Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 48/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718, Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala określa tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej „NBP”, danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) bankach – należy przez to rozumieć banki krajowe i oddziały banków zagranicznych posiadające status rezydenta,

2) bankach zagranicznych – należy przez to rozumieć banki posiadające status nierezydenta.

3. Ustalone w uchwale okresy sprawozdawcze, za które przekazywane są dane (miesiąc, kwartał i rok) odpowiadają okresom kalendarzowym.

4. Dane przekazywane NBP powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych banku lub innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.

5. Ustalenia wielkości kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 i § 15 ust. 1 pkt. 2 uchwały, w walucie polskiej lub w walucie obcej, dokonuje się zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).

§ 2.

Banki posiadające rachunki bieżące w bankach zagranicznych (nostro) lub banki prowadzące rachunki bieżące banków zagranicznych (loro), rachunki bieżące nierezydentów innych niż banki lub inne rachunki bieżące, służące bankowi do ewidencji rozliczeń transakcji między rezydentami i nierezydentami, są obowiązane, z zastrzeżeniem § 12, przekazywać NBP miesięczne sprawozdania, zarejestrowanych na tych rachunkach obrotów i stanów w walucie polskiej i w walutach obcych na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca.

§ 3.

Banki dokonujące skupu i sprzedaży zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet są obowiązane, z zastrzeżeniem § 12, przekazywać NBP miesięczne sprawozdania, zarejestrowanych w kasach i skarbcach obrotów i stanów w walutach obcych na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca.

§ 4.

1. Banki, które zaciągnęły od nierezydentów lub udzieliły nierezydentom kredytu lub pożyczki są obowiązane, z zastrzeżeniem § 12, przekazywać NBP:

1) informacje o zawarciu z nierezydentem umowy zobowiązującej nierezydenta do udzielenia bankowi kredytu lub pożyczki lub informacje o zawarciu z nierezydentem umowy zobowiązującej bank do udzielenia nierezydentowi kredytu lub pożyczki na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2 lub 3 do uchwały, w terminie 20 dni od dnia ich zawarcia,

2) kwartalne sprawozdania z wykorzystania i spłat kredytów lub pożyczek otrzymanych od nierezydentów wraz z terminarzem przyszłych spłat lub kwartalne sprawozdania z wykorzystania i spłat kredytów lub pożyczek udzielonych nierezydentom wraz z terminarzem przyszłych spłat, w przypadku kredytów lub pożyczek o równowartości co najmniej 1 000 000 euro na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 4 lub 5 do uchwały, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.

2. Banki, które zaciągnęły lub udzieliły kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 1. z wyłączeniem kredytów lub pożyczek o równowartości co najmniej 1 000 000 euro, są obowiązane przekazywać NBP informacje o zmianie warunków umowy, w terminie 20 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 5.

1. Banki krajowe, w których na początek lub koniec okresu sprawozdawczego nierezydent posiadał co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym są obowiązane przekazywać NBP roczne sprawozdania dotyczące wartości udziału nierezydenta w kapitale własnym banku na formularzu. którego wzór stanowi załącznik nr 6 do uchwały, w terminie do 15 maja po zakończeniu roku.

2. Oddziały banków zagranicznych są obowiązane przekazywać NBP roczne sprawozdania dotyczące wartości funduszy oddziału na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do uchwały, w terminie do 15 maja po zakończeniu roku.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 sporządza się na podstawie:

1) rocznych danych bilansowych oraz rachunku zysków i strat – w przypadku, gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu,

2) danych wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego – w przypadku, gdy rok obrotowy różni się od kalendarzowego,

3) dokumentów rzeczywistych wpłat dokonanych na poczet kapitału zakładowego w przypadku banków lub na poczet funduszu – w przypadku oddziałów banków zagranicznych, które nie rozpoczęty działalności gospodarczej lub nie sporządzają bilansu oraz rachunku zysków i strat.

§ 6.

1. Banki krajowe posiadające na początek lub koniec okresu sprawozdawczego co najmniej 10% udziału w kapitale podstawowym nierezydentów lub posiadające oddziały za granicą są obowiązane przekazywać NBP:

1) roczne sprawozdania dotyczące wartości udziału banku w kapitale własnym nierezydenta na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do uchwały, w terminie do 15 maja po zakończeniu roku,

2) roczne sprawozdania dotyczące wartości funduszy oddziału za granicą na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do uchwały, w terminie do 15 maja po zakończeniu roku.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na podstawie danych wynikających z następujących dokumentów źródłowych dotyczących nierezydenta lub oddziału za granicą:

1) rocznych danych bilansowych oraz rachunku zysków i strat – w przypadku, gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu,

2) danych wynikających z ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, w przypadku, gdy rok obrotowy różni się od kalendarzowego,

3) dokumentów rzeczywistych wpłat dokonywanych na poczet kapitału podstawowego – w przypadku nierezydentów lub na poczet funduszu – w przypadku oddziałów banków za granicą, które nie rozpoczęty działalności gospodarczej lub nie sporządzają bilansu oraz rachunku zysków i strat.

§ 7.

Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zwanej dalej „Komisją”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424. Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651) lub prowadzące na podstawie zezwolenia Komisji działalność maklerską i w ramach tej działalności prowadzące rachunki papierów wartościowych są obowiązane przekazywać NBP miesięczne sprawozdania o liczbie i wartości papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów innych niż Skarb Państwa na rynku krajowym oraz dopuszczonych do obrotu publicznego w kraju, znajdujących się w posiadaniu nierezydentów i zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez bank na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do uchwały, w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca.

§ 8.

1. Banki, które dokonały na rynkach zagranicznych lub na rynku krajowym emisji papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu publicznego w kraju, jeżeli emisja ta przynajmniej w części została objęta przez nierezydenta, są obowiązane przekazywać NBP:

1) informacje o emisji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do uchwały w terminie 20 dni od dnia sprzedaży papierów wartościowych nierezydentom,

2) informacje o zmianie danych dotyczących emisji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do uchwały, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału, w którym zmiany miały miejsce.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emisji papierów wartościowych dłużnych, dla których rolę depozytariusza pełni bank krajowy.

§ 9.

Banki posiadające nabyte na rachunek własny papiery wartościowe, wyemitowane przez nierezydentów na rynkach zagranicznych lub na rynku krajowym, lub nabyte na rachunek własny jednostki uczestnictwa w będących nierezydentami funduszach zbiorowego inwestowania, są obowiązane przekazywać NBP kwartalne sprawozdania o ich liczbie i wartości na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do uchwały, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.

§ 10.

1. Banki posiadające nabyte na rachunek własny papiery wartościowe:

1) wyemitowane przez rezydentów na rynkach zagranicznych,

2) wyemitowane przez rezydentów na rynku krajowym, niedopuszczone do obrotu publicznego w kraju,

są obowiązane przekazywać NBP kwartalne sprawozdania o ich liczbie i wartości na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do uchwały, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do papierów wartościowych dłużnych, wyemitowanych przez rezydentów na rynku krajowym, niedopuszczonych do obrotu publicznego w kraju, dla których rolę depozytariusza pełni bank krajowy.

§ 11.

Bank pełniący obowiązki agenta finansowego w zakresie obsługi zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa:

1) prowadzący rachunki służące do ewidencji tych należności jest obowiązany przekazywać NBP miesięczne zestawienia z zarejestrowanych obrotów i stanów na tych rachunkach na formularzu i w terminie wskazanym w § 2.

2) rejestrujący należności lub zobowiązania z tytułu udzielonych lub otrzymanych przez Skarb Państwa kredytów lub pożyczek jest obowiązany przekazywać NBP informacje oraz kwartalne sprawozdania na formularzach i w terminach wskazanych w § 4 lub § 15.

§ 12.

Banki spółdzielcze są obowiązane przekazywać sprawozdania, o których mowa w § 2 - 4 oraz w § 15, do banku zrzeszającego banki spółdzielcze, w którym są zrzeszone.

§ 13.

1. Banki są obowiązane przekazywać NBP dane w zakresie określonym w załącznikach nr 1 - 5 do uchwały drogą elektroniczną, zgodnie ze standardami wymaganymi przez NBP.

2. Dane przekazywane drogą elektroniczną powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

3. Dane w zakresie określonym w załącznikach nr 6 - 9 do uchwały, banki są obowiązane przekazywać NBP w postaci dokumentów sporządzanych na papierze, według wzorów określonych w tych załącznikach, podpisanych przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

4. Dane w zakresie określonym w załącznikach nr 10 -14 do uchwały, banki są obowiązane przekazywać NBP w postaci dokumentów sporządzanych na papierze, według wzorów określonych w tych załącznikach, podpisanych przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, oraz na nośniku magnetycznym, zgodnie ze standardami wymaganymi przez NBP.

§ 14.

Banki są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących danych przekazanych zgodnie z uchwałą, w terminie wskazanym przez NBP.

§ 15.

1. Banki, które zaciągnęły od nierezydentów lub udzieliły nierezydentom kredytu lub pożyczki przed 31 grudnia 2003 r. i wykazały na dzień 31 grudnia 2003 r. jakikolwiek stan należności lub zobowiązań z wyżej wymienionych tytułów, są obowiązane, z zastrzeżeniem § 12, przekazywać NBP:

1) informacje o zawarciu z nierezydentem umowy zobowiązującej nierezydenta do udzielenia bankowi kredytu lub pożyczki, lub informacje o zawarciu z nierezydentem umowy zobowiązującej bank do udzielenia nierezydentowi kredytu lub pożyczki na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2 lub 3 do uchwały, w terminie do 15 marca 2004 r.,

2) kwartalne sprawozdania z wykorzystania i spłat poszczególnych kredytów lub pożyczek otrzymanych od nierezydentów wraz z terminarzem przyszłych spłat oraz kwartalne zestawienia z wykorzystania i spłat poszczególnych kredytów lub pożyczek udzielonych nierezydentom wraz z terminarzem przyszłych spłat, w przypadku, gdy stan należności z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki lub stan zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu lub pożyczki na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł co najmniej równowartość 1 000 000 euro na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 4 lub 5 do uchwały, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.

2. Banki, które zaciągnęły lub udzieliły kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem kredytów lub pożyczek, których stan na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł co najmniej równowartość 1 000 000 euro, są obowiązane przekazywać NBP informacje o zmianie warunków umowy, w terminie 20 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 16.

1. Traci moc uchwała nr 13/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 12), z zastrzeżeniem ust. 2 lub ust. 3.

2. Dekadowe sprawozdania ze stanów i obrotów rejestrowanych w złotych i w walutach obcych na bieżących rachunkach bankowych, na rachunkach kredytów bądź pożyczek zagranicznych, udzielonych nierezydentom, lub otrzymanych od nierezydentów, dla których zostały zawarte umowy między bankiem a kredytodawcą lub kredytobiorcą zagranicznym, za trzecią dekadę grudnia 2003 r. banki są obowiązane przekazać NBP według zasad określonych w uchwale wymienionej w ust. 1.

3. Miesięczne sprawozdania ze stanów i obrotów zagranicznymi znakami pieniężnymi w postaci banknotów i monet za grudzień 2003 r. banki są obowiązane przekazać NBP według zasad określonych w uchwale wymienionej w ust. 1.

§ 17.

Przepisy uchwały mają zastosowanie po raz pierwszy do danych przekazywanych NBP przez banki:

1) miesięcznych, o których mowa w § 7, za grudzień 2003 roku,

2) kwartalnych, o których mowa w § 9 i § 10, za IV kwartał 2003 roku,

3) rocznych za 2003 rok.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7 do uchwały nr 48/2003
 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14 do uchwały nr 48/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 36)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe