Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 41/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 6 sierpnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153. poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260, Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68. poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 12), w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały po § 27 dodaje się § 27 a w brzmieniu:

„§ 27 a. 1. Przy określaniu rentowności transakcji, o których mowa w § 23 pkt 1, 2 i 3, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy 360 dni.

2. Przy określaniu rentowności transakcji wymienionych w § 23 pkt 4 przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy:

1) 360 dni – jeżeli przedmiotem transakcji są bony skarbowe,

2) odpowiednio 365 lub 366 dni – jeżeli przedmiotem transakcji są obligacje skarbowe.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. K. Rybiński

Dzienniki Urzędowe