Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 53/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 18 grudnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim”.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 43/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim” (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nazwę i adres zleceniodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON,”;

2) w załącznikach nr 1 – 5 do regulaminu:

a) w lewym górnym rogu pod wyrazami „miejscowość, data” dodaje się:

infoRgrafika

b) w oświadczeniu o znajomości „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim” miejsce ogłoszenia uchwały otrzymuje brzmienie: „(Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 32, z późn. zm.)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Dzienniki Urzędowe