Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 29/2006

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 17 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119 i Nr 190, poz. 1401) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23 i Nr 20, poz. 35, z 2004 r. Nr 6, poz. 12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40 oraz z 2005 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 20, poz. 27), w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmioty, dla których prowadzone są konta w RPW, prowadzą dla swoich klientów indywidualne rachunki papierów wartościowych, na których rejestrowane są bony, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi. Klientami, dla których prowadzone są indywidualne rachunki bonów pieniężnych NBP, mogą być banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych lub oddziały banków zagranicznych.”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uczestnikami przetargów na bony skarbowe mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 113, poz. 771), zwanego dalej „rozporządzeniem emisyjnym”.”;

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Zapłata za zakupione na przetargach i przetargach uzupełniających bony skarbowe następuje w terminie ustalonym przez emitenta.”;

4) w § 17a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przekazane do DOK nie później niż w terminie rozliczenia przetargu określonym przez emitenta.”;

5) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Uczestnikami przetargów na obligacje skarbowe mogą być podmioty spełniające warunki określone w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 113, poz. 772), zwanego dalej „rozporządzeniem o obligacjach”.”;

6) § 27a otrzymuje brzmienie:

„§ 27a. 1. Przy określaniu rentowności transakcji, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy 360 dni.

2. Przy określaniu rentowności transakcji, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 4, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy:

1) 360 dni – jeżeli przedmiotem transakcji są bony skarbowe,

2) odpowiednio 365 lub 366 dni – jeżeli przedmiotem transakcji są obligacje skarbowe.”;

7) w załączniku nr 7 do Regulaminu § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wymagania techniczne dotyczące aplikacji

1. Komputer PC z procesorem nie słabszym niż Pentium 300 MHz i pamięć RAM 64 MB (zalecany 500 MHz i 128 MB RAM).

2. Zainstalowany system operacyjny Windows Workstation NT4, Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003.

3. Podłączenie stanowiska komunikacyjnego łączem stałym cyfrowym do sieci prywatnej IP operatora EXATEL.

4. Posiadanie przez uczestnika RPW oprogramowania i licencji Sybase SQL Anywhere w wersji 8x lub 9x.

5. Zainstalowany na stanowisku komunikacyjnym Internet Eksplorer 5.0 lub wyższy.

6. Minimum 20 GB wolnego obszaru na dysku.

7. Karta graficzna z rozdzielczością minimum 800 x 600.

8. Jeden wolny port szeregowy RS 232 oraz jeden port PS/2 na stanowisku komunikacyjnym w przypadku użycia czytników z łączem RS 232.

9. Jeden wolny port USB 2.0 w przypadku użycia czytników z łączem USB.”;

8) załącznik nr 9 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 10 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 11 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 12 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 13 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 14 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 15 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 16 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 34 do Regulaminu:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających i przetargów odkupu bonów skarbowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. Nr 113, poz. 771).

2. Szczegółowe przepisy dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających, przetargów odkupu i przetargów zamiany obligacji skarbowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz. U. Nr 113, poz. 772).”,

b) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przekazane do NBP nie później niż w terminie rozliczenia przetargu określonym przez emitenta.”,

§ 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Umowa zawarta jest na okres od .................. do ..................... i może być rozwiązana przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym jej wypowiedzeniem.”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2006 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 13)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 listopada 2006 r.
(poz. 13)

infoRgrafika

Załącznik 2. [Załącznik nr 2 do uchwały nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 13)]

Załącznik nr 2 do uchwały nr 29/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 listopada 2006 r.
(poz. 13)

infoRgrafika

Załącznik 3. [Załącznik nr 3 do uchwały nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 13)]

Załącznik nr 3 do uchwały nr 29/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 listopada 2006 r.
(poz. 13)

infoRgrafika

Załącznik 4. [Załącznik nr 4 do uchwały nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 13)]

Załącznik nr 4 do uchwały nr 29/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 listopada 2006 r.
(poz. 13)

infoRgrafika

Załącznik 5. [Załącznik nr 5 do uchwały nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 13)]

Załącznik nr 5 do uchwały nr 29/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 listopada 2006 r.
(poz. 13)

infoRgrafika

Załącznik 6. [Załącznik nr 6 do uchwały nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 13)]

Załącznik nr 6 do uchwały nr 29/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 listopada 2006 r.
(poz. 13)

infoRgrafika

Załącznik 7. [Załącznik nr 7 do uchwały nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 13)]

Załącznik nr 7 do uchwały nr 29/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 listopada 2006 r.
(poz. 13)

infoRgrafika

Załącznik 8. [Załącznik nr 8 do uchwały nr 29/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 listopada 2006 r. (poz. 13)]

Załącznik nr 8 do uchwały nr 29/2006
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 listopada 2006 r.
(poz. 13)

infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe