Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 3/2004

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 8 września 2004 r.

w sprawie określenia wykazu dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, który ma wykonywać powierzone przez bank czynności określone w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 pkt 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa wykaz dokumentów załączanych przez bank do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy – Prawo bankowe dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego niemającego miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego, mającego wykonywać powierzone czynności, albo przedsiębiorcy zagranicznego, który ma wykonywać powierzone czynności stale lub okresowo za granicą.

§ 2.

Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 bank załącza:

1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego zawierające informacje dotyczące:

a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu lub firmy, siedziby i adresu przedsiębiorcy,

b) formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy,

c) miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

d) liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby podmiotów dla których przedsiębiorca świadczy usługi,

e) przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym przedsiębiorca zagraniczny w okresie roku podatkowego poprzedzającego złożenie wniosku podlegał lub podlega obowiązkowi podatkowemu, stwierdzające wywiązywanie się z tego obowiązku;

3) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego, czy zostało wobec niego wszczęte postępowanie w związku z zagrożeniem niewypłacalnością lub postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo złożony został wniosek o wszczęcie takich postępowań;

4) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego zawierające:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania osób, albo

b) oznaczenie organu, jego skład osobowy, siedzibę i adres,

upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie czynności związanych z wykonywaniem umowy, o której mowa w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe;

5) poświadczone notarialnie lub w sposób równorzędny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy zagranicznego wzory podpisów osób lub członków organów, o których mowa w pkt 4;

6) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego, czy świadczył lub świadczy usługi na rzecz innych banków, instytucji kredytowych lub finansowych; w przypadku gdy przedsiębiorca świadczył lub świadczy usługi na rzecz takich podmiotów, zobowiązany jest także do wskazania w oświadczeniu ich liczby oraz rocznej wartości zawartych z nimi umów.

§ 3.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny jest osobą fizyczną, bank do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w § 2, załącza:

1) poświadczoną notarialnie lub w sposób równorzędny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo przedsiębiorcy;

2) aktualny wypis wydany przez właściwy organ rejestrowy państwa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy jeżeli podlega on obowiązkowi wpisu do takiego rejestru;

3) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy z poświadczonym notarialnie podpisem lub w sposób równorzędny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy o toczących się lub zakończonych wobec niego w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych, egzekucyjnych, lub innych mogących mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową;

4) aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez właściwy organ państwa, którego obywatelstwo posiada przedsiębiorca oraz przez właściwy organ państwa, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli jest to państwo inne niż państwo, którego obywatelstwo posiada przedsiębiorca;

5) poświadczoną notarialnie lub w sposób równorzędny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy kopię rocznego zeznania lub deklaracji podatkowej za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku o wydanie zezwolenia, sporządzone według przepisów obowiązujących w państwie, w którym przedsiębiorca zagraniczny podlega obowiązkowi podatkowemu.

§ 4.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną. o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U Nr 173, poz. 1807), bank do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1, oprócz dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 2, załącza:

1) akt założycielski przedsiębiorcy;

2) aktualny wypis wydany przez właściwy organ rejestrowy państwa siedziby przedsiębiorcy, jeżeli podlega on obowiązkowi wpisu do takiego rejestru;

3) informacje o liczbie i składzie osobowym organów przedsiębiorcy;

4) jeżeli przedsiębiorca jest spółką kapitałową, a wypis, o którym mowa w pkt 2, nie zawiera informacji na temat wysokości kapitału zakładowego (akcyjnego) spółki, pisemne oświadczenie o wysokości tego kapitału;

5) jeżeli przedsiębiorca jest spółką kapitałową, pisemne oświadczenie przedsiębiorcy wskazujące, jaka część kapitału zakładowego (akcyjnego) została pokryta, rodzaj i liczbę udziałów (akcji) przedsiębiorcy oraz oznaczenie wspólników (akcjonariuszy) posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi powiązanymi z nimi kapitałowo lub organizacyjnie wspólnikami (akcjonariuszami) co najmniej 10% kapitału zakładowego (akcyjnego) oraz liczbę posiadanych przez tych wspólników (akcjonariuszy) udziałów (akcji);

6) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy z poświadczonym notarialnie podpisem lub w sposób równorzędny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy o toczących się lub zakończonych wobec niego w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku postępowaniach karnych, karnych skarbowych, egzekucyjnych albo innych mogących mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową;

7) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o rozpoczęciu postępowania zmierzającego do podziału, połączenia lub przekształcenia;

8) opis stosowanego systemu kontroli wewnętrznej;

9) roczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata wraz z opiniami biegłego rewidenta sporządzone według zasad obowiązujących w państwie siedziby przedsiębiorcy.

§ 5.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, o której mowa w art. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, bank zamiast oświadczenia określonego w § 4 pkt 6 załącza pisemne oświadczenie wspólników tej jednostki organizacyjnej z poświadczonymi notarialnie podpisami lub w sposób równorzędny w rozumieniu prawa miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy zagranicznego o toczących się lub zakończonych wobec nich w okresie pięciu lat przed złożeniem wniosku postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych, egzekucyjnych albo innych mogących mieć negatywny wpływ na ich sytuację finansową.

§ 6.

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego zamierzającego świadczyć dla banku usługi informatyczne, w tym usługi przetwarzania danych, niezależnie od innych obowiązków przewidzianych w niniejszej uchwale, bank załącza wynik specjalistycznego audytu bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorcy w zakresie świadczonych dla banku usług lub posiadany przez niego certyfikat bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie świadczonych dla banku usług.

§ 7.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny prowadził lub prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, bank załącza:

1) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o okresie i miejscu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę w Polsce oraz o formie organizacyjno – prawnej wykonywania działalności;

2) wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli przedsiębiorca podlegał lub podlega obowiązkowi wpisu;

3) poświadczony notarialnie odpis zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli przedsiębiorca podlegał lub podlega obowiązkowi wpisu do tej ewidencji;

4) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o wydaniu decyzji o zakazie wykonywania działalności przez oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy lub braku takiej decyzji;

5) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o pozbawieniu go, na podstawie art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121 poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, lub o braku takiego orzeczenia.

§ 8.

1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2–7, które sporządzone są w języku obcym, należy przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

2. Dokumenty zagraniczne, o których mowa w § 2 pkt 2, § 3 pkt 2 i 4 oraz § 4 pkt 2, powinny być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

§ 9.

W przypadku, gdy w toku postępowania o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 1, nastąpiły zmiany stanu faktycznego, prawnego lub stanu wiedzy, stanowiących podstawę złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 2–7, bank przedstawia nowe dokumenty i oświadczenia zgodne ze zmienionym stanem faktycznym, prawnym lub stanem wiedzy, z zastrzeżeniem danych określonych w oświadczeniu, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. d, które bank powinien aktualizować w okresach półrocznych.

§ 10.

W przypadku, gdy przewidziane niniejszą uchwałą dokumenty i oświadczenia zawierają te same informacje, bank jest obowiązany jedynie do załączenia dokumentów.

§ 11.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny, który ma wykonywać powierzone przez bank czynności określone w art. 6a ust. 1 ustawy – Prawo bankowe jest:

1) instytucją kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy – Prawo bankowe, albo

2) podmiotem działającym w tym samym co bank holdingu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10–11c ustawy – Prawo bankowe, albo

3) podmiotem, który jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy – Prawo bankowe, państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

nie stosuje się § 2 pkt 1 lit. d–e, § 2 pkt 2–3 i 6 oraz § 4 pkt 1, 3–7 i 9 niniejszej uchwały, o ile bank przedstawi pozytywną opinię właściwych władz nadzorczych państwa siedziby przedsiębiorcy zagranicznego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego: L. Balcerowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-09-17
  • Data wejścia w życie: 2004-09-17
  • Data obowiązywania: 2004-09-17
  • Dokument traci ważność: 2011-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe