Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 52/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 15 listopada 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 43/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji poleceń wypłaty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim” (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 32 i Nr 23, poz. 40 oraz z 2004 r. Nr 3, poz. 5) w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) dzień dokonania rozliczenia – dzień, w którym NBP obciąża rachunek bankowy Posiadacza rachunku z tytułu kosztów banku zagranicznego, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od banku zagranicznego, zawierającej dane pozwalające na dokonanie rozliczenia,”,

b) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) Bankowość Elektroniczna – oprogramowanie umożliwiające Posiadaczowi rachunku składanie poleceń przelewu oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej, składające się z systemu centralnego oraz modułów VideoTEL, CL@nd, VideoTEL BIS,”;

2) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dyspozycja składana przez zleceniodawcę dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowana jest:

1) na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia dla GOWD do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:

a) płatności – GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty dyspozycji przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej, oraz

b) prowizji NBP i ewentualnych kosztów realizacji polecenia wypłaty – GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej. Koszty realizacji polecenia wypłaty GOWD rozlicza z zachowaniem § 10,

lub

2) na podstawie dołączonego do dyspozycji w formie papierowej polecenia przelewu wystawionego z tytułu płatności na kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty dyspozycji, przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej, oraz zawartego w treści dyspozycji upoważnienia dla GOWD do obciążenia rachunku bankowego z tytułu prowizji NBP i ewentualnych kosztów realizacji polecenia wypłaty. Polecenie przelewu może być również dostarczone z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej.

Oddział przyjmujący dyspozycję obciąża rachunek bankowy z tytułu płatności w dniu złożenia dyspozycji. GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji, chyba ze umowa stanowi inaczej. Koszty realizacji polecenia wypłaty GOWD rozlicza z zachowaniem § 10.

2. Dyspozycja składana przez zleceniodawcę dokonywana w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowana jest na podstawie zawartego przez zleceniodawcę w treści dyspozycji upoważnienia dla GOWD do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:

1) płatności – GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą waluty obcej w dniu złożenia dyspozycji, oraz

2) prowizji NBP i ewentualnych kosztów realizacji polecenia wypłaty – GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą prowizji NBP w dniu złożenia dyspozycji, chyba że umowa stanowi inaczej Koszty realizacji polecenia wypłaty GOWD rozlicza z zachowaniem § 10.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Jeżeli koszty realizacji polecenia wypłaty ponosi zleceniodawca, GOWD dokonuje rozliczenia kosztów na podstawie zawartego w treści dyspozycji upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego. W przypadku rozliczenia dokonywanego w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w:

1) złotych – kwotę kosztów przelicza się według kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia,

2) walucie obcej – rachunek bankowy obciąża się kwotą kosztów w dniu dokonania rozliczenia.”;

4) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11 a. Jeżeli polecenie wypłaty wykonywane jest w innej formie niż telekomunikacyjna, to odpowiedzialność NBP jest ograniczona do zachowania należytej staranności w wyborze podmiotu, za którego pośrednictwem wykona płatność.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Podawca czeku wypełnia i składa listę inkasową:

1) w trzech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w oddziałach. Jednocześnie umieszcza na liście inkasowej upoważnienie dla GOWD do dokonania obciążenia z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej,

2) w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu, w przypadku przedstawienia czeków do zapłaty w GOWD. Jednocześnie umieszcza na liście inkasowej upoważnienie dla GOWD do dokonania obciążenia z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.”;

6) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. W przypadku otrzymania obciążenia na rachunku nostro NBP z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej za opłacony czek, na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 16, obciąża się rachunek bankowy remitenta prowadzony w:

1) złotych – kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty kosztów przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia,

2) walucie obcej – kwotą kosztów w dniu dokonania rozliczenia.”;

7) w § 22 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. GOWD dokonuje sprzedaży czeków w dniu otrzymania zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

Zlecenie składane przez Posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowane jest:

1) na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:

a) płatności – GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zlecenia przeliczonej według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej, oraz

b) prowizji NBP – GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą prowizji NBP w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej,

lub

2) na podstawie dołączonego do zlecenia w formie papierowej polecenia przelewu wystawionego z tytułu płatności na kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty zlecenia, przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych obowiązującego w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej oraz zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD do obciążenia rachunku bankowego z tytułu prowizji NBP. Polecenie przelewu może być również dostarczone z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej.

Oddział przyjmujący zlecenie obciąża rachunek bankowy z tytułu płatności w dniu złożenia zlecenia. GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą prowizji NBP w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Zlecenie składane przez Posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD do obciążenia rachunku bankowego z tytułu:

1) płatności – GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą waluty obcej w dniu złożenia zlecenia, oraz

2) prowizji NBP – GOWD obciąża rachunek bankowy kwotą prowizji NBP w dniu złożenia zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej.”;

8) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedaży lub wypłaty walut obcych na cele i w wysokości określonej odrębnymi przepisami dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 22 ust. 1, z tym że:

1) zlecenie składane przez Posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w złotych realizowane jest:

a) na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD lub oddziału do obciążenia rachunku bankowego na kwotę stanowiącą równowartość w złotych sprzedanych walut obcych przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu dokonania rozliczenia,

lub

b) na podstawie dołączonego do zlecenia w formie papierowej polecenia przelewu wystawionego na kwotę stanowiącą równowartość w złotych sprzedanych walut obcych przeliczoną według kursu sprzedaży walut obcych. Do przeliczeń stosuje się kurs walut obcych obowiązujący w dniu dokonania rozliczenia. Polecenie przelewu może być również dostarczone z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej;

2) zlecenie składane przez Posiadacza rachunku dokonywane w ciężar rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej realizowane jest na podstawie zawartego w treści zlecenia upoważnienia dla GOWD lub oddziału do obciążenia rachunku bankowego na kwotę wypłacanych walut obcych. Rachunek bankowy obciąża się w dniu dokonania rozliczenia.”;

9) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Skup walut obcych z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowej i innych tytułów dokonywany jest na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 27 ust. 1. Rachunek bankowy prowadzony w:

1) złotych – uznaje się kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty skupionych walut obcych przeliczonych według kursu kupna walut obcych, obowiązującego w dniu dokonania rozliczenia. W przypadku przedstawienia do skupu monet walut obcych dokonuje się obciążenia rachunku bankowego równowartością kwoty prowizji NBP na podstawie upoważnienia zawartego w treści zlecenia;

2) walucie obcej – uznaje się kwotą skupionych walut obcych. W przypadku przedstawienia do skupu monet walut obcych dokonuje się obciążenia rachunku bankowego kwotą prowizji NBP na podstawie upoważnienia zawartego w treści zlecenia.”;

10) załączniki nr 1–5 do regulaminu otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1–5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2004 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r.(poz. 33)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 52/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r. (poz. 33)

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 52/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r. (poz. 33)

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 52/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r. (poz. 33)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 52/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 listopada 2004 r. (poz. 33)

infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe