Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 56/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 17 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 12 i Nr 11, poz. 21), w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) Rynek MTS Poland – elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych, na którym prowadzony jest obrót skarbowymi papierami wartościowymi – prowadzony przez MTS – CeTO S.A.”,

b) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) system elektronicznej wymiany danych – system przesyłania danych pomiędzy uczestnikiem RPW a DOK za pośrednictwem łączy stałych w oparciu o protokół TCP/IP przy użyciu warstwy transportowej wykorzystującej oprogramowanie Bea Tuxedo”;

2) w § 37 w ust. 1 w pkt 2, w § 39 w pkt 1 w lit. a i b, w § 39 a, w § 40 w ust. 1 oraz w § 41 wyraz „ERSPW” zastępuje się wyrazami „Rynek MTS Poland”;

3) w załączniku nr 2 do Regulaminu w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. NBP dokonuje zarejestrowania transakcji zawartych przez uczestnika RPW za pośrednictwem Rynku MTS Poland, prowadzonego przez MTS – CeTO Spółka Akcyjna, zwaną dalej „MTS – CeTO”, na podstawie danych dotyczących tych transakcji, przekazywanych do NBP przez MTS – CeTO.”.

b) w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz „CeTO” zastępuje się wyrazem „MTS – CeTO”;

4) w załączniku nr 5 do Regulaminu w pkt 7 wyrazy „Centralną Tabelę Ofert S.A.” zastępuje się wyrazami „MTS – CeTO Spółka Akcyjna”;

5) załącznik nr 7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE WYKORZYSTYWANIE MODUŁU ELBON]

Załącznik do uchwały nr 56/2004
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 grudnia 2004 r.
(poz. 40)

Załącznik nr 7 do Regulaminu

WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE
PRAWIDŁOWE WYKORZYSTYWANIE MODUŁU ELBON

§ 1.

Wymagania ogólne

1. Moduł ELBON może być zainstalowany u uczestnika RPW, w wersji jedno- lub wielostanowiskowej. Wersja wielostanowiskowa oznacza, że na jednym stanowisku zainstalowany jest moduł do obsługi przesyłek z komunikatami, natomiast inne stanowiska służą do rejestracji zleceń.

2. Moduł ELBON powinien być posadowiony na komputerach wydzielonych tylko do obsługi tej aplikacji.

3. Uczestnik RPW zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich procedur i rozwiązań mających na celu ograniczenie dostępu do modułu ELBON wyłącznie do upoważnionych pracowników uczestnika RPW.

4. Uczestnik RPW może zainstalować moduł ELBON na komputerach nie spełniających zasady określonej w ust. 2, przyjmując na siebie ryzyko wystąpienia sytuacji nieuprawnionego lub niewłaściwie wykorzystanego dostępu do modułu i pełną odpowiedzialność za ewentualne straty swoje lub osób trzecich wynikające z takiego dostępu.

§ 2.

Wymagania dotyczące komunikowania się z NBP przy użyciu systemu elektronicznej wymiany danych, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 39 Regulaminu

Wymagane jest podłączenie stanowiska aplikacji łączem stałym do sieci prywatnej IP operatora EXATEL.

§ 3.

Wymagania techniczne dotyczące aplikacji

1. Komputer PC z procesorem nie mniejszym niż Pentium 300 MHz i pamięć RAM 64 MB (zalecany 500 MHz i 128 MB RAM).

2. Zainstalowany system operacyjny Windows 9x, Windows Workstation NT4, Windows 2000 lub Windows XP.

3. Podłączenie stanowiska komunikacyjnego łączem stałym cyfrowym do sieci prywatnej IP operatora EXATEL.

4. Posiadanie przez uczestnika RPW oprogramowania i licencji Sybase SQL Anywhere w wersji 6.x, 7.x lub 8x.

5. Zainstalowany na stanowisku komunikacyjnym Internet Eksplorer 5.0 lub wyższy.

6. Minimum 16 GB wolnego obszaru na dysku.

7. Karta graficzna z rozdzielczością 800x600.

8. Jeden wolny port szeregowy RS 232 na stanowisku komunikacyjnym.

9. Jeden port PS/2 na stacji komunikacyjnej.

Dzienniki Urzędowe