Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 25/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 28 maja 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65. poz. 594, Nr 228, poz. 2260, Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15. poz. 23), w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W RPW może być także prowadzony rachunek bonów skarbowych dla emitenta bądź – w ramach rachunku bonów skarbowych prowadzonego dla wybranego przez emitenta uczestnika RPW – konto depozytowe bonów skarbowych posiadanych przez emitenta.”:

2) w § 39 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) danych dotyczących transakcji, przekazanych do DOK przez ERSPW. z zastrzeżeniem § 39 a – jeżeli transakcja została zawarta za pośrednictwem ERSPW,”;

3) po § 39 dodaje się § 39 a w brzmieniu:

„§ 39 a. W przypadku gdy jedną ze stron transakcji zawartej za pośrednictwem ERSPW jest podmiot nie będący uczestnikiem RPW, transakcja zostanie zarejestrowana w RPW po spełnieniu następujących warunków:

1) otrzymania przez DOK od banku posiadającego konto depozytowe w RPW, na którym rejestrowane są bony skarbowe będące przedmiotem transakcji, zlecenia potwierdzającego zawartą transakcję, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 24 do Regulaminu.

Jeżeli podmiot nie będący uczestnikiem RPW zawarł za pośrednictwem ERSPW transakcję z bankiem, który nie prowadzi dla niego konta depozytowego w RPW, to zleceniem potwierdzającym jest zlecenie:

a) zakupu – jeżeli podmiot nie będący uczestnikiem RPW jest stroną kupującą w transakcji zawartej na ERSPW lub

b) sprzedaży – jeżeli podmiot nie będący uczestnikiem RPW jest stroną sprzedającą w transakcji zawartej na ERSPW. Jeżeli podmiot nie będący uczestnikiem RPW zawarł za pośrednictwem ERSPW transakcję z bankiem, który prowadzi dla niego konto depozytowe w RPW, to zleceniem potwierdzającym jest zlecenie przemieszczenia bonów,

2) zgodności danych w zleceniu potwierdzającym transakcję z danymi dotyczącymi tej transakcji, przekazanymi do DOK przez ERSPW. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy danymi, o których wyżej mowa, zlecenie potwierdzające zostanie odrzucone przez DOK.”:

4) w § 41 w pkt. 1 i 2 po wyrazach „§ 39” dodaje się wyrazy „oraz § 39 a.”:

5) załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 24 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2004 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25/2004 Zarządu Narodowego
Banku Polskiego z dnia 28 maja 2004 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 25/2004 Zarządu Narodowego
Banku Polskiego z dnia 28 maja 2004 r.

Załącznik nr 24 do Regulaminu

infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe