Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 43/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 3 października 2003 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim".

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim", zwany dalej „regulaminem", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 35/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim" (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 34. z 2001 r. Nr 1, poz. 1 i Nr. 23, poz. 49 i z 2002 r. Nr 14, poz. 38).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [Regulamin realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim]

Załącznik do uchwały nr 43/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 3 października 2003 r. (poz. 32)

Regulamin realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa zasady realizacji przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP", poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadacza rachunku bankowego w NBR zwanego dalej „Posiadaczem rachunku", z wyjątkiem banków będących rezydentami w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe.

2. Rozliczenie operacji bankowych, o których mowa w ust. 1, następuje tylko w formie bezgotówkowej, to jest przez uznanie lub obciążenie rachunku bankowego prowadzonego w NBP.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) dyspozycja – dokument składany przez zleceniodawcę upoważniający NBP do wystawienia polecenia wypłaty za granicę:

2) waluta dyspozycji – waluta obca wskazana przez zleceniodawcę w dyspozycji w celu wypłacenia beneficjentowi;

3) polecenie wypłaty – otrzymany z banku zagranicznego lub skierowany do banku zagranicznego dokument płatniczy w formie telekomunikacyjnej lub listownej, w tym czek przy liście towarzyszącym, dotyczący wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta.

W formie telekomunikacyjnej polecenie wypłaty występuje jako:

a) MT 100 – typ komunikatu w standardzie SWIFT odnoszący się do przekazów na zlecenie klienta (Customer transfer), zwany dalej „MT 100",

b) MT 103 – typ komunikatu w standardzie SWIFT wprowadzony z dniem 18 listopada 2000 r. w celu zastąpienia MT 100 przy zastosowaniu trzyletniego okresu przejściowego, w którym oba typy komunikatów funkcjonują równolegle, zwany dalej „MT 103"

4) beneficjent – podmiot wskazany w poleceniu wypłaty, któremu wypłaca się określoną kwotę pieniężną:

5) waluta polecenia wypłaty – waluta obca wskazana w poleceniu wypłaty skierowanym za granicę lub otrzymanym z zagranicy;

6) koszty realizacji polecenia wypłaty – informacja zawarta w poleceniu wypłaty wystawionym jako MT 103 wyrażona w postaci jednego z następujących określeń:

a) OUR – oznacza, że wszystkie koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa zleceniodawca,

b) BEN – oznacza, że wszystkie koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa beneficjent,

c) SHA – oznacza, że koszty realizacji polecenia wypłaty powstałe po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a koszty powstałe po stronie banku beneficjenta pokrywa beneficjent;

7) zlecenie – dokument składany w celu sprzedaży lub wypłaty bądź skupu lub wpłaty zagranicznych środków płatniczych z tytułów zgodnych z przepisami dewizowymi oraz z tytułu pokrycia kosztów podróży służbowej;

8) zleceniodawca – podmiot, z polecenia którego wystawiane jest polecenie wypłaty za granicę;

9) bank zleceniodawcy – bank, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycję;

10) bank beneficjenta – bank rozliczający z beneficjentem otrzymane polecenie wypłaty;

11) kursy walut obcych – kursy średnie oraz kursy kupna i sprzedaży walut obcych ogłaszane w tabeli kursów NBP;

12) data waluty – dzień, w którym następuje obciążenie lub uznanie rachunku nostro (bieżącego) NBP prowadzone w banku zagranicznym, zwane dalej „rachunkiem nostro NBP", zmieniające jego saldo;

13) data waluty spot – termin rozliczenia transakcji na drugi dzień roboczy licząc od dnia przyjęcia dyspozycji przez Główny Oddział Walutowo-Dewizowy w Warszawie, zwany dalej „GOWD"

14) data waluty spot/next – termin rozliczenia transakcji na trzeci dzień roboczy licząc od dnia przyjęcia dyspozycji przez GOWD;

15) trasat – płatnik czeku, bank, na który czek jest ciągniony i który ma czek wykupić;

16) czek – dokument płatniczy zawierający:

a) wyraz „czek" w tekście dokumentu w języku wystawienia,

b) bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej,

c) nazwę i siedzibę trasata,

d) oznaczenie miejsca płatności; w przypadku braku odrębnego oznaczenia przyjmuje się miejsce wymienione obok nazwy trasata,

e) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku; w przypadku braku odrębnego oznaczenia za miejsce wystawienia przyjmuje się miejscowość podaną obok nazwy wystawcy,

f) podpis wystawcy;

17) czek z wystawienia niebankowego – czek wystawiony przez osoby prawne, nie będące bankami lub osoby fizyczne;

18) indos – przeniesienie praw do otrzymania kwoty czeku na inny podmiot przez umieszczenie na czeku, jego odwrotnej stronie lub na załączonej z nim karcie dodatkowej (przedłużku), odpowiedniego oświadczenia i podpisu indosanta; indos in blanco – zamieszczany jest tylko na odwrotnej stronie czeku lub na przedtużku i zawiera jedynie podpis indosanta;

19) indosant – osoba, która przenosi prawa z czeku na inną osobę w drodze indosu;

20) remitent – wymieniona w treści czeku osoba, na którą lub na polecenie której czek został wystawiony;

21) podawca czeku – podmiot przedstawiający czek do realizacji;

22) inkaso – operacja bankowa polegająca na przeniesieniu przez indos praw wynikających z czeku na bank przyjmujący czek do opłacenia w celu przedstawienia go do zapłaty, która następuje po opłaceniu czeku przez trasata;

23) skup czeku – operacja bankowa, w wyniku której podawca czeku przenosi na bank skupujący, przez indos, prawa wynikające z czeku w zamian za równoczesne dokonanie przez ten bank zapłaty za czek;

24) lista inkasowa – dokument składany wraz z czekiem przedstawianym do opłacenia;

25) oddział – oddział okręgowy NBP;

26) ustawa Prawo dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, (Dz. U. Nr 141, poz. 1178);

27) ustawa Prawo czekowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. Nr 37, poz. 283 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554);

28) Międzynarodowy Numer rachunku Bankowego (International Bank Account Number) – numer rachunku bankowego stosowny w rozliczeniach transgranicznych. o którym mowa w zarządzeniu nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych w bankach (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 26), zwany dalej „IBAN"

29) Bankowość Elektroniczna – oprogramowanie umożliwiające posiadaczowi rachunku bankowego w NBP składanie poleceń przelewu w postaci elektronicznej oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku zgodnie z uchwalą nr 41/2001 Zarządu NBP z dnia 21 czerwca 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych w złotych dla podmiotów nie będących bankami.

ROZDZIAŁ 2

POLECENIA WYPŁATY

§ 3. Polecenia wypłaty za granicę wystawia się w celu dokonania przekazu, stanowiącego obrót dewizowy, w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, którego dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego bądź na podstawie zezwolenia dewizowego.

§ 4. Polecenie wypłaty za granicę wystawia się w GOWD na podstawie i zgodnie z treścią dyspozycji, o której mowa w § 5 ust. 1, przyjmowanej w GOWD lub oddziale prowadzącym rachunek bankowy zleceniodawcy.

§ 5. 1. Dyspozycja, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, zawiera następujące dane:

1) kraj beneficjenta;

2) formę realizacji: telekomunikacyjną, listowną bądź pozostawioną do uznania przez NBP;

3) symbol i kwotę waluty obcej dyspozycji – cyfrowo i słownie;

4) nazwę i adres zleceniodawcy;

5) nazwę i adres beneficjenta;

6) tytuł płatności, z zastrzeżeniem ust. 3;

7) określenie, kto ponosi koszty realizacji polecenia wypłaty, zgodnie z § 2 pkt 6;

8) nazwę oddziału prowadzącego rachunek bankowy zleceniodawcy wraz z pełnym numerem tego rachunku;

9) stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentu płatniczego w imieniu zleceniodawcy.

2. Dyspozycja powinna zawierać nazwę i siedzibę banku beneficjenta oraz numer rachunku bankowego beneficjenta, przy czym o ile to możliwe, numer rachunku bankowego należy wskazać w standardzie IBAN.

3. Dyspozycja wystawiona w walucie obcej z polecenia nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe na rzecz nierezydenta nie musi zawierać tytułu płatności.

§ 6. Dyspozycję składa się z:

1) indywidualnym zezwoleniem dewizowym – gdy tytuł dokonywanej płatności wymaga udzielenia tego zezwolenia;

2) dokumentami potwierdzającymi wskazany przez zleceniodawcę tytuł płatności, gdy dokonywana płatność opiewa na kwotę przekraczającą równowartość 10.000,00 euro, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Prawo dewizowe.

Warunkiem wykonania dyspozycji są oryginały tych dokumentów.

W GOWD lub w oddziale pozostawia się wyłącznie fotokopię lub odpis dokumentów opatrzonych pieczęcią „Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby upoważnionej, a w przypadku indywidualnego zezwolenia dewizowego może być również jego odpis.

§ 7. 1. W GOWD lub oddziale przyjmującym dyspozycję przeprowadza się kontrolę formalną i merytoryczną dyspozycji i składanych dokumentów, o których mowa w § 6 polegającą na sprawdzeniu:

1) zgodności podpisów na dyspozycji ze wzorami podpisów oraz dokumentów będących załącznikami do dyspozycji;

2) prawidłowości wypełnienia dyspozycji;

3) poprawności IBAN, jeżeli został wskazany;

4) zgodności otrzymanej dyspozycji z warunkami określonymi w ustawie Prawo dewizowe lub zezwoleniu dewizowym;

5) załączników pod kątem ich oryginalności.

2. Dyspozycji nie przyjmuje się od zleceniodawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności dyspozycji oraz dokumentów, będących załącznikami do dyspozycji, z warunkami określonymi w ustawie Prawo dewizowe lub zezwoleniu dewizowym, a także w przypadku, gdy wskazany IBAN nie spełnia wymogów identyfikacji określonych standardem IBAN.

§ 8. 1. Zleceniodawca składa w GOWD lub oddziale dyspozycję realizowaną w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych oraz przekazuje polecenie przelewu, w formie papierowej lub z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, na kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty dyspozycji, przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji. Rachunek bankowy obciąża się kwotą przelewu w dniu złożenia polecenia przelewu przez zleceniodawcę.

Jednocześnie na podstawie pisemnego upoważnienia zleceniodawcy złożonego na dyspozycji, GOWD lub oddział przyjmujący dyspozycję wystawia zlecenie płatnicze obciążające rachunek bankowy zleceniodawcy kwotą prowizji NBP.

2. Zleceniodawca składa na dyspozycji realizowanej w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej pisemne upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego kwotą dyspozycji oraz kwotą prowizji NBP. Rachunek bankowy obciąża się kwotą walut obcych w dniu złożenia dyspozycji. Jednocześnie na podstawie pisemnego upoważnienia zleceniodawcy złożonego na dyspozycji, GOWD lub oddział przyjmujący dyspozycję wystawia zlecenie płatnicze obciążające rachunek bankowy zleceniodawcy kwotą prowizji NBP.

3. GOWD, w przypadku stwierdzenia niezgodności w otrzymanych dokumentach, o których mowa w § 4 i § 6 lub braku wpływu środków lub wpływu środków w niewystarczającej wysokości przekazanych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, przeprowadza na piśmie korespondencję wyjaśniającą ze zleceniodawcą bądź zwraca dokumenty do oddziału i równocześnie przekazuje na rachunek bankowy zleceniodawcy kwotę dyspozycji i prowizji NBP.

4. W przypadku, gdy kwota w złotych przekazana przez zleceniodawcę z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej jest wyższa niż równowartość w złotych kwoty dyspozycji, GOWD przekazuje na rachunek bankowy zleceniodawcy kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przekazaną a kwotą dyspozycji.

§ 9. 1. GOWD realizuje dyspozycję otrzymaną z oddziału najpóźniej w drugim dniu roboczym licząc od dnia jej złożenia w oddziale, natomiast otrzymaną z Oddziału Okręgowego w Warszawie lub bezpośrednio od zleceniodawcy – w dniu jej przyjęcia.

2. Dyspozycję realizuje się z datą waluty spot. Jeżeli wpływ lub złożenie dokumentów w GOWD nastąpi po godz. 13,00 dyspozycję realizuje się z datą waluty spot/next.

3. Jeżeli zleceniodawca określi datę waluty w dyspozycji jest ona realizowana zgodnie z tą datą, jednak nie wcześniej niż z datą waluty spot.

§ 10. Jeżeli koszty realizacji polecenia wypłaty ponosi zleceniodawca, GOWD rozlicza koszty w oparciu o pisemne upoważnienie do obciążenia rachunku bankowego złożone przez zleceniodawcę na dyspozycji. W przypadku rozliczenia dokonywanego w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w:

1) złotych – kwotę kosztów przelicza się według kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu daty waluty obciążenia rachunku nostro NBP;

2) walucie obcej – rachunek bankowy obciąża się kwotą kosztów.

§ 11. 1. Zleceniodawca może złożyć pisemną reklamację w GOWD lub oddziale, który przyjął dyspozycję, np. dotyczącą nieotrzymania środków przez beneficjenta lub nieterminowego wykonania polecenia wypłaty za granicę przez GOWD.

2. Zleceniodawca informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.

§ 12. 1. GOWD rozlicza z beneficjentem polecenie wypłaty z zagranicy uznając, zgodnie ze wskazaniem banku zagranicznego. rachunek bankowy beneficjenta w NBP prowadzony w:

1) złotych – równowartością w złotych kwoty waluty polecenia wypłaty przeliczoną według kursu kupna walut obcych, obowiązującego w dniu daty waluty polecenia wypłaty;

2) walucie obcej – kwotą waluty polecenia wypłaty.

2. Rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest najpóźniej w trzecim dniu roboczym licząc od dnia następującego po dacie otrzymania polecenia wypłaty z zagranicy przez GOWD, jednak nie wcześniej niż w dacie waluty. Beneficjent otrzymuje kopię dokumentu rozliczeniowego zawierającą informację m. in. o kwocie polecenia wypłaty z zagranicy, dacie waluty, zastosowanym kursie walut obcych, wysokości pobranych kosztów realizacji polecenia wypłaty.

3. W przypadku polecenia wypłaty z zagranicy zawierającego informację, że koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa beneficjent, rachunek bankowy beneficjenta uznaje się kwotą pomniejszoną o ewentualne koszty banku zleceniodawcy.

§ 13. Termin, o którym mowa w § 12 ust. 2 może ulec przedłużeniu z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowej korespondencji wyjaśniającej ze zleceniodawcą polecenia wypłaty z zagranicy, np. w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie płatności tj. niekompletność danych w otrzymanym poleceniu wypłaty, brak wskazania rachunku bankowego beneficjenta.

§ 14. 1. Beneficjent może złożyć pisemną reklamację w GOWD lub oddziale prowadzącym jego rachunek bankowy, np. dotyczącą szczegółów otrzymanego polecenia wypłaty z zagranicy lub podania przyczyn nieterminowego rozliczenia polecenia wypłaty z zagranicy przez GOWD.

2. Beneficjent informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.

ROZDZIAŁ 3

INKASO CZEKÓW

§ 15. 1. Czeki przyjmowane są przez GOWD lub oddziały wyłącznie w trybie inkasa.

2. Do inkasa przyjmowane są następujące rodzaje czeków:

1) czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na NBP;

2) czeki bankierskie wystawione przez banki zagraniczne na banki zagraniczne;

3) czeki z wystawienia niebankowego;

4) czeki podróżnicze;

5) inne dokumenty płatnicze pełniące w obrocie zagranicznym rolę czeku, np. Money Order, World Money Order.

§ 16. Podawca czeku wypełnia i składa listę inkasową:

1) w trzech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w oddziałach. Jednocześnie na podstawie pisemnego upoważnienia podawcy czeku złożonego na liście inkasowej, oddział wystawia zlecenie płatnicze obciążające rachunek bankowy podawcy czeku kwotą prowizji NBP;

2) w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w GOWD. Jednocześnie na podstawie pisemnego upoważnienia podawcy czeku złożonego na liście inkasowej, GOWD wystawia zlecenie płatnicze obciążające rachunek bankowy podawcy czeku kwotą prowizji NBP.

§ 17. Czeki przyjmowane do inkasa muszą zawierać indos złożony przez remitenta.

§ 18. 1. Uznanie rachunku bankowego remitenta za przyjęte do inkasa czeki następuje po otrzymaniu uznania na rachunku nostro NBP najpóźniej w 16 tygodniu licząc od dnia ich złożenia.

2. Rozliczenie następuje według kursu walut obcych obowiązującego w dniu daty waluty uznania rachunku nostro NBP.

3. Rozliczenia dokonuje się uznając rachunek bankowy remitenta prowadzony w:

1) złotych – kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty waluty obcej, przeliczonej według kursu kupna walut obcych;

2) walucie obcej – kwotą walut obcych.

4. W przypadku otrzymania uznania na rachunku nostro NBP pomniejszonego o koszty banku zagranicznego rachunek bankowy remitenta uznaje się równowartością tej kwoty.

5. Terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od NBP np. przypadku zaginięcia przesyłki z czekami w drodze między GOWD a bankiem zagranicznym.

6. Podawca czeku może złożyć w GOWD lub oddziale, który przyjął zlecenie, pisemną reklamację po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

7. Podawca czeku informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.

§ 19. W przypadku otrzymania obciążenia na rachunku nostro NBP z tytułu kosztów banku zagranicznego za opłacony czek, obciąża się rachunek bankowy remitenta prowadzony w:

1) złotych – kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty kosztów przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu daty waluty obciążenia rachunku nostro NBP;

2) walucie obcej – kwotą kosztów.

§ 20. Czek przyjęty do inkasa i nieopłacony przez trasata zwracany jest remitentowi wraz z podaniem przyczyny nieopłacenia.

ROZDZIAŁ 4

SPRZEDAŻ CZEKÓW

§ 21. 1. Sprzedaży czeków rozrachunkowych banków zagranicznych i czeków bankierskich NBP dokonuje wyłącznie GOWD.

2. Sprzedaż czeków, wymienionych w ust. 1, dokonywana jest z tytułów zgodnych z przepisami dewizowymi oraz z tytułu pokrycia kosztów podróży służbowej.

§ 22. 1. GOWD dokonuje sprzedaży czeków w dniu otrzymania zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu, oraz:

1) w przypadku realizacji zlecenia w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych – na podstawie polecenia przelewu, przekazanego w formie papierowej lub z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, na kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty zlecenia przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia.

Jednocześnie na podstawie pisemnego upoważnienia Posiadacza rachunku złożonego na zleceniu, GOWD lub oddział przyjmujący zlecenie wystawia zlecenie płatnicze obciążające rachunek bankowy Posiadacza rachunku kwotą prowizji NBP;

2) w przypadku realizacji zlecenia w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej – na podstawie pisemnego upoważnienia Posiadacza rachunku do obciążenia rachunku bankowego kwotą zlecenia oraz kwotą prowizji NBP w dniu złożenia zlecenia. Jednocześnie na podstawie pisemnego upoważnienia Posiadacza rachunku złożonego na zleceniu, GOWD lub oddział przyjmujący zlecenie wystawia zlecenie płatnicze obciążające rachunek bankowy Posiadacza rachunku kwotą prowizji NBP.

2. W przypadku stwierdzenia braku wpływu środków lub wpływu środków w niewystarczającej wysokości przekazanych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, GOWD przeprowadza na piśmie korespondencję wyjaśniającą z Posiadaczem rachunku bądź zwraca dokumenty do oddziału i równocześnie przekazuje na rachunek bankowy Posiadacza rachunku otrzymane środki i kwotę prowizji NBP.

3. W przypadku, gdy kwota w złotych przekazana przez Posiadacza rachunku z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej jest wyższa niż równowartość w złotych kwoty zlecenia, GOWD przekazuje na rachunek bankowy Posiadacza rachunku kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przekazaną a kwotą zlecenia.

§ 23. 1. Odbiór czeków w oddziale, który przyjął zlecenie, następuje w czwartym dniu roboczym licząc od dnia złożenia zlecenia.

2. W przypadku jednoczesnego zakupu wartości dewizowych w postaci czeków i gotówki na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 22 ust. 1, kwoty w walutach obcych do wypłaty w gotówce wypłacane są w GOWD lub w oddziale, który to zlecenie przyjął i w którym następuje odbiór czeków.

§ 24. Przy sprzedaży czeków wywożonych z kraju na życzenie Posiadacza rachunku lub obligatoryjnie dla kwot powyżej dozwolonych na wywóz za granicę, wystawiane jest zaświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do regulaminu, potwierdzające źródło pochodzenia zagranicznych środków płatniczych.

§ 25. Czeki bankierskie NBP oraz czeki rozrachunkowe banków zagranicznych przedstawia się do zapłaty w bankach zagranicznych:

1) w odniesieniu do czeków płatnych w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, gdzie obowiązują terminy przyjęte zwyczajowo przez banki tych państw, w terminie:

a) trzech miesięcy od daty wystawienia – dla czeków płatnych w Wielkiej Brytanii,

b) sześciu miesięcy od daty wystawienia – dla czeków płatnych w USA i Kanadzie;

2) w odniesieniu do czeków płatnych w innych krajach niż wymienione w pkt 1 obowiązują, określone ustawą Prawo czekowe, następujące terminy:

a) do 20 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wystawiony w kraju europejskim lub w kraju pozaeuropejskim położonym w basenie Morza Śródziemnego,

b) do 70 dni od daty wystawienia, jeżeli czek został wystawiony w innym kraju niż wymieniony w lit. a;

3) Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 1, zostaną przekroczone, banki zagraniczne realizują czeki bankierskie wystawione przez NBP w trybie inkasa.

§ 26. 1. Posiadacz rachunku może złożyć pisemną reklamację w GOWD lub oddziale, który przyjął zlecenie, w zakresie sprzedaży czeków (np. dotyczącą nieprawidłowo wystawionego czeku przez GOWD).

2. Posiadacz rachunku informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.

§ 27. 1. Czeki sprzedane przez NBP nie wykorzystane za granicą czeki przedstawia się do skupu w GOWD lub oddziale, w którym zostały nabyte wraz ze zleceniem, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

2. Rozliczenie z podawcą czeku następuje w drodze uznania jego rachunku bankowego prowadzonego w:

1) złotych – kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty czeku, przeliczoną według kursu kupna walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania operacji sprzedaży czeku:

2) walucie obcej – kwotą waluty obcej w dniu przedstawienia czeku do skupu.

§ 28. 1. W przypadku zaginięcia lub kradzieży czeku wystawionego przez NBP składa się w GOWD lub oddziale informację o zaginięciu lub kradzieży czeku, będącą podstawą do sporządzenia przez NBP zastrzeżenia czeku.

2. Informacja zawiera następujące dane:

1) nazwę wystawcy czeku;

2) numer czeku:

3) symbol i kwotę waluty obcej czeku;

4) nazwę remitenta;

5) nazwę trasata;

6) datę wystawienia czeku.

§ 29. Zastrzeżenia skupu czeku zawierającego informację, o której mowa w § 28 ust. 1. dokonuje się w dniu jej otrzymania, a jeżeli informacja ta wpłynęła do Departamentu Operacji Zagranicznych Centrali NBP po godzinie 15.00 w następnym dniu roboczym.

§ 30. Potwierdzenie przyjęcia zastrzeżenia czeku przez bank zagraniczny oraz zwrot środków na rachunek nostro NBP są podstawą do rozliczenia operacji z Posiadaczem rachunku.

§ 31. 1. Posiadacz rachunku może złożyć pisemną reklamację w GOWD lub oddziale, który przyjął informację, o której mowa w § 28 ust. 1, w zakresie zastrzeżenia czeków (np. dotyczącą nieterminowego wykonania zastrzeżenia).

2. Posiadacz rachunku informowany jest na piśmie o ostatecznym wyniku reklamacji przez właściwą jednostkę organizacyjną NBP.

ROZDZIAŁ 5

WALUTY OBCE

§ 32. 1. Przedmiotem skupu i sprzedaży są waluty obce ogłaszane w tabeli kursów kupna i sprzedaży NBP, z zastrzeżeniem, że:

1) są one prawnym środkiem płatniczym w kraju emitenta:

2) nie są nadmiernie uszkodzone lub zużyte, a w odniesieniu do banknotów odpowiadają „Zalecanym kryteriom oceny banknotów walut obcych"

3) autentyczność ich nie budzi wątpliwości.

2. „Zalecane kryteria oceny banknotów walut obcych", o których mowa w ust. 1 pkt 2 udostępniane są w GOWD lub w oddziale na życzenie Posiadacza rachunku.

§ 33. GOWD i oddziały dokonują skupu i sprzedaży walut obcych, o których mowa w § 32, z uwzględnieniem przepisów dewizowych.

§ 34. 1. Sprzedaży lub wypłaty walut obcych na cele i w wysokości określonej odrębnymi przepisami dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 22 ust. 1 oraz w przypadku realizacji operacji w ciężar rachunku bankowego Posiadacza rachunku prowadzonego w:

1) złotych – na podstawie polecenia przelewu, przekazanego w formie papierowej lub z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej, na kwotę stanowiącą równowartość w złotych zakupionych walut obcych, przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującym w dniu przeprowadzenia operacji;

2) walucie obcej – na podstawie pisemnego upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego na kwotę wypłacanych walut obcych.

3. W przypadku braku w kasie niskich nominałów banknotów lub monet – kwotę sprzedawanej waluty obcej zaokrągla się w górę do pełnej jednostki danej waluty.

4. GOWD lub oddział nie dokonuje sprzedaży walut obcych w przypadku stwierdzenia braku wpływu środków lub wpływu środków w niewystarczającej wysokości przekazanych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej.

5. W przypadku, gdy kwota przekazana przez Posiadacza rachunku jest wyższa niż kwota zlecenia, GOWD przekazuje na rachunek bankowy Posiadacza rachunku kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przekazaną z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej a kwotą zlecenia.

§ 35. Skup walut obcych z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowej i innych tytułów dokonywany jest na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 27 ust. 1.

Rachunek bankowy prowadzony w:

1) złotych – uznaje się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty skupionych walut obcych przeliczonych według kursu kupna walut obcych, obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji:

2) walucie obcej – uznaje się kwotą skupionych walut obcych.

§ 36. Przy sprzedaży lub wypłacie walut obcych, na życzenie Posiadacza rachunku lub obligatoryjnie dla kwot powyżej dozwolonych na wywóz za granicę, wystawiane jest zaświadczenie, o którym mowa w § 24.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 3 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 4 do Regulaminu

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 6 do Regulaminu

infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe