Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 22/2005

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 31 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40), w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) rachunek bankowy – rachunek bieżący banku i rachunek pomocniczy KDPW w DSP oraz rachunek bieżący BFG w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, zwanym dalej „Oddziałem”,”;

2) w § 40 w ust. 1, w § 42, w § 78 w ust. 1 oraz w § 79 wyraz „GOWD” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „Oddział”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Dzienniki Urzędowe