Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 57/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 30/2019 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych" (Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 12) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. M. Kightley

Dzienniki Urzędowe