowadzone są rachunki bonów pieniężnych NBP dla następujących podmiotów:

1) banki,

2) BFG.

3. Dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być prowadzone w RPW konta bonów, na których zarejestrowane są bony stanowiące własność klientów tych podmiotów.

4. Podmioty, dla których prowadzone są konta w RPW, prowadzą dla swoich klientów indywidualne rachunki bonów, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Klientami, dla których prowadzone są indywidualne rachunki bonów pieniężnych NBP mogą być tylko banki krajowe i oddziały banków zagranicznych działające w Polsce.

5. Poza rachunkami i kontami, w RPW prowadzone jest także konto emisyjne dla:

a) emitenta – odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów skarbowych,

b) NBP – odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów pieniężnych NBP.

§ 4. W RPW mogą być też prowadzone rachunki bonów skarbowych dla zagranicznych instytucji depozytowo-rozliczeniowych.

§ 5. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzona jest w ujęciu ilościowym i wartościowym, według dat zapadalności bonów.

§ 6.1. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzona jest zgodnie z zasadami:

1) podwójnego zapisu,

2) zupełności,

3) rzetelności,

4) przejrzystości.

2. Zasada podwójnego zapisu oznacza, że każda operacja dotycząca praw z bonów powinna być zarejestrowana w RPW na przynajmniej dwóch rachunkach lub kontach, przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie rachunku lub konta musi towarzyszyć równy co do ilości i wartości zapis po przeciwnej stronie innego rachunku lub konta. Zasada powyższa nie ma zastosowania do operacji, których wynikiem jest dokonanie lub zniesienie blokady bonów.

3. Zasada zupełności oznacza, że rejestracji powinny podlegać wszystkie operacje dotyczące bonów, powodujące konieczność zmiany stanu bonów na rachunkach lub kontach uczestników RPW.

4. Zasada rzetelności oznacza, że rejestracja praw z bonów powinna następować w sposób pełny i zgodny ze stanem faktycznym.

5. Zasada przejrzystości oznacza, że RPW powinien w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości odzwierciedlać stan posiadania bonów przez uczestników RPW i ich klientów.

§ 7. Informacje o stanie rachunków i kont oraz o zmianach na tych rachunkach i kontach są objęte tajemnicą bankową i mogą być udostępniane wyłącznie ich posiadaczom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8.1. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów określonych w § 3 ust. 1 – 3, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy.

2. Umowę zawiera się pod warunkiem przedłożenia w NBP przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, dokumentów stwierdzających utworzenie danego podmiotu zgodnie z przepisami prawa i wskazujących osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. Dokumenty te mogą być składane w oryginale, odpisach lub w formie kserokopii. Odpisy i kserokopie nie poświadczone notarialnie są sprawdzane przez NBP co do ich zgodności z oryginałami.

3. Wzór umowy o prowadzenie rachunku i konta papierów wartościowych w RPW stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów określonych w § 4, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy. Zawarcie takiej umowy wymaga uprzedniej zgody Zarządu NBP. Umowa może zawierać postanowienia szczególne, odbiegające od przyjętych w umowie, o której mowa w ust. 3.

5. Do dokumentów, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania ofert i zleceń,

2) listę osób upoważnionych do odbierania:

a) informacji o sposobie kluczowania, o której mowa w § 13 ust. 3,

b) korespondencji związanej z prowadzeniem przez NBP rachunków i kont,

3) upoważnienie dla NBP do obciążania rachunku bankowego uczestnika RPW kwotami wynikającymi ze zrealizowania operacji na papierach wartościowych.

6. Listy oraz upoważnienia, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisami osób wymienionych w karcie wzorów podpisów, o której mowa w ust. 5 pkt 1.

7. Wzory karty wzorów podpisów, listy oraz upoważnienia stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 do regulaminu.

8. Dokumenty, karta wzorów podpisów, listy i upoważnienia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 5, powinny być przez uczestników RPW na bieżąco aktualizowane, w formie pisemnej.

§ 9. W przypadku rozwiązania przez stronę umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 i 4, rachunek i konto w RPW prowadzone są do dnia wykupu przez emitenta lub NBP bonów wcześniej na nich zarejestrowanych lub do dnia przeniesienia bonów na inny rachunek lub inne konto w RPW.

§ 10.1. Uczestnik RPW uiszcza na rzecz NBP prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych stosowaną przez NBP.

2. NBP pobiera prowizje i opłaty w drodze obciążenia przez NBP rachunku bankowego uczestnika RPW w NBP z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W odniesieniu do KDPW uiszczanie prowizji i opłat, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez realizację zlecenia wystawionego przez KDPW – na podstawie informacji przekazanych przez NBP do KDPW o wysokości tych prowizji i opłat.

§ 11. DOK będzie informować uczestnika RPW, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o dodatkowym dniu operacyjnym przypadającym w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę oraz dodatkowym dniu nie będącym dniem operacyjnym, przypadającym w dniach od poniedziałku do piątku.

§ 12. Określone w dalszej części regulaminu terminy godzinowe składania w DOK ofert i zleceń oznaczają, że nie później niż o wskazanej godzinie określona oferta lub zlecenie powinny już znajdować się w DOK.

Rozdział 2

Zasady składania ofert i zleceń

§ 13.1. Oferty i zlecenia uczestnicy RPW składają w DOK za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, z zastrzeżeniem ust. 2. Oferty i zlecenia są:

1) sporządzane i składane przy użyciu modułu EL-BON.

2) podpisane zgodnie z § 1 pkt 41 przy wykorzystaniu pakietu ochrony kryptograficznej.

2. Uczestnik RPW może składać oferty i zlecenia w DOK za pośrednictwem telefaksu w przypadku:

1) wynikającego z przyczyn technicznych braku możliwości złożenia ofert i zleceń za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych – jeżeli uczestnik jest użytkownikiem tego systemu,

2) wyboru przez uczestnika RPW formy przekazu ofert i zleceń do DOK za pomocą telefaksu – zgodnie z postanowieniami § 15 umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w RPW.

3. Oferty i zlecenia nadesłane telefaksem powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem odpowiedniego formularza, podpisane przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 1, oraz opatrzone kluczem ustalonym przez DOK. Informacje o sposobie kluczowania będą przekazywane uczestnikom RPW w ostatniej dekadzie miesiąca kończącego kwartał.

4. Oferty i zlecenia nadesłane za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych oraz telefaksem traktuje się jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

5. Oferty i zlecenia złożone w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 uznane będą za nieprawidłowe i zostaną odrzucone przez DOK.

§ 14.1. Niezwłocznie po otrzymaniu, zarejestrowaniu lub odrzuceniu oferty bądź zlecenia, DOK przesyła do uczestnika RPW, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, komunikat informujący odpowiednio o otrzymaniu, zarejestrowaniu bądź odrzuceniu danej oferty lub zlecenia.

2. Każdy dokument nadesłany do DOK w ciągu dnia operacyjnego oznaczany jest kolejnym numerem. Jeżeli oferty i zlecenia nadsyłane są za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, to numer dokumentu nadawany jest automatycznie. Jeżeli dokumenty nadsyłane są telefaksem, to numer dokumentu nadawany jest przez uczestnika RPW. Numer dokumentu powinien być nie powtarzający się w ciągu danego dnia operacyjnego. Dokumenty o powtórzonym numerze zostaną odrzucone przez DOK.

3. Zasady przekazywania i eksploatowania modułu EL-BON oraz wymagania techniczne umożliwiające jego prawidłowe wykorzystanie zawierają odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do regulaminu.

4. Zasady generowania i przekazywania kluczy kryptograficznych oraz wymogi bezpieczeństwa eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej zawiera załącznik nr 8 do regulaminu.

Rozdział 3

Sprzedaż, odkup i zamiana skarbowych papierów wartościowych na przetargach

3.1. Przetarg, przetarg uzupełniający i przetarg odkupu bonów skarbowych

§ 15. Uczestnikami przetargów na bony skarbowe mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1765), zwanego dalej „rozporządzeniem emisyjnym”.

§ 16. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów, przetargów uzupełniających oraz przetargów odkupu określa rozporządzenie emisyjne.

§ 17. Zapłata za zakupione na przetargach i przetargach uzupełniających bony skarbowe następuje w terminie ustalonym w liście emisyjnym.

§ 18.1. W dniu ustalonym przez emitenta jako termin zapłaty za bony skarbowe odkupione przez niego na przetargu odkupu następuje uznanie rachunków bankowych w NBP uczestników przetargów, których oferty zostały przyjęte.

2. Zlecenia płatnicze dotyczące uznania rachunków, o których mowa w ust. 1, wystawiane są przez NBP

§ 19. Wzory ofert przetargowych określają odpowiednio załączniki numer 9, 10 i 11 do regulaminu.

3.2. Przetarg, przetarg uzupełniający, przetarg odkupu i przetarg zamiany obligacji skarbowych.

§ 20.1. Uczestnikami przetargów na obligacje skarbowe mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 38, poz. 368, z 2000 r. Nr 92, poz. 1020, z 2001 r. Nr 125. poz. 1376 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1767), zwanego dalej „rozporządzeniem o obligacjach”.

§ 21.1. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów, przetargów uzupełniających, przetargów odkupu oraz przetargów zamiany obligacji skarbowych zawiera rozporządzenie o obligacjach.

2. Zapłata za zakupione na przetargach i przetargach uzupełniających obligacje skarbowe następuje w terminie ustalonym w liście emisyjnym bądź w terminie podanym przez emitenta do wiadomości publicznej w środkach masowego przekazu.

§ 22. Wzory ofert przetargowych określają odpowiednio załączniki numer 12, 13, 14, 15 i 16 do regulaminu.

Rozdział 4

Przeprowadzanie operacji na papierach wartościowych pomiędzy NBP a bankami w trybie przetargowym

4.1. Postanowienia ogólne

§ 23. NBP może przeprowadzać z bankami, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3, następującego rodzaju operacje na papierach wartościowych, zwane dalej „operacjami”:

1) sprzedaż bonów pieniężnych NBP

2) przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP

3) zawieranie z bankami umów repo na skarbowych papierach wartościowych,

4) dokonywanie z bankami transakcji outright, przedmiotem których są skarbowe papiery wartościowe.

§ 24.1. Operacje przeprowadzane są w trybie przetargowym.

2. Zarząd NBP może, w szczególnych przypadkach, wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez NBP operacji w trybie pozaprzetargowym. Warunki takiej operacji określa umowa pomiędzy NBP a zainteresowanym podmiotem.

§ 25.1. Uczestnikami przetargów są banki-dealerzy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zarząd NBP może dopuścić do udziału w przetargach także inne banki, o ile spełniają one ogólne i operacyjne warunki uczestnictwa w operacjach na papierach wartościowych.

3. Uczestnikiem przetargu sprzedaży oraz przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP jest także BFG.

§ 26.1. Organizatorem przetargów i adresatem ofert jest DOK.

2. Informacje o terminie, rodzaju i warunkach poszczególnych przetargów NBP przekazuje zainteresowanym bankom za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

3. NBP może przeprowadzić w danym dniu jeden lub więcej przetargów.

4. Liczba składanych na przetargu ofert nie podlega ograniczeniu.

5. Łączna wartość nominalna papierów wartościowych objętych ofertą nie może być niższa – dla papierów danego rodzaju i o danym terminie wykupu – od kwoty 1.000.000 zł. W przypadku złożenia oferty – w odniesieniu do umów repo i operacji outright – na kwotę wyższą, musi ona stanowić wielokrotność 1.000.000 zł.

6. Po określeniu kryterium wyboru przez NBP ofert spośród zgłoszonych na przetarg, NBP informuje o zbiorczych wynikach przetargu, za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

7. NBP może nie przyjąć całości lub części zgłoszonych ofert bez podawania przyczyn.

8. Wzory ofert stanowią odpowiednio załączniki nr 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do regulaminu.

§ 27.1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest otrzymanie przez NBP od banku prawidłowo sporządzonej – pod względem formalnym i rachunkowym – oferty nie później niż do ustalonego terminu (dzień, godzina) składania ofert w danym przetargu.

2. Uczestnik przetargu składa oferty po uprzednim wystaniu, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, zlecenia rejestracji udziału w przetargu, stanowiącego komunikat informujący o udziale w przetargu. Nie dotyczy to sytuacji, w których oferty składane są telefaksem.

3. Po rozstrzygnięciu przetargu NBP przekazuje każdemu z uczestników przetargu, którzy złożyli ofertę, zawiadomienie o jej przyjęciu albo nieprzyjęciu. Zawiadomienie to przekazywane jest za pomocą systemu elektronicznej wymiany danych, a w razie braku możliwości skorzystania z tego systemu – za pomocą telefaksu.

§ 28. 1. Rozliczenie przyjętych przez NBP ofert dotyczących poszczególnych operacji dokonywane jest w następujący sposób:

1) zapłata za papiery wartościowe, będące przedmiotem przeprowadzonej przez NBP operacji, następuje w terminie (dzień, godzina) określonym w informacji o przetargu, w drodze jednoczesnego obciążenia i uznania odpowiednio:

– rachunków bankowych uczestników przetargu oraz

– właściwego konta służącego do ewidencji zobowiązań NBP:

2) obciążenie lub uznanie rachunku bankowego uczestnika przetargu następuje na podstawie zleceń wystawionych przez:

– NBP – jeżeli przedmiotem operacji są bony,

– KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych od NBP – jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe.

3) obciążenie rachunku bankowego uczestnika przetargu dokonywane jest na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3,

4) wraz z zapłatą dokonywane jest zarejestrowanie papierów wartościowych będących przedmiotem przetargu na odpowiednich rachunkach w RPW lub rachunkach i kontach depozytowych w KDPW. W przypadku wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP następuje umorzenie ich na odpowiednich rachunkach w RPW.

2. Warunkiem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez uczestnika przetargu odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym lub wystarczającej ilości odpowiednich papierów wartościowych na rachunku w RPW bądź na rachunku lub koncie depozytowym w KDPW.

§ 29.1. Jeżeli nie jest możliwe rozliczenie wszystkich przyjętych ofert danego uczestnika zgodnie z warunkiem określonym w § 28 ust. 2, to rozliczane są jedynie te oferty,

które ten warunek spełniają. W takim przypadku NBP może zawiesić przyjmowanie ofert danego uczestnika przetargu na okres do 12 miesięcy.

2. Jeżeli nie jest możliwe odkupienie przez NBP – w dniu odkupu – wszystkich bądź części skarbowych papierów wartościowych zakupionych przez uczestnika przetargu w ramach danej umowy repo – uczestnik ten zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz NBP odszkodowania umownego w wysokości:

1) kwoty stanowiącej równowartość różnicy pomiędzy wartością nominalną skarbowych papierów wartościowych nie odkupionych przez NBP z powodu ich braku na rachunku uczestnika przetargu, a kwotą nabycia określoną w zawartej umowie repo,

2) kwoty stanowiącej równowartość odsetek, przypadających od skarbowych papierów wartościowych nie odkupionych przez NBP z powodu braku tych papierów na rachunku uczestnika przetargu, w okresie od dnia nabycia do dnia spełnienia przez emitenta świadczenia z tytułu odsetek – w przypadku gdy przedmiotem umowy repo są obligacje.

3. Odszkodowanie umowne z tytułu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, staje się wymagalne w dniu wykupu skarbowych papierów wartościowych przez emitenta. Zapłata odszkodowania następuje w dniu wymagalności tej wierzytelności, bez wezwania do zapłaty ze strony NBP

4. Odszkodowanie umowne z tytułu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, staje się wymagalne poczynając od dnia wypłaty przez emitenta odsetek za pierwszy okres odsetkowy obejmujący dzień nabycia przez bank od NBP obligacji. Zapłata odszkodowania następuje w dniu (dniach) wymagalności tej wierzytelności, bez wezwania do zapłaty ze strony NBP

§ 30.1. Jeżeli przedmiotem operacji są obligacje, to rozliczenie odbywa się w sposób określony w § 28, zgodnie z regulacjami KDPW oraz z harmonogramem dnia rozliczeniowego, uzgodnionym między NBP a KDPW. Rozliczenie to następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawianych przez NBP. Upoważnienie do sporządzania przez NBP tych dowodów, wystawione w dwóch egzemplarzach, uczestnik przetargu obowiązany jest przekazać NBP nie później niż do momentu złożenia oferty przy pierwszym udziale w przetargu; w tym samym terminie drugi egzemplarz upoważnienia uczestnik przekazuje KDPW.

2. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 23 do regulaminu.

§ 31.1. Rejestrowanie papierów wartościowych wynikające z rozliczenia operacji może być dokonywane tylko na rachunku własnym uczestnika przetargu. Papiery, które są przedmiotem operacji, nie mogą być objęte zastawem ani obciążone innym prawem.

2. Przedmiotem umów repo, operacji outright i przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP mogą być tylko takie papiery wartościowe, których termin wykupu – w przypadku bonów lub termin ustalenia praw do świadczeń z tytułu ich wykupu – w przypadku obligacji, przekracza dzień rozliczenia operacji o co najmniej dwa dni robocze.

4.2. Postanowienia szczególne dotyczące zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na skarbowych papierach wartościowych

§ 32. 1. Umowy repo dotyczące skarbowych papierów wartościowych zawierane są na okresy obliczane w dniach, wynoszące od 1 do 365 dni. Czas trwania tych okresów określa NBP w warunkach przetargu.

2. Bank może złożyć, w ramach jednego przetargu, oferty zbycia NBP lub nabycia od NBP skarbowych papierów wartościowych o różnych terminach odkupu spośród określonych przez NBP w warunkach przetargu.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, bank obowiązany jest złożyć oddzielne oferty dla każdego terminu odkupu.

§ 33.1. Termin, na który została zawarta umowa repo, kończy się z upływem ostatniego dnia tego terminu. Dzień odkupu przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po ostatnim dniu terminu.

2. Jeżeli w stosunku do obligacji będących przedmiotem umowy repo przypada termin ustalenia praw do odsetek w okresie pomiędzy dniem nabycia a dniem odkupu, to kupujący zwraca sprzedającemu równowartość odsetek wypłaconych w tym terminie przez emitenta – w dniu ich wypłacenia.

3. W przypadku niedokonania zwrotu przez kupującego równowartości odsetek od obligacji zgodnie z ust. 2, za każdy dzień opóźnienia sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe.

§ 34. Kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP – w ramach umowy repo – skarbowe papiery wartościowe ustala się według następujących wzorów:

infoRgrafika

infoRgrafika

Rozdział 5

Rynek wtórny – bony skarbowe

§ 35.1. Zlecenia, z wyjątkiem zleceń wymienionych w ust. 2, przesyłane są przez uczestników RPW do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji.

2. Zlecenia dotyczące operacji, których jedną ze stron jest BFG, są nadsyłane w dniu realizacji, w godzinach 8.00 – 14.00.

3. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 24 do regulaminu.

§ 36. Zlecenia, których data realizacji przypada później niż drugiego dnia roboczego przed datą zapadalności bonów skarbowych będących przedmiotem tych zleceń, zostają odrzucone.

§ 37.1. Wszystkie transakcje pomiędzy uczestnikami RPW rejestrowane są w RPW na podstawie:

1) zleceń przesyłanych przez uczestników RPW bezpośrednio do DOK lub

2) danych dotyczących transakcji zawartych za pośrednictwem ERSPW. przekazywanych do DOK przez ERSPW.

2. Kody zleceń poszczególnych operacji wraz z opisem zawiera załącznik nr 25 do regulaminu.

§ 38. Wszystkie transakcje pomiędzy uczestnikami RPW, których zarejestrowanie wymaga rozliczenia na rachunkach bankowych uczestników RPW, rozliczane są na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3.

§ 39. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW po spełnieniu następujących warunków:

1) otrzymania przez DOK:

a) od obu stron transakcji zleceń zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym – jeżeli transakcja jest zawarta bez pośrednictwa ERSPW. W razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia. Rozbieżności powinny być przez strony wyjaśnione i usunięte do godziny 17.00 (lub do 14.00, jeżeli jedną ze stron transakcji jest BFG),

b) danych dotyczących transakcji, przekazanych do DOK przez ERSPW – jeżeli transakcja została zawarta za pośrednictwem ERSPW,

2) posiadania przez podmiot sprzedający na rachunku lub koncie wystarczającej liczby odpowiednich bonów skarbowych, nie zablokowanych z jakiegokolwiek tytułu,

3) posiadania przez podmiot kupujący odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym.

§ 40.1. Jeżeli transakcja pomiędzy uczestnikami RPW została zawarta bez pośrednictwa ERSPW i został spełniony warunek, o którym mowa w § 39 pkt 1 lit. a, zlecenia są automatycznie łączone w RPW. Po połączeniu zleceń, następuje sprawdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w § 39 pkt 2. Jeżeli został on spełniony, bony skarbowe na rachunku lub koncie sprzedającego zostają zablokowane i DOK przekazuje do DSP lub GOWD dyspozycję płatniczą obciążającą rachunek bankowy kupującego i uznającą rachunek bankowy sprzedającego. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 39 pkt 3, z zastrzeżeniem § 42, transakcja zostaje zarejestrowana w RPW.

2. Uczestnik RPW ma możliwość odwołania zlecenia, jednakże tylko do momentu połączenia zleceń, o którym mowa w ust. 1. W celu dokonania takiego odwołania uczestnik RPW wysyła do DOK dyspozycję odwołania zlecenia.

3. Wzór dyspozycji odwołania zlecenia stanowi załącznik nr 26 do regulaminu.

§ 41. Jeżeli transakcja pomiędzy uczestnikami RPW została zawarta za pośrednictwem ERSPW, a do jej zarejestrowania DOK otrzymał dane od ERSPW:

1) przed dniem realizacji – to rejestracja transakcji następuje na początku dnia operacyjnego w dniu jej realizacji – po spełnieniu warunków, o których mowa w § 39, z zastrzeżeniem § 42.

2) w dniu realizacji transakcji – to rejestracja transakcji następuje niezwłocznie po otrzymaniu danych, nie później jednak niż do godziny 17.00 tego dnia – po spełnieniu warunków, o których mowa w § 39, z zastrzeżeniem § 42.

§ 42. Zarejestrowanie transakcji, o której mowa w § 40 ust. 1 oraz w § 41, następuje w momencie dokonania rozliczenia pieniężnego odpowiednio w DSP lub GOWD i otrzymania potwierdzenia realizacji dyspozycji płatniczej przez DOK.

§ 43. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 39, powoduje, że transakcja nie zostanie zarejestrowana w RPW.

§ 44. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 39 pkt 1 i 2.

§ 45. Transakcje dokonywane pomiędzy poszczególnymi portfelami uczestnika RPW zostaną zarejestrowane, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 39 pkt 2.

§ 46. Zarejestrowanie transakcji, o których mowa w § 40, § 41. § 44 i § 45, jest ostateczne.

§ 47. Przeprowadzenie transakcji repo może być dokonane – z punktu widzenia sposobu ewidencjonowania w RPW bonów skarbowych będących jej przedmiotem – przy użyciu jednej z trzech, niżej wymienionych formuł. W zależności od wyboru formuły przez podmioty uczestniczące w transakcji, bony skarbowe, których transakcja dotyczy, zostają:

1) przeniesione z rachunku lub konta zbywającego te bony na rachunek lub konto przyjmującego bony skarbowe bądź

2) przeniesione z rachunku lub konta zbywającego bony skarbowe na rachunek lub konto przyjmującego te bony i tam zablokowane bądź

3) jedynie zablokowane na rachunku lub koncie zbywającego bony skarbowe.

§ 48. Dzień zakończenia transakcji repo nie może przypadać wcześniej niż następnego dnia po jej rozpoczęciu i później niż na dwa dni przed terminem wykupu bonów skarbowych będących przedmiotem transakcji.

§ 49.1. Transakcja repo może być zakończona tylko na podstawie zgodnych zleceń zarejestrowania, nadesłanych do DOK przez obie strony transakcji.

2. Jeżeli strony transakcji nie prześlą zleceń, o których mowa w ust. 1, do dnia poprzedzającego datę wykupu bonów skarbowych, wykup bonów następuje zgodnie z § 86 ust. 2.

§ 50.1. Uczestnik RPW może zlecić NBP dokonanie blokady wszystkich bądź określonej liczby bonów skarbowych zarejestrowanych na jego rachunku lub koncie, przekazując w tym celu do DOK zlecenie zarejestrowania blokady.

2. Blokady można dokonywać na dowolne okresy mieszczące się w okresie pozostającym do terminu wykupu bonów skarbowych przez emitenta.

§ 51. Zniesienie blokady bonów skarbowych następuje na podstawie przekazanego do DOK przez uczestnika RPW zlecenia zarejestrowania odblokowania bonów skarbowych.

§ 52. Bony skarbowe zablokowane, których blokada nie została do dnia poprzedzającego termin ich wykupu zniesiona, są w dniu wykupu automatycznie odblokowywane, a środki z tytułu ich wykupu zostają przekazane na rachunki bankowe w NBP o których mowa w § 86 ust. 2.

§ 53.1. Uczestnik RPW, który ustanowił zastaw na bonach skarbowych znajdujących się w jego portfelu własnym, przekazuje do DOK zlecenie zarejestrowania blokady bonów skarbowych z tytułu ustanowienia zastawu.

2. Przekazanie do DOK zlecenia blokady, o którym mowa w ust 1, jest jednoznaczne z zawiadomieniem o ustanowieniu zastawu na bonach skarbowych – zgodnie z art. 329 § 2 Kodeksu cywilnego – dłużnika wierzytelności obciążonej zastawem, którym – w imieniu i z upoważnienia Ministra Finansów, reprezentującego Skarb Państwa będący emitentem bonów skarbowych – jest NBP.

§ 54.1. Stosownie do art. 333 Kodeksu cywilnego zastawca może przesłać do DOK oświadczenie, o treści uzgodnionej z zastawnikiem, wskazujące na czyją rzecz ma nastąpić wykup zastawionych bonów skarbowych. Zastawca lub zastawnik mogą też zażądać od NBP złożenia środków pieniężnych pochodzących z wykupu zastawionych bonów skarbowych do depozytu sądowego. Żądanie takie NBP wykonuje, jeżeli przekazane ono zostało mu później niż oświadczenie bądź jeżeli zastawca nie przekazał NBP żadnego oświadczenia.

2. Oświadczenie lub żądanie, o których mowa w ust. 1, mogą być przesłane do DOK najpóźniej na dwa dni przed terminem wykupu zastawionych bonów skarbowych.

3. W przypadku nieotrzymania przez NBP ani oświadczenia, ani żądania, o których mowa w ust. 1, wykup zastawionych bonów skarbowych następuje na rzecz zastawcy.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 27 do regulaminu.

§ 55.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek zastawcy, NBP przekazuje środki z tytułu wykupu zastawionych bonów skarbowych na rachunek bankowy, gdzie są one blokowane do czasu realizacji uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi stosownie do zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie, zawartego w przekazanym DOK odrębnym dokumencie, np. pełnomocnictwie zastawcy dla zastawnika do dysponowania środkami, o których mowa w § 54 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy zastawca lub zastawnik nie przedstawili NBP żądania, o którym mowa w § 54 ust. 1.

§ 56. Zniesienie blokady zastawionych bonów skarbowych następuje na podstawie zlecenia zniesienia blokady, przekazanego do DOK przez zastawcę. Zniesienie blokady jest możliwe pod warunkiem przekazania do DOK potwierdzenia zastawnika o możliwości dokonania takiego zniesienia.

Rozdział 6

Przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem pomocniczym KDPW

§ 57.1. Szczegółowe zasady dotyczące przemieszczeń bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem pomocniczym KDPW są przedmiotem regulacji KDPW.

2. Zlecenia dotyczące przemieszczeń, o których mowa w ust. 1, przesyłane są przez uczestników RPW do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji – w sposób określony w załączniku nr 24 do regulaminu.

3. Kod operacji przemieszczenia bonów skarbowych, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 25 do regulaminu.

§ 58.1. Uczestnik RPW może przemieścić bony skarbowe na konto pomocnicze prowadzone w RPW w ramach struktury konta depozytowego KDPW.

2. Uczestnik RPW może dokonać przemieszczenia, o którym mowa w ust. 1, z portfela własnego lub z portfela swojego klienta.

3. W zleceniu przemieszczenia uczestnik RPW zamieszcza informację dodatkową niezbędną do identyfikacji konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zarejestrowane bony skarbowe w KDPW. Zasady rejestracji, zakres informacji dodatkowej oraz sposób jej wypełniania określają regulacje KDPW.

4. Z chwilą stwierdzenia przez KDPW możliwości zwrotnego przemieszczenia bonów skarbowych, KDPW dokonuje tego przemieszczenia przenosząc odpowiednie bony skarbowe z powrotem na właściwy rachunek lub konto uczestnika RPW. KDPW zamieszcza w treści zlecenia informację dodatkową pozwalającą uczestnikowi RPW zarejestrować bony skarbowe na odpowiednim rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uczestnika RPW dla jego klientów.

§ 59. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień wykupu bonów skarbowych KDPW nie przemieści ich na rachunek lub konto uczestnika RPW, środki pochodzące z wykupu tych bonów zostaną w dniu wykupu przekazane na rachunek bankowy KDPW.

Rozdział 7

Prowadzenie systemu pożyczek bonów skarbowych

§ 60. System pożyczek bonów skarbowych służy zabezpieczeniu realizacji transakcji na bonach skarbowych w przypadku braku wystarczającej liczby tych bonów na rachunku lub koncie sprzedawcy w ciągu dnia operacyjnego.

§ 61.1. Uczestnikami systemu pożyczek są uczestnicy RPW.

2. Zlecenia dotyczące pożyczek bonów skarbowych przesyłane są przez uczestników systemu pożyczek do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji – w sposób określony w załączniku nr 24 do regulaminu.

3. Kody operacji dotyczących pożyczek bonów skarbowych zawiera załącznik nr 25 do regulaminu.

§ 62.1. Uczestnik systemu pożyczek może przekazywać do puli pożyczek bony skarbowe, które będą stanowiły przedmiot pożyczki. Przedmiotem pożyczki mogą być jedynie bony znajdujące się w puli pożyczek.

2. Bony skarbowe mogą być przekazane do puli pożyczek nie później niż na pięć dni przed upływem terminu ich wykupu.

3. Bony skarbowe przekazane do puli pożyczek nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

§ 63. Przekazanie przez uczestnika systemu pożyczek bonów skarbowych do puli pożyczek oznacza zgodę uczestnika na przeniesienie tych bonów na biorącego pożyczkę, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

§ 64. Jeżeli uczestnik systemu pożyczek nie wycofa z puli pożyczek bonów skarbowych na pięć dni przed terminem ich wykupu, to w czwartym dniu roboczym przed tym terminem zostają one automatycznie przemieszczone na rachunek uczestnika.

§ 65. Bony skarbowe przekazane do puli pożyczek nie są blokowane. Jeżeli bony te nie zostaną wykorzystane przez jakiegokolwiek uczestnika systemu pożyczek, to uczestnik, który przekazał bony, może je wycofać z puli pożyczek. Uczestnik systemu pożyczek może dokonać jednocześnie operacji zasilenia i wycofania bonów skarbowych z puli pożyczek.

§ 66.1. Pożyczka udzielana jest na zlecenie biorącego pożyczkę. Jedno zlecenie zaciągnięcia pożyczki dotyczy bonów o jednej dacie zapadalności.

2. Biorący pożyczkę może wziąć więcej niż jedną pożyczkę w ciągu dnia operacyjnego.

§ 67.1. W zleceniu zaciągnięcia pożyczki biorący pożyczkę musi określić bony skarbowe, które stanowią:

a) przedmiot pożyczki,

b) zabezpieczenie pożyczki,

z jednoczesnym wyliczeniem ich wartości rynkowej, zgodnie z § 69.

2. Jeżeli bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 lit a, znajdują się w puli pożyczek oraz bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 lit. b, znajdują się na rachunku biorącego pożyczkę i nie są obciążone prawami osób trzecich, zlecenie zostaje zrealizowane – bony skarbowe będące przedmiotem pożyczki zostają zarejestrowane na rachunku lub koncie biorącego pożyczkę. W przeciwnym wypadku zlecenie zostaje odrzucone, a DOK wysyła do biorącego pożyczkę odpowiedni komunikat.

3. Bony skarbowe nie mogą stanowić zabezpieczenia pożyczki, poczynając od drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich wykupu.

§ 68.1. Z chwilą zrealizowania zlecenia, o którym mowa w § 67 ust. 1, na rachunku biorącego pożyczkę zostają zablokowane bony skarbowe będące przedmiotem zabezpieczenia tej pożyczki.

2. Do każdego dającego pożyczkę zostaje przesłany komunikat zawierający informację, jakie bony skarbowe i o jakiej wartości nominalnej zostały pobrane z jego puli.

§ 69.1. Wartość rynkowa bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki oraz jej zabezpieczenia stanowi iloczyn liczby sztuk tych bonów skarbowych oraz ich ceny.

2. Cenę, o której mowa w ust. 1, stanowi średnia cena ważona wyliczona na podstawie transakcji dokonywanych na bonach skarbowych o danej dacie zapadalności, zrealizowanych w poprzednim dniu operacyjnym. Do wyliczenia brane są pod uwagę transakcje (z wyłączeniem transakcji repo i sell-buy-back) rozliczone przez RPW. Jeżeli w danym dniu operacyjnym nie były realizowane transakcje na bonach skarbowych o danej dacie zapadalności, podstawę wyliczenia stanowią dane z ostatniego dnia, w którym były realizowane transakcje na bonach o tej dacie zapadalności.

3. Wartość rynkowa bonów skarbowych stanowiących zabezpieczenie nie może być mniejsza niż 110% wartości rynkowej bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki.

4. Każdy uczestnik systemu pożyczek będzie miał dostęp do raportu zawierającego cenę, o której mowa w ust. 2, dotyczącą transakcji rozliczonych w dniu poprzednim.

§ 70. Bony skarbowe przeznaczone na pożyczkę dla danego uczestnika biorącego pożyczkę pobierane są od dających pożyczkę proporcjonalnie do posiadanej przez nich wartości bonów skarbowych w puli pożyczek.

§ 71. Zwrot bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki powinien nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego, do godz. 16.30, po dniu, w którym została ona udzielona. Jeżeli do tego czasu biorący pożyczkę nie zwróci bonów skarbowych, w NBP zostaje uruchomione zlecenie przekazujące na rachunki dających pożyczkę bony skarbowe, które stanowiły zabezpieczenie pożyczki. Jeżeli jako zabezpieczenie zostały przekazane bony skarbowe o różnych datach zapadalności, bony skarbowe o najbliższym terminie wykupu zostają przydzielone temu uczestnikowi dającemu pożyczkę, który przekazał największą część pożyczki.

§ 72. Wartość nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapadalności pożyczonych uczestnikowi systemu biorącemu pożyczkę nie może przekroczyć 5% ogólnej wartości tych bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach. Wartość nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapadalności pożyczonych wszystkim pożyczkobiorcom nie może przekroczyć 10% ogólnej wartości bonów skarbowych zarejestrowanych na rachunkach i kontach.

§ 73.1. Opłata za udzielenie pożyczki wynosi 0,01 % wartości nominalnej pożyczonych bonów skarbowych. Opłatę tę uiszcza biorący pożyczkę na rzecz dających pożyczkę. Obciążenie rachunku bankowego biorącego pożyczkę i uznanie rachunków bankowych dających pożyczkę dokonywane jest na podstawie zlecenia wystawionego przez NBP zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3.

2. Rozliczenie z tytułu opłat za pożyczki następuje trzeciego dnia roboczego po miesiącu, w którym nastąpiła spłata pożyczki.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, biorący pożyczkę uiszcza zarówno w przypadku, gdy spłacił pożyczkę w terminie, jak i w przypadku, gdy nie dokonał spłaty a na rachunki dających pożyczkę zostały przekazane bony skarbowe będące przedmiotem zabezpieczenia pożyczki.

Rozdział 8

Rynek wtórny – bony pieniężne NBP

§ 74.1. Zlecenia, z wyjątkiem zleceń wymienionych w ust. 2, powinny być nadsyłane w dniu ich realizacji, w godzinach 8.00 – 17.00.

2. Zlecenia dotyczące operacji, których jedną ze stron jest BFG, powinny być nadsyłane w dniu realizacji, w godzinach 8.00 –14.00.

3. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 28 do regulaminu.

§ 75. Zlecenia, których data realizacji przypada później niż drugiego dnia przed datą zapadalności bonów pieniężnych NBP będących przedmiotem tych zleceń, zostają odrzucone.

§ 76. Transakcje kupna/ sprzedaży bonów pieniężnych NBP dokonywane pomiędzy uczestnikami RPW rozliczane są na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3.

§ 77. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW po spełnieniu następujących warunków:

1) otrzymania przez DOK od obu stron transakcji zleceń zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym. W razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia. Rozbieżności powinny być przez strony wyjaśnione i usunięte do godziny 17.00 (lub do 14.00, jeżeli jedną ze stron transakcji jest BFG),

2) posiadania przez podmiot sprzedający na rachunku lub koncie wystarczającej liczby odpowiednich bonów pieniężnych NBP nie zablokowanych z jakiegokolwiek tytułu,

3) posiadania przez podmiot kupujący odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym.

§ 78.1. Jeżeli został spełniony warunek, o którym mowa w § 77 pkt 1, zlecenia są automatycznie łączone w RPW. Po połączeniu zleceń, następuje sprawdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w § 77 pkt 2. Jeżeli został on spełniony, bony pieniężne NBP na rachunku lub koncie sprzedającego zostają zablokowane i DOK przekazuje do DSP lub GOWD dyspozycję płatniczą obciążającą rachunek bankowy kupującego i uznającą rachunek bankowy sprzedającego. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 77 pkt 3, z zastrzeżeniem § 79, transakcja zostaje zarejestrowana w RPW.

2. Uczestnik RPW ma możliwość odwołania zlecenia, jednakże tylko do momentu połączenia zleceń, o którym mowa w ust. 1. W celu dokonania takiego odwołania uczestnik RPW wysyła do DOK dyspozycję odwołania zlecenia.

3. Wzór dyspozycji odwołania zlecenia stanowi załącznik nr 29 do regulaminu.

§ 79. Zarejestrowanie transakcji, o której mowa w § 78 ust. 1, następuje w momencie dokonania rozliczenia pieniężnego odpowiednio w DSP lub GOWD i otrzymania potwierdzenia realizacji dyspozycji płatniczej przez DOK.

§ 80. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 77, powoduje, że transakcja nie zostanie zarejestrowana w RPW.

§ 81. W przypadku transakcji kupna/sprzedaży bonów pieniężnych NBR dokonywanej pomiędzy portfelem własnym uczestnika RPW a portfelem jego klientów, uczestnik ten przesyła do DOK zlecenie zarejestrowania przemieszczenia bonów pieniężnych NBP, na podstawie którego w dniu realizacji następuje w RPW przeniesienie tych bonów pomiędzy portfelami uczestnika.

§ 82. Przeniesienia bonów pieniężnych NBP pomiędzy rachunkami i kontami tych bonów poszczególnych uczestników RPW nie związane z dokonaniem transakcji kupna/sprzedaży rejestrowane są na podstawie zgodnych zleceń przewłaszczenia bonów pieniężnych NBP, nadesłanych do DOK przez uczestników RPW uczestniczących w tej operacji.

§ 83. Zarejestrowanie transakcji, o których mowa w § 77, § 81 i § 82, jest ostateczne.

§ 84.1. Uczestnik RPW może dokonać blokady wszystkich bądź określonej liczby bonów pieniężnych NBP zarejestrowanych na jego rachunku lub koncie bonów pieniężnych NBP przesyłając w tym celu do DOK zlecenie zablokowania.

2. Blokady można dokonywać na dowolne okresy nie wykraczające poza datę zapadalności bonów pieniężnych NBR

3. Zniesienie blokady bonów pieniężnych następuje na podstawie przesłanego do DOK przez uczestnika RPW zlecenia odblokowania.

4. Bony pieniężne NBP zablokowane, których blokada nie została do dnia poprzedzającego termin ich wykupu zniesiona, podlegają w dniu wykupu automatycznemu odblokowaniu, a środki z tytułu ich wykupu zostają przekazane na rachunki bankowe w NBP o których mowa w § 86 ust 2.

Rozdział 9

Wykup bonów

§ 85. Bony znajdujące się na rachunkach i kontach uczestników RPW, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wykupu zostają zablokowane. W dniu tym DOK określa, zgodnie z aktualnym stanem rachunków i kont, wielkość środków pieniężnych przypadających z tytułu wykupu bonów.

§ 86.1. Prawa majątkowe z bonów realizowane są w dniu wykupu.

2. Wykup bonów następuje w drodze uznania rachunków bankowych w NBP uczestników RPW posiadających na swoich rachunkach i kontach bony przypadające do wykupu, kwotą odpowiadającą wartości nominalnej tych bonów.

3. Wraz z wykupem bonów następuje ich umorzenie.

4. Zlecenia płatnicze dotyczące uznania rachunków, o których mowa w ust. 2, wystawiane są przez NBP.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 87.1. Uczestnicy RPW prowadzący indywidualne rachunki bonów dla swoich klientów, zobowiązani są do prowadzenia tych rachunków w sposób zapewniający zgodność dokonywanych na nich zapisów ze stanem bonów w portfelach ich klientów na kontach tychże uczestników w RPW.

2. Prowadzenie przez uczestników RPW rachunków bonów dla swoich klientów powinno następować na zasadach i w trybie regulaminu, wydanego przez podmiot prowadzący takie rachunki.

§ 88. NBP nadzoruje prowadzenie rachunków bonów przez uczestników RPW, w zakresie jego zgodności z niniejszym regulaminem, regulaminami, o których mowa w § 87 ust. 2, oraz innymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

§ 89.1. Za czynności podejmowane przez uczestnika RPW w imieniu i na rzecz jego klienta odpowiedzialność ponosi tenże uczestnik. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z rozliczaniem transakcji na rynku wtórnym oraz przekazywaniem klientom środków pieniężnych z tytu-tu wykupu bonów.

2. NBP nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów uczestników RPW za czynności dokonywane przez tych uczestników w imieniu ich klientów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Struktura rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych

 

L.p.

 

 

 

 

 

Rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze

1

0

0

0

0

Rachunek podstawowy - portfel własny; portfel funduszy zarządzanych przez KDPW

2

9

0

0

0

Konto pomocnicze - bony przekazane do puli pożyczek

3

8

0

0

0

Konto pomocnicze - bony uczestników RPW i ich klientów przekazane do KDPW.
Konto prowadzone dla KDPW w RPW

Konto depozytowe - portfele klientów

 

 

 

 

 

Rezydenci

4

1

1

0

0

Banki

5

1

2

0

0

Firmy ubezpieczeniowe

6

1

3

0

0

Fundusze emerytalne

7

1

4

0

0

Fundusze inwestycyjne i powiernicze

8

1

5

0

0

Osoby fizyczne

 

Sektor finansów publicznych

9

1

6

1

1

Państwowe fundusze celowe

10

1

6

1

2

Państwowe szkoły wyższe

11

1

6

1

3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę

12

1

6

1

4

Jednostki badawczo-rozwojowe

13

1

6

1

5

Państwowe instytucje kultury

14

1

6

1

6

Polska Akademia Nauk i tworzone przez niąjednostki organizacyjne

15

1

6

1

7

Państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego

16

1

6

2

1

Jednostki i związki jednostek samorządu terytorialnego

17

1

6

2

2

Gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe

18

1

6

2

3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego

19

1

6

2

4

Samorządowe instytucje kultury

20

1

6

2

5

Samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego

21

1

6

3

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nią fundusze

22

1

6

3

2

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

23

1

7

0

0

Pozostałe podmioty

 

Nierezydenci

24

2

1

0

0

Banki

25

2

2

0

0

Instytucje finansowe z wyjątkiem banków

26

2

3

0

0

Osoby fizyczne

27

2

4

0

0

Rządy i agendy rządowe

28

2

5

0

0

Pozostałe podmioty

 

Struktura rachunku i konta depozytowego bonów pieniężnych NBP

Portfel własny

KL

Portfel klientów

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik nr 3 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 4 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 5 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 6 do Regulaminu

ZASADY PRZEKAZANIA I EKSPLOATOWANIA MODUŁU ELBON

§ 1

1. Moduł ELBON przekazany będzie przez uprawnionego pracownika Centrali NBP upoważnionemu pisemnie pracownikowi uczestnika RPW. Moduł będzie dostarczony uczestnikowi RPW wraz z oprogramowaniem instalacyjnym i instrukcją użytkowania na nośnikach danych.

2. Jeżeli upoważnionym odbiorcą materiałów wymienionych w ust. 1 nie jest administrator systemu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, to odbiorca materiałów powinien przekazać je niezwłocznie administratorowi.

3. Upoważnienie pracownika uczestnika RPW, o którym mowa w ust. 1, powinno być sporządzone według załączonego wzoru i podpisane przez dwie osoby, których podpisy znajdują się na karcie wzorów podpisów złożonej w DOK.

4. Fakt przekazania uczestnikowi RPW przez NBP modułu ELBON do eksploatacji jest potwierdzany poprzez podpisanie protokołu przekazania przez uprawnionego pracownika Centrali NBP i pracownika uczestnika RPW, o których mowa w ust. 1.

5. Postanowienia zawarte w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do przekazywania nowych wersji modułu ELBON, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 2

1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) moduł ELBON jest własnością NBP Bank nie jest uprawniony ani do kopiowania zainstalowanej wersji modułu (poza kopią bezpieczeństwa), ani do jego modyfikacji.

2. NBP zapewnia sobie prawo do wnoszenia poprawek do modułu ELBON i rozszerzania go o dodatkowe funkcje. Uczestnik RPW zobowiązany jest do dokonania wymiany modułu po otrzymaniu jego kolejnej wersji w terminie uzgodnionym z NBP.

§ 3

1. Uczestnik RPW upoważnia pisemnie swoich pracowników do wykonywania następujących działań w ramach modułu ELBON:

1) administrowania systemem (administrator systemu), tj. do:

a) instalowania modułu ELBON oraz eksploatowania go zgodnie z instrukcją użytkowania tego modułu,

b) wprowadzania do modułu ELBON danych identyfikacyjnych osób upoważnionych przez uczestnika RPW do administracji, rejestrowania i akceptowania ofert i zleceń oraz przeglądania danych,

c) bieżącego aktualizowania wersji oprogramowania modułu oraz zawartych w module danych słownikowych,

d) niezwłocznego zgłaszania do NBP wszelkich nieprawidłowości w działaniu modułu ELBON i powiadamiania Centrali NBP o wszelkich okolicznościach, które uniemożliwiają nadanie, odebranie lub przetwarzanie komunikatów w tym module.

2) rejestracji ofert i zleceń (osoby rejestrujące),

3) akceptowania i wysyłania ofert i zleceń (osoby akceptujące),

4) przeglądania danych (osoby przeglądające).

2. Uczestnik RPW powinien upoważnić co najmniej dwie osoby do pełnienia funkcji administratora modułu ELBON, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Pracownicy upoważnieni przez uczestnika RPW do wykonywania działań wymienionych w ust. 1 powinni być przeszkoleni co najmniej w zakresie podstawowej obsługi komputerów oraz pracy w środowisku Windows.

4. Administrator modułu ELBON, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje w module upoważnione przez uczestnika RPW osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, i ich funkcje (osoby rejestrujące, akceptujące i mające dostęp do przeglądania danych). Dane dotyczące upoważnionych osób i ich funkcji wymagają akceptacji drugiego administratora.

5. Uczestnik RPW ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania administratora modułu ELBON związane z rejestrowaniem uprawnień i innymi czynnościami dokonywanymi w tym module.

6. Uczestnik RPW ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie modułu przez osoby do tego nieupoważnione.

§ 4

1. W ramach wersji instalacyjnej bazowe dane słownikowe zawierają aktualne w chwili podpisania Umowy numery uczestników RPW, których rachunki i konta depozytowe prowadzone są przez Centralę NBP

2. NBP zobowiązuje się do niezwłocznego informowania uczestnika RPW o zmianie danych słownikowych, o których mowa w ust. 1. Zmiany danych słownikowych przekazywane są do uczestnika RPW przez Centralę NBP w formie pisemnej.

3. Uczestnik RPW jest zobowiązany do aktualizowania danych słownikowych niezwłocznie po otrzymaniu z NBP informacji o zmianie tych danych lub we wskazanym przez NBP terminie.

§ 5

1. W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają lub w istotny sposób opóźniają nadawanie, odbieranie lub przetwarzanie komunikatów, uczestnik RPW sprawdza początkowo we własnym zakresie funkcjonowanie Modułu ELBON oraz innych elementów systemu elektronicznej wymiany danych, oraz usuwa samodzielnie – w miarę możliwości – wykryte niesprawności.

2. Uczestnik RPW zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich okoliczności i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, do:

1) DOK (tel. 0-prefiks-22 653-15-86) w godzinach 8.00–17.00, jeżeli dotyczą one merytorycznej zawartości przekazywanych lub otrzymywanych przesyłek lub jeżeli mogą mieć wpływ na prawidłowość dokonania przez NBP merytorycznych czynności wynikających z Regulaminu,

2) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji NBP (tel. 0-prefiks-22 653-11-00, 653-13-35 lub 653-20-44) w godzinach 8.00–17.00, jeżeli nieprawidłowość dotyczy błędnego działania modułu ELBON: zgłoszenia telefoniczne powinny być ponadto potwierdzone w formie pisemnej i przesłane na adres:

Narodowy Bank Polski

Departament Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Systemów Ogólnobankowych

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

3. NBP zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wszelkich usterek w działaniu modułu ELBON, o ile nie zostały one samodzielnie usunięte przez uczestnika RPW zgodnie z ust. 1.

§ 6

Szczegółowy opis instalacji oraz zasady eksploatacji zawiera szczegółowa instrukcja użytkowania modułu ELBON.

infoRgrafika

Załącznik nr 7 do Regulaminu

WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE WYKORZYSTYWANIE MODUŁU ELBON

§ 1

Wymagania ogólne

1. Moduł ELBON może być zainstalowany u uczestnika RPW w wersji jedno- lub dwustanowiskowej. Wersja dwustanowiskowa oznacza, że jedno stanowisko służy do obsługi bonów pieniężnych NBP a drugie do obsługi bonów skarbowych i obligacji. Każde z tych stanowisk służy zarówno do rejestracji ofert i zleceń jak i wysyłania i odbierania przesyłek i komunikatów.

2. Moduł ELBON powinien być posadowiony na komputerach wydzielonych tylko do obsługi tej aplikacji.

3. Uczestnik RPW zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich procedur i rozwiązań mających na celu ograniczenie dostępu do modułu ELBON wyłącznie do upoważnionych pracowników uczestnika RPW.

4. Uczestnik RPW może zainstalować moduł ELBON na komputerach nie spełniających zasady określonej w ust. 2, przyjmując na siebie ryzyko wystąpienia sytuacji nieuprawnionego lub niewłaściwie wykorzystanego dostępu do modułu i pełną odpowiedzialność za ewentualne straty swoje lub osób trzecich wynikające z takiego dostępu.

§ 2

Wymagania dotyczące komunikowania się z NBP przy użyciu systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w § 1 pkt. 39 lit a) Regulaminu

Wymagane jest połączenie stanowiska aplikacji łączem stałym do sieci prywatnej IP operatora BPT „TELBANK” S. A.

§ 3

Wymagania dotyczące komunikowania się z NBP przy użyciu systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w § 1 pkt. 39 lit. b) Regulaminu

1. Moduł ELBON może korzystać z poczty elektronicznej jako telekomunikacyjnego sposobu połączenia się z modułem głównym.

2. Moduł ELBON jest aplikacją opartą na systemie klienta serwera poczty, do którego istnieje dostęp poprzez standardową bibliotekę MAPI (Messaging Aplication Program Interface). W związku z tym wymagane jest korzystanie przez Bank z systemu klienta poczty akceptującego standard MAPI w wersji 32-bitowej.

3. Moduł ELBON, korzystający ze skrytki pocztowej uczestnika RPW, współpracuje ze skrytką pocztową DOK na serwerze NBP i dlatego wymagane jest połączenie pocztowe z serwerem NBP poprzez sieć pocztową X. 400 BPT „TELBANK” S. A.

4. Skrytka pocztowa uczestnika RPW, do której są przekazywane przesyłki z DOK za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinna być zainstalowana bezpośrednio w systemie TELBANK 400 (w urzędzie pocztowym (MTA) w BPT „TELBANK” S. A) lub we własnym urzędzie pocztowym uczestnika RPW, dołączonym do systemu TELBANK 400. Skrytka ta nie może być używana przez uczestnika RPW do żadnych innych celów.

5. Urzędy pocztowe oraz skrytki powinny być dołączone do systemu TELBANK 400 łączem stałym, poprzez sieć LAN lub WAN (zalecane protokoły X. 25, Frame Relay).

6. Uczestnik RPW powinien przekazać do NBP adres swojej skrytki pocztowej, o której mowa w ust. 4, przed przystąpieniem do wymiany przesyłek.

7. NBP udostępnia uczestnikom RPW adres IP serwera, przeznaczonego do komunikacji ze stanowiskami po stronie uczestników. Adres serwera NBP nie może być modyfikowany mechanizmami NAT. Dopuszczalna jest jedynie jednostronna modyfikacja adresów IP uczestnika RPW.

§ 4

Wymagania techniczne dotyczące stanowiska aplikacji

1. Komputer PC z procesorem nie mniejszym niż Pentium 300 MHz i pamięć RAM 64 MB (zalecany 500 MHz i 128 MB RAM).

2. Zainstalowany na tym stanowisku system operacyjny Windows 9x, Windows Workstation NT4, Windows 2000 lub Windows XP.

3. Podłączenie stanowiska łączem stałym do sieci prywatnej IP operatora Telbank.

4. Posiadanie skrzynki pocztowej na serwerze pocztowym X. 400 w Telbanku przeznaczonej tylko na potrzeby modułu ELBON.

5. Zainstalowany klient pocztowy zgodny z protokołem MAPI, który współpracuje z wyżej wspomnianą skrzynką pocztową uczestnika RPW.

6. Posiadanie przez uczestnika RPW oprogramowania i licencji Sybase SQL Anywhere w wersji 6. x, 7. x lub 8x – zainstalowane na tym stanowisku.

7. Zainstalowany na tym stanowisku Internet Eksplorer 5.0 lub wyższy.

8. Minimum 100 MB wolnego obszaru na dysku.

9. Karta graficzna z rozdzielczością 800x600.

10. Jeden wolny port szeregowy RS 232.

11. Jeden port PS/2 (może być wykorzystywany przez mysz lub klawiaturę).

Załącznik nr 8 do Regulaminu

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI PAKIETU OCHRONY KRYPTOGRAFICZNEJ

§ 1

W skład pakietu ochrony kryptograficznej wchodzą:

1) nośnik elektroniczny z oprogramowaniem instalacyjnym NBP – HEART,

2) karta licencyjna programu NBP – HEART (na jedno stanowisko),

3) instrukcja użytkowa programu NBP-HEART,

4) czytnik kart procesorowych z pakietem instalacyjnym i dokumentacją użytkownika,

5) 2 karty procesorowe do zapisania kluczy prywatnych,

6) 2 dyskietki z certyfikatami kluczy publicznych,

7) wykaz numerów telefonów pracowników NBP upoważnionych do kontaktów w sytuacjach awaryjnych.

§ 2

Przedstawiciel uczestnika RPW, posiadający jednorazowe pisemne upoważnienie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem nr 1, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu uczestnika RPW pod odbitką stempla firmowego, zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w DOK, odbiera w NBP pakiet ochrony kryptograficznej, w terminie uzgodnionym z NBP.

§ 3

Warunkiem odbioru pakietu ochrony kryptograficznej, o którym mowa w § 3, jest potwierdzenie przez DOK autentyczności upoważnienia do odbioru tego pakietu.

§ 4

Fakt wydania pakietu ochrony kryptograficznej potwierdza protokół przekazania / odbioru.

§ 5

Instalacji pakietu ochrony kryptograficznej dokonuje wyznaczona przez uczestnika RPW osoba zgodnie z instrukcją użytkową pakietu ochrony kryptograficznej.

§ 6

Dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych przy zastosowaniu pakietu ochrony kryptograficznej uczestnik RPW jest zobowiązany do:

1) wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktów z NBP w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej i pisemnego poinformowania o tym NBP podając imię i nazwisko oraz telefon do kontaktów,

2) wyznaczenia osób uprawnionych do posługiwania się kluczami kryptograficznymi i prowadzenia ewidencji tych osób, zgodnie z załączonym wzorem nr 2,

3) sporządzenia kopii bezpieczeństwa nośników instalacyjnych programu NBP-HEART,

4) przechowywania pakietu ochrony kryptograficznej w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp.

§ 7

W przypadku ujawnienia, zniszczenia, podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub hasła dostępu do klucza prywatnego uczestnika RPW lub innej sytuacji awaryjnej w czasie eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej, osoba wskazana w § 6 pkt. 1 niezwłocznie powiadamia telefonicznie NBP a następnie przesyła zgłoszenie wystąpienia sytuacji awaryjnej, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem nr 3, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu uczestnika RPW, pod odbitką stempla firmowego zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w DOK.

§ 8

1. Klucze kryptograficzne generuje osoba, o której mowa w § 2, w miejscu wskazanym przez NBP, na wydzielonym do tego celu komputerze. Klucze prywatne zapisuje na karcie procesorowej i zabezpiecza hasłem, a dyskietkę z kluczami publicznymi przekazuje pracownikowi NBP w celu ich certyfikacji przez NBP.

2. Klucze kryptograficzne nowej edycji zapisywane są na karcie procesorowej osoby, o której mowa w ust. 1.

§ 9

Za bezpieczeństwo kluczy prywatnych oraz haseł dostępu do kluczy prywatnych wygenerowanych w NBP odpowiada uczestnik RPW.

§ 10

Uczestnik RPW ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek niekorzystne dla niego następstwa wynikłe z zagubienia, ujawnienia, podejrzenia ujawnienia, zniszczenia, nieuprawnionego użycia lub niezapewnienia odpowiedniej ochrony kluczy prywatnych oraz haseł dostępu do kluczy prywatnych uczestnika RPW.

§ 11

1. Klucze kryptograficzne uczestnika RPW wymieniane są, gdy upłynie okres ważności certyfikatów kluczy publicznych oraz w przypadku ujawnienia, zniszczenia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub hasła dostępu do klucza prywatnego uczestnika RPW.

2. Uczestnik RPW jest zobowiązany do terminowej wymiany kluczy kryptograficznych.

§ 12

NBP zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej w terminach ustalonych przez niego i uzgodnionych z uczestnikiem RPW oraz w przypadku wystąpienia ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego lub hasła dostępu do klucza prywatnego uczestnika RPW.

§ 13

1. Kontrola, o której mowa w § 12, obejmuje sprawdzenie przestrzegania zasad eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej określonych w § 6.

2. NBP występuje na piśmie do uczestnika RPW o ustalenie dokładnego terminu dokonania kontroli. Termin kontroli nie może być późniejszy, niż 7 dni od daty otrzymania wystąpienia NBP.

3. Kontroli dokonuje upoważniony pracownik NBP w obecności przedstawiciela uczestnika RPW.

4. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują osoby wskazane w ust. 3.

§ 14

W razie negatywnego wyniku kontroli NBP zastrzega sobie możliwość wstrzymania eksploatacji systemu elektronicznej wymiany danych.

§ 15

Po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej uczestnik RPW zgłasza do NBP gotowość do pracy.

Po potwierdzeniu prawidłowości przestrzegania zasad eksploatacji i ochrony pakietu ochrony kryptograficznej NBP wydaje zgodę na wznowienie eksploatacji systemu elektronicznej wymiany danych.

§ 16

NBP zastrzega sobie prawo zmiany pakietu ochrony kryptograficznej.

§ 17

W przypadku modyfikacji pakietu kryptograficznej ochrony informacji, NBP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Załącznika.

§ 18

NBP zapewnia szkolenie dla użytkowników pakietu ochrony kryptograficznej.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 10 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 11 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 12 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 13 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 14 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 15 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 16 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 17 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 18 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 19 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 20 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 21 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 22 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 23 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 24 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 25 do Regulaminu

KODY OPERACJI

Lp.

Kod operacji

Treść operacji

 

 

 

 

 

Transakcje kupna/sprzedaży

1

S

1

0

0

sprzedaż bonów skarbowych z rozliczeniem w DSP

2

K

1

0

0

zakup bonów skarbowych z rozliczeniem w DSP

3

S

0

0

0

sprzedaż bonów skarbowych bez rozliczenia w DSP

4

K

0

0

0

zakup bonów skarbowych bez rozliczenia w DSP

5

P

0

0

0

transakcja kupna/sprzedaży pomiędzy portfelami uczestnika RPW

 

 

 

 

 

Transakcje sell-buy back

6

S

1

3

0

sprzedaż bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back z rozliczeniem w DSP

7

K

1

3

0

zakup bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back z rozliczeniem w DSP

8

S

0

3

0

sprzedaż bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back bez rozliczenia w DSP

9

K

0

3

0

zakup bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back bez rozliczenia w DSP

10

P

0

3

0

transakcja sell-buy back przeprowadzona pomiędzy portfelami uczestnika RPW

 

 

 

 

 

Transakcje repo z rozliczeniem w DSP

11

S

1

1

1

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego

12

K

1

1

1

zakup bonów skarbowych w transakcji z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego

13

S

1

1

2

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem

14

K

1

1

2

zakup bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem

15

S

1

1

3

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego

16

K

1

1

3

zakup bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego

17

S

1

2

1

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 12

18

K

1

2

1

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 11

19

S

1

2

2

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 14

20

K

1

2

2

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 13

 

21

S

1

2

3

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 16

22

K

1

2

3

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 15

 

 

 

 

 

Transakcje repo bez rozliczenia w DSP

23

S

0

1

1

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego

24

K

0

1

1

zakup bonów skarbowych w transakcji z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego

25

S

0

1

2

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem

26

K

0

1

2

zakup bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem

27

S

0

1

3

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego

28

K

0

1

3

zakup bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego

29

P

0

1

1

transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (z przeniesieniem bonów)

30

P

0

1

2

transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (z przeniesieniem i zablokowaniem bonów)

31

P

0

1

3

transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (bez przeniesienia, z zablokowaniem bonów)

32

S

0

2

1

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 24

33

K

0

2

1

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 23

34

S

0

2

2

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 26

35

K

0

2

2

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 25

36

S

0

2

3

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 28

37

K

0

2

3

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 27

38

P

0

2

1

zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 29

39

P

0

2

2

zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 30

40

P

0

2

3

zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 31

 

 

 

 

 

Przewłaszczenia bonów skarbowych

41

P

P

R

N

przesunięcie bonów skarbowych – dokonane pomiędzy rachunkami i kontami uczestnika RPW

42

P

R

N

D

przewłaszczenia – strona przejmująca bony skarbowe

43

P

R

N

Z

przewłaszczenia – strona wydająca bony skarbowe

 

 

 

 

 

Blokowanie bonów skarbowych

44

B

L

0

1

zablokowanie bonów skarbowych – zabezpieczenie środków na rzecz Bankowego Funduszu Środków Gwarantowanych

 

45

B

L

0

2

zablokowanie bonów skarbowych na rzecz NBP

46

B

L

0

3

zablokowanie bonów skarbowych – zastaw

47

B

L

0

4

zablokowanie bonów skarbowych – inne

48

Z

B

0

1

odblokowanie bonów skarbowych – zabezpieczenie środków na rzecz Bankowego Funduszu Środków Gwarantowanych

49

Z

B

0

2

odblokowanie bonów skarbowych – na rzecz NBP

50

Z

B

0

3

odblokowanie bonów skarbowych – zastaw

51

Z

B

0

4

odblokowanie bonów skarbowych – inne

52

Z

B

3

3

potwierdzenie zastawnika o możliwości dokonania zniesienia zastawu

53

P

P

0

Ż

przesunięcie bonów skarbowych pomiędzy rachunkiem podstawowym uczestnika RPW a rachunkiem puli pożyczek

54

R

0

L

P

wymiana bonów skarbowych przy przekazywaniu do puli pożyczek

55

D

E

P

0

Przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników a kontem pomocniczym KDPW

56

U

P

0

Ż

udzielenie pożyczki

57

S

P

0

Ż

spłata pożyczki

 

Załącznik nr 26 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 27 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 28 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 29 do Regulaminu

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-09-25
  • Data wejścia w życie: 2003-10-13
  • Data obowiązywania: 2009-12-10
  • Dokument traci ważność: 2010-12-28
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe