reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 56/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 17 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uchwała określa kryteria uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych, zwanych dalej „kontrahentami”, w przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, operacjach otwartego rynku, zwanych dalej „operacjami”.
§ 2.
Operacje podstawowe przeprowadzane są z kontrahentami, którzy:

1) posiadają rachunek bieżący w NBP prowadzony w systemie SORBNET oraz

2) są:

a) uczestnikami Rejestru Papierów Wartościowych, zwanego dalej „RPW”, w przypadku gdy przedmiotem operacji są papiery wartościowe zdeponowane w RPW lub

b) bezpośrednimi uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „KDPW”, w przypadku kiedy przedmiotem operacji są papiery wartościowe zdeponowane w KDPW, oraz

3) posiadają oprogramowanie przeznaczone do przesyłania zleceń i ofert do NBP za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, umożliwiające udział w operacjach.

§ 3.
1. Operacje dostrajające przeprowadzane są z kontrahentami, którzy spełniają warunki określone w § 2 i pełnią funkcję Dealera Rynku Pieniężnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Kryteria wyboru przez NBP Dealerów Rynku Pieniężnego określa załącznik do uchwały.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd NBP może wyrazić zgodę na przeprowadzanie operacji dostrajających z kontrahentami niebędącymi Dealerami Rynku Pieniężnego.

4. W przypadku operacji dostrajających, przeprowadzanych w trybie przetargowym, NBP informuje banki o doborze kontrahentów w komunikacie dotyczącym przetargu.

§ 4.
1. Zarząd NBP ustala kontrahentów uczestniczących w operacjach strukturalnych i określa warunki przeprowadzania tych operacji na podstawie propozycji przedstawianych przez Departament Operacji Krajowych.

2. Wybór kontrahentów, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest spośród kontrahentów spełniających warunki określone w § 2 i uzależniony od sytuacji płynnościowej w sektorze bankowym oraz sytuacji płynnościowej kontrahenta.

§ 5.
W przypadku braku możliwości rozliczenia wszystkich przyjętych ofert danego kontrahenta w ramach operacji, z przyczyn leżących po stronie kontrahenta, NBP możezawiesić uczestnictwo tego kontrahenta w kolejnych operacjach.
§ 6.
Traci moc uchwała nr 67/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (zmieniona uchwałą nr 48/2008).
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załącznik 1. [Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego]

Załącznik do uchwały nr 56/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 października 2010 r. (poz. 15)

Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego

Wybór przez NBP kontrahentów pełniących w danym roku kalendarzowym funkcję Dealera Rynku Pieniężnego następuje spośród kandydatów, którzy zadeklarowali w poprzednim roku chęć wykonywania takiej funkcji i zostali poddani ocenie według następujących kryteriów kwalifikacyjnych Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD):

I kryterium IAD - potencjał rozliczeniowy kandydata, mierzony wielkością obrotów na rachunku bieżącym w złotych prowadzonym w Departamencie Systemu Płatniczego NBP, z wyłączeniem rozliczeń przeprowadzanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

II kryterium IAD - potencjał ofertowy kandydata, mierzony stanem bonów skarbowych i obligacji skarbowych oraz bonów pieniężnych NBP w portfelu własnym.

III kryterium IAD - aktywność kandydata na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych, mierzona wielkością depozytów złotowych z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie, złożonych i przyjętych od innych banków działających w Polsce.

IV kryterium IAD - aktywność kandydata na rynku operacji warunkowych, mierzona wartością transakcji repo, reverse repo, buy/sell/back i sell/buy/back w złotych, których zabezpieczenie stanowią bony skarbowe i obligacje skarbowe oraz bony pieniężne NBP.

V kryterium IAD - aktywność kandydata na rynku fx swap, mierzona wartością transakcji zawartych z udziałem złotego, z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie.

VI kryterium IAD - aktywność kandydata na rynku instrumentów pochodnych krajowej stopy procentowej FRA i IRS, mierzona wartością transakcji nominowanych w złotych, z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie.

VII kryterium IAD - aktywność kandydata na rynku instrumentów pochodnych krajowej stopy procentowej OIS, mierzona wartością transakcji z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie, dla których stawką referencyjną jest stopa POLONIA.

O zasadach punktacji banki kandydujące informowane są przez NBP w momencie ogłaszania konkursu na pełnienie funkcji Dealera Rynku Pieniężnego.

Kandydaci do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego otrzymują punkty w ramach każdego z wyżej wymienionych kryteriów, odzwierciedlające aktywność bądź potencjał kandydata na tle pozostałych kandydatów.

NBP tworzy ranking banków kandydujących w oparciu o łączną liczbę punktów uzyskanych przez nie w okresie podlegającym ocenie, w ramach poszczególnych kryteriów, i na tej podstawie dokonuje wyboru grupy banków Dealerów Rynku Pieniężnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama