Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 47/2008

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 16 października 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208 Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 11387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65 poz. 594, Nr 228, poz. 2260, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64 poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959 Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727 i Nr 167, poz. 1398, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157 poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z 2004 r. Nr 6, poz. 12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40, z 2005 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 20, poz. 27 oraz z 2006 r. Nr 11, poz. 13) w załączniku do uchwały w § 23 uchyla się ust. 4.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2008 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: S. S. Skrzypek

Dzienniki Urzędowe