Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 38/2005

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 6 maja 2005 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansu należności i zobowiązań zagranicznych państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 48/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa (Dz. Urz. NBP Nr 21, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej”;

2) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Uchwała określa tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu. zwanemu dalej „NBP”, danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o bankach należy przez to rozumieć banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych posiadające status rezydenta.”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Banki posiadające rachunki bieżące (nostro) w instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych posiadających status nierezydenta lub banki prowadzące rachunki bieżące (loro) instytucji kredytowych lub banków zagranicznych posiadających status nierezydenta, rachunki bieżące innych nierezydentów lub inne rachunki bieżące, służące bankowi do ewidencji rozliczeń transakcji między rezydentami i nierezydentami, są obowiązane, z zastrzeżeniem § 12, przekazywać NBP miesięczne sprawozdania, zarejestrowanych na tych rachunkach obrotów i stanów w walucie polskiej i w walutach obcych na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca.”;

4) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych posiadające status rezydenta są obowiązane przekazywać NBP roczne sprawozdania dotyczące wartości funduszu oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do uchwały, w terminie do 15 maja po zakończeniu roku.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokumentów rzeczywistych wpłat dokonanych na poczet kapitału zakładowego w przypadku banków lub na poczet funduszu – w przypadku oddziałów banków zagranicznych lub oddziałów instytucji kredytowych posiadających status rezydenta, które nie rozpoczęty działalności gospodarczej lub nie sporządzają bilansu oraz rachunku zysków i strat.”;

5) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Banki posiadające nabyte na rachunek własny:

1) papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów na rynkach zagranicznych,

2) papiery wartościowe dłużne wyemitowane przez rezydentów na rynku krajowym, niedopuszczone do obrotu publicznego w kraju,

są obowiązane przekazywać NBP kwartalne sprawozdania o ich liczbie i wartości na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do uchwały, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.”;

6) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. Banki zawierające bez pośrednictwa podmiotów krajowych transakcje w zakresie pochodnych instrumentów finansowych są obowiązane przekazywać NBP kwartalne sprawozdania o wartości godziwej tych pozycji w pochodnych instrumentach finansowych, które powstały w wyniku transakcji pomiędzy rezydentami i nierezydentami oraz o wartości umownych zobowiązań lub umownych należności z tytułu tych pozycji, na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 15 – 18 do uchwały, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.”;

7) w załączniku nr 1 do uchwały:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„FORMULARZ BOP-RZ

Miesięczne sprawozdanie z obrotów i stanów zarejestrowanych na posiadanych rachunkach bieżących (nostro) w instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, na prowadzonych rachunkach bieżących (loro) instytucji kredytowych lub banków zagranicznych, rachunkach bieżących innych nierezydentów, innych rachunkach bieżących służących bankowi do ewidencji rozliczeń transakcji między rezydentami i nierezydentami w walucie polskiej i w walutach obcych oraz w kasach i skarbcach w walutach obcych”,

b) w objaśnieniach do formularza BOP-RZ część opisowa otrzymuje brzmienie:

„OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA BOP RZ

1. Bank przesyła jedno sprawozdanie obejmujące transakcje własne banku oraz transakcje dokonane w imieniu klientów banku. Kwoty transakcji wykazywane są w walutach oryginalnych.

2. Transakcjom zarejestrowanym na rachunkach bieżących (nostro) posiadanych w instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, na rachunkach bieżących (loro) prowadzonych dla instytucji kredytowych lub banków zagranicznych, innych nierezydentów lub innych rachunkach bieżących, służących bankowi do ewidencji rozliczeń transakcji między rezydentami i nierezydentami, w walucie polskiej i w walutach obcych:

a) których wartość jest niższa niż 12.500 euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach nadawany jest jeden wspólny tytuł płatności; transakcje te są agregowane według podanej identyfikacji – TYP POZYCJI, TYP RACHUNKU, DATA PLATNOSCI, WALUTA, TYTUŁ, STRONA BIL,

b) których wartość jest równa lub wyższa niż 12.500 euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w innych walutach nadawane są tytuły płatności zgodnie z przekazaną przez NBP Nomenklaturą Statystyczną; transakcje te są wykazywane transakcja po transakcji.

3. Dla celów tego sprawozdania równowartość 12.500 euro dla walut obcych oraz dla waluty polskiej będzie przez NBP raz w roku wyliczana i przekazywana bankom.

4. Transakcje zarejestrowane w kasach i skarbcach w walutach obcych są agregowane według podanej identyfikacji – TYP POZYCJI, TYP RACHUNKU, WALUTA, TYTUL, PODMIOT, WOJ, STRONA BIL”;

8) w załącznikach nr 10 i 13 do uchwały pole adresowe otrzymuje brzmienie:

„NARODOWY BANK POLSKI
Oddział Okręgowy w Warszawie
Pl. Powstańców Warszawy 4
00-030 Warszawa
skrytka pocztowa 1022”;

9) w załączniku nr 11 do uchwały – w objaśnieniach do formularza ZIP-INF Pole 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„Pole14.

Należy podać statystyczny numer krajowego banku (EWIB), do którego wpłynęły środki pieniężne dla emitenta od zagranicznych nabywców papierów wartościowych. W przypadku, gdy środki pieniężne od zagranicznych nabywców papierów wartościowych wpłynęły na rachunek w instytucji kredytowej, banku zagranicznym lub innej instytucji finansowej, w polu należy wpisać symbol „Z”.

Pole 15.

Należy podać nazwę krajowego banku, do którego wpłynęły środki pieniężne dla emitenta od zagranicznych nabywców papierów wartościowych. W przypadku, gdy środki pieniężne od zagranicznych nabywców papierów wartościowych wpłynęły na rachunek w instytucji kredytowej, banku zagranicznym lub innej instytucji finansowej, należy podać nazwę tej instytucji.”;

10) załączniki nr 2 – 7 i 14 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 – 7 do niniejszej uchwały;

11) wprowadza się do uchwały załączniki nr 15 – 18 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 8 – 11 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przepisy uchwały mają zastosowanie po raz pierwszy do danych kwartalnych, o których mowa w § 10a, przekazywanych przez banki za III kwartał 2005 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2005 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załączniki do uchwały nr 38/2005
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 6 maja 2005 r.
(poz. 14)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Dzienniki Urzędowe