reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 11/2020
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

"6b) dłużny papier wartościowy utrzymywany na potrzeby polityki pieniężnej - dłużny papier wartościowy, który NBP utrzymuje w związku z realizacją polityki pieniężnej;";

2) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przychody i koszty wynikające z bieżących i terminowych transakcji sprzedaży dłużnych papierów wartościowych o tym samym kodzie, notowanych na aktywnym rynku, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 3a i 3b, zalicza się do wyniku finansowego w dniu rozliczenia transakcji, w kwocie równej różnicy między wartością uzyskaną ze sprzedaży a wartością ustaloną według średniego kosztu zasobu tych papierów, ustalonego na koniec bieżącego dnia operacyjnego, z zastrzeżeniem § 27a ust. 5.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Średni koszt zasobu dłużnych papierów wartościowych o tym samym kodzie, notowanych na aktywnym rynku, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 3a i 3b, zmieniają koszty niezrealizowane, zaliczone w dniu bilansowym do wyniku finansowego.";

3) w § 15a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do dłużnych papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wycenianych w sposób, o którym mowa w § 34 ust. 1 pkt 3b.";

4) w § 34:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dłużne papiery wartościowe, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3a i 3b, i inne instrumenty finansowe, notowane na aktywnym rynku - według średniej ceny rynkowej, z zastrzeżeniem ust. 5 i 5a;",

- po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) dłużne papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej niezakwalifikowane do wyceny według średniej ceny rynkowej - według ceny zakupu skorygowanej o rozliczone dyskonto/premię, z pomniejszeniem o odpis z tytułu utraty wartości;",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dłużne papiery wartościowe o tym samym kodzie, notowane na aktywnym rynku, niezakwalifikowane jako dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności albo na potrzeby polityki pieniężnej, wycenia się łącznie dla całego zasobu.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Dłużne papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej, o tym samym kodzie, wyceniane w sposób, o którym mowa w § 34 ust. 1 pkt 3, wycenia się łącznie dla całego zasobu.";

5) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pomniejszenie o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 3a-4 i 7-12, oraz obniżenie wartości księgowej aktywów, o której mowa w § 35, zwane dalej "odpisem aktualizującym", zalicza się do wyniku finansowego na koniec okresu sprawozdawczego, nie później niż w dniu bilansowym.";

6) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na koniec okresu sprawozdawczego, nie później niż na koniec każdego miesiąca, aktywa i pasywa oraz instrumenty finansowe pozabilansowe wycenia się zgodnie z § 34, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a oraz § 36 ust. 3.";

7) w załączniku nr 1 do uchwały w kolumnie Aktywa dodaje się pozycję 5.6 w brzmieniu:

"5.6. Inne operacje polityki pieniężnej".

§ 2.

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały dłużne papiery wartościowe zakupione przez Narodowy Bank Polski na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku przekwalifikowuje się do zasobu dłużnych papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wycenianych w sposób, o którym mowa w § 34 ust. 1 pkt 3b uchwały zmienianej w § 1, w wartości ustalonej według średniej ceny zakupu skorygowanej o rozliczone dyskonto/premię.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: A. Glapiński

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

G.M. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł.J. Hardt, C. Kochalski, J.J. Kropiwnicki, E.M. Łon, R. Sura, K. Zubelewicz, J. Żyżyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama