reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 82/2009
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 26 listopada 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z 2004 r. Nr 6, poz. 12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40, z 2005 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 20, poz. 27, z 2006 r. Nr 11, poz. 13, z 2008 r. Nr 18, poz. 22 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 7 i Nr 16, poz. 18) w załączniku do uchwały:

1) w § 1 w ust. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

„36a) system ELBON2 – aplikacja przeznaczona do wymiany informacji pomiędzy DOK i uczestnikiem przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane, w szczególności do składania w DOK przez tego uczestnika ofert, za pośrednictwem sieci internet, dostępna poprzez przeglądarkę internetową (https://elbon2.nbp.pl),”;

2) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przetargach na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane oferty mogą być sporządzane i składane przy użyciu systemu ELBON2, po podpisaniu przez uczestnika przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane umowy, której wzór stanowi załącznik nr 36 do regulaminu.”;

3) w § 14a:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe, dla których Narodowy Bank Polski nie prowadzi rachunków i kont depozytowych w Rejestrze Papierów Wartościowych, której wzór określa załącznik nr 34 do regulaminu, lub”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane użytkujących system ELBON2, której wzór określa załącznik nr 36 do regulaminu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do uczestników przetargów, wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3, mają zastosowanie wyłącznie postanowienia umów, o których mowa w tych przepisach.”;

4) w załączniku nr 2 do regulaminu w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. NBP zobowiązuje się do powiadamiania Uczestnika RPW listem poleconym o każdorazowej zmianie regulaminu z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli w okresie od dnia otrzymania listu do daty wejścia w życie zmian w regulaminie Uczestnik RPW złoży NBP pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu zmienionego regulaminu, następuje rozwiązanie umowy – z dniem wejścia w życie wprowadzonych przez NBP zmian. Niezłożenie przez Uczestnika RPW takiego oświadczenia, w terminie określonym wyżej, traktowane będzie jako wyrażenie przez niego zgody na zmianę warunków regulaminu.”;

5) dodaje się załącznik nr 36 do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2009 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: S. S. Skrzypek

Załącznik 1.

Załącznik do uchwały nr 82/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 21)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Bohuszewicz

adwokat, od 2015 roku radca prawny. Radca prawny i Koordynator Obsługi Prawnej w jednym z łódzkich szpitali. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje też inne podmioty lecznicze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama